Udskiftning i Fonden Den Hageske Stiftelse

Erik Bjerager er ny formand i Fonden Den Hageske Stiftelse, der ejer godset Nivaagaard i Nordsjælland og støtter mennesker med psykiske lidelser. Samtidig indtræder adm. direktør i Diakonissestiftelsen Anne Mette Fugleholm i bestyrelsen.

Erik Bjerager og Anne Mette Fugleholm (foto: Fonden Den Hageske Stiftelse og Diakonissestiftelsen)
Erik Bjera­ger og An­ne Met­te Fug­le­holm (fo­to: Fon­den Den Ha­ge­ske Stif­tel­se og Diakonissestiftelsen)

An­svars­ha­ven­de che­fre­dak­tør og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Kri­ste­ligt Dag­blad Erik Bjera­ger af­lø­ser fra års­skif­tet di­rek­tør Eb­be Si­mon­sen på for­mand­spo­sten i Fon­den Den Ha­ge­ske Stiftelse. 

Eb­be Si­mon­sen træ­der til­ba­ge ef­ter næ­sten 33 år i fon­dens be­sty­rel­se – her­af 17 år som formand.

Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Sam­ti­dig er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør An­ne Met­te Fug­le­holm, Di­a­ko­nis­sestif­tel­sen, ble­vet ind­valgt i fon­dens be­sty­rel­se. Hun er ud­dan­net læ­ge og med­lem af fle­re be­sty­rel­ser, her­un­der be­sty­rel­sen for Dansk Erhverv.

Be­sty­rel­sen be­står des­u­den af spe­ci­al­læ­ge i psy­ki­a­tri An­ne Lind­hardt og tid­li­ge­re lit­terær di­rek­tør Jo­han­nes Riis.

Fon­den Den Ha­ge­ske Stif­tel­se ejer god­set Ni­vaa­gaard i Nord­s­jæl­land med til­hø­ren­de jor­der, er­hvervs­byg­nin­ger og pri­va­te ud­lej­nings­bo­li­ger. Der­u­d­over ejer og dri­ver fon­den god­sets park, som og­så er åben for offentligheden.

Fon­den blev op­ret­tet i 1922 af god­se­jer Jo­han­nes Ha­ge, som var en af sin tids sto­re vel­gø­re­re. Han te­sta­men­te­re­de sin for­mue til fon­den, og for­in­den hav­de han op­ret­tet en an­den fond til sin sto­re sam­ling af kunst, der i dag ud­gør ry­gra­den af den sel­ve­jen­de in­sti­tu­tion kunst­mu­se­et Ni­vaa­gaards Malerisamling.

Over­skud­det fra Fon­den Den Ha­ge­ske Stif­tel­se ud­de­les som le­ga­ter til men­ne­sker med psy­kisk sygdom.

Erik Bjera­ger har sid­det i be­sty­rel­sen for Fon­den Den Ha­ge­ske Stif­tel­se si­den 2016, se­ne­st som næst­for­mand. Sam­ti­dig er han næst­for­mand i be­sty­rel­sen for Ni­vaa­gaards Ma­le­ri­sam­ling. Erik Bjera­ger er og­så be­sty­rel­ses­med­lem i blandt an­det DR og den norsk-sven­ske me­die­kon­cern Men­tor Medier.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer