Enhedslisten frygter blinde vinkler i fondenes uddelinger til det offentlige

De filantropiske fonde støtter velvilligt stat, regioner og kommuner. Det er positivt, men samtidig er der fare for, at fondene får for stor indflydelse på prioriteringer i kommunerne og sundhedsvæsenet. Det mener Enhedslistens skatte- og retsordfører, Rune Lund (MF).

Rune Lund
Ru­ne Lund, skat­te- og retsord­fø­rer for Enhedslisten

På bag­grund af en li­ste over 100 ak­tu­el­le fond­spro­jek­ter for me­re end 3. mia. kr. har Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de spurgt En­heds­li­stens skat­te­o­rd­fø­rer, Ru­ne Lund, hvor­dan han ser fon­de­nes op­bak­ning til den of­fent­li­ge sektor.

Hvad me­ner du, at Fol­ke­tin­get bør gø­re for i hø­je­re grad at ud­nyt­te den vil­lig­hed, der er i den filan­tro­pi­ske fonds­bran­che til at støt­te og præ­ge ud­vik­lin­gen i den of­fent­li­ge sektor?

”Jeg sy­nes selv­føl­ge­lig, det er godt, at der er fon­de, der kan de­le pen­ge ud til go­de for­mål. Men jeg ser et stort pro­blem i, at pri­va­te fon­de i sta­digt hø­je­re grad får en stor po­li­tisk ind­fly­del­se. Der­for er det me­get me­re hen­sigts­mæs­sigt, at man opkræ­ver pen­ge via skat­ten, og at de fol­ke­valg­te så pri­o­ri­te­rer mid­ler­ne, frem for at ri­ge fon­de væl­ger, hvad de selv vil gi­ve pen­ge til. Der er blandt an­det en stor fa­re for blin­de vink­ler i for­hold til, hvad der får støt­te, og hvad der ik­ke får støt­te. El­ler fa­re for, at er­hvervs­li­vet via do­na­tio­ner går ind og me­re el­ler min­dre di­rek­te el­ler in­di­rek­te sty­rer, hvor­dan for ek­sem­pel forsk­ning, den of­fent­li­ge sek­tor el­ler sund­heds­væs­net skal fo­re­ta­ge si­ne pri­o­ri­te­rin­ger,” si­ger Ru­ne Lund.

”Der er sam­ti­dig alt for lem­pe­li­ge skat­te­reg­ler i for­hold til fon­de i dag. Og rig­tig man­ge fon­de er i dag ik­ke pri­mært op­ret­tet med hen­blik på at la­ve ud­de­lin­ger. De er tvær­ti­mod op­ret­tet med hen­blik på at ud­nyt­te de skat­te­hul­ler, som den nu­væ­ren­de lov­giv­ning mu­lig­gør. Der­for bør loven stram­mes op.”

Stort set al­le kom­mu­ner har i dag fun­dra­i­se­re an­sat til at sup­ple­re de kom­mu­na­le bud­get­ter med pri­va­te mid­ler el­ler of­fent­li­ge til­skud­s­pul­jer. Man­ge kom­mu­ner har ved­ta­get stra­te­gi­er for fun­dra­i­sing på le­del­ses­ni­veau. Hvad me­ner En­heds­li­sten om den udvikling? 

”Der sker he­le ti­den en udsu­lt­ning af kom­mu­ner­ne, for­di kom­mu­ner­ne ved stort set hver ene­ste øko­no­mi­af­ta­le de se­ne­re år ik­ke har få­et be­vil­lin­ger sva­ren­de til ud­gifts­be­ho­vet. Der­for le­der kom­mu­ner­ne med lys og lyg­te ef­ter ek­stern fi­nan­si­e­ring, ik­ke ba­re til nye og eks­pe­ri­men­te­ren­de til­tag, men desvær­re og­så til ak­ti­vi­te­ter, der er en del af den al­min­de­li­ge drift. Man kan ik­ke klan­tre kom­mu­ner­ne for, at de prø­ver at få øko­no­mi­en til at hæn­ge sam­men. Men det er en me­get uhel­dig ud­vik­ling. Kom­mu­ne­af­ta­ler­ne bur­de gi­ve det til­stræk­ke­li­ge øko­no­mi­ske fun­da­ment for, at den al­min­de­li­ge drift ik­ke skal dæk­kes af ek­ster­ne midler.”

Man­ge af de filan­tro­pi­ske fon­de er gan­ske ri­si­ko­vil­li­ge og øn­sker at gi­ve støt­te til, at kom­mu­ner og re­gio­ner kan gå nye ve­je for at for­bed­re den of­fent­li­ge ser­vi­ce. På hvil­ke om­rå­der tror du sær­ligt, at de filan­tro­pi­ske fon­des på­virk­ning af de of­fent­li­ges en­he­ders le­del­ses­lag kan bli­ve en ge­vinst for samfundet?

”Det er min op­le­vel­se, at le­de­re i kom­mu­ner og re­gio­ner føl­ger ud­vik­lin­gen in­den for de­res om­rå­der me­get tæt, og­så i for­hold til nye om­rå­der som for ek­sem­pel vel­færds­tek­no­lo­gi. Der er og­så me­gen er­fa­rings­ud­veks­ling på tværs af le­de­re, og på tværs af le­de­re i for­skel­li­ge kom­mu­ner. Go­de idéer cir­ku­le­res. Forsk­nings­re­sul­ta­ter bli­ver læst, og det dis­ku­te­res hvor­dan dis­se kan bru­ges i det dag­li­ge ar­bej­de. Den of­fent­li­ge sek­tor er i dag en mo­der­ne or­ga­ni­sa­tion. Det er der­for of­te ik­ke go­de idéer og in­put, der mang­ler. Det er pri­mært mus­k­ler­ne og øko­no­mi­en til at fø­re dem ud i li­vet,” si­ger Ru­ne Lund.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer