Justitsminister til Fondsdanmark: I skal være mere politiske

Fondene er ikke tilstrækkeligt opmærksomme på den samfundsmæssige kontekst, de befinder sig i. Det sagde justitsminister Nick Hækkerup, da han deltog i en debat om fondenes værdiskabelse under en fondskonference i sidste uge.

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup delt­og på Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters fond­s­kon­fe­ren­ce, der blev af­holdt tors­dag den 2. de­cem­ber hos No­vo Nor­disk Fonden.

”Der er lidt en ten­dens til, at fon­de­ne kan til­la­de sig at væ­re lidt virkelighedsfjerne.”

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup er ik­ke im­po­ne­ret over de sto­re fon­des po­li­ti­ske tæft. Det blev ty­de­ligt un­der sid­ste uges fond­s­kon­fe­ren­ce ar­ran­ge­ret af fonds­for­e­nin­gen Fon­de­nes Videnscenter.

Sam­men med for­kvin­de i Ny Carls­berg­fon­det, Chri­sti­ne Buhl An­der­sen og adm. di­rek­tør i No­vo Nor­disk Fon­den, Mads Krogs­gaard Thom­sen, var mi­ni­ste­ren in­vi­te­ret til at de­bat­te­re, hvor­dan fon­de­ne kan ska­be størst mu­lig vær­di for samfundet.

Jeg sy­nes sim­pelt­hen, at der er for få an­ten­ner på fondene

Ni­ck Hæk­kerup – Justitsminister

Kon­fe­ren­cens ord­s­ty­rer Nyn­ne Bjer­re Chri­sten­sen spurg­te Ni­ck Hæk­kerup, ”hvor­dan man i re­ge­rings­kon­to­rer­ne tæn­ker over sam­ar­bej­det med fondene?”

”Ik­ke sær­ligt me­get. Det gør man ik­ke, og det er sik­kert re­ge­rin­gens skyld, men det er i høj grad og­så fon­de­nes egen skyld. Jeg sy­nes sim­pelt­hen, at der er for få an­ten­ner på fon­de­ne. Det er rig­tigt, at man er be­gyndt at tæn­ke stra­te­gisk, men jeg sy­nes ik­ke, at fon­de­ne er til­stræk­ke­ligt op­mærk­som­me på den sam­funds­mæs­si­ge kon­tekst, de er i,” sag­de justitsministeren.

Som et ek­sem­pel på fon­de­nes mang­len­de for­stå­el­se, nævn­te ju­stits­mi­ni­ste­ren ind­sat­ser­ne un­der cor­ona­kri­sen, som el­lers er et om­rå­de, der of­te er ble­vet frem­hæ­vet af fon­de­ne selv som et godt ek­sem­pel på de sto­re fon­des ev­ne til at om­stil­le sig og træ­de til med støt­te un­der et akut op­stå­et samfundsproblem.

”Hvor man­ge fon­de har ik­ke støt­tet covid-19 i al­le mu­li­ge for­skel­li­ge sam­men­hæn­ge? Hvad nu hvis fon­de­ne hav­de sagt, vi står sam­let og er vil­li­ge til at støt­te den her ind­sats, så vi kan kom­me igen­nem covid-19, med et mil­li­ard­be­løb. Jeg tør væd­de på, at hvis man tæl­ler pen­ge­ne sam­men, så er der gi­vet et mil­li­ard­be­løb. Hvis man vil væ­re me­re stra­te­gisk, så bli­ver man og­så nødt til at ta­le sam­men,” sag­de ju­stits­mi­ni­ste­ren, der dog sam­ti­dig kvit­te­re­de for No­vo Nor­disk Fon­dens do­na­tion på 250 mio. kr. til op­byg­ning af test­cen­tre i star­ten af krisen.

Indflydelse forpligter

Ni­ck Hæk­kerup un­der­stre­ge­de des­u­den, at han godt er klar over de grund­be­tin­gel­ser, som fon­de­ne ar­bej­der un­der og de for­skel­li­ge vedtægts­mæs­si­ge vil­kår, som gælder.

”Så ved jeg godt, at fon­de­ne si­ger, at der er for­skel­li­ge for­mål, og så må vi ik­ke det ene og det an­det. Men jeg tror alt­så og­så, der er lidt med, at fon­de­ne pas­ser på sig selv,” sag­de han.

Hvis man vil væ­re re­le­vant, så skal man væ­re politisk

Ni­ck Hæk­kerup – Justitsminister

Ju­stits­mi­ni­ste­ren an­er­kend­te og­så, at fle­re fon­de er ble­vet me­re pro­fes­sio­nel­le og ar­bej­der me­re stra­te­gisk og ka­ta­ly­tisk end tidligere.

”Der in­gen tvivl om der tæn­kes me­re stra­te­gisk. Men jeg sy­nes ba­re, at når man har mu­lig­hed for at ha­ve så stor sam­funds­mæs­sig ind­fly­del­se, så for­plig­ter det,” sag­de ju­stits­mi­ni­ste­ren, der der­for op­for­dre­de fonds­sek­to­ren til at tæn­ke me­re politisk.

”Hvis man vil væ­re re­le­vant, så skal man væ­re po­li­tisk, ik­ke par­tipo­li­tisk. Når man sid­der på en kæm­pe pen­ge­kas­se, så bør man sæt­te sig ned og se på, hvad det er for nog­le sam­funds­mæs­si­ge pro­ble­mer, vi skal ha­ve løst, og hvad er det for nog­le ak­tø­rer, der er på om­rå­det. Det er grund­po­li­tisk, og i vir­ke­lig­he­den tror jeg, at det, jeg har det lidt svært ved, er, når fon­de­ne si­ger, at de ik­ke vil væ­re po­li­ti­ske. I skal væ­re po­li­ti­ske,” sag­de ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hækkerup.

Se he­le fond­s­kon­fe­ren­cen ’Fonds­dan­mark i for­an­dring: hvor vil vi hen?’ her

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer