Har BUPL en pointe? Politikere er dybt uenige

Mens Liberal Alliance mener, at man skal være ”mere end almindeligt bekymret anlagt” eller ”ansat i fagbevægelsen,” for at frygte, at private fonde skævvrider dagtilbuddenes fokusområder, ser SF med alvor på fondenes stigende engagement.

Hen­rik Da­hl (LA) og Char­lot­te Bro­man Møl­bæk (SF) er langt fra eni­ge, når det kom­mer til de­res syn på fon­de­nes ak­ti­vi­te­ter på daginstitutionsområdet.

Det er med ban­ge anel­ser, at pæ­da­go­ger­nes fag­for­bund, BUPL, føl­ger de pri­va­te fon­des ak­ti­vi­te­ter i lan­dets institutioner.

I sid­ste uges be­skrev Fun­dats, hvor­dan fon­de­ne i sti­gen­de grad ret­ter de­res op­mærk­som­hed mod børn i lan­dets dag­in­sti­tu­tio­ner.

Den ten­dens fik kri­ti­ske vur­de­rin­ger med fra BUPL, der ud­tryk­te be­kym­ring for, at fonds­mid­ler­ne, der for ek­sem­pel kan ha­ve form som na­tur­vi­den­ska­be­li­ge læ­rings­for­løb til vug­ge­stu­ebørn, ri­si­ke­rer at skævvri­de in­sti­tu­tio­ner­nes fo­ku­s­om­rå­der; at de med­fø­rer et for snæ­vert syn på børn, leg og læ­ring; og at de kan få især ud­for­dre­de børn til at fø­le sig ekskluderet.

”Det er ik­ke for­di, at vi tror, at fon­de­ne har on­de hen­sig­ter. Hen­sig­ter­ne er go­de nok, og de er of­te byg­get på smuk­ke og fag­li­ge ord om, hvad de ger­ne vil for­an­dre i ver­den. Men fon­de­ne har og­så nog­le be­stem­te for­mål og in­ter­es­ser, som de er sat i ver­den for at frem­me,” for­kla­re­de Las­se Bjerg Jør­gen­sen, der er med­lem af BUPL's forretningsudvalg.

Man skal væ­re me­re end al­min­de­ligt be­kym­ret an­lagt, el­ler an­sat i fag­be­væ­gel­sen, for at fryg­te, at pri­va­te fon­de skul­le skævvri­de dag­til­bud­de­nes fo­ku­s­om­rå­der med do­na­tio­ner på 109 mil­li­o­ner kroner

Hen­rik Da­hl – Bør­ne­ord­fø­rer, Li­be­ral Alliance

For­sker og in­sti­tut­le­der på DPU, Dan­marks In­sti­tut for Pæ­da­go­gik og Ud­dan­nel­se, på Aar­hus Uni­ver­si­tet, Chri­sti­an Chri­strup Kjeld­sen, var ik­ke be­kym­ret over ud­vik­lin­gen på nu­væ­ren­de tids­punkt, men han op­for­dre­de til, at ud­vik­lin­gen føl­ges lø­ben­de og dis­ku­te­res kritisk.

Lille del af det samlede budget

Og der er til­sy­ne­la­den­de rig gro­bund for dis­kus­sion. I hvert fald på Chri­sti­ans­borg, hvor par­ti­er­ne SF og LA står stejlt over­for hin­an­den, når det gæl­der fon­de­nes sti­gen­de ak­ti­vi­te­ter på daginstitutionsområdet.

Di­rek­te ads­purgt, om Li­be­ral Al­li­an­ce de­ler BUP­Ls be­kym­rin­ger, sva­rer par­tiets bør­ne­ord­fø­rer, Hen­rik Dahl:

”Dag­til­bud­de­ne i Dan­mark ko­ster cir­ka 46 mil­li­ar­der kro­ner, hvoraf de 33 mil­li­ar­der kro­ner fi­nan­si­e­res af det of­fent­li­ge. Man skal væ­re me­re end al­min­de­ligt be­kym­ret an­lagt, el­ler an­sat i fag­be­væ­gel­sen, for at fryg­te, at pri­va­te fon­de skul­le skævvri­de dag­til­bud­de­nes fo­ku­s­om­rå­der med do­na­tio­ner på 109 mil­li­o­ner kro­ner. 109 mil­li­o­ner kro­ner sva­rer cair­ka til 0,2 pro­cent af dag­til­bud­de­nes bud­get­ter, og det ale­ne er væ­sent­ligt min­dre end BUPL’s kon­tin­gen­tind­tæg­ter,” si­ger Hen­rik Dahl.

Han hen­vi­ser der­med til tal fra Dan­marks Sta­ti­stik, der vi­ser, at fon­de­nes be­vil­lin­ger til ud­dan­nel­ses- og fol­ke­op­lys­nings­for­mål til dag­in­sti­tu­tio­ner i 2020 ud­gjor­de 109 mil­li­o­ner kro­ner. Året før var tal­let 16 millioner.

Las­se Bjerg Jør­gen­sen me­ner dog ik­ke, at det ale­ne er et spørgs­mål om be­lø­be­nes stør­rel­se, men og­så et spørgs­mål om de ef­fek­ter, fon­de­nes ind­sat­ser skaber.

”Man skal væ­re me­re end al­min­de­ligt naiv, el­ler po­li­ti­ker i Li­be­ral Al­li­an­ce, for ik­ke at kun­ne se, at pri­va­te fon­des mil­li­ondo­na­tio­ner, in­klu­siv de bin­din­ger, der føl­ger med, er di­lem­ma­fyld­te og kal­der på en god po­r­tion sund skep­sis. Vi kan ba­re kon­sta­te­re, at selv­om 109 mil­li­o­ner ik­ke ly­der af me­get, så har det be­løb gi­vet stor ind­fly­del­se,” skri­ver han i en mail til Fun­dats som svar på Hen­rik Da­hls kommentar.

Vi ser med al­vor på den sti­gen­de in­ter­es­se, som vi kan se, at pri­va­te fon­de har på dagtilbudsområdet

Char­lot­te Bro­man Møl­bæk – Bør­ne­ord­fø­rer, SF

SF er bekymrede

SF de­ler BUP­Ls be­kym­ring om fon­de­nes ind­fly­del­se på daginstitutionsområdet.

”Vi ser med al­vor på den sti­gen­de in­ter­es­se, som vi kan se, at pri­va­te fon­de har på dag­til­bud­s­om­rå­det. Det er klart, at nog­le pri­va­te fon­de lø­ser en vig­tig op­ga­ve. Men jeg un­drer mig over, at vi har til­ladt pri­va­te ak­tø­rer at få lov til at lø­se de op­ga­ver, som vo­res al­le sam­mens vel­færds­kro­ner bur­de lø­se. Der­for sav­ner jeg og­så en bre­de­re drøf­tel­se af, hvad er det, vi vil til­la­de pri­va­te ak­tø­rer at få lov til at væ­re en del af,” si­ger SF’s bør­ne­ord­fø­rer, Char­lot­te Bro­man Mølbæk.

Hos Li­be­ral Al­li­an­ce glæ­der Hen­rik Da­hl sig over­ord­net set over, at fon­de­ne by­der ind med pro­jek­ter på daginstitutionsområdet.

”Li­be­ral Al­li­an­ce øn­sker en of­fent­lig vel­færds­sek­tor, som i langt min­dre grad er et be­skyt­tet værk­sted for kom­mu­na­le me­ter­va­re-løs­nin­ger. Vi øn­sker, at ci­vil­sam­fun­det skal spil­le en stør­re rol­le, og vi skal dyr­ke stør­re for­skel­lig­hed i op­ga­ve­løs­nin­gen. Vi ser et kæm­pe po­ten­ti­a­le for, at fon­de skal spil­le en stør­re rol­le i at ud­vik­le dan­ske velfærdstilbud.”

Han un­der­stre­ger dog sam­ti­dig, at i takt med at fon­de­ne får stør­re be­tyd­ning på et gi­vent om­rå­de, så må de og­så i sti­gen­de grad un­der­ka­stes kri­tisk opmærksomhed.

”Fon­de­ne får ind­fly­del­se med de­res ud­de­lin­ger, og fon­de­nes magt må ik­ke ig­no­re­res. Men på vel­færds­om­rå­det er det sta­dig en ret te­o­re­tisk be­kym­ring, for­di fon­de­ne sta­dig fyl­der lidt re­la­tivt til de of­fent­li­ge bud­get­ter,” for­kla­rer Hen­rik Dahl.

Hos hans po­li­ti­ker­kol­le­ga i SF er det fryg­ten, at fon­de­nes vok­sen­de for­mu­er sam­men­holdt med kom­mu­ner­nes stram­me bud­get­ter, kan ska­be af­hæn­gig­hed af fondene.

Fon­de­ne får ind­fly­del­se med de­res ud­de­lin­ger, og fon­de­nes magt må ik­ke ignoreres

Hen­rik Da­hl – Bør­ne­ord­fø­rer, Li­be­ral Alliance

”Vi har al­le­re­de set på fol­ke­sko­le­om­rå­det, at pri­va­te fon­de til­by­der ef­ter­ud­dan­nel­se til læ­rer­ne i en ræk­ke fag. Det er jo fint, at de får ef­ter­ud­dan­nel­se, men det er alt­så en kom­mu­nal op­ga­ve at sør­ge for, at ens me­d­ar­bej­de­re får ef­ter­ud­dan­nel­se og bli­ver holdt til il­den. Det skal vi ha­ve fun­det en løs­ning på,” ud­ta­ler Char­lot­te Bro­man Mølbæk.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer