Enhedslisten frygter blinde vinkler i fondenes uddelinger til det offentlige

De filan­tro­pi­ske fon­de støt­ter vel­vil­ligt stat, re­gio­ner og kom­mu­ner. Det er po­si­tivt, men sam­ti­dig er der fa­re for, at fon­de­ne får for stor ind­fly­del­se på pri­o­ri­te­rin­ger i kom­mu­ner­ne og sund­heds­væ­se­net. Det me­ner En­heds­li­stens skat­te- og retsord­fø­rer, Ru­ne Lund (MF).

Rune Lund
Ru­ne Lund, skat­te- og retsord­fø­rer for En­heds­li­sten

På bag­grund af en li­ste over 100 ak­tu­el­le fond­spro­jek­ter for me­re end 3. mia. kr. har Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de spurgt En­heds­li­stens skat­te­o­rd­fø­rer, Ru­ne Lund, hvor­dan han ser fon­de­nes op­bak­ning til den of­fent­li­ge sek­tor.

Hvad me­ner du, at Fol­ke­tin­get bør gø­re for i hø­je­re grad at ud­nyt­te den vil­lig­hed, der er i den filan­tro­pi­ske fonds­bran­che til at støt­te og præ­ge ud­vik­lin­gen i den of­fent­li­ge sek­tor?

”Jeg sy­nes selv­føl­ge­lig, det er godt, at der er fon­de, der kan de­le pen­ge ud til go­de for­mål. Men jeg ser et stort pro­blem i, at pri­va­te fon­de i sta­digt hø­je­re grad får en stor po­li­tisk ind­fly­del­se. Der­for er det me­get me­re hen­sigts­mæs­sigt, at man opkræ­ver pen­ge via skat­ten, og at de fol­ke­valg­te så pri­o­ri­te­rer mid­ler­ne, frem for at ri­ge fon­de væl­ger, hvad de selv vil gi­ve pen­ge til. Der er blandt an­det en stor fa­re for blin­de vink­ler i for­hold til, hvad der får støt­te, og hvad der ik­ke får støt­te. El­ler fa­re for, at er­hvervs­li­vet via do­na­tio­ner går ind og me­re el­ler min­dre di­rek­te el­ler in­di­rek­te sty­rer, hvor­dan for ek­sem­pel forsk­ning, den of­fent­li­ge sek­tor el­ler sund­heds­væs­net skal fo­re­ta­ge si­ne pri­o­ri­te­rin­ger,” si­ger Ru­ne Lund.

”Der er sam­ti­dig alt for lem­pe­li­ge skat­te­reg­ler i for­hold til fon­de i dag. Og rig­tig man­ge fon­de er i dag ik­ke pri­mært op­ret­tet med hen­blik på at la­ve ud­de­lin­ger. De er tvær­ti­mod op­ret­tet med hen­blik på at ud­nyt­te de skat­te­hul­ler, som den nu­væ­ren­de lov­giv­ning mu­lig­gør. Der­for bør loven stram­mes op.”

Stort set al­le kom­mu­ner har i dag fun­dra­i­se­re an­sat til at sup­ple­re de kom­mu­na­le bud­get­ter med pri­va­te mid­ler el­ler of­fent­li­ge til­skud­s­pul­jer. Man­ge kom­mu­ner har ved­ta­get stra­te­gi­er for fun­dra­i­sing på le­del­ses­ni­veau. Hvad me­ner En­heds­li­sten om den ud­vik­ling?

”Der sker he­le ti­den en udsu­lt­ning af kom­mu­ner­ne, for­di kom­mu­ner­ne ved stort set hver ene­ste øko­no­mi­af­ta­le de se­ne­re år ik­ke har få­et be­vil­lin­ger sva­ren­de til ud­gifts­be­ho­vet. Der­for le­der kom­mu­ner­ne med lys og lyg­te ef­ter ek­stern fi­nan­si­e­ring, ik­ke ba­re til nye og eks­pe­ri­men­te­ren­de til­tag, men desvær­re og­så til ak­ti­vi­te­ter, der er en del af den al­min­de­li­ge drift. Man kan ik­ke klan­tre kom­mu­ner­ne for, at de prø­ver at få øko­no­mi­en til at hæn­ge sam­men. Men det er en me­get uhel­dig ud­vik­ling. Kom­mu­ne­af­ta­ler­ne bur­de gi­ve det til­stræk­ke­li­ge øko­no­mi­ske fun­da­ment for, at den al­min­de­li­ge drift ik­ke skal dæk­kes af ek­ster­ne mid­ler.”

Man­ge af de filan­tro­pi­ske fon­de er gan­ske ri­si­ko­vil­li­ge og øn­sker at gi­ve støt­te til, at kom­mu­ner og re­gio­ner kan gå nye ve­je for at for­bed­re den of­fent­li­ge ser­vi­ce. På hvil­ke om­rå­der tror du sær­ligt, at de filan­tro­pi­ske fon­des på­virk­ning af de of­fent­li­ges en­he­ders le­del­ses­lag kan bli­ve en ge­vinst for sam­fun­det?

”Det er min op­le­vel­se, at le­de­re i kom­mu­ner og re­gio­ner føl­ger ud­vik­lin­gen in­den for de­res om­rå­der me­get tæt, og­så i for­hold til nye om­rå­der som for ek­sem­pel vel­færds­tek­no­lo­gi. Der er og­så me­gen er­fa­rings­ud­veks­ling på tværs af le­de­re, og på tværs af le­de­re i for­skel­li­ge kom­mu­ner. Go­de idéer cir­ku­le­res. Forsk­nings­re­sul­ta­ter bli­ver læst, og det dis­ku­te­res hvor­dan dis­se kan bru­ges i det dag­li­ge ar­bej­de. Den of­fent­li­ge sek­tor er i dag en mo­der­ne or­ga­ni­sa­tion. Det er der­for of­te ik­ke go­de idéer og in­put, der mang­ler. Det er pri­mært mus­k­ler­ne og øko­no­mi­en til at fø­re dem ud i li­vet,” si­ger Ru­ne Lund.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Det kan ly­de ut­ro­ligt i et land, der ple­jer at glæ­de sig over si­ne om­fat­ten­de re­gi­stre, men ik­ke de­sto min­dre er det sandt: In­gen…

Otte år uden fondstilsyn

Det kan væ­re sær­de­les van­ske­ligt for myn­dig­he­der­ne at hol­de styr på til­sy­net med fon­de, der und­ta­ges fra en­ten er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler fonds­lo­ven. Det vi­ser hi­sto­ri­en om…

Grundlæggende udfordringer med reglerne for undtagelsesfonde og selvejende institutioner

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Fon­de og sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, der ud­fø­rer op­ga­ver for el­ler mod­ta­ger til­skud til sin drift…

Region Sjælland professionaliserer kampen om fondsmidler

I en pe­ri­o­de på fo­re­lø­big tre år skal et nystar­tet fond­s­kon­tor i Re­gion Sjæl­land for­sø­ge at hjæl­pe bå­de in­ter­nt i re­gio­nen og ek­ster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Coronakrise

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.