Flere kommuner går strategisk til fondene

Flere kommuner arbejder nu med strategier for fundraising, som er forankret på ledelsesniveau, og kommunale embedsfolk bliver i stigende grad sendt på kurser og uddannelse i fundraising-metieren. I Aalborg kommune vedtog byrådet for nylig en strategi, som indebærer aktiv politisk lobbyarbejde i forhold til de landsdækkende fonde og de større lokale fonde.

Rå­d­giv­ning og ud­dan­nel­se i fun­dra­i­sing bli­ver et sta­digt vig­ti­ge­re red­skab for man­ge em­beds­mænd i lan­dets kom­mu­ner, som i sti­gen­de om­fang ori­en­te­rer sig mod pri­va­te fon­de, når de skal fin­de fi­nan­si­e­ring til ud­vik­lings­ak­ti­vi­te­ter på de­res om­rå­der. Det op­le­ver fle­re af de fun­dra­i­sing­kon­su­len­ter, som le­ver af at rå­d­gi­ve om, hvor­dan man rej­ser pen­ge via pri­va­te og of­fent­li­ge fonde.

”Kom­mu­ner­ne be­gyn­der at ar­bej­de me­re stra­te­gisk med fun­dra­i­sing. De tæn­ker det sam­men med de­res øv­ri­ge ud­vik­lings­stra­te­gi­er og po­li­ti­k­om­rå­der, og de ser fun­dra­i­sing som et ele­ment i at få re­a­li­se­ret de en­kel­te ud­vik­lings­pla­ner på fle­re for­skel­li­ge for­valt­nings­om­rå­der,” si­ger di­rek­tør i kon­su­lent­fir­ma­et Up Front Eu­ro­pe, Lot­te Jensen.

Up Front Eu­ro­pe ud­by­der et ud­dan­nel­ses­for­løb i fun­dra­i­sing og ud­dan­ner man­ge em­beds­folk, som er an­sat med ti­tel af fun­dra­i­se­re i kom­mu­ner­nes for­valt­nin­ger. Hun har der­for fulgt den kom­mu­na­le ud­vik­ling på om­rå­det over de se­ne­ste 10-15 år.

”Tid­li­ge­re var der en ten­dens til, at fun­dra­i­sing var dre­vet af nog­le me­get en­ga­ge­re­de me­d­ar­bej­de­re in­den for sær­li­ge for­valt­nings­om­rå­der, hvor det var op til den en­kel­te me­d­ar­bej­ders ini­ti­a­tiv,” si­ger Lot­te Jen­sen, der til de sid­ste ek­sa­mensprø­ver i for­som­me­ren hav­de em­beds­mænd fra Kø­ben­havns Kom­mu­ne, Hels­in­gør, Lol­land og Ring­kjø­bing-Skjern kom­mu­ner til prø­ver­ne. På det kom­men­de for­løb del­ta­ger me­d­ar­bej­de­re fra Kol­ding, Holste­bro og Vi­borg kommuner.

Hun me­ner, at det øge­de fo­kus på fun­dra­i­sing ik­ke ale­ne skyl­des de of­fent­li­ge be­spa­rel­ser, men og­så et be­hov for at om­stil­le sig og fin­de nye bud på, hvor­dan man lø­ser de vok­sen­de ud­for­drin­ger in­den for om­rå­der som kli­ma, de­mo­gra­fi, sund­hed og miljø.

”Det be­ty­der, at der er stor ef­ter­spørgsel for at få fi­nan­si­e­ret nye ud­vik­lings­pro­jek­ter i kom­mu­ner­ne,” si­ger Lot­te Jensen.

Kommuner vil tættere på fondene

Sam­me ud­vik­ling op­le­ver di­rek­tør Ras­mus Munch i kon­su­lent­fir­ma­et Fun​dra​i​se​ren​.dk, som des­u­den ser en ten­dens til, at kom­mu­ner­ne sø­ger at kom­me tæt­te­re på fon­de­ne og po­si­tio­ne­re sig som fon­de­nes po­ten­ti­el­le samarbejdspartnere.

”Kom­mu­ner­ne er ble­vet me­re pro­fes­sio­nel­le og bli­ver me­re kræ­ven­de. De ef­ter­spør­ger me­get spe­ci­fik vi­den om de en­kel­te fon­de, og de har blandt an­det et øn­ske om at bli­ve bed­re til lob­by­ar­bej­de blandt fon­de­ne, ” si­ger Ras­mus Munch, som i øje­blik­ket har af­ta­ler med knap 20 kom­mu­ner om lø­ben­de kur­sus­for­løb i fun­dra­i­sing og vej­led­ning i at bru­ge fonds­da­ta­ba­sen, fon​de​.dk.

Ek­sem­pel­vis holdt Fun​dra​i​se​ren​.dk i sid­ste uge kur­sus for 16 me­d­ar­bej­de­re i Ski­ve Kom­mu­ne, som al­le i et el­ler an­det om­fang ar­bej­der med fun­dra­i­sing i de­res hver­dag. Her var Ras­mus Munch med til at ki­ck­star­te et nyt fun­dra­i­sing-net­værk på tværs af kom­mu­nen, selv­om Ski­ve ik­ke har en de­ci­de­ret stra­te­gi el­ler po­li­tik for fundraising.

”Det er en rig­tig god idé at ha­ve en cen­tral ko­or­di­ne­ring i den kom­mu­na­le or­ga­ni­sa­tion, for kon­kur­ren­cen er ble­vet hår­de­re, og det be­ty­der og­så, at fon­de­ne godt kan op­le­ve det ge­ne­ren­de og lidt use­ri­øst, hvis de mod­ta­ger en bun­ke uko­or­di­ne­re­de an­søg­nin­ger fra for­skel­li­ge af­de­lin­ger på kon­su­lent­ni­veau i sam­me kom­mu­ne,” si­ger Ras­mus Munch.
Han op­for­drer der­for al­tid kom­mu­ner­ne til at få de kon­kre­te an­søg­nin­ger ko­or­di­ne­ret på chef­ni­veau, og få kom­mu­nens fun­dra­i­sing stra­te­gisk fun­de­ret på ledelsesniveau.

Aalborg byråd beslutter politisk image-pleje

Aal­borg kom­mu­ne er en af de kom­mu­ner, hvor man er be­gyndt at ar­bej­de me­get stra­te­gisk med fun­dra­i­sing. I maj må­ned vedt­og by­rå­det en fæl­les fun­dra­i­sings­tra­te­gi la­vet af en ar­bejds­grup­pe be­stå­en­de af med­lem­mer fra al­le for­valt­nin­ger i kom­mu­nen. Stra­te­gi­en er for­ank­ret i le­del­sens plan­ko­or­di­ne­rings­grup­pe, som er an­svar­lig for kom­mu­nens sam­le­de stra­te­gi­ske indsats.

Iføl­ge stra­te­gi­en skal en ko­or­di­ne­ret fun­dra­i­sin­gind­sats til­fø­re ek­stra di­men­sio­ner til plan­lag­te pro­jek­ter, og gø­re det mu­ligt at gen­nem­fø­re ak­ti­vi­te­ter, som kom­mu­nen ik­ke kan løf­te uden ek­stern finansiering.

”Fun­dra­i­sing skal li­ge­le­des i stør­re grad end tid­li­ge­re spil­le sam­men med plan­lag­te kom­mu­na­le in­ve­ste­rin­ger, for på den må­de at øge de fi­nan­si­e­rings­kro­ner, der skal væ­re med til at ska­be vækst i kom­mu­nen,” står der om for­må­let i strategiplanen.

Der­u­d­over er det en del af stra­te­gi­en, at kom­mu­nen skal fø­re en pro­ak­tiv og ko­or­di­ne­ret ind­sats i for­hold til de lands­dæk­ken­de fon­de og de stør­re lo­ka­le fon­de, så­dan at kom­mu­nen fra po­li­tisk ni­veau jævn­ligt kan præ­sen­te­re fon­de­ne for Aal­borgs pla­ner og visioner.

”Den­ne ind­sats fo­re­slås for at ska­be en tæt­te­re re­la­tion til de mest be­tyd­nings­ful­de do­no­rer af ek­ster­ne mid­ler, samt at styr­ke Aal­borg Kom­mu­nes ima­ge som pro­fes­sio­nel og se­ri­øs sam­ar­bejds­part­ner, ” står der i Aal­borg Kom­mu­nes fun­dra­i­sings­tra­te­gi som blev god­kendt af by­rå­det den 23. maj i år.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer