Annoncespot_img

Konsolideringsfradrag: PwC undrer sig over ministersvar

“I en nær fremtid” evaluerer skatte­myndig­hederne effekten af fondenes reducerede kon­so­li­derings­fradrag. Efter tal fra konsulent­huset PwC og kritik fra Social­demo­kratiets skat­te­ordfører Jesper Petersen, lover skatte­minister Karsten Lauritzen (V) således nu, at officielle bereg­ninger af fondenes bidrag til statens finanser er på trapperne. Hos PwC undrer man sig over, at ministeren nu fokuserer på årets faktiske skattebetalinger.

Konsolideringsfradrag – Jesper Petersen og Karsten Lauritzen
“Når eva­lu­e­rin­gen er ble­vet for­sin­ket, skyl­des det bl.a., at jeg har øn­sket, at fon­de­ne blev hørt i pro­ces­sen, bl.a for­di de har sat spørgs­måls­tegn ved, hvor­dan mer­prove­nu­et be­reg­nes," si­ger Kar­sten Lauritzen (th.) i et svar på kri­tik fra So­ci­al­de­mo­kra­tiets skat­te­o­rd­fø­rer Jes­per Pe­ter­sen (tv.).

Hvil­ken be­tyd­ning har det egent­lig for sta­tens fi­nan­ser, at fon­des kon­so­li­de­rings­fradrag i 2016 blev sæn­ket fra 25 pct. til 4 pct.? Det spørgs­mål hav­de skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen op­rin­de­ligt lo­vet at få sit em­beds­ap­pa­rat til at be­sva­re i før­ste halv­del af 2018. Men ind­til vi­de­re har bå­de mi­ni­ster og mi­ni­ste­ri­um væ­ret tavse.

Men nu for­tæl­ler skat­te­mi­ni­ste­ren i et net­op of­fent­lig­gjort svar til Fol­ke­tin­gets skat­te­ud­valg, at eva­lu­e­rin­gen af kon­so­li­de­rings­fradra­get er på trap­per­ne, samt at fon­de­ne del­vis selv er skyld i for­sin­kel­sen. Han op­ly­ser og­så, at fon­de­nes skat­te­be­ta­lin­ger kom­mer til at spil­le en vig­tig rol­le i evalueringen.

Kar­sten Lauritzen sva­rer så­le­des So­ci­al­de­mo­kra­tiets Jes­per Pe­ter­sen (S), at han “for­ven­ter at kun­ne ori­en­te­re Skat­te­ud­val­get skrift­ligt om re­sul­ta­ter­ne af eva­lu­e­rin­gen i en nær fremtid.”

Vi­de­re for­kla­rer Kar­sten Lauritzen, at “når eva­lu­e­rin­gen er ble­vet for­sin­ket, skyl­des det bl.a., at jeg har øn­sket, at fon­de­ne blev hørt i pro­ces­sen, bl.a for­di de har sat spørgs­måls­tegn ved, hvor­dan mer­prove­nu­et be­reg­nes. Her­til kom­mer, at jeg fin­der det hen­sigts­mæs­sigt, at fon­de­nes skat­te­be­ta­lin­ger i 2017 og­så ind­dra­ges i eva­lu­e­rin­gen, så den­ne ik­ke ale­ne byg­ger på tal for 2016. Fon­de­nes skat­te­be­ta­lin­ger for 2017 blev en­de­ligt op­gjort i novem­ber 2018.”

PwC: Man må undre sig

Hos kon­su­lent­hu­set PwC un­drer part­ner og di­rek­tør Kim Fü­ch­sel sig over, at skat­te­mi­ni­ste­ren nu vil gø­re fon­de­nes skat­te­be­ta­lin­ger til en del af den kom­men­de evaluering:

"Fon­de­nes fak­ti­ske skat­te­be­ta­lin­ger er i mi­ne øj­ne ik­ke di­rek­te re­le­van­te for den kom­men­de eva­lu­e­ring. Men det væl­ger Skat­te­mi­ni­ste­ri­et jo så at gø­re dem til frem for at fo­ku­se­re på den prove­nu­be­reg­ning, som man lag­de til grund for lovæn­drin­gen i sin tid. Jeg skal ik­ke gæt­te på hvor­for, og vi har og­så un­dret os,” si­ger Kim Füchsel.

Han un­der­stre­ger, at fon­de­nes fak­ti­ske skat­te­be­ta­lin­ger i det en­kel­te år kun me­get lø­se­ligt hæn­ger sam­men med de prove­nu­be­reg­nin­ger, som lovæn­drin­gen omhandler:

Hvis man vil­le ha­ve fon­de­ne til at be­ta­le skat, så skul­le man ha­ve ved­ta­get et helt an­det lovforslag.

Kim Fü­ch­sel – part­ner og di­rek­tør, PwC

"Hvis man fo­re­stil­ler sig al­min­de­li­ge sel­ska­ber, så la­ver man jo og­så her prove­nu­be­reg­nin­ger, hver gang man f.eks. æn­drer på af­skriv­nings­reg­ler. Men man sid­der jo ik­ke og sam­men­lig­ner, hvad dan­ske sel­ska­ber be­tal­te det ene år over for det an­det år og prø­ver at gæt­te på, om for­skel­len skyl­des ef­fek­ten af den lovæn­dring, man har la­vet. Der er jo tu­sin­der af an­dre ting, der på­vir­ker fon­de­nes for­hold og skat­te­be­ta­lin­ger," si­ger Kim Füchsel.

Kim Fü­ch­sel hæf­ter sig vi­de­re ved, at Skat­te­mi­ni­ste­ri­et med sin in­ter­es­se for fon­de­nes skat­te­be­ta­lin­ger til­sy­ne­la­den­de har skif­tet fo­kus si­den ved­ta­gel­sen af loven om ned­sæt­tel­sen af konsolideringsfradraget:

"Hvis man vil­le ha­ve fon­de­ne til at be­ta­le skat, så skul­le man ha­ve ved­ta­get et helt an­det lov­for­slag. Så hav­de der ik­ke væ­ret grund til at gø­re det me­get kom­pli­ce­ret, hvad det jo i vir­ke­lig­he­den er. Så kun­ne man ba­re ha­ve skre­vet i lov­for­sla­get, at man vil­le ha­ve 200 mio. kr. me­re i skat fra fon­de­ne. Men det gjor­de man jo ik­ke. Og jeg gæt­ter på, at man i Skat­te­mi­ni­ste­ri­et godt ved, at så­dan kan man ik­ke ved­ta­ge lov­giv­ning. Det vil­le væ­re en no­get me­re ra­di­kal må­de at gø­re det på," si­ger Kim Füchsel.

En­de­lig un­drer han sig og­så over, at Skat­te­mi­ni­ste­ri­et ik­ke fo­ku­se­rer me­re på fon­de­nes ud­de­lings­ni­veau, når ud­de­lin­ger­ne og­så gi­ver sta­ten et provenu:

"Selv­føl­ge­lig er det fri­sten­de at si­ge, at når man ger­ne vil ha­ve et prove­nu fra fon­de­ne, så kig­ger man og­så på skat­te­be­ta­lin­ger­ne. Men mig be­kendt er det ik­ke sket før, at man eva­lu­e­rer en skat­te­lov på det grund­lag. Og det kan hel­ler ik­ke ha­ve væ­ret Skat­te­mi­ni­ste­ri­et ube­kendt, at det ik­ke er me­nin­gen, at fon­de skal be­ta­le skat. Fon­de skal jo ud­de­le pen­ge, og så læn­ge de ud­de­ler pen­ge, så skal de ik­ke be­ta­le skat, men bi­dra­ger al­li­ge­vel in­di­rek­te med et skat­te­prove­nu idet mod­ta­ger­ne of­te be­ta­ler skat,” si­ger Kim Füchsel.

Sagen om konsolideringsfradraget kort

At fon­de­ne får et kon­so­li­de­rings­fradrag be­ty­der i kor­te træk, at de er be­ret­ti­get til et skat­te­fradrag for ud­de­lin­ger, som over­sti­ger det ud­del­te be­løb. Ind­til 2016 kun­ne en fond så­le­des fradra­ge 125 kro­ner, når den ud­del­te 100 kro­ner. I 2016 blev fradra­get re­du­ce­ret, så en ud­de­ling på 100 kro­ner ud­lø­ste et fradrag på 104 kroner.

Bag­grun­den for lovæn­drin­gen var et po­li­tisk øn­ske om at fin­de et mer­prove­nu til sta­tens fi­nan­ser på 200 mio. kr. år­ligt. Myn­dig­he­der­ne vur­de­re­de ved over­slags­be­reg­nin­ger, at prove­nu­et på 200 mio. kr. kræ­ve­de den be­skrev­ne re­du­ce­ring af kon­so­li­de­rings­fradra­get fra 25 pct. til 4 pct.

Men iføl­ge be­reg­nin­ger fra kon­su­lent­hu­set PwC of­fent­lig­gjort i ef­ter­å­ret 2018 be­ty­der re­du­ce­rin­gen af kon­so­li­de­rings­fradra­get, at fon­de­ne re­elt har bi­dra­get med me­re end 400 mio. kr. år­ligt til sta­tens fi­nan­ser. Be­reg­nin­ger­ne er ba­se­ret på fon­de­nes fak­ti­ske ak­ti­vi­te­ter og er iføl­ge PwC la­vet ud fra sam­me for­ud­sæt­nin­ger, som skat­te­mi­ni­ste­ri­et lag­de til grund for si­ne prove­nu­be­reg­nin­ger op til lov­for­sla­get L71.

På bag­grund af ana­ly­sen ef­ter­ly­ser fon­de­ne, at kon­so­li­de­rings­fradra­get igen ju­ste­res til 15 pct. for at ram­me det po­li­tisk be­stem­te mer­prove­nu på 200 mio. kr. El­lers går det hårdt ud over ud­de­lings­ni­veau­et, me­ner fle­re fonde.

Do­ku­men­ta­tion: Læs Kar­sten Lauritzens svar på Jes­per Pe­ter­sens spørgs­mål her (pdf).

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer