KBHs sundhedsborgmester: Vi bør sige nej til Augustinus Fondens donationer

Au­gusti­nus Fon­dens to­baks­sel­ska­ber blev i sid­ste uge eks­klu­de­ret fra Kø­ben­havns Kom­mu­nes in­ve­ste­rings­por­te­føl­je af øko­no­mi­ud­val­get. Det er ik­ke læn­ge si­den, at kom­mu­nens kul­tur­ud­valg modt­og en ny stor do­na­tion fra fon­den. Sund­heds­borg­me­ster Nin­na Thom­sen (SF) me­ner, at kom­mu­nen frem­over bør væ­re prin­cip­fast: ”Står det til mig, så skal Kø­ben­havns Kom­mu­ne fremad­ret­tet si­ge nej til mid­ler, der di­rek­te kom­mer fra de in­du­stri­er, vi ik­ke vil in­ve­ste­re i,” si­ger hun.

Københavns Kommune & Augustinus Fonden

I sid­ste uge vedt­og Kø­ben­havns Kom­mu­nes øko­no­mi­ud­valg de kon­kre­te de­tal­jer i et nyt for­bud mod in­ve­ste­rin­ger i to­baks­pro­du­cen­ter. Det be­ty­der, at kom­mu­nens ka­pi­tal­for­val­te­re skal eks­klu­de­re ak­tier i fle­re af Au­gusti­nus Fon­dens sel­ska­ber, her­un­der Scan­di­navi­an To­bac­co Group A/S og Skan­di­na­visk Hol­ding A/S. Det frem­går af den ne­ga­tiv­li­ste over en lang ræk­ke to­baks­sel­ska­ber, som øko­no­mi­ud­val­get god­kend­te tors­dag den 1. novem­ber på bag­grund af et for­slag fra So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti og sund­heds- og om­sorgs­borg­me­ster Nin­na Thom­sen.

Be­slut­nin­gen kom­mer kort tid ef­ter, at kom­mu­nens kul­­tur- og fri­tids­ud­valg tog imod en ny ud­de­ling fra Au­gusti­nus Fon­den. Og­så sid­ste år ud­del­te fon­den et stør­re be­løb til at re­stau­re­re Kø­ben­havns Mu­se­um, som ejes og dri­ves di­rek­te af Kø­ben­havns Kom­mu­ne.
Men står det til sund­heds- og om­sorgs­borg­meste­ren bur­de det væ­re slut med at ta­ge imod pen­ge fra fon­de, der tje­ner pen­ge fra de sam­me sel­ska­ber, som kom­mu­nen har eks­klu­de­ret fra in­ve­ste­rings­por­te­føl­jer­ne:

”Jeg an­er­ken­der, at det her er et di­lem­ma. Fon­de som Au­gusti­nus Fon­den har støt­tet man­ge go­de for­mål i Kø­ben­havn, men jeg er og­så af den hold­ning, at vi som kom­mu­ne skal væ­re prin­cip­fa­ste. Jeg har ik­ke nog­le fær­di­ge bud på, hvil­ke ret­nings­linjer vi skal ha­ve i for­hold til støt­te fra fon­de, der har di­rek­te bånd til f.eks. to­baks­virk­som­he­der. Men står det til mig, så skal Kø­ben­havns Kom­mu­ne fremad­ret­tet si­ge nej til mid­ler, der di­rek­te kom­mer fra de in­du­stri­er, vi ik­ke vil in­ve­ste­re i,” si­ger Nin­na Thom­sen.

Fortsat godt samarbejde

Kø­ben­havns Kom­mu­nes in­ve­ste­rings­for­bud mod to­baksak­tier får dog ik­ke Au­gusti­nus Fon­den til at æn­dre sin hold­ning til sam­ar­bej­det med kom­mu­nen.

”Be­slut­nin­gen om eks­klu­sion af ak­tier­ne spil­ler ik­ke ind på vo­res for­hold til kom­mu­nen. Vi be­trag­ter kom­mu­nen som en god sam­ar­bejds­part­ner, og vi har et glim­ren­de for­hold til bå­de over­borg­me­ster Frank Jen­sen og em­beds­mæn­de­ne. Vi har des­u­den li­ge for ny­lig gi­vet en be­vil­ling til Thor­vald­sens Mu­se­um, som hø­rer un­der kom­mu­nen,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Au­gusti­nus Fon­den, Tom­my Pe­der­sen.

Bag­grun­den for kom­mu­nens be­slut­ning er, at ryg­ning er skyld i, at 14.000 dan­ske­re hvert år dør af kræft. Der­for er det kom­mu­nens vi­sion, at kun fi­re pro­cent af by­ens bor­ge­re skal ry­ge i år 2025. I sep­tem­ber må­ned hav­de kom­mu­nen ak­tier for 6,5 mio. kr. i sel­ska­ber, der pro­du­ce­rer to­bak. Der­for stem­te par­ti­er­ne i øko­no­mi­ud­val­get for eks­klu­sio­nen af to­baksak­tier. Dansk Fol­ke­par­ti og Li­be­ral Al­li­an­ce und­lod dog at stem­me. Frem­over kan kom­mu­nens for­mue ik­ke in­ve­ste­res i sel­ska­ber, hvor fem pro­cent af om­sæt­nin­gen el­ler me­re stam­mer fra to­bak.

”Det er me­get vig­tigt for mig, at vi i Kø­ben­havns Kom­mu­ne in­ve­ste­rer vo­res pen­ge rig­tigt. Skat­te­bor­ger­nes pen­ge skal ik­ke gå til virk­som­he­der, der di­rek­te stri­der imod vo­res po­li­ti­ske am­bi­tio­ner. Der­for har vi i år sat græn­ser for, hvad kom­mu­nen må in­ve­ste­re i – her­un­der to­baks­sel­ska­ber. Det har vi gjort, for­di vi er en by, som går op i vo­res bor­ge­res sund­hed, og der­for gør vi en stor ind­sats for at hjæl­pe de man­ge kø­ben­hav­ne­re, der ger­ne vil kvit­te ci­ga­ret­ter­ne,” si­ger Nin­na Thom­sen

Kulturborgmester: vi er afhængige af fonde

Au­gusti­nus Fon­den blev stif­tet i 1942 af to­baks­fa­bri­kant Lud­vig Au­gusti­nus. Pro­duk­tion af ci­ga­rer og røg­to­bak er sta­dig en del af Au­gusti­nus Fon­dens kon­cern. Men fonds­di­rek­tør Tom­my Pe­der­sen un­der­stre­ger, at Scan­di­navi­an To­bac­co Group nu har sta­tus af as­so­ci­e­ret sel­skab i fon­den.

”To­baks­virk­som­he­den er ik­ke læn­ge­re et dat­ter­sel­skab i vo­res kon­cern, da fon­dens eje­ran­del ef­ter bør­s­in­tro­duk­tio­nen i fe­bru­ar er re­du­ce­ret til 21,4 pro­cent. Vi har der­for ik­ke læn­ge­re be­stem­men­de ind­fly­del­se, og der­for er Scan­di­navi­an To­bac­co Group blot en in­ve­ste­ring li­ge som så man­ge an­dre, men ik­ke et dat­ter­sel­skab,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Au­gusti­nus Fon­den, Tom­my Pe­der­sen.

Tom­my Pe­der­sen øn­sker der­for ik­ke at for­hol­de sig til, hvor­dan fon­den hav­de re­a­ge­ret, hvis kom­mu­nen hav­de eks­klu­de­ret to­baks­sel­ska­ber­ne før 1. fe­bru­ar i år, da de sta­dig hav­de sta­tus som dat­ter­sel­ska­ber i fon­dens kon­cern.
Det ik­ke er før­ste gang, at fon­den op­le­ver mod­vil­je mod­ta­ge do­na­tio­ner fra fon­den.

”Vi har for­nem­met, at Kræf­tens Be­kæm­pel­se tid­li­ge­re ik­ke ret ger­ne vil­le ha­ve pen­ge fra fon­de som os, der hav­de kon­trol med to­baksak­ti­vi­te­ter. Men den pro­blem­stil­ling me­ner vi ik­ke er re­le­vant læn­ge­re, da vi i dag ik­ke har kon­trol over to­baks­sel­ska­ber­ne,” si­ger Tom­my Pe­der­sen.

Kø­ben­havns kul­­tur- og fri­tids­borg­me­ster Carl Chri­sti­an Eb­be­sen (DF) er glad for, at Au­gusti­nus Fon­den sta­dig vil sam­ar­bej­de, selv­om kom­mu­nen ta­ger af­stand fra fon­dens as­so­ci­e­re­de to­baks­sel­ska­ber.

”Jeg sy­nes, det er vig­tigt som kul­tur­borg­me­ster at fast­hol­de et godt for­hold til de pri­va­te fon­de af den simp­le grund, at de jo er med til at fi­nan­si­e­re rig­tig man­ge af vo­res kul­tu­rak­ti­vi­te­ter. Det sæt­ter jeg stor pris på. Der er rig­tig man­ge af de kul­tur­be­gi­ven­he­der, der fo­re­går i Kø­ben­havn, der slet ik­ke vil­le væ­re mu­li­ge, hvis vi ik­ke hav­de fonds­fi­nan­si­e­ring,” si­ger Carl Chri­sti­an Eb­be­sen, der som med­lem af øko­no­mi­ud­val­get und­lod at stem­me for for­bud­det.

Han me­ner, at kom­mu­ner i det he­le ta­get slet ik­ke bør in­ve­ste­re bor­ger­nes pen­ge i ak­tier. I ste­det bur­de kom­mu­ner­ne ha­ve pligt til at pla­ce­re den over­sky­den­de lik­vi­di­tet i Na­tio­nal­ban­ken el­ler til at kø­be statsob­liga­tio­ner. Det vil­le sam­ti­dig lø­se de moral­ske pro­ble­mer:

”Pro­ble­met duk­ker jo op med jæv­ne mel­lem­rum. Om det så er in­ve­ste­rin­ger i is­ra­el­ske ap­pels­i­ner, Mær­sks olie- og gas­for­ret­ning el­ler pen­ge tjent på to­baks­salg. Det kan væ­re tu­sind ting, man kan ha­ve en po­li­tisk me­ning om. Der­for er det og­så Dansk Fol­ke­par­tis hold­ning, at kom­mu­ner slet ik­ke bør in­ve­ste­re i ak­tier. Jeg sy­nes, vi bru­ger for man­ge po­li­ti­ske res­sour­cer på at dis­ku­te­re, om man skal in­ve­ste­re i det ene el­ler an­det. Det er en for­kert må­de at fø­re po­li­tik på,” si­ger Carl Chri­sti­an Eb­be­sen.

Det godes værste fjende

Men fak­tisk er det en sund ud­vik­ling, at kom­mu­ner og of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner og­så er be­gyndt at for­hol­de sig ak­tivt til kon­se­kven­ser­ne af de­res in­ve­ste­rin­ger. Det me­ner lek­tor, ph.d. i Cor­pora­te So­ci­al Re­spon­si­bi­li­ty på CBS, Ste­en Val­len­tin.
”Alt an­det li­ge er det po­si­tivt, at kom­mu­ner og uni­ver­si­te­ter, der har et in­ve­ste­rings­mæs­sigt rå­de­rum, nu og­så be­gyn­der at ta­ge an­svar i for­hold til om­ver­de­nens krav om en bæ­re­dyg­tig dags­or­den. Der er brug for, at fle­re ak­tø­rer ta­ger an­svar,” si­ger han.

Mod­sat Kø­ben­havns sund­heds­borg­me­ster, me­ner han dog, at det fø­rer for vidt, hvis kom­mu­nen som kon­se­kvens af sin in­ve­ste­rings­be­slut­ning ik­ke vil ta­ge imod do­na­tio­ner fra vel­gø­ren­de fon­de, der tje­ner pen­ge på de sort­lis­te­de sel­ska­ber.

”Vi le­ver ik­ke i en per­fekt ver­den, og det med at hol­de sin sti fuld­stæn­dig ren og væ­re kon­si­stent i al­le be­slut­nin­ger, det er ek­stremt van­ske­ligt, og hvis man prø­ver, kan man me­get let bli­ve hand­ling­s­lam­met. Der­for skal man pas­se på, at det bed­ste ik­ke bli­ver det go­des vær­ste fjen­de,” si­ger Ste­en Val­len­tin, der og­så er cen­ter­le­der på CBS Cen­tre for Cor­pora­te So­ci­al Re­spon­si­bi­li­ty.

På sam­me må­de me­ner han og­så, at det er lo­gisk, at fon­de­ne hol­der de­res for­mål for ud­de­lings­ak­ti­vi­te­ter­ne ad­skilt fra de­res er­hvervs­ret­te­de for­mål.

”Di­lem­ma­er el­ler pa­ra­dok­ser kan duk­ke op man­ge ste­der, og de af­hæn­ger og­så af øj­ne­ne, der ser. Men be­hø­ver ek­sem­pel­vis A.P. Møl­ler Fon­den el­ler Au­gusti­nus Fon­den at se et di­lem­ma i, at de­res ak­tie­sel­ska­ber bli­ver eks­klu­de­ret af de­res sam­ar­bejds­part­ne­re på ud­de­lings­om­rå­det? Jeg vil­le me­ne, at det er pro­ble­ma­tisk, hvis tin­ge­ne ik­ke hol­des ad­skilt. De fonds­me­d­ar­bej­de­re der ta­ger stil­ling til ud­de­lin­ger­ne, har vel til op­ga­ve at kig­ge på vær­di­en af de al­men­nyt­ti­ge pro­jek­ter ale­ne. Det vil­le over­ra­ske mig, hvis de sam­ti­dig skal for­hol­de sig til, om mod­ta­ger­ne er til­stræk­ke­li­ge imø­de­kom­ne over for de sel­ska­ber fon­den har i er­hvervs­de­len,” si­ger Ste­en Val­len­tin.

Københavns Kommune – negativliste, tobaksselskaber (oktober 2016)
Kø­ben­havns Kom­mu­ne – ne­ga­tiv­li­ste, to­baks­sel­ska­ber (ok­to­ber 2016)

Og­så A.P. Møl­ler Fon­dens dat­ter­sel­ska­ber er kom­met på Kø­be­havns Kom­mu­nes fos­si­le ne­ga­tiv­li­ste, som for­by­der kom­mu­nen at sæt­te sin for­mue i kul-, olie- og gas­sel­ska­ber, der er skyld i sto­re C02-ud­led­nin­ger. Kom­mu­nen vedt­og i april i år at af­vik­le fos­si­le in­ve­ste­rin­ger. Der­for er A.P. Møl­ler Mær­sk A/S og Mær­sk Tan­kers nu ude­luk­ket fra kom­mu­nens ka­pi­tal­for­valt­ning. Det frem­går af ne­ga­tiv­li­sten for kul-, olie og gas­sel­ska­ber, som øko­no­mi­ud­val­get vedt­og den 8. ju­ni år. Al­le par­ti­er bort­set fra Ven­stre stem­te for.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Det kan ly­de ut­ro­ligt i et land, der ple­jer at glæ­de sig over si­ne om­fat­ten­de re­gi­stre, men ik­ke de­sto min­dre er det sandt: In­gen…

Otte år uden fondstilsyn

Det kan væ­re sær­de­les van­ske­ligt for myn­dig­he­der­ne at hol­de styr på til­sy­net med fon­de, der und­ta­ges fra en­ten er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler fonds­lo­ven. Det vi­ser hi­sto­ri­en om…

Grundlæggende udfordringer med reglerne for undtagelsesfonde og selvejende institutioner

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Fon­de og sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, der ud­fø­rer op­ga­ver for el­ler mod­ta­ger til­skud til sin drift…

Region Sjælland professionaliserer kampen om fondsmidler

I en pe­ri­o­de på fo­re­lø­big tre år skal et nystar­tet fond­s­kon­tor i Re­gion Sjæl­land for­sø­ge at hjæl­pe bå­de in­ter­nt i re­gio­nen og ek­ster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Coronakrise

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.