Udskiftning i Aage V. Jensens Naturfond: Leif Skov takker af

Be­sty­rel­ses­for­mand Leif Skov træ­der til­ba­ge fra be­sty­rel­ses­ar­bej­det i Aa­ge V. Jen­sens Na­tur­fond. ”Jeg glæ­der mig til at få bed­re tid til at be­sø­ge de man­ge dej­li­ge na­tu­r­om­rå­der, vi har her i lan­det,” si­ger Leif Skov.

Aage V. Jensens Naturfond
Pro­fes­sor Kat­he­ri­ne Ri­chards­on Chri­sten­sen (yderst til ven­stre) er ny be­sty­rel­ses­for­mand i Aa­ge V. Jen­sens Na­tur­fond. Sys Rovsing (nr. 2 fra ven­stre) og Leif Skov (yderst til høj­re) ud­træ­der af be­sty­rel­sen. Pro­fes­sor Bent Aa­by (i mid­ten) fort­sæt­ter som me­nigt med­lem sam­men re­gions­di­rek­tør Per­nil­le Blach Han­sen (nr. 2 fra høj­re), det bli­ver ny næst­for­mand (fo­to: Aa­ge V. Jen­sens Na­tur­fond).

Den 81 åri­ge for­mand i Aa­ge V. Jen­sens Na­tur­fond, Leif Skov, over­dra­ger nu le­del­sen af fon­den til et nyt hold.

”Jeg har gen­nem læn­ge­re tid øn­sket at træ­de til­ba­ge, men der har he­le ti­den li­ge væ­ret en spæn­den­de sag me­re, som skul­le ord­nes – se­ne­st er­hver­vel­sen af Søholt Storskov,” si­ger Leif Skov til Fun­dats.

Han har væ­ret be­sty­rel­ses­for­mand si­den fon­den blev stif­tet i 2007 og træ­der til­ba­ge ef­ter eget øn­ske, da fon­dens vedtæg­ter ik­ke er til hin­der for, at han kun­ne bli­ve sid­den­de på po­sten.

”Nu er skif­tet kom­met og den nye be­sty­rel­se er ef­ter min op­fat­tel­se en me­get stærk og de­di­ke­ret be­sty­rel­se, som jeg er sik­ker på vil fø­re Na­tur­fon­den ind i næ­ste år­ti på bed­ste må­de. Det­te sam­men­holdt med en op­ti­mis­me, når jeg ser hvor­dan na­tu­ren er sat på dags­or­den hos de po­li­ti­ske par­ti­er gør, at jeg me­ner vi for en gangs skyld har grund til at tro på, der nu sker en bed­ring af for­hol­de­ne for den dan­ske na­tur. No­get jeg har ven­tet på i man­ge år,” si­ger Leif Skov, der nu ser frem til at få me­re fri­tid.

”Jeg glæ­der mig til at få bed­re tid til at be­sø­ge de man­ge dej­li­ge na­tu­r­om­rå­der vi har her i lan­det,” si­ger han.

Jeg me­ner vi for en gangs skyld har grund til at tro på, der nu sker en bed­ring af for­hol­de­ne for den dan­ske na­tur.

Leif Skov – fhv. for­mand, Aa­ge V. Jen­sens Na­tur­fond

Og­så Sys Rovsing, der li­ge­le­des har væ­ret med fra star­ten, ud­træ­der af be­sty­rel­sen.

Ny for­mand i na­tur­fon­den bli­ver den hid­ti­di­ge næst­for­mand, pro­fes­sor i bi­o­lo­gisk oce­a­no­gra­fi Kat­he­ri­ne Ri­chards­on Chri­sten­sen. Hun bli­ver ef­ter­fulgt af re­gions­di­rek­tør Per­nil­le Blach Han­sen, der er valgt som næst­for­mand.

Leif Skov og Sys Rovsing bli­ver af­løst af ad­vo­kat Met­te Fa­bri­ci­us Skov og fi­nans­di­rek­tør i Lund­beck­fon­den, Ber­til From.

Ny fondsdirektør

Sam­ti­dig med ud­skift­nin­gen i be­sty­rel­sen an­non­ce­rer Aa­ge V. Jen­sens Na­tur­fond og­så et kom­men­de di­rek­tørskif­te.

”Di­rek­tør An­ders Skov har med­delt be­sty­rel­sen, at han ef­ter 12 år i spid­sen for fon­den øn­sker at prø­ve kræf­ter med et an­det job. Det er af­talt, at di­rek­tø­ren fort­sæt­ter ind­til be­sty­rel­sen har fun­det en af­lø­ser,” op­ly­ser fon­den i en pres­se­med­del­el­se.

Den nye fonds­be­sty­rel­se be­står her­ef­ter af pro­fes­sor Kat­he­ri­ne Ri­chards­on Chri­sten­sen (for­mand), re­gions­di­rek­tør Per­nil­le Blach Han­sen (næst­for­mand), pro­fes­sor Bent Aa­by, ad­vo­kat Met­te Fa­bri­ci­us Skov og fi­nans­di­rek­tør Ber­til From.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Christiansborgs undervisningsordførere vil have opsyn med fondenes folkeskolemilliarder

Der er be­hov for tæt­te­re po­li­tisk op­syn med fon­de­nes mil­li­ar­der til fol­ke­sko­len, si­ger un­der­vis­nings­ord­fø­re­re fra bå­de So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti, Al­ter­na­ti­vet og Dansk Fol­ke­par­ti. Mel­din­gen fra par­ti­er­ne…

Sådan fordeler familiefondene pengene

Per­so­ner med fa­mi­liæ­re re­la­tio­ner til fonds­stif­te­re modt­og sid­ste år knap en halv mil­li­ard kro­ner i ud­de­lin­ger fra en ræk­ke kend­te fa­mi­lie­fon­de. Det frem­går af Fun­dats’…

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Boligfonds datalæk giver bøde på 150.000 kroner

Den 21. de­cem­ber 2018 rund­del­te Fre­de­riks­berg Bo­lig­fonds ad­mi­ni­stra­tions­sel­skab Pri­vat­bo 424 USB-stik til le­jer­ne i tre ejen­dom­me på Fre­de­riks­berg. USB-stik­ke­ne in­de­holdt ma­te­ri­a­le, som le­jer­ne hav­de…

Forsker og lærere: Christiansborg bør blande sig i fondenes folkeskolemilliarder

Chri­sti­ans­borg bør i hø­je­re grad sik­re, at pri­va­te fon­de med mil­li­ard-ini­ti­a­ti­ver som f.eks. No­vo Nor­disk Fon­dens Li­fe-pro­jekt ik­ke en­der med at skævvri­de un­der­vis­nin­gen i…

Novo Nordisk Fonden afviser skævvridning: Ingen grund til politisk indblanding

No­vo Nor­disk Fon­dens flagskibs­sats­ning på ud­dan­nel­ses­om­rå­det, Li­fe, skal med en for­ven­tet be­vil­ling på 1,6 mia. kr. “ska­be væ­sent­li­ge for­an­drin­ger i” og “sæt­te helt nye…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…