Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re bestyrelsesformænd.

Fondsloven
Ci­vilsty­rel­sen vil i det nye år lem­pe reg­ler­ne for, hvor­dan de al­me­ne fon­de må in­ve­ste­re de­res for­mu­er. Men der skal me­re til for at sik­re ri­me­li­ge for­hold for de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker og pro­fes­sor An­ker Brink Lund fra CBS og en ræk­ke bestyrelsesformænd.

Ci­vilsty­rel­sen vil i det nye år lem­pe reg­ler­ne for, hvor­dan de al­me­ne fon­de må in­ve­ste­re de­res for­mu­er. Men lyk­ken er ik­ke nød­ven­dig­vis gjort for de små fon­de med en ny an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se – der skal me­re til.

Så­dan ly­der det bå­de fra fonds­for­sker og pro­fes­sor An­ker Brink Lund fra CBS og en ræk­ke be­sty­rel­ses­for­mænd for små fonde.

An­ker Brink Lund ef­ter­ly­ser så­le­des en sy­ste­ma­tisk gen­nem­gang af he­le fonds­lo­ven, der re­gu­le­rer de al­me­ne – og­så kendt som ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de – fon­de. Gen­nem­gan­gen skal for­hin­dre, at al­me­ne fon­de kom­mer i klem­me, så de hver­ken kan vir­ke for de­res for­mål el­ler få til­la­del­se til at bli­ve opløst.

“En re­vi­sion af an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen kan bli­ve et vig­tigt skridt i ret­ning af stør­re flek­si­bi­li­tet for al­me­ne fon­de. Men det er jo in­gen ga­ran­ti for stør­re ka­pi­ta­laf­kast, så der er sta­dig­væk brug for en kri­tisk gen­nem­gang af lov­grund­la­get og den der­af føl­gen­de ad­mi­ni­stra­tion. Især hvad an­går mu­lig­he­der­ne for sam­men­læg­ning og af­vik­ling af små og mel­lem­sto­re fon­de,” si­ger An­ker Brink Lund.

Sam­me mel­ding ly­der fra fle­re re­præ­sen­tan­ter fra de al­me­ne fonde:

"Det er ik­ke an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen, der er det sto­re pro­blem. Hvis man æn­drer den, kan det gi­ve lidt me­re af­kast. Men an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen be­ty­der alt­så mest, hvis fon­den har en stor for­mue. Der­for skal det gø­res me­get let­te­re at bli­ve op­løst," si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Hen­rik Hjort­dal fra O.P. Chri­sten­sen og Hu­strus Fond.

Be­sty­rel­ser­ne skal kun­ne op­lø­se små fon­de og de­le ka­pi­ta­len ud til for­må­let, så pen­ge­ne kan kom­me i cirkulation

Pre­ben Han­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Fyn-Lan­­gelands Fond

Be­sty­rel­ses­for­mand i Fyn-Lan­­gelands Fond Pre­ben Han­sen er enig:

“Be­sty­rel­ser­ne skal kun­ne op­lø­se små fon­de og de­le ka­pi­ta­len ud til for­må­let, så pen­ge­ne kan kom­me i cir­ku­la­tion,” si­ger han.

Brug for systematisk gennemgang af fondsloven

Selv­om An­ker Brink Lund hil­ser me­re flek­sib­le in­ve­ste­rings­reg­ler vel­kom­men, så er det på ti­de, at po­li­ti­ker­ne gi­ver sam­me op­mærk­som­hed til de al­me­ne fon­de som til de er­hvervs­dri­ven­de, si­ger han:

“Loven om er­hvervs­dri­ven­de fon­de er ble­vet re­vi­de­ret fle­re gan­ge, blandt an­det ef­ter sy­ste­ma­ti­ske ud­red­nin­ger. Man har ned­sat et eks­pert­ud­valg og fak­tisk få­et la­vet et fint og tids­sva­ren­de lov­grund­lag for er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Men in­gen har gjort for­søg på sy­ste­ma­tisk at re­vi­de­re loven om ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de,” si­ger An­ker Brink Lund.

Én mu­lig­hed kun­ne væ­re at ned­sæt­te en fond­skom­mis­sion, der kan for­mu­le­re æn­drings­for­slag, der kan gø­re lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de tids­sva­ren­de, si­ger han.

“De fol­ke­valg­te må sør­ge for, at re­gel­sæt­tet føl­ger med vir­ke­lig­he­den. Det hand­ler og­så om le­gi­ti­mi­tet. Vi har en no­get be­da­get fonds­lov fra 1985, som fortje­ner en kri­tisk og kon­struk­tiv op­da­te­ring,” si­ger An­ker Brink Lund og pe­ger på en ræk­ke kon­kre­te om­rå­der, hvor loven kun­ne justeres.

Opløsningsbestemmelser bør lempes

For det før­ste bør loven i langt hø­je­re grad gi­ve mu­lig­hed for op­løs­ning, me­ner han. I dag skal fond­s­ka­pi­ta­len væ­re un­der to mio. kr., før en fond kan op­lø­ses. Man­ge tu­sin­de fon­de kan der­for væ­ret fan­get mel­lem at væ­re for fat­ti­ge til at ska­be et af­kast til ud­de­ling og for ri­ge til at kun­ne bli­ve opløst.

“Ci­vilsty­rel­sen bør der­for ud­sty­res med et lov­grund­lag, der ska­ber stør­re mu­lig­hed for flek­si­bi­li­tet. For ek­sem­pel kun­ne den til­la­de fonds­fæl­les­ska­ber, hvor små el­ler mel­lem­sto­re fon­de går sam­men i en stør­re grup­pe for at ned­brin­ge ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger­ne el­ler la­der sig ad­mi­ni­stre­re un­der en stør­re fond, som er i stand til bed­re at kun­ne lø­be en ri­si­ko og der­med og­så ska­be for­rent­ning af pen­ge­ne,” si­ger An­ker Brink Lund.

Den mu­lig­hed me­ner be­sty­rel­ses­for­mand Hen­rik Hjort­dal fra O.P. Chri­sten­sen og Hu­strus Fond gi­ver god me­ning. Fon­den har en egen­ka­pi­tal på 2,6 mio. kr. og har i de se­ne­ste ti år ef­ter ud­gif­ter til bl.a. regn­skab, re­vi­sion og for­mu­e­for­valt­ning ud­delt gen­nem­snit­ligt 50.000 kr. om året. For lidt til at ret­fær­dig­gø­re fon­dens fort­sat­te ek­si­stens, me­ner Hen­rik Hjortdal.

De fle­ste af de her fon­des for­mu­er for­val­tes af nog­le få, pri­vil­e­ge­re­de fi­nansvirk­som­he­der. De kan jo hel­ler ik­ke bli­ve ved med at se på, at fon­de­ne ædes op af gebyrer.

An­ker Brink Lund – fonds­for­sker og pro­fes­sor, CBS

“Små­fon­de som vo­res tril­ler ba­re rundt til evig tid. Det er util­freds­stil­len­de,” si­ger han.

Ud­over bed­re mu­lig­hed for fu­sio­ner me­ner Hen­rik Hjort­dal, at fon­de med en langt hø­je­re ka­pi­tal end to mio. kr. bør kun­ne opløses:

“Selv med et hø­je­re ren­te­ni­veau vil ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger­ne for de små fon­de sta­dig væ­re alt for hø­je. At fon­dens ka­pi­tal skal væ­re un­der 2 mio. kr. for at bli­ve op­løst er ufor­stå­e­ligt. Det bur­de øges til fem, ti el­ler 15 mio. kr.," si­ger Hen­rik Hjortdal.

Be­sty­rel­ses­for­mand Pre­ben Han­sen fra Fyn-Lan­­gelands Fond er “helt enig” i, at græn­sen bør hæ­ves mar­kant for, hvor­når en fond kan opløses:

“Vi har 14 mio. kr. i grund­ka­pi­tal. Men med højst 1 pct. i ren­te og ud­gif­ter til statsau­to­ri­se­ret re­visor, ge­by­rer til ban­ken for at ha­ve ob­liga­tio­ner lig­gen­de i de­po­ter og så vi­de­re, så er der ik­ke man­ge pen­ge til ud­de­ling,” si­ger han og til­fø­jer, at fon­den i 2020 for­ment­lig vil sen­de et brev til an­sø­ger­ne om, at der ik­ke bli­ver råd til ud­de­lin­ger i år.

Revisorer og formueforvaltere bør spille en større rolle

Des­u­den kan bå­de re­viso­rer og for­valt­nings­in­sti­tut­ter­ne i en op­da­te­ret fonds­lov spil­le en stør­re rol­le for at hjæl­pe de fon­de, der hver­ken kan ud­de­le el­ler op­lø­ses, me­ner An­ker Brink Lund.

“I an­dre sam­men­hæn­ge er det jo re­visoren, der skal hol­de be­sty­rel­sen til il­den, hvis man ik­ke le­ver op til virk­som­he­dens for­mål. Så man bør nok gø­re det sam­me, som man har gjort i loven om er­hvervs­dri­ven­de fon­de, nem­lig at styr­ke re­visors rol­le,” si­ger An­ker Brink Lund.

For­valt­nings­in­sti­tut­ter­ne kun­ne let­te fonds­fu­sio­ner ved at ska­be over­blik over fon­de med ens­ly­den­de for­mål. Det har in­sti­tut­ter­ne og­så en “le­gi­ti­mi­tets­mæs­sig in­ter­es­se i”, si­ger An­ker Brink Lund:

“De fle­ste af de her fon­des for­mu­er for­val­tes af nog­le få, pri­vil­e­ge­re­de fi­nansvirk­som­he­der. De kan jo hel­ler ik­ke bli­ve ved med at se på, at fon­de­ne ædes op af ge­by­rer. Men hvis man gav dem mu­lig­hed for at hjæl­pe som mat­ch­ma­ke­re, så tror jeg, at man kun­ne la­ve no­get rig­tig spændende.”

Hen­rik Hjort­dal er enig:

“For­mu­e­for­val­te­ren bur­de helt klart spil­le en rol­le som mat­ch­ma­ker her. Det kun­ne for­val­te­ren sag­tens gø­re på en må­de, som ik­ke ud­stil­ler no­gen. Og hvor de fon­de, som selv øn­sker det, kan fu­sio­ne­res med hin­an­den," si­ger Hen­rik Hjortdal.

Civilstyrelsen bør styrkes

En­de­lig bør Ci­vilsty­rel­sen til­fø­res fle­re res­sour­cer for at gø­re re­gu­le­rin­gen af de al­me­ne fon­de tids­sva­ren­de, me­ner An­ker Brink Lund:

“Ci­vilsty­rel­sen bør styr­kes og sags­be­hand­ling­sti­den må ned­brin­ges. Sty­rel­sen er ble­vet flyt­tet til Vi­borg og har mi­stet me­get af sin eks­per­ti­se, for­di de an­sat­te blev i Kø­ben­havn. Det vil­le kun­ne be­ta­le sig at styr­ke fondsmyn­dig­he­den, det er jeg ik­ke i tvivl om,” si­ger An­ker Brink Lund.

Po­li­ti­ker­ne har en in­ter­es­se i, at der kom­mer nog­le pen­ge ud og ar­bej­de for al­men­nyt­ti­ge for­mål, som for­hå­bent­lig i sid­ste in­stans kan ska­be stør­re vel­færd og nytte.

An­ker Brink Lund – fonds­for­sker og pro­fes­sor, CBS

At sags­be­hand­ling­sti­den i den ud­flyt­te­de sty­rel­se kan væ­re lang, har ek­sem­pel­vis Fyn-Lan­­gelands Fond oplevet:

“I novem­ber 2018 skrev vi til Ci­vilsty­rel­sen og bad om lov til at ned­sæt­te vo­res grund­ka­pi­tal, som iføl­ge fun­dat­sen skal væ­re 14 mio. kr. Det vil­le gø­re det mu­ligt at de­le me­re ud. Men for et par uger si­den op­ly­ste sty­rel­sen, at den desvær­re ik­ke kun­ne nå at be­hand­le sa­gen in­den for tids­fri­sten på 12 må­ne­der. In­den for yder­li­ge­re tre må­ne­der kan jeg for­ven­te et svar, skrev sty­rel­sen,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Pre­ben Hansen.

I sid­ste en­de hand­ler en op­da­te­ret fonds­lov om at ska­be me­re vær­di i sam­fun­det, si­ger An­ker Brink Lund:

“Po­li­ti­ker­ne har en in­ter­es­se i, at der kom­mer nog­le pen­ge ud og ar­bej­de for al­men­nyt­ti­ge for­mål, som for­hå­bent­lig i sid­ste in­stans kan ska­be stør­re vel­færd og nyt­te – og må­ske og­så af­la­ste de of­fent­li­ge kas­ser i kom­mu­ner­ne,” si­ger An­ker Brink Lund.

Serie:

Go­de ram­mer for go­de donationer

Fun­dats sæt­ter fo­kus på ram­mer­ne for de ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­de fonde.


 

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kulturministeren griber ind i sag om inhabilitet

Kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) gri­ber nu ind i en sag om in­ha­bi­li­tet i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der træk­ker trå­de til fonds­sek­to­ren. Sa­gen dre­jer sig om…

Radio24syv-sagen: Bestyrelsesmedlemmer betaler erstatning til fond

Bor­ger­rets­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer var sid­ste år godt util­fred­se, da de blev for­hin­dret i at støt­te en rets­sag om Radio24syv. Nu vi­ser det sig, at de tre…

Borgere på Langeland forlanger demokrati og medindflydelse i erhvervsfond

”Vi er ført bag ly­set.” ”Som en af Lan­gelands man­ge el-for­bru­ge­re fø­ler jeg mig kup­pet.” ”Hvad blev der li­ge af vo­res med­lem­s­de­mo­kra­ti.” Oven­stå­en­de er blot et…

Langelands Elforsyning – fonden, der ville være en forening

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lan­gelands El­for­sy­ning har un­der­skre­vet en hen­sigt­ser­klæ­ring om et salg af el­for­sy­nings­virk­som­he­den på Lan­geland til…

Foreningsdronning og regionsrådsformand vinder Tryg-valg

Med en valg­del­ta­gel­se på 10 pro­cent har cir­ka 20.000 for­sik­rings­kun­der i Re­gion Sjæl­land be­slut­tet, hvem der skal re­præ­sen­te­re dem i Tryg­heds­grup­pen, der står bag…

NÅR NØDEN ER STØRST

Tak­ket væ­re blandt an­det be­ty­de­lig øko­no­misk støt­te fra en ræk­ke fon­de og stor kre­a­ti­vi­tet hos ar­ran­gø­rer­ne er alt gjort klar til, at Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals i maj, Kul­tur­mø­det Mors og Fol­ke­mø­de Møn i au­gust og Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de i sep­tem­ber al­le kan gen­nem­fø­res som en­ten fy­si­ske el­ler kom­bi­ne­ret fy­si­ske og di­gi­ta­le arrangementer.

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til biobank og sårbare gravide

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står den­ne gang i høj grad i forsk­nin­gens tegn. Men der er også…

Coronakrise

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…