KBHs sundhedsborgmester: Vi bør sige nej til Augustinus Fondens donationer

Augustinus Fondens tobaksselskaber blev i sidste uge ekskluderet fra Københavns Kommunes investeringsportefølje af økonomiudvalget. Det er ikke længe siden, at kommunens kulturudvalg modtog en ny stor donation fra fonden. Sundhedsborgmester Ninna Thomsen (SF) mener, at kommunen fremover bør være principfast: ”Står det til mig, så skal Københavns Kommune fremadrettet sige nej til midler, der direkte kommer fra de industrier, vi ikke vil investere i,” siger hun.

Københavns Kommune & Augustinus Fonden

I sid­ste uge vedt­og Kø­ben­havns Kom­mu­nes øko­no­mi­ud­valg de kon­kre­te de­tal­jer i et nyt for­bud mod in­ve­ste­rin­ger i to­baks­pro­du­cen­ter. Det be­ty­der, at kom­mu­nens ka­pi­tal­for­val­te­re skal eks­klu­de­re ak­tier i fle­re af Au­gusti­nus Fon­dens sel­ska­ber, her­un­der Scan­di­navi­an To­bac­co Group A/S og Skan­di­na­visk Hol­ding A/S. Det frem­går af den ne­ga­tiv­li­ste over en lang ræk­ke to­baks­sel­ska­ber, som øko­no­mi­ud­val­get god­kend­te tors­dag den 1. novem­ber på bag­grund af et for­slag fra So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti og sund­heds- og om­sorgs­borg­me­ster Nin­na Thomsen.

Be­slut­nin­gen kom­mer kort tid ef­ter, at kom­mu­nens kul­tur- og fri­tids­ud­valg tog imod en ny ud­de­ling fra Au­gusti­nus Fon­den. Og­så sid­ste år ud­del­te fon­den et stør­re be­løb til at re­stau­re­re Kø­ben­havns Mu­se­um, som ejes og dri­ves di­rek­te af Kø­ben­havns Kommune.
Men står det til sund­heds- og om­sorgs­borg­meste­ren bur­de det væ­re slut med at ta­ge imod pen­ge fra fon­de, der tje­ner pen­ge fra de sam­me sel­ska­ber, som kom­mu­nen har eks­klu­de­ret fra investeringsporteføljerne:

”Jeg an­er­ken­der, at det her er et di­lem­ma. Fon­de som Au­gusti­nus Fon­den har støt­tet man­ge go­de for­mål i Kø­ben­havn, men jeg er og­så af den hold­ning, at vi som kom­mu­ne skal væ­re prin­cip­fa­ste. Jeg har ik­ke nog­le fær­di­ge bud på, hvil­ke ret­nings­linjer vi skal ha­ve i for­hold til støt­te fra fon­de, der har di­rek­te bånd til f.eks. to­baks­virk­som­he­der. Men står det til mig, så skal Kø­ben­havns Kom­mu­ne fremad­ret­tet si­ge nej til mid­ler, der di­rek­te kom­mer fra de in­du­stri­er, vi ik­ke vil in­ve­ste­re i,” si­ger Nin­na Thomsen.

Fortsat godt samarbejde

Kø­ben­havns Kom­mu­nes in­ve­ste­rings­for­bud mod to­baksak­tier får dog ik­ke Au­gusti­nus Fon­den til at æn­dre sin hold­ning til sam­ar­bej­det med kommunen.

”Be­slut­nin­gen om eks­klu­sion af ak­tier­ne spil­ler ik­ke ind på vo­res for­hold til kom­mu­nen. Vi be­trag­ter kom­mu­nen som en god sam­ar­bejds­part­ner, og vi har et glim­ren­de for­hold til bå­de over­borg­me­ster Frank Jen­sen og em­beds­mæn­de­ne. Vi har des­u­den li­ge for ny­lig gi­vet en be­vil­ling til Thor­vald­sens Mu­se­um, som hø­rer un­der kom­mu­nen,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Au­gusti­nus Fon­den, Tom­my Pedersen.

Bag­grun­den for kom­mu­nens be­slut­ning er, at ryg­ning er skyld i, at 14.000 dan­ske­re hvert år dør af kræft. Der­for er det kom­mu­nens vi­sion, at kun fi­re pro­cent af by­ens bor­ge­re skal ry­ge i år 2025. I sep­tem­ber må­ned hav­de kom­mu­nen ak­tier for 6,5 mio. kr. i sel­ska­ber, der pro­du­ce­rer to­bak. Der­for stem­te par­ti­er­ne i øko­no­mi­ud­val­get for eks­klu­sio­nen af to­baksak­tier. Dansk Fol­ke­par­ti og Li­be­ral Al­li­an­ce und­lod dog at stem­me. Frem­over kan kom­mu­nens for­mue ik­ke in­ve­ste­res i sel­ska­ber, hvor fem pro­cent af om­sæt­nin­gen el­ler me­re stam­mer fra tobak.

”Det er me­get vig­tigt for mig, at vi i Kø­ben­havns Kom­mu­ne in­ve­ste­rer vo­res pen­ge rig­tigt. Skat­te­bor­ger­nes pen­ge skal ik­ke gå til virk­som­he­der, der di­rek­te stri­der imod vo­res po­li­ti­ske am­bi­tio­ner. Der­for har vi i år sat græn­ser for, hvad kom­mu­nen må in­ve­ste­re i – her­un­der to­baks­sel­ska­ber. Det har vi gjort, for­di vi er en by, som går op i vo­res bor­ge­res sund­hed, og der­for gør vi en stor ind­sats for at hjæl­pe de man­ge kø­ben­hav­ne­re, der ger­ne vil kvit­te ci­ga­ret­ter­ne,” si­ger Nin­na Thomsen

Kulturborgmester: vi er afhængige af fonde

Au­gusti­nus Fon­den blev stif­tet i 1942 af to­baks­fa­bri­kant Lud­vig Au­gusti­nus. Pro­duk­tion af ci­ga­rer og røg­to­bak er sta­dig en del af Au­gusti­nus Fon­dens kon­cern. Men fonds­di­rek­tør Tom­my Pe­der­sen un­der­stre­ger, at Scan­di­navi­an To­bac­co Group nu har sta­tus af as­so­ci­e­ret sel­skab i fonden.

”To­baks­virk­som­he­den er ik­ke læn­ge­re et dat­ter­sel­skab i vo­res kon­cern, da fon­dens eje­ran­del ef­ter bør­s­in­tro­duk­tio­nen i fe­bru­ar er re­du­ce­ret til 21,4 pro­cent. Vi har der­for ik­ke læn­ge­re be­stem­men­de ind­fly­del­se, og der­for er Scan­di­navi­an To­bac­co Group blot en in­ve­ste­ring li­ge som så man­ge an­dre, men ik­ke et dat­ter­sel­skab,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Au­gusti­nus Fon­den, Tom­my Pedersen.

Tom­my Pe­der­sen øn­sker der­for ik­ke at for­hol­de sig til, hvor­dan fon­den hav­de re­a­ge­ret, hvis kom­mu­nen hav­de eks­klu­de­ret to­baks­sel­ska­ber­ne før 1. fe­bru­ar i år, da de sta­dig hav­de sta­tus som dat­ter­sel­ska­ber i fon­dens koncern.
Det ik­ke er før­ste gang, at fon­den op­le­ver mod­vil­je mod­ta­ge do­na­tio­ner fra fonden.

”Vi har for­nem­met, at Kræf­tens Be­kæm­pel­se tid­li­ge­re ik­ke ret ger­ne vil­le ha­ve pen­ge fra fon­de som os, der hav­de kon­trol med to­baksak­ti­vi­te­ter. Men den pro­blem­stil­ling me­ner vi ik­ke er re­le­vant læn­ge­re, da vi i dag ik­ke har kon­trol over to­baks­sel­ska­ber­ne,” si­ger Tom­my Pedersen.

Kø­ben­havns kul­tur- og fri­tids­borg­me­ster Carl Chri­sti­an Eb­be­sen (DF) er glad for, at Au­gusti­nus Fon­den sta­dig vil sam­ar­bej­de, selv­om kom­mu­nen ta­ger af­stand fra fon­dens as­so­ci­e­re­de tobaksselskaber.

”Jeg sy­nes, det er vig­tigt som kul­tur­borg­me­ster at fast­hol­de et godt for­hold til de pri­va­te fon­de af den simp­le grund, at de jo er med til at fi­nan­si­e­re rig­tig man­ge af vo­res kul­tu­rak­ti­vi­te­ter. Det sæt­ter jeg stor pris på. Der er rig­tig man­ge af de kul­tur­be­gi­ven­he­der, der fo­re­går i Kø­ben­havn, der slet ik­ke vil­le væ­re mu­li­ge, hvis vi ik­ke hav­de fonds­fi­nan­si­e­ring,” si­ger Carl Chri­sti­an Eb­be­sen, der som med­lem af øko­no­mi­ud­val­get und­lod at stem­me for forbuddet.

Han me­ner, at kom­mu­ner i det he­le ta­get slet ik­ke bør in­ve­ste­re bor­ger­nes pen­ge i ak­tier. I ste­det bur­de kom­mu­ner­ne ha­ve pligt til at pla­ce­re den over­sky­den­de lik­vi­di­tet i Na­tio­nal­ban­ken el­ler til at kø­be statsob­liga­tio­ner. Det vil­le sam­ti­dig lø­se de moral­ske problemer:

”Pro­ble­met duk­ker jo op med jæv­ne mel­lem­rum. Om det så er in­ve­ste­rin­ger i is­ra­el­ske ap­pels­i­ner, Mær­sks olie- og gas­for­ret­ning el­ler pen­ge tjent på to­baks­salg. Det kan væ­re tu­sind ting, man kan ha­ve en po­li­tisk me­ning om. Der­for er det og­så Dansk Fol­ke­par­tis hold­ning, at kom­mu­ner slet ik­ke bør in­ve­ste­re i ak­tier. Jeg sy­nes, vi bru­ger for man­ge po­li­ti­ske res­sour­cer på at dis­ku­te­re, om man skal in­ve­ste­re i det ene el­ler an­det. Det er en for­kert må­de at fø­re po­li­tik på,” si­ger Carl Chri­sti­an Ebbesen.

Det godes værste fjende

Men fak­tisk er det en sund ud­vik­ling, at kom­mu­ner og of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner og­så er be­gyndt at for­hol­de sig ak­tivt til kon­se­kven­ser­ne af de­res in­ve­ste­rin­ger. Det me­ner lek­tor, ph.d. i Cor­pora­te So­ci­al Re­spon­si­bi­li­ty på CBS, Ste­en Vallentin.
”Alt an­det li­ge er det po­si­tivt, at kom­mu­ner og uni­ver­si­te­ter, der har et in­ve­ste­rings­mæs­sigt rå­de­rum, nu og­så be­gyn­der at ta­ge an­svar i for­hold til om­ver­de­nens krav om en bæ­re­dyg­tig dags­or­den. Der er brug for, at fle­re ak­tø­rer ta­ger an­svar,” si­ger han.

Mod­sat Kø­ben­havns sund­heds­borg­me­ster, me­ner han dog, at det fø­rer for vidt, hvis kom­mu­nen som kon­se­kvens af sin in­ve­ste­rings­be­slut­ning ik­ke vil ta­ge imod do­na­tio­ner fra vel­gø­ren­de fon­de, der tje­ner pen­ge på de sort­lis­te­de selskaber.

”Vi le­ver ik­ke i en per­fekt ver­den, og det med at hol­de sin sti fuld­stæn­dig ren og væ­re kon­si­stent i al­le be­slut­nin­ger, det er ek­stremt van­ske­ligt, og hvis man prø­ver, kan man me­get let bli­ve hand­ling­s­lam­met. Der­for skal man pas­se på, at det bed­ste ik­ke bli­ver det go­des vær­ste fjen­de,” si­ger Ste­en Val­len­tin, der og­så er cen­ter­le­der på CBS Cen­tre for Cor­pora­te So­ci­al Responsibility.

På sam­me må­de me­ner han og­så, at det er lo­gisk, at fon­de­ne hol­der de­res for­mål for ud­de­lings­ak­ti­vi­te­ter­ne ad­skilt fra de­res er­hvervs­ret­te­de formål.

”Di­lem­ma­er el­ler pa­ra­dok­ser kan duk­ke op man­ge ste­der, og de af­hæn­ger og­så af øj­ne­ne, der ser. Men be­hø­ver ek­sem­pel­vis A.P. Møl­ler Fon­den el­ler Au­gusti­nus Fon­den at se et di­lem­ma i, at de­res ak­tie­sel­ska­ber bli­ver eks­klu­de­ret af de­res sam­ar­bejds­part­ne­re på ud­de­lings­om­rå­det? Jeg vil­le me­ne, at det er pro­ble­ma­tisk, hvis tin­ge­ne ik­ke hol­des ad­skilt. De fonds­me­d­ar­bej­de­re der ta­ger stil­ling til ud­de­lin­ger­ne, har vel til op­ga­ve at kig­ge på vær­di­en af de al­men­nyt­ti­ge pro­jek­ter ale­ne. Det vil­le over­ra­ske mig, hvis de sam­ti­dig skal for­hol­de sig til, om mod­ta­ger­ne er til­stræk­ke­li­ge imø­de­kom­ne over for de sel­ska­ber fon­den har i er­hvervs­de­len,” si­ger Ste­en Vallentin.

Københavns Kommune – negativliste, tobaksselskaber (oktober 2016)
Kø­ben­havns Kom­mu­ne – ne­ga­tiv­li­ste, to­baks­sel­ska­ber (ok­to­ber 2016)

Og­så A.P. Møl­ler Fon­dens dat­ter­sel­ska­ber er kom­met på Kø­be­havns Kom­mu­nes fos­si­le ne­ga­tiv­li­ste, som for­by­der kom­mu­nen at sæt­te sin for­mue i kul-, olie- og gas­sel­ska­ber, der er skyld i sto­re C02-ud­led­nin­ger. Kom­mu­nen vedt­og i april i år at af­vik­le fos­si­le in­ve­ste­rin­ger. Der­for er A.P. Møl­ler Mær­sk A/S og Mær­sk Tan­kers nu ude­luk­ket fra kom­mu­nens ka­pi­tal­for­valt­ning. Det frem­går af ne­ga­tiv­li­sten for kul-, olie og gas­sel­ska­ber, som øko­no­mi­ud­val­get vedt­og den 8. ju­ni år. Al­le par­ti­er bort­set fra Ven­stre stem­te for.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer