Udskiftning i Aage V. Jensens Naturfond: Leif Skov takker af

Be­sty­rel­ses­for­mand Leif Skov træ­der til­ba­ge fra be­sty­rel­ses­ar­bej­det i Aa­ge V. Jen­sens Na­tur­fond. ”Jeg glæ­der mig til at få bed­re tid til at be­sø­ge de man­ge dej­li­ge na­tu­r­om­rå­der, vi har her i lan­det,” si­ger Leif Skov.

Aage V. Jensens Naturfond
Pro­fes­sor Kat­he­ri­ne Ri­chards­on Chri­sten­sen (yderst til ven­stre) er ny be­sty­rel­ses­for­mand i Aa­ge V. Jen­sens Na­tur­fond. Sys Rovsing (nr. 2 fra ven­stre) og Leif Skov (yderst til høj­re) ud­træ­der af be­sty­rel­sen. Pro­fes­sor Bent Aa­by (i mid­ten) fort­sæt­ter som me­nigt med­lem sam­men re­gions­di­rek­tør Per­nil­le Blach Han­sen (nr. 2 fra høj­re), det bli­ver ny næst­for­mand (fo­to: Aa­ge V. Jen­sens Na­tur­fond).

Den 81 åri­ge for­mand i Aa­ge V. Jen­sens Na­tur­fond, Leif Skov, over­dra­ger nu le­del­sen af fon­den til et nyt hold.

”Jeg har gen­nem læn­ge­re tid øn­sket at træ­de til­ba­ge, men der har he­le ti­den li­ge væ­ret en spæn­den­de sag me­re, som skul­le ord­nes – se­ne­st er­hver­vel­sen af Søholt Storskov,” si­ger Leif Skov til Fun­dats.

Han har væ­ret be­sty­rel­ses­for­mand si­den fon­den blev stif­tet i 2007 og træ­der til­ba­ge ef­ter eget øn­ske, da fon­dens vedtæg­ter ik­ke er til hin­der for, at han kun­ne bli­ve sid­den­de på po­sten.

”Nu er skif­tet kom­met og den nye be­sty­rel­se er ef­ter min op­fat­tel­se en me­get stærk og de­di­ke­ret be­sty­rel­se, som jeg er sik­ker på vil fø­re Na­tur­fon­den ind i næ­ste år­ti på bed­ste må­de. Det­te sam­men­holdt med en op­ti­mis­me, når jeg ser hvor­dan na­tu­ren er sat på dags­or­den hos de po­li­ti­ske par­ti­er gør, at jeg me­ner vi for en gangs skyld har grund til at tro på, der nu sker en bed­ring af for­hol­de­ne for den dan­ske na­tur. No­get jeg har ven­tet på i man­ge år,” si­ger Leif Skov, der nu ser frem til at få me­re fri­tid.

”Jeg glæ­der mig til at få bed­re tid til at be­sø­ge de man­ge dej­li­ge na­tu­r­om­rå­der vi har her i lan­det,” si­ger han.

Jeg me­ner vi for en gangs skyld har grund til at tro på, der nu sker en bed­ring af for­hol­de­ne for den dan­ske na­tur.

Leif Skov – fhv. for­mand, Aa­ge V. Jen­sens Na­tur­fond

Og­så Sys Rovsing, der li­ge­le­des har væ­ret med fra star­ten, ud­træ­der af be­sty­rel­sen.

Ny for­mand i na­tur­fon­den bli­ver den hid­ti­di­ge næst­for­mand, pro­fes­sor i bi­o­lo­gisk oce­a­no­gra­fi Kat­he­ri­ne Ri­chards­on Chri­sten­sen. Hun bli­ver ef­ter­fulgt af re­gions­di­rek­tør Per­nil­le Blach Han­sen, der er valgt som næst­for­mand.

Leif Skov og Sys Rovsing bli­ver af­løst af ad­vo­kat Met­te Fa­bri­ci­us Skov og fi­nans­di­rek­tør i Lund­beck­fon­den, Ber­til From.

Ny fondsdirektør

Sam­ti­dig med ud­skift­nin­gen i be­sty­rel­sen an­non­ce­rer Aa­ge V. Jen­sens Na­tur­fond og­så et kom­men­de di­rek­tørskif­te.

”Di­rek­tør An­ders Skov har med­delt be­sty­rel­sen, at han ef­ter 12 år i spid­sen for fon­den øn­sker at prø­ve kræf­ter med et an­det job. Det er af­talt, at di­rek­tø­ren fort­sæt­ter ind­til be­sty­rel­sen har fun­det en af­lø­ser,” op­ly­ser fon­den i en pres­se­med­del­el­se.

Den nye fonds­be­sty­rel­se be­står her­ef­ter af pro­fes­sor Kat­he­ri­ne Ri­chards­on Chri­sten­sen (for­mand), re­gions­di­rek­tør Per­nil­le Blach Han­sen (næst­for­mand), pro­fes­sor Bent Aa­by, ad­vo­kat Met­te Fa­bri­ci­us Skov og fi­nans­di­rek­tør Ber­til From.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

”Danmarks største idrætsinitiativ” omfatter også græsslåning og skovture

Hvad vil det si­ge at væ­re ‘idrætsak­tiv’? Er man kun idrætsak­tiv, når man spil­ler fod­bold, hånd­bold el­ler svøm­mer i for­e­nings­re­gi? El­ler er man og­så…

Lars Munch: Staten må indse, at kultur ikke skal ligge nederst i hierarkiet

Mu­se­et for mo­der­ne kunst Lou­i­si­a­na har haft et fuld­stæn­dig frem­ra­gen­de 2020, når man ser på de ak­ti­vi­te­ter og ud­stil­lin­ger, mu­se­ums­gæ­ster­ne i Hum­le­bæk er ble­vet…

Fondsejede selskaber er stabile arbejdsgivere i krisetider

I en cor­o­na­tid hvor ar­bejds­løs­heds­kø­er­ne bli­ver læn­ge­re over det me­ste af ver­den, er det godt at væ­re an­sat i fond­se­je­de sel­ska­ber. De fond­se­je­de sel­ska­ber…

Legathåndbogen kommer på nye hænder

Ind­hol­det i de fy­si­ske bø­ger Le­gat­hånd­bo­gen og Vej­vi­ser til Le­ga­ter og Fon­de kan frem­over og­så til­gås elek­tro­nisk på po­r­ta­len fon​de​.dk. Det sker i for­læn­gel­se…

Realdania afblæser tre valgmøder på grund af corona

På grund af cor­o­na væl­ger be­sty­rel­sen i Re­al­da­nia nu at ud­sky­de tre valg­mø­der, hvor 17 re­præ­sen­tant­skabs­plad­ser i for­e­nin­gens øver­ste myn­dig­hed skal be­sæt­tes. Mindst 12…

Fonde klar til tættere samspil med regeringen

Det er ik­ke gå­et ube­mær­ket hen, at er­hvervs­mi­ni­ster Si­mon Kol­lerup (S) på Fon­de­nes Dag den 1. ok­to­ber bå­de ro­ste de små og mel­lem­sto­re fon­de…

Analyse: Demokratiet truer den professionelle filantropi i Realdania

Ef­ter­å­rets valg­mø­der står for dø­ren i for­e­nin­gen Re­al­da­nia. Det er den­ne tid på året, hvor med­lem­mer­ne kan væl­ge de­res kan­di­dat til det 109 mand…

Coronakrise

Lars Munch: Staten må indse, at kultur ikke skal ligge nederst i hierarkiet

Mu­se­et for mo­der­ne kunst Lou­i­si­a­na har haft et fuld­stæn­dig frem­ra­gen­de 2020, når man ser på de ak­ti­vi­te­ter og ud­stil­lin­ger, mu­se­ums­gæ­ster­ne i Hum­le­bæk er ble­vet…

Fondsejede selskaber er stabile arbejdsgivere i krisetider

I en cor­o­na­tid hvor ar­bejds­løs­heds­kø­er­ne bli­ver læn­ge­re over det me­ste af ver­den, er det godt at væ­re an­sat i fond­se­je­de sel­ska­ber. De fond­se­je­de sel­ska­ber…

Realdania afblæser tre valgmøder på grund af corona

På grund af cor­o­na væl­ger be­sty­rel­sen i Re­al­da­nia nu at ud­sky­de tre valg­mø­der, hvor 17 re­præ­sen­tant­skabs­plad­ser i for­e­nin­gens øver­ste myn­dig­hed skal be­sæt­tes. Mindst 12…

Corona-regler kan tvinge Realdania til at udskyde valgmøder eller lave skriftlig afstemning

Cor­ona­kri­sen og for­sam­lings­for­bud­det med­fø­rer i øje­blik­ket, at det ene sto­re ar­ran­ge­ment ef­ter det an­det ud­sky­des el­ler af­ly­ses. Men hvis det over­ho­ve­det kan la­de sig gø­re…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…