Opdateret spørgeskema skal give mere præcis fondsstatistik

Spør­ge­ske­ma­et, hvis ind­be­ret­nin­ger dan­ner grund­lag for Dan­marks Sta­ti­stiks år­li­ge fonds­sta­ti­stik, er ble­vet dis­ku­te­ret og eva­lu­e­ret. Det har ført til en ræk­ke æn­drin­ger i den nye ud­ga­ve, som net­op er sendt ud: Blandt an­det er de­fi­ni­tio­nen på forsk­ning ble­vet skær­pet, og der er kom­met me­re præ­ci­se un­der­ka­te­go­ri­er, når fon­de­ne skal ind­be­ret­te de­res be­vil­lin­ger.

Statistik
I den nye ud­ga­ve af Dan­marks Sta­ti­stiks spør­ge­ske­ma er der er kom­met an­dre og fle­re un­der­ka­te­go­ri­er, når fon­de­ne skal ind­be­ret­te de­res be­vil­lin­ger in­den for blandt an­det vi­den­skab, kul­tur og det so­ci­a­le om­rå­de.

Sva­re­ne er al­le­re­de stil­le og ro­ligt be­gyndt at dryp­pe ind til Dan­marks Sta­ti­stik, ef­ter at den cen­tra­le sta­ti­stik­myn­dig­heds år­li­ge spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se af pri­va­te dan­ske fon­des ud­de­lin­ger, ud­be­ta­lin­ger og be­vil­lin­ger i sid­ste uge blev skudt i gang.

Der er ta­le om en op­da­te­ret og del­vist for­an­dret ud­ga­ve af spør­ge­ske­ma­et, som se­ne­re på året skal ud­mønt­es i Dan­marks Sta­ti­stiks år­li­ge fonds­sta­ti­stik. Sam­men­lig­net med den ver­sion af spør­ge­ske­ma­et, som fon­de­ne har ud­fyldt de se­ne­ste tre år, er der in­d­ar­bej­det en ræk­ke for­bed­rin­ger, som i sid­ste en­de vil gi­ve en end­nu me­re præ­cis fonds­sta­ti­stik. Det op­ly­ser spe­ci­al­kon­su­lent Git­te Frej Knud­sen, der har an­sva­ret for fonds­sta­ti­stik­ker­ne i Dan­marks Sta­ti­stik.

”I for­bin­del­se med, at den før­ste tre-åri­­ge pe­ri­o­de ud­løb, be­nyt­te­de vi lej­lig­he­den til at kig­ge på er­fa­rin­ger­ne fra de før­ste tre år. Der­for blev der ned­sat en ar­bejds­grup­pe med re­præ­sen­tan­ter fra fon­de­ne, Dan­marks Sta­ti­stik og Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. På bag­grund af ar­bejds­grup­pens dis­kus­sio­ner om de ud­for­drin­ger, som fon­de­ne hav­de op­le­vet med det gam­le spør­ge­ske­ma, blev der ud­ar­bej­det ide­er til for­bed­rin­ger. Og de ide­er er ble­vet in­d­ar­bej­det i det spør­ge­ske­ma, som an­ven­des i den nye tre-åri­­ge pe­ri­o­de,” si­ger Git­te Frej Knud­sen til Fun­dats.

Grund­læg­gen­de me­ner Git­te Frej Knud­sen, at den gam­le ud­ga­ve af spør­ge­ske­ma­et over­ord­net fun­ge­re­de gan­ske ud­mær­ket og til de fle­stes til­freds­hed, og hun un­der­stre­ger, at sel­ve struk­tu­ren i det spør­ge­ske­ma, fon­de­ne i år og de kom­men­de to år skal ud­fyl­de, langt hen ad vej­en lig­ner den fra de for­ri­ge tre år.

”Det er ik­ke så­dan, at alt er ka­stet op i luf­ten og er fal­det helt an­der­le­des ned. Men selv­føl­ge­lig har der væ­ret plads til for­bed­rin­ger,” si­ger Git­te Frej Knud­sen.

Matcher internationale standarder

En af de stør­re æn­drin­ger i den nye ud­ga­ve er, at der er kom­met an­dre og fle­re un­der­ka­te­go­ri­er, når fon­de­ne skal ind­be­ret­te de­res be­vil­lin­ger in­den for blandt an­det vi­den­skab, kul­tur og det so­ci­a­le om­rå­de. Det er gjort for, at un­der­ka­te­go­ri­er­ne bed­re end i den gam­le ud­ga­ve af spør­ge­ske­ma­et mat­cher in­ter­na­tio­na­le stan­dar­der og ma­nu­a­ler.

”Og så har vi skær­pet de­fi­ni­tio­nen på forsk­ning. Det var et pro­blem med spør­ge­ske­ma­et før, at der ik­ke var en helt præ­cis de­fi­ni­tion af, hvad forsk­ning er. Der­for læg­ger vi os nu op ad den in­ter­na­tio­na­le de­fi­ni­tion af forsk­ning, som hed­der Fra­sca­ti-ma­nu­a­­len,” for­kla­rer Git­te Frej Knud­sen.

– Be­ty­der æn­drin­ger­ne og­så, at det i frem­ti­den bli­ver nem­me­re og me­re præ­cist, hvis man vil sam­men­lig­ne dan­ske fon­des ak­ti­vi­te­ter og ud­de­lin­ger med fon­de i an­dre lan­de?

”Ja. Så­fremt der er no­gen, der la­ver den sam­me form for fonds­sta­ti­stik i an­dre lan­de, vil man kun­ne sam­men­lig­ne me­get præ­cist. Og det vil væ­re en kæm­pe ge­vinst og gi­ve en ek­stra di­men­sion til fonds­sta­ti­stik­ken,” si­ger Git­te Frej Knud­sen.

Det nye spør­ge­ske­ma, som om­hand­ler fon­de­nes ud­de­lin­ger og be­vil­lin­ger i 2019, har si­den sid­ste uge lig­get til­gæn­ge­ligt på Dan­marks Sta­ti­stiks hjem­mesi­de og kan ud­fyl­des frem til ind­be­ret­nings­fri­sten den 19. au­gust.

”Det er en me­get lang ind­be­ret­nings­frist, men det skyl­des, at der er nog­le fon­de, som ger­ne vil ud­fyl­de ske­ma­et nu i for­bin­del­se med, at de la­ver de­res års­regn­skab, mens an­dre fo­re­træk­ker at ven­te, til de har af­lagt regn­ska­bet,” si­ger Git­te Frej Knud­sen.

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter hav­de plan­lagt et se­mi­nar den 30. marts ar­ran­ge­ret af om den nye fonds­sta­ti­stik og æn­drin­ger­ne i spør­ge­ske­ma­et. Se­mi­na­ret er dog ind­til vi­de­re af­lyst som føl­ge af cor­o­­na-kri­­sen.

Fonds­sta­ti­stik­ken med op­lys­nin­ger om dan­ske fon­des ud­de­lings­ak­ti­vi­te­ter i 2019 bli­ver of­fent­lig­gjort i slut­nin­gen af 2020. Spør­ge­ske­ma­et skal ud­fyl­des af al­le pri­va­te fon­de med virk­som­heds­for­mer­ne ’Er­hvervs­dri­ven­de fond’ samt ’Fon­de og an­dre sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner’. Her­til kom­mer en grup­pe af for­e­nin­ger, der age­rer som fon­de med be­ty­de­li­ge ud­de­lin­ger, for ek­sem­pel pa­tient­for­e­nin­ger.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS Børnebyernes vækst er bygget på loyalitet

Kur­ven over det sam­le­de, år­li­ge ind­sam­lings­re­sul­tat i fon­den SOS Bør­ne­by­er­ne vi­ser en pæn og jævn stig­ning år for år. Fra 220,1 mil­li­o­ner kro­ner i…

Trygfonden afsætter 50 mio. i eksprespuljer under coronakrisen

Tryg­fon­den ryk­ker nu ud med en eks­pres­pul­je til ind­sat­ser for sår­ba­re men­ne­sker, der er sær­ligt på­vir­ket af cor­ona­kri­sen. Den so­ci­a­le aku­t­pul­je på 30 mio. kr.…

Fond og Pensiondanmark indgår partnerskab for at afhjælpe mangel på plejeboliger til ældre

An­tal­let af dan­ske­re over 80 år sti­ger mar­kant i dis­se år. Be­reg­nin­ger fra Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning og Dan­marks Sta­ti­stik vi­ser, at bor­ge­re med fle­re end…

Partnerskaberne blomstrer mellem fonde og det offentlige

Na­tur, kul­tur, ar­ki­tek­tur, forsk­ning og so­ci­a­le for­mål. Det er blot et ud­snit af de man­ge for­mål, som dan­ske fon­de net­op nu støt­ter gen­nem for­ma­li­se­re­de…

Fonde: Partnerskaber er et afgørende filantropisk værktøj

Part­ner­ska­ber­ne blom­strer mel­lem dan­ske fon­de og den of­fent­li­ge sek­tor. Me­re end 60 for­skel­li­ge part­ner­ska­ber mel­lem det of­fent­li­ge og bå­de små og sto­re fon­de er…

Leo Fondet: 2019 var godt år for hudforskningen

Det er kun tre år si­den, at Leo Fon­det gen­nem­før­te en mo­der­ni­se­rings­pro­ces, etab­le­re­de et egent­ligt fonds­se­kre­ta­ri­at og æn­dre­de kon­cern­struk­tu­ren ved at sky­de et hol­dings­el­skab…

Lego Fonden med stor bevilling til børn i nød under coronakrisen

”I en tid hvor man­ge fa­mi­li­er er hjem­me, og fle­re mil­li­o­ner er ramt af usik­ker­hed om­kring job­si­tu­a­tion, mad­for­sy­nin­ger el­ler ydel­ser fra sund­heds­sek­to­ren, er Le­go…

Coronakrise

Trygfonden afsætter 50 mio. i eksprespuljer under coronakrisen

Tryg­fon­den ryk­ker nu ud med en eks­pres­pul­je til ind­sat­ser for sår­ba­re men­ne­sker, der er sær­ligt på­vir­ket af cor­ona­kri­sen. Den so­ci­a­le aku­t­pul­je på 30 mio. kr.…

Lego Fonden med stor bevilling til børn i nød under coronakrisen

”I en tid hvor man­ge fa­mi­li­er er hjem­me, og fle­re mil­li­o­ner er ramt af usik­ker­hed om­kring job­si­tu­a­tion, mad­for­sy­nin­ger el­ler ydel­ser fra sund­heds­sek­to­ren, er Le­go…

Novo Nordisk Fonden har uddelt 43 mio. kr. fra akut corona-pulje

  Der har væ­ret hur­tigt om­sæt­ning på No­vo Nor­disk Fon­dens ek­stra­or­di­næ­re pul­je til aku­t­te cor­o­navirus-til­tag. I lø­bet af få da­ge har fon­den be­vil­get 43,7 mil­li­o­ner…

Fonde holder vejret, inden turen (måske) går til Bornholm

  Ar­tik­len er op­da­te­ret d. 30. marts med in­for­ma­tion om, at be­sty­rel­sen i Fol­ke­mø­det mø­des den 3. april. ”Hvil­ke over­nat­nings­mu­lig­he­der har jeg un­der Fol­ke­mø­det?” og ”Hvor­dan…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.