Embedsmænd i Skive danner netværk for at trække fondskroner til budgetterne

Der er et stort potentiale for at skaffe flere eksterne midler til kommunen, mener flere medarbejdere i Skive Kommune, som beskæftiger sig med fundraising. Nyhedsbrevet Danmarks Fonde var med da embedsfolk på tværs af forvaltningerne en dag i august tog initiativ til et nyt fundraising-netværk, som skal styrke kommunens videndeling og koordinering af ansøgninger til private og offentlige fondsmidler.

Kul­tur og Fri­tid, Er­hverv og Ud­vik­ling, Job og Kom­pe­ten­ce, Plan og Sup­port, Byg og Mil­jø. De 16 em­beds­folk i det lil­le rum er sam­let fra fle­re for­valt­nin­ger på Ski­ve Kom­mu­nes rå­d­hus. Og­så by­ens mu­se­um og ung­doms­sko­le er repræsenteret.

Dø­re­ne i glasvæg­ge­ne må stå åb­ne, for selv­om Rå­d­hu­set end­nu ik­ke er åb­net for of­fent­lig­he­den, er det en usæd­van­lig varm mor­gen sidst i au­gust. Me­d­ar­bej­der­ne er mødt tid­ligt for at få go­de råd til, hvor­dan de kan ar­bej­de bed­re med fun­dra­i­sing og bli­ve klo­ge­re på de man­ge fon­de i da­ta­ba­sen Fon​de​.dk

Ef­ter præ­sen­ta­tions­run­den står det klart, at del­ta­ger­ne al­le­re­de har en del er­fa­rin­ger med at hen­te pen­ge fra fon­de til at fi­nan­si­e­re de pro­jek­ter, de ar­bej­der med på de­res res­sor­t­om­rå­der. Men og­så at der lig­ger man­ge ud­vik­lings­pro­jek­ter i stø­be­ske­en, som kun kan kom­me ud over ram­pen, hvis de fin­der ek­stern fi­nan­si­e­ring. Kom­mu­nens bud­get­ter gør det ik­ke alene.

Anders Rask, sektionsleder i Erhverv og Udvikling
An­ders Rask, sek­tions­le­der i Er­hverv og Udvikling

”Man kan mær­ke, at der et kæm­pe po­ten­ti­a­le for fun­dra­i­sing i de pro­jek­ter og blandt de dyg­ti­ge men­ne­sker, der ar­bej­der med dem. Vi bør sæt­te os sam­men og få kom­mu­nens fun­dra­i­sing sy­ste­ma­ti­se­ret,” si­ger sek­tions­le­der i Er­hverv og Ud­vik­ling, An­ders Rask, der har ta­get ini­ti­a­tiv til kur­set, in­den han gi­ver or­det til part­ner hos Fun​dra​i​se​ren​.dk, Ras­mus Munch. Han er kom­met for at de­le si­ne er­fa­rin­ger med at rej­se pen­ge fra fondsbranchen.

”Set fra fon­de­nes si­de er I én en­hed i Ski­ve Kom­mu­ne. Det vir­ker ik­ke så godt, hvis der er for man­ge an­søg­nin­ger fra for­skel­li­ge ste­der i kom­mu­nen ude på sam­me tid. Fon­de­ne ta­ler og­så sam­men,” si­ger Ras­mus Munch.

Der­for er det godt med en cen­tral ko­or­di­ne­ring i kom­mu­nen, som og­så kan sik­re, at an­søg­nin­ger­ne er pri­o­ri­te­re­de, og at man even­tu­elt kan hol­de an­søg­nin­ger til­ba­ge, så kom­mu­nen ik­ke plud­se­lig har en ræk­ke for­skel­li­ge an­søg­nin­ger ude hos sam­me fond, for­kla­rer han.

Strategisk forankring i ledelsen

Ras­mus Munch for­tæl­ler, at kon­kur­ren­cen om fonds­mid­ler­ne er ble­vet hår­de­re og an­søg­nin­ger­ne fra kom­mu­ner­ne bli­ver fle­re. Der­u­d­over går fon­de­ne ty­pisk ef­ter at støt­te stør­re pro­jek­ter, som har stor syn­lig­hed og er til gavn for man­ge men­ne­sker på en gang. Der­for skal pro­jek­ter­ne væ­re godt dokumenteret.

”Det er vig­tigt at for­tæl­le i an­søg­nin­ger­ne, hvad der sker når pro­jek­tet er fær­digt, så fon­de­ne kan for­hol­de sig til, om pro­jek­tet fort­sæt­ter og på hvil­ken må­de. På sam­me må­de skal man for­kla­re, hvor­dan drif­ten skal fi­nan­si­e­res bag­ef­ter. Det vir­ker rig­tig godt, hvis man kan do­ku­men­te­re, at den ef­ter­føl­gen­de drift er lagt ind i de kom­mu­na­le bud­get­ter,” si­ger Ras­mus Munch.

Del­ta­ger­ne be­gyn­der der­for at dis­ku­te­re vig­tig­he­den af at ha­ve le­del­ses­mæs­sig be­vå­gen­hed på fundraisingprojekterne.

”Det er fint, at vi får den her vi­den og ta­ler om nød­ven­dig­he­den af en cen­tra­li­se­ret fun­dra­i­sing-funk­tion og le­del­ses­mæs­sig for­ank­ring. Men det kræ­ver vel at le­del­sen og po­li­ti­ker­ne har sam­me vi­den og bak­ker op om det, og at det bli­ver in­te­gre­ret i kom­mu­nens over­ord­ne­de stra­te­gi. Hvor­dan sik­rer vi det?,” spør­ger en af deltagerne.

Sek­tions­le­der, An­ders Rask er enig i, at det kun­ne væ­re godt, hvis kom­mu­nen hav­de en po­li­tisk be­slut­tet stra­te­gi for området.

”Men nu må vi star­te her med at ud­vik­le et net­værk mel­lem os, der er her i dag. Det kan vi bru­ge til at spar­re om­kring de kon­kre­te pro­jek­ter og de­le vi­den og er­fa­rin­ger. Så må vi med ti­den se, hvor­vidt der skal ud­ar­bej­des en over­ord­net fun­dra­i­sings­tra­te­gi,” si­ger han.

Rasmus Munch, Fundraiseren.dk
Ras­mus Munch, Fun​dra​i​se​ren​.dk

Fun­dra­i­se­ren Ras­mus Munch gen­nem­går fonds­da­ta­ba­sen og vi­ser de­tal­je­ni­veau­et i de in­for­ma­tio­ner, der er sam­let om de en­kel­te fon­de. Kur­sus­del­ta­ger­ne føl­ger med på de­res skær­me, mens han for­kla­rer, hvor­dan em­beds­fol­ke­ne kan bru­ge da­ta­ba­sen til at sor­te­re i de fon­de, der har re­le­vans for de­res pro­jek­ter ud fra fon­de­nes for­målskri­te­ri­er og uddelingshistorik.

Der­ef­ter går han vi­de­re til at spør­ge ind til de ud­for­drin­ger, som me­d­ar­bej­der­ne mø­der i de kon­kre­te fun­dra­i­sing-pro­jek­ter, de ar­bej­der med i øjeblikket.

”Der er en rig­tig stor ud­for­dring, der hed­der tid,” si­ger en af deltagerne.

Den ud­for­dring har Ramus Munch stødt på før blandt de knap 20 kom­mu­ner, som Fun​dra​i​se​ren​.dk har kon­trak­ter med om lø­ben­de rå­d­giv­ning og un­der­støt­tel­se af fundraisingindsatsen.

”Ja, det er of­te et pro­blem, at man skal pas­se sit fuld­tids­ar­bej­de og sam­ti­dig fin­de tid til fun­dra­i­sing til de ud­vik­lings­pro­jek­ter, man har an­svar for. Net­op der­for er det vig­tigt med en lø­ben­de ud­vik­ling af eg­ne kom­pe­ten­cer i fun­dra­i­sing og ef­fek­ti­ve værk­tø­jer, så ind­sat­sen kan ef­fek­ti­vi­se­res,” si­ger han.

Ef­ter pau­sen dis­ku­te­rer grup­pen em­ner som ind­dra­gel­se af fri­vil­li­ge bor­ge­re og sam­ska­bel­se i for­hold til ud­vik­lings­pro­jek­ter­ne. Dis­kus­sio­nen ven­der til­ba­ge til ud­for­drin­ger­ne med ko­or­di­ne­ring på tværs af kommunen.

En del­ta­ger ef­ter­ly­ser en tov­hol­der, som kan ha­ve over­blik­ket over hvil­ke an­søg­nin­ger og pro­jek­ter, der er gang i for­skel­li­ge ste­der i kom­mu­nen. Det er et over­blik, som man van­ske­ligt kan skaf­fe sig, når man ar­bej­der de­cen­tralt i kommunen.

”Nu star­ter vi et net­værk i dag og op­ret­ter en ar­bejds­grup­pe på in­tra­net­tet, hvor vi kan skri­ve sam­men. Så kan al­le ta­ge ini­ti­a­tiv til at ind­kal­de til fyraf­tens­mø­der om ek­sem­pel­vis nog­le af de em­ner, vi har dis­ku­te­ret i dag. Hver en­kelt af os må på­ta­ge sig rol­len og sør­ge for at ko­or­di­ne­re og ta­le sam­men på tværs om vo­res fun­dra­i­sing-op­ga­ver,” si­ger An­ders Rask.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

TEMA: Danmarks Fonde sætter fokus på lokale fondes betydning for udvikling, landbo- og kul­tur­liv samt den sociale sammen­hængs­kraft i landets såkaldte yderområder og landdistrikter. Læs mere på temasiden Fonde i Det Lokale Danmark.

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer