Annoncespot_img

Nye medlemmer i Fondenes Videnscenter

Fondenes Videnscenter har optaget to nye fonde som medlemmer i fondsforeningen, som nu består af 43 fonde og filantropiske foreninger.

Fondenes Videnscenter – nye medlemmer
Med op­ta­gel­sen af Møl­le­rens Fond og Oak Fo­un­da­tion Den­mark har Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter i alt 43 med­lem­mer. Med­lem­mer­ne stod sam­let set for ca. 70 pct. af de sam­le­de fonds­be­vil­lin­ger i Dan­mark i 2018.

Be­sty­rel­sen i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har op­ta­get to nye med­lem­mer i fonds­for­e­nin­gen, nem­lig den al­me­ne fond Oak Fo­un­da­tion Den­mark og den er­hvervs­dri­ven­de fond Møl­le­rens Fond.

”Vi er me­get gla­de for at by­de Møl­le­rens Fond og Oak Fo­un­da­tion Den­mark vel­kom­men som nye med­lem­mer i for­e­nin­gen. Det er vo­res am­bi­tion at væ­re den sam­len­de for­e­ning for he­le fonds­dan­mark, hvor der er stor mang­fol­dig­hed. Og hvor det, der sam­ler de for­skel­li­ge filan­tro­pi­ske fon­de og for­e­nin­ger, er de væ­sent­li­ge al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger, de bi­dra­ger med til sam­fun­det hvert år,” si­ger se­kre­ta­ri­ats­chef i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, Han­ne Rasmussen.

Di­rek­tør i Oak Fo­un­da­tion Den­mark, Est­her Nør­re­gård-Ni­el­sen, har igen­nem fle­re år del­ta­get i nog­le af de fag­li­ge, ufor­mel­le fonds­net­værk. Hun ser en for­del i at kun­ne fast­hol­de en bre­de­re net­værks­ad­gang gen­nem Fon­de­nes Videnscenter.

”Tid­li­ge­re har jeg gen­nem de fag­li­ge net­værk – som det so­ci­a­le net­værk og Grøn­lands­net­vær­ket – haft ad­gang til bå­de de fag­li­ge pro­gram­me­d­ar­bej­de­re og di­rek­tø­rer­ne i de på­gæl­den­de fon­de. Det har væ­ret en for­del for mig, for­di jeg selv va­re­ta­ger beg­ge rol­ler i vo­res lil­le fonds­se­kre­ta­ri­at. Men gen­nem de se­ne­re år er den stra­te­gi­ske og le­del­ses­mæs­si­ge er­fa­rings­ud­veks­ling ble­vet kon­cen­tre­ret i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Der­for er det na­tur­ligt for en fond som Oak Fo­un­da­tion Den­mark og­så at væ­re med­lem dét sted, hvor den struk­tu­re­re­de vi­den­de­ling og er­fa­rings­ud­veks­ling om ge­ne­rel fonds­le­del­se fo­re­går,” si­ger Est­her Nør­re­gård-Ni­el­sen i Oak Fo­un­da­tion Den­mark, der hvert år ud­de­ler 35-40 mio. kr. til so­ci­a­le for­mål i Dan­mark og Grønland.

En af be­tin­gel­ser­ne for med­lem­skab af for­e­nin­gen er, at fon­de­ne re­de­gør for An­be­fa­lin­ger­ne for God Fonds­le­del­se, som er et lov­krav for de er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Men da Oak Fo­un­da­tion Den­mark er en al­men, ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fond er den ik­ke om­fat­tet af af­rap­por­te­rings­kra­vet. Der­for har det væ­ret en ny pro­ces, som fonds­le­del­sen skul­le for­hol­de sig til.

”Det har jeg ik­ke op­le­vet som en stor hurd­le. Jeg hav­de et mø­de med se­kre­ta­ri­ats­chef i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, Han­ne Ras­mus­sen, og hun var god til at vej­le­de om de for­skel­li­ge aspek­ter i re­de­gø­rel­sen – og­så dem der ik­ke er så re­le­van­te for en fond uden er­hvervs­drift. Des­u­den har vi i fonds­be­sty­rel­sen en er­fa­ren ad­vo­kat, så det var me­re en be­slut­ning om at få det gjort,” si­ger Est­her Nørregård-Nielsen.

Med de to nye fon­de har Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter i alt 43 med­lem­mer. Med­lem­mer­ne af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter stod sam­let set for ca. 70 pct. af de sam­le­de fonds­be­vil­lin­ger i Dan­mark i 2018.

Fakta om de to nye medlemsfonde i Fondenes Videnscenter:

Om Møl­le­rens Fond: Møl­le­rens Fond er en er­hvervs­dri­ven­de fond grund­lagt i 1970 af møl­ler Frank Pe­ter­sen med hjem­sted i Oden­se. Fon­den støt­ter bl.a. vel­gø­ren­de for­e­nin­ger, her­un­der mel­lem­fol­ke­li­ge in­sti­tu­tio­ner og kul­tu­rel­le for­mål. Der­u­d­over har fon­den til for­mål at støt­te føl­gen­de: Un­ge un­der ud­dan­nel­se in­den for in­du­stri og han­del, sær­ligt in­den for møl­leri­bran­chen; tid­li­ge­re an­sat­te hos Mun­ke Møl­le A/S; nu­væ­ren­de el­ler tid­li­ge­re an­sat­te hos La­ctosan Sa­no­vo Hol­ding A/S el­ler der­til knyt­te­de dat­ter­sel­ska­ber samt sam­funds­gavn­li­ge for­mål. I 2018 be­vil­ge­de fon­den 840.000 kr. til al­men­nyt­ti­ge for­mål. Læs me­re på Møl­le­rens Fonds hjem­mesi­de.

Om Oak Fo­un­da­tion Den­mark: Oak Fo­un­da­tion Den­mark er en al­men fond med hjem­sted i Kø­ben­havn. Fon­den er stif­tet af den in­ter­na­tio­na­le Oak Fo­un­da­tion i 2002 på ini­ti­a­tiv af Jet­te Par­ker, der sam­men med Alan Par­ker er stif­ter af Oak Fo­un­da­tion og Oak Philant­hro­pies Ltd. Oak Fo­un­da­tion Den­mark støt­ter so­ci­a­le pro­jek­ter i Dan­mark og i Grøn­land og har de se­ne­ste ti år støt­tet fle­re end 300 so­ci­a­le pro­jek­ter. I 2018 be­vil­ge­de fon­den 35 mio. kr. til al­men­nyt­ti­ge for­mål. Læs me­re på Oak Fo­un­da­tion Den­marks hjem­mesi­de.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer