Udskiftning i Velux Fondens bestyrelse

Lyk­ke Ogstrup Lun­de er valgt som for­per­son ef­ter Hans Kann Ras­mus­sen, der ud­træ­der af be­sty­rel­sen som føl­ge af den vedtægts­be­stem­te al­ders­græn­se. Og­så Jens Od­ders­he­de stop­per i en al­der af 75 år. 

Lyk­ke Ogstrup Lun­de er ny for­per­son for be­sty­rel­sen i Ve­lux Fon­den (fo­to: Ve­lux Fonden).

Hans Kann Ras­mus­sen ud­træ­der af Ve­lux Fon­den, som hans far Vil­lum Kann Ras­mus­sen stif­te­de i 1981 – ti år ef­ter stif­tel­sen af ho­ved­fon­den i fonds­fa­mi­li­en, Vil­lum Fonden.

Hans Kann Ras­mus­sen har i sit for­mand­skab blandt an­det haft fo­kus på bæ­re­dyg­tig­hed og mil­jø, og han ef­ter­la­der et grønt af­tryk på fon­dens ind­sat­ser for fremtiden.

”Som for­mand har Hans Kann Ras­mus­sen søgt at ska­be et forum i be­sty­rel­sen, hvor al­le har lyst til at frem­kom­me med idéer, for­slag, øn­sker, hold­nin­ger og be­tæn­ke­lig­he­der af en­hver art som for­ud­sæt­ning for et en­tu­si­a­stisk sam­ar­bej­de om i fæl­les­skab at fin­de de bedst mu­li­ge løs­nin­ger på fonds­be­sty­rel­sens op­ga­ver,” ud­ta­ler Mi­nik Ro­sing, næst­for­mand i Ve­lux Fon­den i en pressemeddelelse.

Hans Kann Ras­mus­sen har set det som en stor vær­di for fon­den at støt­te hu­ma­ni­stisk forsk­ning i bred for­stand, li­ge­som fun­dat­sens be­stem­mel­ser om støt­te til æl­dre­om­rå­det i sær­de­les­hed, og so­ci­a­l­om­rå­det i al­min­de­lig­hed, har væ­ret vig­ti­ge for ham.

”Hans er in­ge­ni­ør af ud­dan­nel­se, og hu­ma­nist i hjer­tet, og beg­ge de­le har fon­den nydt godt af i al­le dis­se år,” si­ger Mi­nik Rosing.

Hans Kann Ras­mus­sen har væ­ret med­lem af og for­mand for Ve­lux Fon­den si­den 2006, og da han har run­det 75 år, ud­træ­der han i hen­hold til den fun­dats­be­stem­te al­ders­græn­se i fonden.

Det bli­ver Lyk­ke Ogstrup Lun­de, der over­ta­ger po­sten som for­per­son i fond. Det blev be­slut­tet på be­sty­rel­sen års­mø­de den 11. maj, op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Lyk­ke Ogstrup Lun­de er bar­ne­barn af stif­te­ren og sid­der i for­vej­en som for­per­son i fonds­fa­mi­li­ens schweizi­ske fond Ve­lux Stiftung, hvor hun har væ­ret be­sty­rel­ses­med­lem si­den 2009.

Hun er ud­dan­net jour­na­list og hen­des fag­om­rå­de lig­ger in­den for fi­nans­sek­to­ren med sær­ligt fo­kus på ka­pi­tal­for­valt­ning, bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger samt ’im­­pa­ct-in­ve­ste­rin­­ger’

Litteraturprofessor erstatter Oddershede

I for­bin­del­se med be­sty­rel­sens års­mø­de ud­træ­der og­så pro­fes­sor, cand.scient. Jens Od­ders­he­de af be­sty­rel­sen. Han har og­så run­det 75 år og ud­træ­der i hen­hold til den fun­dats­be­stem­te al­ders­græn­se i fonden.

Jens Od­ders­he­de har sid­det i be­sty­rel­sen si­den 2014 og har væ­ret med­lem af fon­de­nes in­ve­ste­rings­ko­mité og den hu­m­an­vi­den­ska­be­li­ge arbejdsgruppe.

Som nyt be­sty­rel­ses­med­lem har Ve­lux Fon­dens be­sty­rel­se valgt pro­fes­sor, lic. phil. An­ne Ma­rie Mai.

An­­ne-Ma­rie Mai er pro­fes­sor i dansk lit­te­ra­tur ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet på In­sti­tut for Kul­tur­stu­di­er. Si­den 1988 har hun un­der­vist i de lit­teræ­re og kul­tur­vi­den­ska­be­li­ge fag på Dansk, sup­ple­rings­fag i Skri­ve­kunst og Scan­di­navi­an Area Stu­di­es, nar­ra­tiv me­di­cin på BA Me­di­cin og kan­di­da­tud­dan­nel­sen i Sundhedsvidenskab.

An­­ne-Ma­rie Mai ser frem til at bi­dra­ge til Ve­lux Fon­dens arbejde:

”Jeg har fulgt fon­dens ar­bej­de i man­ge år og er­fa­ret, hvor stor en be­tyd­ning, det har for forsk­nin­gen i Dan­mark. Ker­ne­grup­pe­pro­gram­met for hu­ma­ni­o­ra har frem­met frem­ra­gen­de pro­jek­ter, og mu­se­ums­pro­gram­met har al­le­re­de gi­vet man­ge re­sul­ta­ter. Jeg er me­get glad for og stolt over at få lov til at del­ta­ge i Ve­lux Fon­dens ar­bej­de,” ud­ta­ler An­ne Ma­rie Mai.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer