FV19 fondspolitik: Det vil Enhedslisten

Et fonds­re­gi­ster for de al­me­ne fon­de, ned­sæt­tel­se el­ler fjer­nel­se af kon­so­li­de­rings­fradra­get og et grun­digt ef­ter­syn af fon­de­nes skat­te­reg­ler. Det er blot nog­le af de vig­ti­ge punk­ter på fonds­om­rå­det for En­heds­li­sten. Bli­ver par­tiets fondsord­fø­rer Ru­ne Lund gen­valgt til Fol­ke­tin­get, står en stør­re fond­s­pak­ke på li­sten over stra­te­gisk vig­ti­ge pro­jek­ter for partiet. 

FV19: fondspolitik

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de stil­ler i en ræk­ke ar­tik­ler skar­pt på de en­kel­te par­ti­ers am­bi­tio­ner og hold­nin­ger på fonds­om­rå­det. Hvert af Fol­ke­tin­gets nu­væ­ren­de par­ti­er stil­ler med én po­li­ti­ker, der ud­ta­ler sig sam­let om par­tiets fond­spo­li­tik. Læs ar­tik­ler­ne her:

Frem til årets fol­ke­tings­valg stil­ler Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de skar­pt på de en­kel­te par­ti­ers am­bi­tio­ner og hold­nin­ger på fonds­om­rå­det. Hvert af Fol­ke­tin­gets nu­væ­ren­de par­ti­er stil­ler med én po­li­ti­ker, der ud­ta­ler sig sam­let om par­tiets fond­spo­li­tik og sva­rer på en ræk­ke spørgs­mål om fon­de­nes al­men­nyt­ti­ge rol­le i sam­fun­det og om de ram­me­vil­kår, som fon­de­ne ope­re­rer un­der. Spørgs­må­le­ne føl­ger blandt an­det op på nog­le af de pro­ble­mer, som fonds­le­del­ser, eks­per­ter og rå­d­gi­ve­re har på­pe­get i ar­ti­kel­se­ri­en Go­de ram­mer for Go­de donationer.

Par­ti num­mer ni og der­med sid­ste par­ti er En­heds­li­sten – re­præ­sen­te­ret af fondsord­fø­rer Ru­ne Lund. 

I 2017 ud­del­te den dan­ske fonds­sek­tor i alt 17,1 mia. kr. til al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de for­mål. Det var en stig­ning på 400 mio. kr. i for­hold til året før. Hvis fon­de­ne hol­der det­te ni­veau frem til 2025, vil det sva­re til, at fon­de­nes ud­de­lin­ger er 3,5 gan­ge stør­re end re­ge­rin­gens øko­no­mi­ske rå­de­rum i perioden. 

– Hvil­ke am­bi­tio­ner har En­heds­li­sten på fonds­om­rå­det – for hen­holds­vis er­hvervs­dri­ven­de fon­de og al­me­ne fon­de – i den kom­men­de valgperiode?

”Jeg hav­de hå­bet, at jeg i den­ne valg­pe­ri­o­de hav­de nå­et en stør­re fond­s­pak­ke, hvor det vi frem­lag­de ved Fol­ke­mø­det sid­ste år ba­re var en lil­le ap­pe­tizer, men det har jeg sim­pelt­hen ik­ke nå­et. Bli­ver jeg valgt ind igen, står fond­s­pak­ken på li­sten over stra­te­gisk vig­ti­ge pro­jek­ter, som skal nås i den kom­men­de valgperiode.” 

”Vo­res am­bi­tion er for det før­ste at få et over­blik over de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de med et fonds­re­gi­ster. For det an­det skal vi ha­ve kig­get skat­te­reg­ler­ne igen­nem, for de er me­get lem­pe­li­ge. Og så hand­ler det om at få re­gu­le­ret, hvad der er al­men­nyt­tigt. For det er me­get bredt i Dan­mark, mens jeg kan for­stå, at i Sve­ri­ge har man 12 spe­ci­fik­ke al­men­nyt­ti­ge formål.”

For jo me­re vi har ar­bej­det os ned i fonds­om­rå­det, jo me­re er det mit ind­tryk, at der hvor lov­giv­nin­gen pri­mært skal ses ef­ter i søm­me­ne, det er fak­tisk på de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de. Så vi skal ha­ve gen­nem­lyst området.

Ru­ne Lund – fondsord­fø­rer, Enhedslisten

”Sam­ti­dig vil vi ger­ne ha­ve ned­sat et ud­valg til at ud­re­de reg­ler­ne for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de. For jo me­re vi har ar­bej­det os ned i fonds­om­rå­det, jo me­re er det mit ind­tryk, at der hvor lov­giv­nin­gen pri­mært skal ses ef­ter i søm­me­ne, det er fak­tisk på de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de. Så vi skal ha­ve gen­nem­lyst området.”

Demokratiske betænkeligheder

Fle­re fon­de er be­gyndt at ar­bej­de ka­ta­ly­tisk – de vil la­ve sam­funds­for­an­drin­ger ud fra de­res fonds­stra­te­gi­er. Fon­de­ne bi­dra­ger på vel­færds­om­rå­der som forsk­ning, ud­dan­nel­se, kunst og kul­tur og til for­e­nings­li­vet i Dan­mark. Sam­ti­dig bi­dra­ger man­ge af de sto­re er­hvervs­dri­ven­de fon­des sel­ska­ber med vækst, be­skæf­ti­gel­se og skat­te­be­ta­lin­ger i Danmark. 

– Hvad me­ner I som par­ti om den be­tyd­ning, fonds­sek­to­ren har for sam­fun­det i dag? 

”Man­ge fon­de er me­get af­gø­ren­de for fi­nan­si­e­rin­gen af for­skel­li­ge pro­jek­ter – og­så på na­tu­r­om­rå­det, og som ud­gangs­punkt er det jo dej­ligt, at der bli­ver støt­tet en lang ræk­ke go­de for­mål. Men der er og­så nog­le ud­for­drin­ger i, at der lig­ger så stor en po­li­tisk magt hos nog­le fonds­be­sty­rel­ser. For hvil­ken de­mo­kra­tisk le­gi­ti­mi­tet har de? Hvem er det, der står bag de ud­de­lin­ger? Til­hø­rer de ik­ke en i for­vej­en pri­vil­e­ge­ret eli­te, som ba­re får end­nu me­re magt?”

”På trods af at der bli­ver gi­vet man­ge pen­ge til rig­tig man­ge go­de for­mål, så kan det ska­be en skævvrid­ning og gi­ve fon­de­ne en me­get stor ind­fly­del­se, som der er grund til at væ­re op­mærk­som på. For den kan væ­re pro­ble­ma­tisk og de­mo­kra­tisk betænkelig.”

”Det er li­ge­som en tre­trin­s­ra­ket, hvor fon­den har si­ne eg­ne pen­ge, man har nog­le lem­pe­li­ge skat­te­reg­ler, som er fi­nan­si­e­ret af fæl­leskas­sen, og dem bru­ger man til at ha­ve en væ­sent­lig ind­fly­del­se på, hvor­dan de of­fent­li­ge mid­ler bli­ver brugt, for­di man­ge fond­spro­jek­ter kræ­ver med­fi­nan­si­e­ring fra det offentlige.” 

”Så vi skal ha­ve kig­get på, hvor­dan vi får skru­et reg­ler­ne godt sam­men, for der er alt­så et el­ler an­det skævt ved de her me­get lem­pe­li­ge skat­te­reg­ler, vi har i dag. Når jeg går til fød­sels­dag og de­ler ga­ver ud, for­ven­ter jeg jo ik­ke et skat­te­fradrag. Når man gi­ver ga­ver, må man gi­ve dem for eg­ne pen­ge. Ik­ke for an­dres penge.” 

Me­ner du, at En­heds­li­sten og Fol­ke­tin­get ge­ne­relt har til­stræk­ke­ligt fo­kus på at un­der­støt­te en fort­sat po­si­tiv ud­vik­ling for fondssektoren? 

”Der er over­ho­ve­det ik­ke fo­kus på fon­de, så det kan jeg sva­re klart nej til. Der har jo væ­ret for­hand­lin­ger – se­ne­st om er­hvervs­dri­ven­de fon­de, men ge­ne­relt er det ik­ke no­get, der fyl­der nok i for­hold til, hvor stor øko­no­misk og po­li­tisk be­tyd­ning fon­de­ne har.” 

Fondsmidler kommer ovenpå 

Man­ge fon­de op­le­ver, at de i de se­ne­ste år er be­gyndt at fyl­de hul­ler ud ef­ter de of­fent­li­ge be­spa­rel­ser. Men det stri­der imod fon­de­nes selv­for­stå­el­se, som går ud på, at de skal bi­dra­ge med no­get ek­stra – de skal gø­re ka­gen stør­re. Sær­ligt på kul­tu­r­om­rå­det for­sø­ger mu­se­er og te­a­tre at træk­ke fonds­mid­ler ind til at kla­re drif­ten.

Vi har desvær­re en si­tu­a­tion i dag, hvor der fo­re­går rig­tig me­get fun­dra­i­sing-ak­ti­vi­tet rundt om­kring i kom­mu­ner­ne sim­pelt­hen for at få bud­get­ter­ne til at hæn­ge sam­men, og det er fuld­stæn­dig uholdbart.

Ru­ne Lund – fondsord­fø­rer, Enhedslisten

– Hvor­dan ser En­heds­li­sten på de pri­va­te fon­des rol­le? Er det okay, at fon­de­ne bli­ver pres­set til at fyl­de hul­ler ud ef­ter de of­fent­li­ge be­spa­rel­ser? El­ler skal fonds­mid­ler væ­re no­get, der kom­mer oven på vel­færds­sta­ten – alt­så cre­men på kagen?

”Det skal væ­re cre­me. Den grund­læg­gen­de drift i den of­fent­li­ge sek­tor skal væ­re fi­nan­si­e­ret over skat­ten. Den skal ik­ke væ­re af­hæn­gig af pri­va­te do­na­tio­ner, men vi har desvær­re en si­tu­a­tion i dag, hvor der fo­re­går rig­tig me­get fun­dra­i­sing-ak­ti­vi­tet rundt om­kring i kom­mu­ner­ne sim­pelt­hen for at få bud­get­ter­ne til at hæn­ge sam­men, og det er fuld­stæn­dig uholdbart.” 

”Der skal væ­re en fast, so­lid grund­be­vil­ling, så man har sik­ker­hed for, at man kan le­ve­re det po­li­tisk be­slut­te­de ser­vi­ce­ni­veau til bor­ger­ne. Vi kan ik­ke ha­ve en vel­færds­stat fi­nan­si­e­ret af pri­va­te do­na­tio­ner på mid­ler­ti­dig basis.” 

Konsolideringsfradrag og anbringelsesregler 

Fon­de­nes kon­so­li­de­rings­fradrag er ble­vet re­du­ce­ret fra 25 pro­cent til 4 pro­cent. Det går ud over ud­de­lin­ger­ne sær­ligt fra min­dre og mel­lem­sto­re fon­de. Sam­ti­dig pe­ger un­der­sø­gel­ser på, at statskas­sen får fle­re pen­ge i kas­sen, end det var me­nin­gen, da Fol­ke­tin­get vedt­og reduktionen.

– Vil En­heds­li­sten hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get igen ef­ter valget?

”Nej, det vil vi ik­ke. Vi vil sna­re­re se på, om vi kan fjer­ne det el­ler be­skæ­re det yder­li­ge­re. For hvor­for skal man ha­ve et kon­so­li­de­rings­fradrag. Man får 100 pro­cents fradrag for si­ne ud­de­lin­ger, hvor­for skal man ha­ve ek­stra oveni?”

Vi vil sna­re­re se på, om vi kan fjer­ne det el­ler be­skæ­re det yder­li­ge­re. For hvor­for skal man ha­ve et kon­so­li­de­rings­fradrag. Man får 100 pro­cents fradrag for si­ne ud­de­lin­ger, hvor­for skal man ha­ve ek­stra oveni?

Ru­ne Lund – fondsord­fø­rer, Enhedslisten

”Det er en lidt pud­sig skat­te­for­del, at hvis jeg gi­ver en ga­ve på 100 kro­ner, så får jeg 104 kro­ner igen. Så kon­so­li­de­rings­fradra­get er en del af vo­res ar­bej­de med at sa­ne­re fon­de­nes me­get lem­pe­li­ge skatteregler.”

Man­ge min­dre ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de ser de­res for­mu­er bli­ve ud­hu­let af ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger blandt an­det på grund af den sær­li­ge an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se, der be­græn­ser hvad for­mu­en må in­ve­ste­res i. Fle­re fonds­ret­s­eks­per­ter og eks­per­ter i fond­s­ø­ko­no­mi pe­ger på, at an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen er for re­strik­tiv og utids­sva­ren­de. Nog­le af dem me­ner, at in­ve­ste­rin­ger af for­mu­en bør lig­ge un­der fonds­le­del­sens al­min­de­li­ge er­stat­nings­ansvar og ik­ke un­der ri­gi­de in­ve­ste­rings­reg­ler la­vet i Justitsministeriet. 

– Hvad me­ner Enhedslisten? 

”Det er vi åb­ne over for at dis­ku­te­re. Det er selv­føl­ge­lig nog­le reg­ler, der skal sik­re, at he­le for­mu­en ik­ke bli­ver spil­let væk, om man så må si­ge. Men det kan godt væ­re, at det kan gø­res smar­te­re, så der bli­ver fle­re pen­ge til uddelinger.” 

Vil gerne se på opløsningsregler

Man­ge min­dre fon­de har få­et af­slag på at la­de fon­de op­lø­se, så for­mu­en kan ud­de­les til fon­dens go­de for­mål over en 10-årig pe­ri­o­de. Ci­vilsty­rel­sens prak­sis har væ­ret, at fon­de kun kan op­lø­ses, hvis for­mu­en er un­der 1 mio. kr. Den græn­se har de net­op hæ­vet til 2 mio. kr., men det æn­drer ik­ke ved pro­ble­met, at ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger i stort om­fang spi­ser ind­tæg­ter­ne op, og at der of­te er in­gen el­ler me­get få pen­ge til uddelinger. 

– Me­ner En­heds­li­sten, at man bur­de ind­fø­re lem­pe­li­ge­re op­løs­nings­reg­ler, så små­fonds­for­mu­er kan ud­de­les til formålet? 

”Vi er op­mærk­som på, at der er et pro­blem med en mas­se små fon­de, som ik­ke rig­tig de­ler ud, og det bør der gø­res no­get ved. Vi har ik­ke lagt os fast på en præ­cis mo­del, men det vil vi me­get ger­ne se på.” 

”Det skal dog gø­res på en sne­dig må­de. For det dej­li­ge ved fon­de er jo, at de er evi­ge, og at stif­te­ren har øn­sket at sæt­te nog­le pen­ge af til et be­stemt for­mål. Så re­sul­ta­tet må ik­ke bli­ve en kat­t­e­lem, hvor be­sty­rel­ser kan jong­le­re rundt med fon­de­nes op­rin­de­li­ge formål.” 

Det må kun­ne gø­res lidt smar­te­re, så det ik­ke kun er be­sty­rel­ses­ho­nora­rer og ad­vo­kat­ho­nora­rer, de små fon­de bru­ger pen­ge på.

Ru­ne Lund – fondsord­fø­rer, Enhedslisten

”Men det må kun­ne gø­res lidt smar­te­re, så det ik­ke kun er be­sty­rel­ses­ho­nora­rer og ad­vo­kat­ho­nora­rer, de små fon­de bru­ger pen­ge på. Så det er in­ter­es­sant f.eks. at kig­ge på, om man kan la­ve en god må­de, hvor man kan slå fon­de med sam­me for­mål sammen.”

I 1991 af­skaf­fe­de man fonds­re­gi­stret – så in­gen i dag har det sam­le­de over­blik over, hvor man­ge ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de der re­elt er i Dan­mark. Ej hel­ler, hvor sto­re for­mu­er de har. Man me­ner, der er om­kring 10.000, hvoraf om­kring 4.000 ud­de­ler penge. 

– Skul­le man over­ve­je at ge­nind­fø­re et fondsregister?

”Ja, det er nær­mest skridt num­mer 1. For in­den vi kan be­gyn­de at fin­de ud af, hvil­ke reg­ler vi skal ind­fø­re, hvor­dan der skal stram­mes op, og hvil­ke krav vi skal stil­le til fon­de­ne, så bli­ver vi nødt til at ha­ve et over­blik først.”

”Li­ge nu har vi nul over­blik over de om­kring 10.000 ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de, og i for­hold til hvor vig­tigt det er at få gen­nem­lyst fonds­om­rå­det og få en op­da­te­ret lov­giv­ning på om­rå­det, så må de ad­mi­ni­stra­ti­ve byr­der ved et fonds­re­gi­ster væ­re til at overse.”

Utilstrækkeligt tilsyn

Kon­trol­len af de om­kring 1.350 er­hvervs­dri­ven­de fon­de lig­ger un­der Er­hvervs­sty­rel­sen, hvor der i dag sid­der 8 me­d­ar­bej­de­re, der og­så skal ta­ge sig af an­dre ting. F.eks. er til­syns­che­fen og­så chef for hvid­va­sk­om­rå­det, bo­li­gre­gu­le­ring og ejen­doms­mæg­ling. Eks­per­ter på­pe­ger, at fondsmyn­dig­he­den er vold­somt underbemandet. 

– Me­ner En­heds­li­sten, at der er til­stræk­ke­ligt til­syn med de er­hvervs­dri­ven­de fonde? 

”Nej, det me­ner vi ik­ke, og da vi frem­lag­de vo­res fonds­ud­spil sid­ste som­mer, fo­re­slog vi fak­tisk, at man til­før­te 10 ek­stra år­s­værk til området.”

Kon­trol­len af de om­kring 10.000 al­men­nyt­ti­ge fon­de lig­ger un­der Ci­vilsty­rel­sen, hvor der i dag sid­der 10 me­d­ar­bej­de­re, der og­så skal ta­ge sig af an­dre ting. Iføl­ge kon­tor­che­fen i fond­s­kon­to­ret bru­ger de halv­de­len af de­res res­sour­cer på fonds­om­rå­det – alt­så om­kring 5 årsværk.

– Me­ner En­heds­li­sten, at der er til­stræk­ke­ligt til­syn med de al­me­ne, ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fonde? 

”Nej, det er der ik­ke, og her skal vi og­så ha­ve til­ført fle­re res­sour­cer. Jo me­re vi i En­heds­li­sten har gra­vet os ned i fonds­om­rå­det, jo me­re er det ble­vet klart for os, at de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de er den sto­re ud­for­dring. Så med 10.000 fon­de skal Ci­vilsty­rel­sen nok ha­ve til­ført end­nu fle­re ressourcer.” 

Nul interesse for fonde i Justitsministeriet

I dag hø­rer fon­de­ne ind un­der to for­skel­li­ge lov­giv­nin­ger – og der­med to for­skel­li­ge mi­ni­ste­ri­er. Er­hvervs­dri­ven­de fon­de hø­rer un­der Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et, og al­me­ne fon­de hø­rer un­der Justitsministeriet. 

– Vil­le det væ­re en ide at æn­dre på det – nu fon­de­ne med sta­digt stør­re ud­de­lin­ger får en sti­gen­de be­tyd­ning i det dan­ske samfund? 

”Det har vi ik­ke no­gen fast hold­ning til, men helt ge­ne­relt er lov­giv­nin­gen om­kring fon­de enorm kom­pleks og ro­det. Så en form for strøm­li­ning el­ler op­ryd­ning i lov­giv­nin­gen og den må­de, der bli­ver re­gu­le­ret og kon­trol­le­ret på, vil væ­re fornuftig.”

”I den sid­ste en­de er det den sid­den­de re­ge­rings be­slut­ning, hvor­dan man or­ga­ni­se­rer si­ne mi­ni­ste­ri­er, men det kun­ne godt væ­re for­nuf­tigt at sam­le fon­de­ne ét sted, hvor der er en mi­ni­ster og et mi­ni­ste­ri­um, som rent fak­tisk har no­get po­li­tisk fo­kus på området.” 

”Jeg har selv sid­det som retsord­fø­rer, og jeg kan ba­re si­ge, de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de fyl­der ab­so­lut nul. Så et sted, hvor der er in­ter­es­se og fo­kus på det kun­ne væ­re godt. Det kan sag­tens væ­re Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et el­ler Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et – i hvert fald et sted, hvor no­gen in­ter­es­se­rer sig for emnet.”

God musik i flere erhvervsdrivende fonde

Skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen har la­vet en af­ta­le med So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Ra­di­ka­le Ven­stre om at gø­re det skat­te­frit at over­dra­ge virk­som­he­der til er­hvervs­dri­ven­de fon­de. En af­ta­le, der i lø­bet af i år skal ud­mønte sig i et lov­for­slag og si­den ved­ta­gel­se af de nye regler.

– Hvad me­ner En­heds­li­sten om aftalen?

”Vi er ik­ke en del af af­ta­le­kred­sen og har der­for ik­ke væ­ret in­vi­te­ret med til for­hand­lin­ger­ne. Så vi ta­ger kon­kret stil­ling, når lov­for­sla­get skal be­hand­les i Fol­ke­tin­get, men grund­læg­gen­de sy­nes vi, der er man­ge go­de tan­ker i aftalen.”

Blå bog

Ru­ne Lund er ud­dan­net cand.scient.pol. og har ar­bej­det som blandt an­det øko­no­misk kon­su­lent i Gladsaxe Kom­mu­ne. Han har og­så væ­ret selv­stæn­dig in­den for byg­ge­bran­chen. Han har sid­det i Fol­ke­tin­get fra fe­bru­ar 2005 til novem­ber 2007 og igen si­den 2015. 

Ru­ne Lund har hidtil væ­ret op­stil­let i Fyns Stor­kreds, men ved det­te valg stil­ler han op i Kø­ben­havns Stor­kreds. Han er fi­nansord­fø­rer, skat­te­o­rd­fø­rer og fondsordfører.

”Helt grund­læg­gen­de er der rig­tig god mu­sik i at se på, hvor­dan man kan få fle­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de. For med en fond får man det her lan­ge per­spek­tiv. Det er en god må­de at sik­re, at en virk­som­hed ik­ke bli­ver over­ta­get af en uden­land­sk ka­pi­tal­fond, og at en virk­som­hed kan de­le ud til go­de for­mål, når der er et overskud.”

”Så vi ser be­stemt nog­le mu­lig­he­der i af­ta­len. Vi vil­le ba­re ger­ne ha­ve haft, at man sam­ti­dig med af­ta­len hav­de la­vet en gen­nem­gå­en­de re­vi­sion af de me­get lem­pe­li­ge skat­te­for­hold for fon­de­ne og lagt nog­le krav ned over fon­de­ne – blandt an­det i for­hold til medarbejderindflydelse.” 

Serie:

Go­de ram­mer for go­de donationer

Fun­dats sæt­ter fo­kus på ram­mer­ne for de ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­de fonde.

Skri­bent

Dort­he Kirk­gaard Ni­el­sen
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer