Opdateret spørgeskema skal give mere præcis fondsstatistik

Spørgeskemaet, hvis indberetninger danner grundlag for Danmarks Statistiks årlige fondsstatistik, er blevet diskuteret og evalueret. Det har ført til en række ændringer i den nye udgave, som netop er sendt ud: Blandt andet er definitionen på forskning blevet skærpet, og der er kommet mere præcise underkategorier, når fondene skal indberette deres bevillinger.

Statistik
I den nye ud­ga­ve af Dan­marks Sta­ti­stiks spør­ge­ske­ma er der er kom­met an­dre og fle­re un­der­ka­te­go­ri­er, når fon­de­ne skal ind­be­ret­te de­res be­vil­lin­ger in­den for blandt an­det vi­den­skab, kul­tur og det so­ci­a­le område.

Sva­re­ne er al­le­re­de stil­le og ro­ligt be­gyndt at dryp­pe ind til Dan­marks Sta­ti­stik, ef­ter at den cen­tra­le sta­ti­stik­myn­dig­heds år­li­ge spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se af pri­va­te dan­ske fon­des ud­de­lin­ger, ud­be­ta­lin­ger og be­vil­lin­ger i sid­ste uge blev skudt i gang.

Der er ta­le om en op­da­te­ret og del­vist for­an­dret ud­ga­ve af spør­ge­ske­ma­et, som se­ne­re på året skal ud­mønt­es i Dan­marks Sta­ti­stiks år­li­ge fonds­sta­ti­stik. Sam­men­lig­net med den ver­sion af spør­ge­ske­ma­et, som fon­de­ne har ud­fyldt de se­ne­ste tre år, er der in­d­ar­bej­det en ræk­ke for­bed­rin­ger, som i sid­ste en­de vil gi­ve en end­nu me­re præ­cis fonds­sta­ti­stik. Det op­ly­ser spe­ci­al­kon­su­lent Git­te Frej Knud­sen, der har an­sva­ret for fonds­sta­ti­stik­ker­ne i Dan­marks Statistik.

”I for­bin­del­se med, at den før­ste tre-åri­ge pe­ri­o­de ud­løb, be­nyt­te­de vi lej­lig­he­den til at kig­ge på er­fa­rin­ger­ne fra de før­ste tre år. Der­for blev der ned­sat en ar­bejds­grup­pe med re­præ­sen­tan­ter fra fon­de­ne, Dan­marks Sta­ti­stik og Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. På bag­grund af ar­bejds­grup­pens dis­kus­sio­ner om de ud­for­drin­ger, som fon­de­ne hav­de op­le­vet med det gam­le spør­ge­ske­ma, blev der ud­ar­bej­det ide­er til for­bed­rin­ger. Og de ide­er er ble­vet in­d­ar­bej­det i det spør­ge­ske­ma, som an­ven­des i den nye tre-åri­ge pe­ri­o­de,” si­ger Git­te Frej Knud­sen til Fundats.

Grund­læg­gen­de me­ner Git­te Frej Knud­sen, at den gam­le ud­ga­ve af spør­ge­ske­ma­et over­ord­net fun­ge­re­de gan­ske ud­mær­ket og til de fle­stes til­freds­hed, og hun un­der­stre­ger, at sel­ve struk­tu­ren i det spør­ge­ske­ma, fon­de­ne i år og de kom­men­de to år skal ud­fyl­de, langt hen ad vej­en lig­ner den fra de for­ri­ge tre år.

”Det er ik­ke så­dan, at alt er ka­stet op i luf­ten og er fal­det helt an­der­le­des ned. Men selv­føl­ge­lig har der væ­ret plads til for­bed­rin­ger,” si­ger Git­te Frej Knudsen.

Matcher internationale standarder

En af de stør­re æn­drin­ger i den nye ud­ga­ve er, at der er kom­met an­dre og fle­re un­der­ka­te­go­ri­er, når fon­de­ne skal ind­be­ret­te de­res be­vil­lin­ger in­den for blandt an­det vi­den­skab, kul­tur og det so­ci­a­le om­rå­de. Det er gjort for, at un­der­ka­te­go­ri­er­ne bed­re end i den gam­le ud­ga­ve af spør­ge­ske­ma­et mat­cher in­ter­na­tio­na­le stan­dar­der og manualer.

”Og så har vi skær­pet de­fi­ni­tio­nen på forsk­ning. Det var et pro­blem med spør­ge­ske­ma­et før, at der ik­ke var en helt præ­cis de­fi­ni­tion af, hvad forsk­ning er. Der­for læg­ger vi os nu op ad den in­ter­na­tio­na­le de­fi­ni­tion af forsk­ning, som hed­der Fra­sca­ti-ma­nu­a­len,” for­kla­rer Git­te Frej Knudsen.

– Be­ty­der æn­drin­ger­ne og­så, at det i frem­ti­den bli­ver nem­me­re og me­re præ­cist, hvis man vil sam­men­lig­ne dan­ske fon­des ak­ti­vi­te­ter og ud­de­lin­ger med fon­de i an­dre lande?

”Ja. Så­fremt der er no­gen, der la­ver den sam­me form for fonds­sta­ti­stik i an­dre lan­de, vil man kun­ne sam­men­lig­ne me­get præ­cist. Og det vil væ­re en kæm­pe ge­vinst og gi­ve en ek­stra di­men­sion til fonds­sta­ti­stik­ken,” si­ger Git­te Frej Knudsen.

Det nye spør­ge­ske­ma, som om­hand­ler fon­de­nes ud­de­lin­ger og be­vil­lin­ger i 2019, har si­den sid­ste uge lig­get til­gæn­ge­ligt på Dan­marks Sta­ti­stiks hjem­mesi­de og kan ud­fyl­des frem til ind­be­ret­nings­fri­sten den 19. august.

”Det er en me­get lang ind­be­ret­nings­frist, men det skyl­des, at der er nog­le fon­de, som ger­ne vil ud­fyl­de ske­ma­et nu i for­bin­del­se med, at de la­ver de­res års­regn­skab, mens an­dre fo­re­træk­ker at ven­te, til de har af­lagt regn­ska­bet,” si­ger Git­te Frej Knudsen.

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter hav­de plan­lagt et se­mi­nar den 30. marts ar­ran­ge­ret af om den nye fonds­sta­ti­stik og æn­drin­ger­ne i spør­ge­ske­ma­et. Se­mi­na­ret er dog ind­til vi­de­re af­lyst som føl­ge af corona-krisen.

Fonds­sta­ti­stik­ken med op­lys­nin­ger om dan­ske fon­des ud­de­lings­ak­ti­vi­te­ter i 2019 bli­ver of­fent­lig­gjort i slut­nin­gen af 2020. Spør­ge­ske­ma­et skal ud­fyl­des af al­le pri­va­te fon­de med virk­som­heds­for­mer­ne ’Er­hvervs­dri­ven­de fond’ samt ’Fon­de og an­dre sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner’. Her­til kom­mer en grup­pe af for­e­nin­ger, der age­rer som fon­de med be­ty­de­li­ge ud­de­lin­ger, for ek­sem­pel patientforeninger.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer