”Fantastisk”, ”fremragende” og ”meget bekymrende”: Politikere reagerer på Carlsbergfondets samfundsvision

Politikerne på Christiansborg tager generelt positivt imod Carlsbergfondets nye visionsudspil. Men hos Enhedslisten og Dansk Folkeparti er der en principiel bekymring for, at fonde og virksomheder generelt har for meget indflydelse i samfundet.

Fle­re par­ti­er på Chri­sti­ans­borg ta­ger godt imod Carls­berg­fon­dets ud­spil til en frem­tids­vi­sion for Dan­mark i 2050 (Fo­to: Chri­stof­fer Re­gild / Ste­en Brogaard)

Det er po­si­tivt, når bor­ge­re og or­ga­ni­sa­tio­ner uden­for det po­li­ti­ske mil­jø, blan­der sig i den of­fent­li­ge debat.

Så­dan ly­der ho­ved­bud­ska­bet over en bred kam fra en ræk­ke for­skel­li­ge par­ti­er på Christiansborg.

De re­a­ge­rer på et ny­ligt of­fent­lig­gjort vi­sions­ud­spil fra Carls­berg­fon­det med tit­len ’Vi­sion Dan­mark 2050’, der på 52 si­der be­skri­ver, hvor­dan Dan­mark kan og bør se ud i år 2050.

I et rund­spør­ge har Fun­dats bedt al­le Fol­ke­tin­gets par­ti­er om at for­hol­de sig til den nye sam­funds­vi­sion. Fem af dem er vendt til­ba­ge, og et af dem er Ra­di­ka­le Ven­stre. Her er po­li­tisk ord­fø­rer An­dreas Ste­en­berg be­gej­stret for det nye initiativ.

Jo fle­re, der blan­der sig i sam­funds­ud­vik­lin­gen, jo bedre

Jens Ro­h­de – Fol­ke­tings­med­lem, Kristendemokraterne

”Vi le­ver i et de­mo­kra­ti, og jeg sy­nes, at det er godt, at bor­ge­re, or­ga­ni­sa­tio­ner, virk­som­he­der og fon­de blan­der sig i sam­funds­de­bat­ten og har nog­le vi­sio­ner for, hvor Dan­mark skal hen,” si­ger An­dreas Ste­en­berg til Fundats.

Og hos Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne er hold­nin­gen den samme.

”Det er frem­ra­gen­de. Fan­ta­stisk. Jo fle­re, der blan­der sig i sam­funds­ud­vik­lin­gen, jo bed­re,” si­ger par­tiets fol­ke­tings­med­lem, Jens Rohde.

Svært at være uenig i budskab

For­må­let med Carls­berg­fon­dets net­op pu­bli­ce­re­de vi­sions­ud­spil er iføl­ge fon­dens nu af­gå­en­de for­mand, Flem­m­ing Be­sen­ba­cher, at ”in­spi­re­re Dan­mark til at gø­re brug af de unik­ke mu­lig­he­der, vi be­sid­der, og som land og sam­fund at genop­fin­de os selv, så vi i 2050 le­ver i et land, der er åbent, dan­net, sam­hø­rigt og to­le­rant, frem­tids­sik­ret og dan­ner ram­men om det me­nings­ful­de liv,” som han skri­ver i vi­sio­nens forord.

Hvis En­heds­li­sten skul­le styk­ke så­dan et pa­pir sam­men, vil­le vi byg­ge det op på en an­den må­de, men man­ge af byg­ge­klod­ser­ne vil­le væ­re de samme

Ru­ne Lund – Er­hvervsord­fø­rer, Enhedslisten

Vej­en der­til går gen­nem ot­te så­kald­te søj­ler, der spæn­der over vidt for­skel­li­ge te­ma­er med ud­gangs­punkt i blandt an­det livslang læ­ring, de­mo­kra­ti, et sundt er­hvervs­liv og ud­veks­ling af ar­bejds­kraft. Der­til kom­mer, at bæ­re­dyg­tig­hed og kli­ma­neut­ra­li­tet er en grund­præ­mis for he­le udspillet.

Og de bud­ska­ber hø­ster bred op­bak­ning på Chri­sti­ans­borg, hvor En­heds­li­sten, Al­ter­na­ti­vet, Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne, Ra­di­ka­le Ven­stre og Dansk Fol­ke­par­ti i sto­re træk til­slut­ter sig dem.

”Ud­spil­let er jo me­get løst for­mu­le­ret, men ide­er­ne om bæ­re­dyg­tig­hed og om at vi skal ha­ve et ud­dan­nel­ses­sy­stem, hvor vi får fle­re med, er go­de. Der er man­ge go­de vi­sio­ner for Dan­mark. Hvis En­heds­li­sten skul­le styk­ke så­dan et pa­pir sam­men, vil­le vi byg­ge det op på en an­den må­de, men man­ge af byg­ge­klod­ser­ne vil­le væ­re de sam­me,” si­ger Ru­ne Lund, der er fol­ke­tings­med­lem og er­hvervsord­fø­rer for Enhedslisten.

Og­så hos Dansk Fol­ke­par­ti er der op­bak­ning til vi­sions­ud­spil­lets hovedlinjer:

”Et langt styk­ke ad vej­en, er det jo et ud­spil, som jeg og­så godt kun­ne ha­ve som vi­sion. Det går jo på at ud­vik­le det vel­færds­sam­fund, som vi har. Vi skal gå for­an og væ­re et fo­re­gang­sland på blandt an­det forsk­ning, og vi skal le­ve af vo­res ta­lent. Bæ­re­dyg­tig­heds­vi­sio­nen læg­ger sig op ad den over­ord­ne­de stra­te­gi, som vi jo al­le­re­de har lagt i Fol­ke­tin­get. Så er der ue­nig­hed om, hvor­dan vi re­elt når der­hen, men som grund­vi­sion tror jeg, at der er bred enig­hed om, at det er den vej, vi går,” si­ger Jens Hen­rik Thu­le­sen Dahl.

Dansk politik går for hurtigt

I et in­ter­view i Po­li­ti­ken har Be­sen­ba­cher i for­bin­del­se med of­fent­lig­gø­rel­sen af vi­sions­ud­spil­let ud­talt, at han godt kun­ne tæn­ke sig en lang­som­me­re po­li­ti­k­ud­vik­ling med fo­kus på lang­sig­te­de løs­nin­ger frem for hur­ti­ge til­tag. Og det er og­så et bud­skab, der væk­ker genklang blandt fle­re partier.

Der sy­nes jeg, at Carls­berg­fon­det sæt­ter fo­den ned det rig­ti­ge sted

An­dreas Ste­en­berg – Po­li­tisk ord­fø­rer, Ra­di­ka­le Venstre

”Vi­sio­nens bud­skab om, at po­li­ti­ke­re mang­ler det lang­sig­te­de vi­sio­næ­re syn, kan jeg gen­ken­de. Der tæn­kes me­get of­te på den kor­te ba­ne og på næ­ste valg­pe­ri­o­de,” ly­der det fra Al­ter­na­ti­vets fol­ke­tings­med­lem Tor­sten Gejl.

Han bak­kes op af Ra­di­ka­le Ven­stres An­dreas Steenberg:

”Jeg sy­nes, at dansk po­li­tik går for hur­tigt. Der tæn­kes me­re på eg­ne væl­ger­grup­per i ste­det for at tæn­ke me­re bredt og sam­ar­bej­de me­re bredt. Der sy­nes jeg, at Carls­berg­fon­det sæt­ter fo­den ned det rig­ti­ge sted,” si­ger den po­li­ti­ske ordfører.

Kloge hoveder

I Carls­berg­fon­dets vi­sions­ud­spil frem­går det, at in­spira­tio­nen til vi­sio­nen stam­mer fra 1950’erne og 1960’erne. Her var sam­funds­de­bat­ten, iføl­ge Be­sen­ba­cher, ken­de­teg­net ved, at Dan­mark sam­le­de ”de frem­me­ste ho­ve­d­er på tværs af fag­lig­hed og eks­per­ti­se, for i fæl­les­skab at udtæn­ke grund­la­get for, hvad der skul­le ud­vik­le sig til det vel­færds­sam­fund, vi ken­der i dag,” som han ud­ta­ler i visionsgrundlaget.

På den an­den si­de, har jeg en prin­ci­pi­el be­kym­ring om, at fon­de, som ud­de­ler rig­tig man­ge pen­ge, på et el­ler an­det plan kan kø­be sig til po­li­tisk indflydelse.

Jens Hen­rik Thu­le­sen Da­hl – Forsk­nings­ord­fø­rer, Dansk Folkeparti

Sel­ve ud­ar­bejd­nin­gen af vi­sio­nen er der­for fo­re­gå­et i sam­ar­bej­det med en ræk­ke før­en­de per­so­ner fra blandt an­det ud­dan­nel­ses­sek­to­ren, er­hvervs­li­vet, forsk­nings­ver­de­nen og dansk kul­tur­liv. Og net­op det at ind­sigts­ful­de folk fra be­stem­te sek­to­rer har ud­ar­bej­det pla­nen, væk­ker glæ­de hos Kristendemokraterne.

”Der er en ten­dens i ti­den til, at vi skal snob­be nedad. At hvis no­get, ik­ke kom­mer fra fol­ke­dy­bet, så tæl­ler det ik­ke. At hvis det ik­ke kom­mer fra en al­min­de­li­ge dan­sker, så tæl­ler det ik­ke. Det, sy­nes jeg, er helt håb­løst. Nog­le men­ne­sker be­sid­der en vi­den om vis­se om­rå­der, som over­sti­ger an­dre men­ne­skers. De­res bi­drag til sam­fun­det har vi brug for. Jeg el­sker at hø­re på klo­ge men­ne­sker. Det har vi brug for.”

Et principielt demokratisk problem

Glæ­den over, at Carls­berg­fon­det har bi­dra­get til den po­li­ti­ske de­bat med et vi­sions­ud­spil for Dan­marks frem­tid er nok stor, men mod­ta­ges ik­ke uden et ”men” på Christiansborg.

Her er sær­ligt En­heds­li­sten og Dansk Fol­ke­par­ti skep­ti­ske over­for det prin­ci­pi­el­le i, at en vel­ha­ven­de fond for­sø­ger at på­vir­ke samfundsudviklingen.

”Jeg lyt­ter til al­le kva­li­fi­ce­re­de ind­læg, der kom­mer, uan­set hvor de kom­mer fra. Det gør jeg og­så her. Men der er en de­mo­kra­tisk uba­lan­ce i, at fon­de og virk­som­he­der ik­ke er valgt af no­gen. De står ik­ke til an­svar over­for be­folk­nin­gen, de står ale­ne til an­svar over­for de­res ak­tio­næ­rer,” si­ger En­heds­li­stens er­hvervsord­fø­rer, Ru­ne Lund og til­fø­jer, at han har set ek­semp­ler på, at folk med me­get sto­re pen­ge­pun­ge kan få ”ufor­holds­mæs­sig me­get ind­fly­del­se på sam­funds­ud­vik­lin­gen,” hvil­ket han kal­der ”de­mo­kra­tisk skævt.”

Sam­me be­kym­ring de­les hos Dansk Fol­ke­par­tis Jens Hen­rik Thu­le­sen Dahl.

”På den ene si­de, er det godt, at Carls­berg­fon­det blan­der sig. Jo fle­re, der ta­ger del i den po­li­ti­ske dis­kus­sion, jo bed­re. På den an­den si­de, har jeg en prin­ci­pi­el be­kym­ring om, at fon­de, som ud­de­ler rig­tig man­ge pen­ge, på et el­ler an­det plan kan kø­be sig til po­li­tisk ind­fly­del­se. At de kan skub­be til den før­te po­li­tik. At de kan gå til os på Chri­sti­ans­borg og si­ge: Vi de­ler så og så man­ge mil­li­ar­der ud. Nu må I kig­ge po­si­tivt på de ting, vi vil,” si­ger Jens Hen­rik Thu­le­sen Da­hl og un­der­stre­ger, at hans be­kym­ring er prin­ci­pi­el og ik­ke mønt­et på Carlsbergfondet.

Fra sit dag­li­ge ar­bej­de på Chri­sti­ans­borg op­le­ver En­heds­li­stens Ru­ne Lund, at sto­re virk­som­he­der og de­res in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner al­le­re­de i dag har en po­li­tisk ind­fly­del­se, som han kal­der ”de­mo­kra­tisk pro­ble­ma­tisk,” mens Jens Hen­rik Thu­le­sen Da­hl, der og­så er forsk­nings­ord­fø­rer, i for­vej­en ser fon­de­nes ind­fly­del­se på forsk­nings­om­rå­det som en udfordring.

”Jeg sy­nes i for­vej­en, at vi har en ud­for­dring med de rig­tig man­ge mid­ler, som vi får fra for­skel­li­ge fon­de. Ud­for­drin­gen lig­ger i, at de qua de­res fun­dat­ser kig­ger i nog­le be­stem­te ret­nin­ger rent forsk­nings­mæs­sigt. Det har i dag et om­fang, hvor det træk­ker den sam­le­de forsk­ning i en be­stemt ret­ning. Det er jo lidt det sam­me, når de så har en vi­sion. Hvis nu vi­sio­nen bru­ges til at skub­be til en ud­vik­ling, vi som sam­fund har svært ved at stå imod,” si­ger Jens Hen­rik Thu­le­sen Da­hl til Fundats.

Thu­le­sen Da­hls kri­tik er over­ve­jen­de af prin­ci­pi­el ka­rak­ter, for det kon­kre­te ud­spil fra Carls­berg­fon­dets, har han ik­ke de sto­re ind­ven­din­ger imod.

”Nu er det jo vi­sio­ner, der for mig at se læg­ger sig me­get tæt på af det vel­færds­sam­fund, som vi har. Det har jeg svært ved at se, at man skul­le væ­re ue­nig i. Men der kun­ne væ­re dags­or­de­ner, som ik­ke var hen­sigts­mæs­si­ge. Det er ik­ke for­di, jeg fo­re­stil­ler mig, at Carls­berg­fon­det har nog­le dags­or­de­ner, som jeg ik­ke vil an­er­ken­de. Det er en prin­ci­pi­el be­kym­ring,” si­ger han.

Ingen faretegn

Selv­om Jens Hen­riks Thu­le­sen Da­hl i sto­re træk kø­ber ind på Carls­berg­fon­dets vi­sio­ner, bli­ver han al­li­ge­vel be­kym­ret, når fon­den blan­der sig i em­ner, der for Thu­le­sen Da­hl at se, er po­li­ti­ske. Det gæl­der for ek­sem­pel fon­dens vi­sion om at til­træk­ke ar­bejds­kraft udefra.

”Der har vi jo i for­vej­en en po­li­tisk dis­kus­sion, og så går fon­den ind og ta­ger po­li­tisk stil­ling til det. Det ved jeg egent­lig ik­ke, om jeg sy­nes, at de skal,” si­ger han og næv­ner, at USA for ham er et ek­sem­pel på et land, hvor blandt an­det fon­de har få­et for me­get magt.

Be­kym­rin­gen hos Dansk Fol­ke­par­ti og En­heds­li­sten de­les ik­ke hos Ra­di­ka­le Ven­stre. Di­rek­te ads­purgt, om fon­de­nes ind­fly­del­se på sam­fun­det kan bli­ve et pro­blem, sva­rer An­dreas Steenberg:

”Jeg ser ik­ke no­gen fa­re­tegn. Jeg sy­nes det er ud­mær­ket, at der er nog­le fon­de, som de­ler pen­ge ud til god­gø­ren­de for­mål og til forsk­ning især. Det er en god ide. Man skal selv­føl­ge­lig og­så al­tid ha­ve of­fent­li­ge mid­ler, som kan gå til det, der ik­ke er pri­va­te in­ter­es­ser i. Så jeg tæn­ker, at det er et vig­tigt sup­ple­ment. Det vil­le væ­re tos­set, hvis man var imod de her man­ge hund­re­de mil­li­o­ner kro­ner, der kan gø­re Dan­mark bed­re og grøn­ne­re,” si­ger An­dreas Ste­en­berg til Fundats.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer