Annoncespot_img

Mads Lebech: Fondene gør den offentlige sektor mindre eksperimenterende

Når fonde tager samfundsansvar på den offentlige sektors domæner risikerer de både at træde de folkevalgte over tæerne og at det offentlige trækker sig og bliver mindre eksperimenterende. ”Men jeg mener, at fondene skal gøre det alligevel. Det ligger i ånden ved at være almennyttig og uddelende," siger administrerende direktør i Industriens Fond, Mads Lebech.

”Med ka­ta­ly­tisk ar­bej­de og Col­lecti­ve Im­pact vil fon­de­ne ta­ge et øget an­svar for at ska­be sam­funds­for­an­drin­ger. Men når fon­de­ne væl­ger at på­ta­ge sig det an­svar, så flyt­ter de sig sam­ti­dig ind på an­dres spil­le­ba­ne. Nem­lig på det felt i et klas­sisk re­præ­sen­ta­tivt de­mo­kra­ti, hvor der er nog­le, der er valgt til at træf­fe be­slut­nin­ger om, hvil­ken vej sam­fun­det skal ud­vik­le sig. I hvert fald, når vi ta­ler om velfærdsområderne.”

Det var en af Mads Le­be­chs cen­tra­le po­in­ter, da han tors­dag den 17. novem­ber holdt op­læg om sam­ar­bej­den­de fon­de for cir­ka 200 til­hø­re­re på PwC’s Fondskonference.

Di­rek­tø­ren for In­du­stri­ens Fond be­to­ne­de fle­re mu­li­ge kon­se­kven­ser af dan­ske fon­des sti­gen­de fo­kus på at gen­nem­fø­re sam­funds­for­an­drin­ger in­den for de­res vedtægts­be­stem­te indsatsområder.

Som nu­væ­ren­de fonds­di­rek­tør og for­hen­væ­ren­de borg­me­ster for Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne har han haft lej­lig­hed til at føl­ge ud­vik­lin­gen fra beg­ge par­ters side.

Og selv­om fon­de­nes ind­sats er et ek­stra go­de for sam­fun­det, så me­ner Mads Le­bech, at de am­bi­tiø­se og sam­ar­bej­den­de fon­de må væ­re for­be­red­te på, at der kan væ­re fle­re me­nin­ger om de­res samfundsengagement.

”Det er ik­ke dår­ligt, at fon­de øver ind­fly­del­se og ska­ber for­an­drin­ger in­den­for de­res ind­sats­om­rå­der, men det er klart, at når de nær­mer sig no­get, som tra­di­tio­nelt op­fat­tes som det of­fent­li­ges op­ga­ve, så op­står der en dis­kus­sion,” sag­de han.

Mads Le­bech me­ner, at fon­de­ne sær­ligt har mu­lig­hed for at præ­ge sam­fun­det ved at ska­be vi­sio­nær so­ci­al fornyelse.

”Og det er her dis­kus­sio­nen op­står i for­hold til, hvad det of­fent­li­ge skal gø­re som svar på, at fon­de­ne træ­der ind på den of­fent­li­ge sek­tors om­rå­de. Be­ty­der det, at det of­fent­li­ge bør bi­dra­ge med nog­le pen­ge til fon­de­nes pro­jek­ter på vel­færds­om­rå­der­ne – el­ler be­ty­der det, at det of­fent­li­ge skal træk­ke sig?” spurg­te Mads Lebech.

Og selv han ik­ke kun­ne gi­ve et svar på, hvad det of­fent­lig bør gø­re, når fon­de­ne til­by­der de­res hjælp, så gav han selv et bud på, hvor­dan stat, re­gio­ner og kom­mu­ner sand­syn­lig­vis of­te kom­mer til at re­a­ge­re på fon­de­nes ini­ti­a­ti­ver i praksis.

”Jeg tror man er nødt til at af­fin­de sig med, at det of­fent­li­ge på nog­le om­rå­der bli­ver min­dre eks­pe­ri­men­te­ren­de, når fon­de­ne går ind og ta­ger et an­svar. Men jeg me­ner, at fon­de­ne skal gø­re det al­li­ge­vel. Det lig­ger i ån­den ved at væ­re al­men­nyt­tig og ud­de­len­de,” sag­de han.

Opbygning af legitimitet

Mads Le­bech for­tal­te des­u­den, hvor­dan In­du­stri­ens Fond for­sø­ger at væ­re på for­kant i for­hold til at af­stem­me in­ter­es­sen­ter­nes for­vent­nin­ger. Fon­dens over­ord­ne­de for­mål er at styr­ke dansk er­hvervs­livs kon­kur­ren­ce­ev­ne. Og her har fon­den valgt at la­ve en klar af­græns­ning net­op i for­hold til det of­fent­li­ge og de fol­ke­valg­tes an­svar for dansk er­hvervs­livs grundbetingelser.

”Det er ut­ro­ligt vig­tigt for dansk er­hvervs­livs kon­kur­ren­ce­ev­ne hvor­dan ram­me­vil­kå­re­ne ser ud, men vi har valgt at si­ge, at det skal vi som fond ik­ke blan­de os i el­ler for­sø­ge at på­vir­ke. Vi skal ik­ke lob­by­e­re. Vi skal sim­pelt­hen ska­be en-til-en-vi­den for in­du­stri og er­hvervs­liv in­den for fi­re fo­ku­s­om­rå­der,” for­kla­re­de Mads Lebech.

Til gen­gæld gør be­sty­rel­sen en del ud af at op­nå le­gi­ti­mi­tet for si­ne pri­o­ri­te­rin­ger blandt fon­dens interessenter.

”Vo­res be­sty­rel­se har følt et sær­ligt an­svar for at sik­re, at der var en po­li­tisk le­gi­ti­mi­tet for de om­rå­der vi har valgt at ha­ve ud­de­lin­ger in­den for. Der­for sam­ler vi cir­ka hvert an­det år en kreds af 50 er­hvervs­folk, som gen­nem en hel dag, og blandt an­det på bag­grund af me­ga­trend-ana­ly­ser, dis­ku­te­rer hvor der skal ska­bes ny vi­den. Og det er så i det ka­ta­log, at vo­res be­sty­rel­se hvert år ud­væl­ger en ræk­ke sær­li­ge fo­ku­s­om­rå­der,” sag­de Mads Le­bech på PwCs Fond­s­kon­fe­ren­ce 2016.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer