Nye medlemmer i Fondenes Videnscenter

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har op­ta­get to nye fon­de som med­lem­mer i fonds­for­e­nin­gen, som nu be­står af 43 fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger.

Fondenes Videnscenter – nye medlemmer
Med op­ta­gel­sen af Møl­le­rens Fond og Oak Fo­un­da­tion Den­mark har Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter i alt 43 med­lem­mer. Med­lem­mer­ne stod sam­let set for ca. 70 pct. af de sam­le­de fonds­be­vil­lin­ger i Dan­mark i 2018.

Be­sty­rel­sen i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har op­ta­get to nye med­lem­mer i fonds­for­e­nin­gen, nem­lig den al­me­ne fond Oak Fo­un­da­tion Den­mark og den er­hvervs­dri­ven­de fond Møl­le­rens Fond.

”Vi er me­get gla­de for at by­de Møl­le­rens Fond og Oak Fo­un­da­tion Den­mark vel­kom­men som nye med­lem­mer i for­e­nin­gen. Det er vo­res am­bi­tion at væ­re den sam­len­de for­e­ning for he­le fonds­dan­mark, hvor der er stor mang­fol­dig­hed. Og hvor det, der sam­ler de for­skel­li­ge filan­tro­pi­ske fon­de og for­e­nin­ger, er de væ­sent­li­ge al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger, de bi­dra­ger med til sam­fun­det hvert år,” si­ger se­kre­ta­ri­ats­chef i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, Han­ne Ras­mus­sen.

Di­rek­tør i Oak Fo­un­da­tion Den­mark, Est­her Nør­re­­gård-Ni­el­­sen, har igen­nem fle­re år del­ta­get i nog­le af de fag­li­ge, ufor­mel­le fonds­net­værk. Hun ser en for­del i at kun­ne fast­hol­de en bre­de­re net­værks­ad­gang gen­nem Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter.

”Tid­li­ge­re har jeg gen­nem de fag­li­ge net­værk – som det so­ci­a­le net­værk og Grøn­lands­net­vær­ket – haft ad­gang til bå­de de fag­li­ge pro­gram­me­d­ar­bej­de­re og di­rek­tø­rer­ne i de på­gæl­den­de fon­de. Det har væ­ret en for­del for mig, for­di jeg selv va­re­ta­ger beg­ge rol­ler i vo­res lil­le fonds­se­kre­ta­ri­at. Men gen­nem de se­ne­re år er den stra­te­gi­ske og le­del­ses­mæs­si­ge er­fa­rings­ud­veks­ling ble­vet kon­cen­tre­ret i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Der­for er det na­tur­ligt for en fond som Oak Fo­un­da­tion Den­mark og­så at væ­re med­lem dét sted, hvor den struk­tu­re­re­de vi­den­de­ling og er­fa­rings­ud­veks­ling om ge­ne­rel fonds­le­del­se fo­re­går,” si­ger Est­her Nør­re­­gård-Ni­el­­sen i Oak Fo­un­da­tion Den­mark, der hvert år ud­de­ler 35-40 mio. kr. til so­ci­a­le for­mål i Dan­mark og Grøn­land.

En af be­tin­gel­ser­ne for med­lem­skab af for­e­nin­gen er, at fon­de­ne re­de­gør for An­be­fa­lin­ger­ne for God Fonds­le­del­se, som er et lov­krav for de er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Men da Oak Fo­un­da­tion Den­mark er en al­men, ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fond er den ik­ke om­fat­tet af af­rap­por­te­rings­kra­vet. Der­for har det væ­ret en ny pro­ces, som fonds­le­del­sen skul­le for­hol­de sig til.

”Det har jeg ik­ke op­le­vet som en stor hurd­le. Jeg hav­de et mø­de med se­kre­ta­ri­ats­chef i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, Han­ne Ras­mus­sen, og hun var god til at vej­le­de om de for­skel­li­ge aspek­ter i re­de­gø­rel­sen – og­så dem der ik­ke er så re­le­van­te for en fond uden er­hvervs­drift. Des­u­den har vi i fonds­be­sty­rel­sen en er­fa­ren ad­vo­kat, så det var me­re en be­slut­ning om at få det gjort,” si­ger Est­her Nør­re­­gård-Ni­el­­sen.

Med de to nye fon­de har Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter i alt 43 med­lem­mer. Med­lem­mer­ne af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter stod sam­let set for ca. 70 pct. af de sam­le­de fonds­be­vil­lin­ger i Dan­mark i 2018.

Fakta om de to nye medlemsfonde i Fondenes Videnscenter:

Om Møl­le­rens Fond: Møl­le­rens Fond er en er­hvervs­dri­ven­de fond grund­lagt i 1970 af møl­ler Frank Pe­ter­sen med hjem­sted i Oden­se. Fon­den støt­ter bl.a. vel­gø­ren­de for­e­nin­ger, her­un­der mel­lem­fol­ke­li­ge in­sti­tu­tio­ner og kul­tu­rel­le for­mål. Der­u­d­over har fon­den til for­mål at støt­te føl­gen­de: Un­ge un­der ud­dan­nel­se in­den for in­du­stri og han­del, sær­ligt in­den for møl­leri­bran­chen; tid­li­ge­re an­sat­te hos Mun­ke Møl­le A/S; nu­væ­ren­de el­ler tid­li­ge­re an­sat­te hos La­ctosan Sa­no­vo Hol­ding A/S el­ler der­til knyt­te­de dat­ter­sel­ska­ber samt sam­funds­gavn­li­ge for­mål. I 2018 be­vil­ge­de fon­den 840.000 kr. til al­men­nyt­ti­ge for­mål. Læs me­re på Møl­le­rens Fonds hjem­mesi­de.

Om Oak Fo­un­da­tion Den­mark: Oak Fo­un­da­tion Den­mark er en al­men fond med hjem­sted i Kø­ben­havn. Fon­den er stif­tet af den in­ter­na­tio­na­le Oak Fo­un­da­tion i 2002 på ini­ti­a­tiv af Jet­te Par­ker, der sam­men med Alan Par­ker er stif­ter af Oak Fo­un­da­tion og Oak Philant­hro­pies Ltd. Oak Fo­un­da­tion Den­mark støt­ter so­ci­a­le pro­jek­ter i Dan­mark og i Grøn­land og har de se­ne­ste ti år støt­tet fle­re end 300 so­ci­a­le pro­jek­ter. I 2018 be­vil­ge­de fon­den 35 mio. kr. til al­men­nyt­ti­ge for­mål. Læs me­re på Oak Fo­un­da­tion Den­marks hjem­mesi­de.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.