Udskiftning i Fonden Den Hageske Stiftelse

Erik Bjera­ger er ny for­mand i Fon­den Den Ha­ge­ske Stif­tel­se, der ejer god­set Ni­vaa­gaard i Nord­s­jæl­land og støt­ter men­ne­sker med psy­ki­ske li­del­ser. Sam­ti­dig ind­træ­der adm. di­rek­tør i Di­a­ko­nis­sestif­tel­sen An­ne Met­te Fug­le­holm i bestyrelsen. 

Erik Bjerager og Anne Mette Fugleholm (foto: Fonden Den Hageske Stiftelse og Diakonissestiftelsen)
Erik Bjera­ger og An­ne Met­te Fug­le­holm (fo­to: Fon­den Den Ha­ge­ske Stif­tel­se og Diakonissestiftelsen)

An­svars­ha­ven­de che­fre­dak­tør og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Kri­ste­ligt Dag­blad Erik Bjera­ger af­lø­ser fra års­skif­tet di­rek­tør Eb­be Si­mon­sen på for­mand­spo­sten i Fon­den Den Ha­ge­ske Stiftelse. 

Eb­be Si­mon­sen træ­der til­ba­ge ef­ter næ­sten 33 år i fon­dens be­sty­rel­se – her­af 17 år som formand.

Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Sam­ti­dig er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør An­ne Met­te Fug­le­holm, Di­a­ko­nis­sestif­tel­sen, ble­vet ind­valgt i fon­dens be­sty­rel­se. Hun er ud­dan­net læ­ge og med­lem af fle­re be­sty­rel­ser, her­un­der be­sty­rel­sen for Dansk Erhverv.

Be­sty­rel­sen be­står des­u­den af spe­ci­al­læ­ge i psy­ki­a­tri An­ne Lind­hardt og tid­li­ge­re lit­terær di­rek­tør Jo­han­nes Riis.

Fon­den Den Ha­ge­ske Stif­tel­se ejer god­set Ni­vaa­gaard i Nord­s­jæl­land med til­hø­ren­de jor­der, er­hvervs­byg­nin­ger og pri­va­te ud­lej­nings­bo­li­ger. Der­u­d­over ejer og dri­ver fon­den god­sets park, som og­så er åben for offentligheden.

Fon­den blev op­ret­tet i 1922 af god­se­jer Jo­han­nes Ha­ge, som var en af sin tids sto­re vel­gø­re­re. Han te­sta­men­te­re­de sin for­mue til fon­den, og for­in­den hav­de han op­ret­tet en an­den fond til sin sto­re sam­ling af kunst, der i dag ud­gør ry­gra­den af den sel­ve­jen­de in­sti­tu­tion kunst­mu­se­et Ni­vaa­gaards Malerisamling.

Over­skud­det fra Fon­den Den Ha­ge­ske Stif­tel­se ud­de­les som le­ga­ter til men­ne­sker med psy­kisk sygdom.

Erik Bjera­ger har sid­det i be­sty­rel­sen for Fon­den Den Ha­ge­ske Stif­tel­se si­den 2016, se­ne­st som næst­for­mand. Sam­ti­dig er han næst­for­mand i be­sty­rel­sen for Ni­vaa­gaards Ma­le­ri­sam­ling. Erik Bjera­ger er og­så be­sty­rel­ses­med­lem i blandt an­det DR og den norsk-sven­­ske me­die­kon­cern Men­tor Medier.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Ny strategi skal gøre Lundbeckfonden tydeligere i den offentlige debat

Skin­ner­ne er lagt for de næ­ste ti års ar­bej­de i Lund­beck­fon­den. En ny og usæd­van­ligt lang­sig­tet stra­te­gi for fon­dens sam­le­de ak­ti­vi­te­ter skal nem­lig give…

Kommentar: Revisor svigtede i Aggesen-sagen

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lej­lig­heds­sa­gen fra Fre­de­riks­berg Al­lé kun­ne ha­ve ko­stet bå­de Si­mon Ag­ge­sen og den in­te­ta­nen­de ledelse…

Ny Due Jensen-fond vil forandre Danmarks hospitalssystem

En ny fond er sat i ver­den, og må­let er klart: At for­an­dre det dan­ske ho­spi­tals­sy­stem. Ni­els Due Jen­sens Fond er, som nav­net an­ty­der, stiftet…

Her er læsernes foretrukne historier fra Fundats i 2020

  20 Hvem er de 100 mest ud­de­len­de fon­de i Dan­mark? Det har i en lang år­ræk­ke væ­ret et så­kaldt godt spørgs­mål. Si­den 1991 har…

Danskernes nyvundne naturbegejstring gavner Den Danske Naturfond

Sti­er­ne i de dan­ske sko­ve er ble­vet be­t­rå­dt som al­drig før, som­mer­fug­le, svam­pe og vil­de bær er ble­vet ana­ly­se­ret som al­drig før, og måltider…

Coronakrise

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Danskernes nyvundne naturbegejstring gavner Den Danske Naturfond

Sti­er­ne i de dan­ske sko­ve er ble­vet be­t­rå­dt som al­drig før, som­mer­fug­le, svam­pe og vil­de bær er ble­vet ana­ly­se­ret som al­drig før, og måltider…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…