Udskiftning i Aage V. Jensens Naturfond: Leif Skov takker af

Bestyrelsesformand Leif Skov træder tilbage fra bestyrelsesarbejdet i Aage V. Jensens Naturfond. ”Jeg glæder mig til at få bedre tid til at besøge de mange dejlige naturområder, vi har her i landet,” siger Leif Skov.

Aage V. Jensens Naturfond
Pro­fes­sor Kat­he­ri­ne Ri­chards­on Chri­sten­sen (yderst til ven­stre) er ny be­sty­rel­ses­for­mand i Aa­ge V. Jen­sens Na­tur­fond. Sys Rovsing (nr. 2 fra ven­stre) og Leif Skov (yderst til høj­re) ud­træ­der af be­sty­rel­sen. Pro­fes­sor Bent Aa­by (i mid­ten) fort­sæt­ter som me­nigt med­lem sam­men re­gions­di­rek­tør Per­nil­le Blach Han­sen (nr. 2 fra høj­re), det bli­ver ny næst­for­mand (fo­to: Aa­ge V. Jen­sens Naturfond).

Den 81 åri­ge for­mand i Aa­ge V. Jen­sens Na­tur­fond, Leif Skov, over­dra­ger nu le­del­sen af fon­den til et nyt hold.

”Jeg har gen­nem læn­ge­re tid øn­sket at træ­de til­ba­ge, men der har he­le ti­den li­ge væ­ret en spæn­den­de sag me­re, som skul­le ord­nes – se­ne­st er­hver­vel­sen af Søholt Storskov,” si­ger Leif Skov til Fundats.

Han har væ­ret be­sty­rel­ses­for­mand si­den fon­den blev stif­tet i 2007 og træ­der til­ba­ge ef­ter eget øn­ske, da fon­dens vedtæg­ter ik­ke er til hin­der for, at han kun­ne bli­ve sid­den­de på posten.

”Nu er skif­tet kom­met og den nye be­sty­rel­se er ef­ter min op­fat­tel­se en me­get stærk og de­di­ke­ret be­sty­rel­se, som jeg er sik­ker på vil fø­re Na­tur­fon­den ind i næ­ste år­ti på bed­ste må­de. Det­te sam­men­holdt med en op­ti­mis­me, når jeg ser hvor­dan na­tu­ren er sat på dags­or­den hos de po­li­ti­ske par­ti­er gør, at jeg me­ner vi for en gangs skyld har grund til at tro på, der nu sker en bed­ring af for­hol­de­ne for den dan­ske na­tur. No­get jeg har ven­tet på i man­ge år,” si­ger Leif Skov, der nu ser frem til at få me­re fritid.

”Jeg glæ­der mig til at få bed­re tid til at be­sø­ge de man­ge dej­li­ge na­tu­r­om­rå­der vi har her i lan­det,” si­ger han.

Jeg me­ner vi for en gangs skyld har grund til at tro på, der nu sker en bed­ring af for­hol­de­ne for den dan­ske natur.

Leif Skov – fhv. for­mand, Aa­ge V. Jen­sens Naturfond

Og­så Sys Rovsing, der li­ge­le­des har væ­ret med fra star­ten, ud­træ­der af bestyrelsen.

Ny for­mand i na­tur­fon­den bli­ver den hid­ti­di­ge næst­for­mand, pro­fes­sor i bi­o­lo­gisk oce­a­no­gra­fi Kat­he­ri­ne Ri­chards­on Chri­sten­sen. Hun bli­ver ef­ter­fulgt af re­gions­di­rek­tør Per­nil­le Blach Han­sen, der er valgt som næstformand.

Leif Skov og Sys Rovsing bli­ver af­løst af ad­vo­kat Met­te Fa­bri­ci­us Skov og fi­nans­di­rek­tør i Lund­beck­fon­den, Ber­til From.

Ny fondsdirektør

Sam­ti­dig med ud­skift­nin­gen i be­sty­rel­sen an­non­ce­rer Aa­ge V. Jen­sens Na­tur­fond og­så et kom­men­de direktørskifte.

”Di­rek­tør An­ders Skov har med­delt be­sty­rel­sen, at han ef­ter 12 år i spid­sen for fon­den øn­sker at prø­ve kræf­ter med et an­det job. Det er af­talt, at di­rek­tø­ren fort­sæt­ter ind­til be­sty­rel­sen har fun­det en af­lø­ser,” op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Den nye fonds­be­sty­rel­se be­står her­ef­ter af pro­fes­sor Kat­he­ri­ne Ri­chards­on Chri­sten­sen (for­mand), re­gions­di­rek­tør Per­nil­le Blach Han­sen (næst­for­mand), pro­fes­sor Bent Aa­by, ad­vo­kat Met­te Fa­bri­ci­us Skov og fi­nans­di­rek­tør Ber­til From.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer