Nyt medlem af Fondenes Videnscenter ønsker, at fonde får tydeligere stemme i politisk debat

Li­fe Fon­den og Vel­liv For­e­nin­gen er net­op ble­vet op­ta­get i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Di­rek­tør Chri­sti­ne An­tor­i­ni fra Li­fe Fon­den hå­ber, Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter kan ska­be gro­bund for, at med­lem­mer­ne ud­veks­ler po­li­ti­ske syns­punk­ter og får en ty­de­li­ge­re stem­me i samfundsdebatten. 

Vel­liv For­e­nin­gens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Lars Wal­l­berg og Li­fe Fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Chri­sti­ne An­tor­i­ni er nye med­lem­mer af fonds­for­e­nin­gen Fon­de­nes Videnscenter.

Med­lem­s­li­sten er ble­vet lidt læn­ge­re hos Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, som net­op har op­ta­get bå­de den er­hvervs­dri­ven­de fond Li­fe Fon­den og den filan­tro­pi­ske for­e­ning Vel­liv For­e­nin­gen som nye medlemmer.

Der­med kom­mer det sam­le­de an­tal med­lem­mer af vi­dens­cen­tret, der blev stif­tet i 2017, op på 45.

For Li­fe Fon­den er der iføl­ge ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Chri­sti­ne An­tor­i­ni to pri­mæ­re grun­de til at mel­de sig un­der fa­ner­ne hos Fon­de­nes Videnscenter.

”Som helt ny fond har vi bå­de lyst til og brug for at læ­re af de an­dre fon­de. Blandt med­lem­mer­ne i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter er der nog­le dyg­ti­ge læ­re­me­stre i et bredt ud­valg af me­get for­skel­li­ge fon­de, som kan hjæl­pe os og de­le er­fa­rin­ger med os i for­hold til, hvor­dan vi sik­rer en god di­a­log med om­ver­de­nen, hvad det er vig­tigt at in­for­me­re om og så vi­de­re,” si­ger Chri­sti­ne An­tor­i­ni til Fundats.

Den an­den år­sag til med­lem­ska­bet er øn­sket om at bli­ve en del af et fæl­les­skab, hvor der kan ud­veks­les og for­mu­le­res po­li­ti­ske syns­punk­ter. Chri­sti­ne An­tor­i­ni hå­ber så­le­des, at fon­de­ne får en ty­de­li­ge stem­me i sam­funds­de­bat­ten ba­se­ret på fak­ta fra videnscentret.

”Det er nyt, at dan­ske fon­de be­gyn­der at drøf­te, om de skal væ­re en stem­me i de­bat­ten. Min op­le­vel­se er, at fon­de­ne hidtil har væ­ret me­get til­ba­ge­hol­den­de må­ske af hen­syn til de­res al­men­nyt­ti­ge sig­te og har gjort sig uma­ge med ik­ke bli­ve sat i bås i for­hold til blandt an­det po­li­ti­ske strøm­nin­ger. Men der ér jo em­ner, som er re­le­van­te, og hvor fon­de­ne og­så bør ha­ve en stem­me. Så for os hand­ler med­lem­ska­bet af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter ik­ke kun om, hvad vi kan læ­re af de an­dre fon­de i et net­værks­sam­ar­bej­de, men og­så om, hvor­dan vi som fon­de kan få en ty­de­li­ge­re stem­me i den sam­fund­spo­li­ti­ske de­bat. Fon­de­ne skal ef­ter min me­ning ik­ke væ­re ban­ge for at ha­ve en of­fent­lig stem­me i fonds­re­le­van­te spørgs­mål,” si­ger Chri­sti­ne Antorini.

En fælles stemme gavner

Kon­kret me­ner Chri­sti­ne An­tor­i­ni, at Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter skal bi­dra­ge med fak­ta, tal og un­der­sø­gel­ser, som med­lem­mer­ne kan bru­ge som rå­stof til ko­or­di­ne­re­de indsatser.

Sam­ti­dig hen­vi­ser hun til den eva­lu­e­ring af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, der – som om­talt i Fun­dats i april – blev frem­lagt på vi­dens­cen­trets ge­ne­ral­for­sam­ling i år. Her lød op­for­drin­gen blandt an­det, at Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter skal ”gå me­re til stå­let” i si­ne ana­ly­ser og udgivelser.

”Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter er se­kre­ta­ri­at for sam­ar­bej­det mel­lem de 45 fon­de, og det er en god og vig­tig op­ga­ve for se­kre­ta­ri­a­tet at la­ve fak­tu­el­le ana­ly­ser og un­der­sø­gel­ser, som fon­de­ne blandt an­det kan bru­ge, når der er be­hov for, at fon­de­ne har en stem­me i de­bat­ten. Sam­ti­dig gi­ver det god me­ning i for­hold til øn­sket om, at vi­dens­cen­tret skal gå me­re til stå­let. Men det er vig­tigt at un­der­stre­ge, at Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter net­op er et vi­dens­cen­ter og ik­ke en in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion, så jeg ser ik­ke cen­tret som fon­de­nes ta­le­rør, men som dem, der la­ver de ana­ly­ser og un­der­sø­gel­ser, fon­de­ne sam­men el­ler hver for sig kan spil­le ind i den po­li­ti­ske de­bat,” si­ger Chri­sti­ne Antorini.

Jeg er run­det af et syn på, at det er til gavn for Dan­mark, når for­e­nin­ger og in­ter­es­sen­ter lø­ben­de drøf­ter em­ner af fæl­les in­ter­es­se med hinanden

Chri­sti­ne An­tor­i­ni – Di­rek­tør, Li­fe Fonden

Som ek­sem­pel på, hvor Li­fe Fon­dens di­rek­tør øn­sker, at fon­de­ne får en me­re klar stem­me i den of­fent­li­ge de­bat, næv­ner hun fondslovgivningen.

”Er der æn­drin­ger på trap­per­ne i for­hold til fonds­lo­v­giv­nin­gen, som har be­tyd­ning for al­le fon­de, er det en god idé at snak­ke sam­men, om det er no­get, vi som med­lem­mer af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har en fæl­les hold­ning til. Der­med bli­ver vi en stær­ke­re stem­me i for­hold til den po­li­ti­ske pro­ces, og jeg er run­det af et syn på, at det er til gavn for Dan­mark, når for­e­nin­ger og in­ter­es­sen­ter lø­ben­de drøf­ter em­ner af fæl­les in­ter­es­se med hin­an­den. Sam­ti­dig er det en hjælp for det po­li­ti­ske sy­stem, når in­ter­es­sen­ter – i det­te til­fæl­de fon­de – har en fæl­les stem­me,” si­ger Chri­sti­ne An­tor­i­ni, der bag sig har en man­ge­årig kar­ri­e­re som med­lem af Fol­ke­tin­get for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og som bør­­ne- og un­der­vis­nings­mi­ni­ster i Hel­le Thor­­ning-Sch­­midts regering.

Skal ikke udtale sig på vegne af fondene

Når Vel­liv For­e­nin­gen nu har meldt sig un­der fa­ner­ne i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, er det iføl­ge ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Lars Wal­l­berg ik­ke for at sæt­te tur­bo på fonds­del­ta­gel­sen i den sam­fund­spo­li­ti­ske debat.

Det er jo net­op ik­ke en in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion, der skal ud­ta­le sig på fon­de­nes vegne

Lars Wal­l­berg – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Vel­liv Foreningen

”Ge­ne­relt er der be­hov for en syn­lig­gø­rel­se af den sto­re ind­sats, fon­de­ne yder i sam­fun­det. Men el­lers er det vig­tigt, at vi hver især har vo­res egen stem­me in­den for de om­rå­der, vi ar­bej­der for – i vo­res til­fæl­de men­tal sund­hed. De 45 med­lem­mer har na­tur­lig­vis nog­le fæl­les in­ter­es­ser i for­hold til at sik­re de bedst mu­li­ge ram­me­vil­kår for fon­de­ne og for­e­nin­ger­ne, og dér skal Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter væ­re et sted, hvor myn­dig­he­der­ne kan hen­ven­de sig og få fak­tu­el­le op­lys­nin­ger. Men grund­læg­gen­de kan jeg godt li­de vi­dens­cen­trets me­re el­ler min­dre of­fi­ci­el­le slo­gan, der si­ger, at de ger­ne ta­ler om fon­de­ne, ik­ke for fon­de­ne. Det er jo net­op ik­ke en in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion, der skal ud­ta­le sig på fon­de­nes veg­ne. Det skal vi nok hver især sør­ge for,” si­ger Lars Wallberg.

Ve­liv For­e­nin­gens med­lem­skab af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter er især hæg­tet op på et øn­ske om spar­ring og net­værk med li­ge­sin­de­de, un­der­stre­ger Lars Wallberg.

”Vi har holdt øje med vi­dens­cen­trets ak­ti­vi­te­ter i et par år og sy­nes, ti­den nu er mo­den til at bli­ve meldt ind. Vo­res al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter in­den for men­tal sund­hed er sam­men­lig­ne­li­ge med det ar­bej­de, som der sker i man­ge fon­de, og vi har blandt an­det no­te­ret os, at én af de ud­de­len­de or­ga­ni­sa­tio­ner, der lig­ner os gan­ske me­get, nem­lig Tryg­heds­grup­pen, og­så er med­lem af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Vi ser frem til at væ­re en del af et fag­ligt net­værk for vo­res or­ga­ni­sa­tion som hel­hed og for nøg­le­me­d­ar­bej­de­re,” si­ger Lars Wal­l­berg, der selv del­ta­ger i fonds­for­e­nin­gens direktørnetværk.

”Når man har fæl­les pro­blem­stil­lin­ger, gi­ver det god me­ning at drøf­te det med an­dre i ste­det for, at vi bok­ser med det hver især,” si­ger han.

Medlemmer vil have endnu mere

Da se­kre­ta­ri­ats­chef i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen i april over for Fun­dats kom­men­te­re­de eva­lu­e­rin­gen af vi­dens­cen­tret, op­ly­ste hun blandt an­det, at se­kre­ta­ri­a­tet og be­sty­rel­sen i de kom­men­de må­ne­der vil drøf­te, hvor­dan op­for­drin­gen om at ”gå me­re til stå­let” kon­kret skal fø­res ud i livet.

”Det er da en op­for­dring, vi glæ­der os til at ud­le­ve. Bud­ska­bet er klart: Vi må godt væ­re lidt min­dre midtsø­gen­de i vo­res ar­bej­de og ind imel­lem be­væ­ge os ind i nye ty­per af da­ta og fak­ta på om­rå­der, der er re­le­van­te for fonds­ver­de­nen. Det be­ty­der, at vi må­ske skal til og­så at le­ve­re lidt an­dre ty­per af ana­ly­ser end hidtil og nå læn­ge­re ud med vi­den,” lød det i april fra Han­ne Elisa­beth Rasmussen.

Præ­sen­te­ret for Chri­sti­ne An­tor­i­nis syns­punkt om, at vi­dens­cen­tret i hø­je­re grad skal dan­ne gro­bund for, at fon­de­ne får en me­re ty­de­lig stem­me i den sam­fund­spo­li­ti­ske de­bat, skri­ver Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen i en mail til Fundats:

”Først og frem­mest er det en for­nø­jel­se, at vo­res med­lem­mer har in­ter­es­se for – og hold­nin­ger til – hvad de ger­ne vil med Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Og så læ­ser jeg det som en be­kræf­tel­se af, at al­le vo­res med­lem­mer – og­så de nye – er til­fred­se med vo­res ar­bej­de, og ger­ne vil ha­ve end­nu me­re. Hvor­dan det ’me­re’ kan ud­mønt­es, skal vi nu til­ba­ge og ta­le med vo­res be­sty­rel­se om. Men helt kon­kret står vi jo net­op over­for at hol­des vo­res før­ste fond­s­kon­fe­ren­ce 18. au­gust i år. Her glæ­der vi os til at skrue op for di­a­lo­gen med bå­de fon­de­ne og an­dre sam­fundsak­tø­rer. Kon­fe­ren­cens ti­tel er ”Fonds­dan­mark i for­an­dring”, og un­der det te­ma kom­mer vi rundt om, hvor­dan filan­tro­pi­en skal ud­vik­le sig de kom­men­de år, og hvor­dan in­ter­ak­tio­nen imel­lem fon­de­ne og om­ver­de­nen kan kom­me til at se ud,” ly­der det fra Han­ne Elisa­beth Rasmussen.

Forventer 50 medlemmer ved årsskiftet

I eva­lu­e­rin­gen af vi­dens­cen­tret blev det kon­klu­de­ret, at der blandt med­lem­mer­ne er op­bak­ning til en lø­ben­de ud­vi­del­se af med­lem­skred­sen med fon­de af re­le­vant stør­rel­se. Og iføl­ge Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen vil op­ta­gel­sen af Li­fe Fon­den og Vel­liv For­e­nin­gen da og­så in­den årets ud­gang få føl­ge­skab af yder­li­ge­re en hånd­fuld nye medlemmer.

Sam­ti­digt er der en re­el ud­for­dring i for­hold til net­vær­ke­ne ved at bli­ve man­ge flere

Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen – Se­kre­ta­ri­ats­chef, Fon­de­nes Videnscenter

På spørgs­må­let, om der er kon­kre­te son­de­rin­ger i gang med hen­syn til op­ta­gel­se af fle­re nye med­lem­mer, sva­rer hun:

”Ja, det er der – og det er vi rig­tigt gla­de for. Vi har p.t. et par fon­de, som har hen­vendt sig om med­lem­skab. Vi hå­ber, at vi nær­mer os de 50 med­lem­mer ved årsskiftet.”

- I eva­lu­e­rin­gen rej­ses spørgs­må­let mel­lem på den ene si­de at få fle­re med­lem­mer og der­med øget le­gi­ti­mi­tet, på den an­den si­de om fle­re med­lem­mer vil svæk­ke at­trak­ti­vi­te­ten af blandt an­det je­res net­værk. Hvor­dan ser I selv i FVC´s ledelse/bestyrelse på det spørgsmål?

”Som vi­dens­cen­ter har vi le­gi­ti­mi­tet i at ken­de og ha­ve vi­den om man­ge ty­per af fon­de, og der­med er det vig­tigt at ha­ve fle­re med­lem­mer med for­skel­li­ge op­ga­ver og til­gan­ge. Sam­ti­digt er der en re­el ud­for­dring i for­hold til net­vær­ke­ne ved at bli­ve man­ge fle­re. Der er en græn­se for, hvor stort et net­værk kan væ­re for at fun­ge­re godt for del­ta­ger­ne,” po­in­te­r­er Han­ne Elisa­beth Rasmussen.

Flere små medlemmer kræver ændring af aktiviteter

Se­kre­ta­ri­ats­che­fen til­fø­jer, at be­sty­rel­sen som re­flek­sion på eva­lu­e­rin­gen har kon­klu­de­ret, at det mu­li­ge an­tal med­lem­mer på­vir­kes af de kon­kre­te for­hold i sektoren.

”Vi­dens­cen­tret har al­le­re­de på nu­væ­ren­de tids­punkt langt ho­ved­par­ten af de po­ten­ti­el­le med­lem­mer blandt stør­re dan­ske fon­de og fonds­lig­ne­de for­e­nin­ger som med­lem. En stør­re stig­ning i med­lem­stal­let vil­le alt­så in­de­bæ­re, at fle­re af de min­dre fon­de blev med­lem­mer. Kon­tin­gent­sat­ser­ne for de min­dre fon­de er imid­ler­tid re­la­tivt la­ve, og det vil der­for kræ­ve en mar­kant stig­ning i an­tal­let af med­lem­mer at til­ve­je­brin­ge den nød­ven­di­ge fi­nan­si­e­ring, hvil­ket i gi­vet fald vil­le ska­be et be­hov for at gen­tæn­ke fle­re af FVC’s funk­tio­ner og ak­ti­vi­te­ter, da med­lem­mer­ne i så fald vil spæn­de en­dog me­get vidt. Og med ba­re tre år si­den stif­tel­sen af vi­dens­cen­tret er det for tid­ligt at over­ve­je så­dan en ud­vik­ling,” skri­ver Han­ne Elisa­beth Rasmussen.

Beg­ge de se­ne­ste nav­ne på med­lem­s­li­sten sy­nes, de er for grøn­ne til at kun­ne kom­me med en klar til­ken­de­gi­vel­se af, om de øn­sker, an­tal­let af med­lem­mer i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter øges yder­li­ge­re – el­ler om der må­ske sna­re­re er nog­le sær­li­ge for­de­le ved at væ­re en min­dre, me­re eks­klu­siv klub af sto­re fonde.

”Det har jeg ik­ke ta­get stil­ling til – nu skal vi først li­ge læ­re Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter at ken­de,” si­ger Chri­sti­ne An­tor­i­ni fra Li­fe Fonden.

Og­så Vel­liv For­e­nin­gens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Lars Wal­l­berg vil ger­ne se ti­den an.

”Vi ser ger­ne et stør­re fæl­les­skab, og grund­læg­gen­de sy­nes vi, at det er na­tur­ligt, at de stør­re fon­de og for­e­nin­ger er med­lem­mer. Men nu skal vi først ha­ve nog­le fle­re er­fa­rin­ger – vi er jo li­ge trå­dt ind,” si­ger Lars Wallberg.

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer