Nyt fondsudspil fra Enhedslisten bygger på mangelfuld viden

Enhedslistens nye udspil på fonds­området er første forsigtige skridt i et nyt strategisk fo­kus de kommende år. Forsigtig­heden skyldes blandt andet, at partiet ikke har nok vi­den om fonds­området. Et af forslagene i det nye udspil er baseret på ’von hørensagen’, erkender fonds­ordfører Rune Lund.

Rune Lund (foto: Mark Knudsen)
"He­le fonds­om­rå­det er et stra­te­gisk fo­kus for os, og ud­spil­let er før­ste lil­le skridt på om­rå­det, som vi kom­mer til at be­skæf­ti­ge os me­get med i de kom­men­de år, ind­til vi er kom­met til bunds i det,” si­ger Ru­ne Lund, fonds­ordfører for En­heds­li­sten (fo­to: Mark Knudsen).

Fondsord­fø­rer fra En­heds­li­sten, Ru­ne Lund, præ­sen­te­re­de un­der en de­bat på Fol­ke­mø­det par­ti­ets syn på de dan­ske fon­de. Fon­de­ne ud­de­ler for lidt, be­ta­ler ik­ke nok i skat og er un­der­lagt et lem­fæl­digt til­syn fra myn­dig­he­der­ne. Det var ho­ved­bud­ska­bet i et nyt tre­punkt­s­ud­spil, som ord­fø­re­ren lan­ce­re­de op til Al­tin­gets de­bat om fon­des rol­le i sam­fun­det på Grøn­be­chs Hotel.

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de tal­te med Ru­ne Lund for at hø­re, hvad par­ti­et ba­se­rer sit ud­spil på.

For at for­be­re­de ud­spil­let stil­le­de han som med­lem af Fol­ke­tin­gets Skat­te­ud­valg en ræk­ke skrift­lige spørgs­mål til skat­te­mi­ni­ste­ren. Blandt an­det om fon­de­nes ud­de­lin­ger, hen­sæt­tel­ser til ud­de­lin­ger og skat­te­be­ta­lin­ger. Ru­ne Lund har og­så spurgt, hvor man­ge em­beds­mænd, der ar­bej­der med at kon­trol­le­re fon­de­ne i skat­te- og erhvervsministerierne.

Og selv­om mi­ni­ste­ri­et end­nu ik­ke har be­sva­ret net­op det spørgs­mål, så er fle­re res­sour­cer til Fondstil­sy­net et af de tre ho­ved­punk­ter i En­heds­li­stens fonds­ud­spil (pdf).

Her fo­re­slår par­ti­et at af­sæt­te 10 mio. kr. til fle­re me­d­ar­bej­de­re i er­hvervs­sty­rel­sen, som kan fø­re kon­trol med de er­hvervs­dri­ven­de fonde.

”Det er mit ind­tryk, at der sid­der 2-5 per­so­ner med fonds­om­rå­det i Er­hvervs­sty­rel­sen. Men det er så­dan von hø­rensa­gen, for det er en af de ting, vi end­nu ik­ke har få­et svar på. Jeg sy­nes, det vir­ker som en lil­le be­man­ding, når man tæn­ker på hvor stort om­rå­de, der er ta­le om. Og når man ser hvor me­get dis­kus­sion, der er om fun­dat­ser, for­mål og ho­norar,” si­ger Ru­ne Lund.

Er­hvervs­sty­rel­sen op­ly­ser over­for Dan­marks Fon­de, at der for 2018 er af­sat 7,5 år­s­værk til det lø­ben­de til­syn med de 1.368 er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Fondstil­sy­net sø­ger i øje­blik­ket en ek­stra me­d­ar­bej­der til om­rå­det.

Uddelingskontrol er i gang

En af de ting som En­heds­li­sten mistæn­ker fon­de­ne for, er at de ik­ke ud­de­ler nok pen­ge til al­men­nyt­tige for­mål, el­ler at fon­de­nes ud­de­lin­ger ik­ke er helt så al­men­nyt­ti­ge, som de bur­de være.

Det er blandt an­det der­for par­ti­et fo­re­slår fle­re res­sour­cer til at kon­trol­le­re fon­de­ne. Ru­ne Lund er dog ik­ke vi­den­de om, at Erhvervs­styrelsen net­op har iværk­sat sin før­ste så­kald­te te­ma­kontrol om ud­de­lin­ger, som blandt an­det skal un­der­sø­ge, om der er fon­de, der ho­ber pen­ge op uden at ud­de­le af de frie mid­ler. El­ler om der om­vendt er fon­de, der ulov­ligt ud­de­ler uden at ha­ve frie mid­ler til det.

”Det vid­ste jeg ik­ke, men jeg sy­nes det er me­get po­si­tivt, at Er­hvervs­sty­rel­sen har igang­s­at en ud­de­lings­kon­trol. Der er en mas­se mør­ket­al og uklar­he­der i op­gø­rel­ser­ne og fon­de­nes tal, ek­sem­pel­vis på egen­ka­pi­ta­len, som er op­gjort på for­skel­lig må­de, men ty­pisk ik­ke er ba­se­ret på mar­keds­vær­di. Det vi kan se, er at ud­de­lin­ger­ne er ste­get lidt, men hen­sæt­tel­ser­ne er ste­get me­re,” si­ger Ru­ne Lund.

Fondstil­sy­nets ud­de­lings­kon­trol skal blandt an­det og­så un­der­sø­ge, om fon­de­ne ind­sen­der de lov­plig­ti­ge så­kald­te le­ga­ta­r­for­teg­nel­ser, som skal in­de­hol­de en li­ste over samt­li­ge mod­ta­ge­re af fon­dens uddelinger.

Flere uddelinger

Un­der de­bat­ten pe­ge­de Ru­ne Lund blandt an­det på, at de er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er på ti år er ste­get fra 231 mia. kr. i 2007 til 427 mia. kr. i 2018 (beg­ge tal op­gjort i 2018-priser).

”Hvis man kig­ger på tal­le­ne, så ser det me­get mær­ke­ligt ud,” si­ger han.

Men ser det egent­ligt så mær­ke­ligt ud. I si­ger, at for­mu­er­ne er vok­set enormt. Men hvis man ser på tal­lene kan man jo se, at af de 429 mia. kr. ud­gør den stør­ste fond, A.P. Møl­ler Fon­den, næ­sten en tred­jedel. Og hvis man der­til læg­ger de ni næ­ste i ræk­ken, så er vi op­pe på 70 pct. af fon­de­nes sam­le­de for­mue, hvoraf en stor del skyl­des ejer­skab til børsno­te­re­de sel­ska­ber. Hand­ler je­res ud­spil om, at I vil kom­me ef­ter de stør­ste fon­de, der ejer sto­re er­hvervs­sel­ska­ber i Danmark?

”Nej, det gør det ik­ke. Det er vo­res op­fat­tel­se, at der er nog­le me­get lem­pe­li­ge skat­te­vil­kår for fon­de­ne, og at man der­for som ud­gangs­punkt skal le­ve op til den sam­fund­s­kon­trakt, der er i for­hold til at ud­de­le. Det er ik­ke for at ram­me nog­le be­stem­te fonde. ”

Hvad er det kon­kret I me­ner. Hvor er det I ser, at fon­de­ne har en sær­lig skattebegunstigelse?

”Det er, når man får fradrag for ud­de­lin­ger, og får konsoli­de­rings­fra­drag og har en trans­pa­rens­regel. Det, vi re­a­ge­rer på, er, at der er nog­le tal, der ser me­get mær­ke­li­ge ud, sam­ti­dig duk­ker der hi­sto­ri­er op i pres­sen og den kom­bi­na­tion får mig som lov­gi­ver og som bor­ger til at si­ge, at der er et el­ler an­det her, der ik­ke er i balance.”

Uden fradrag ingen uddelinger

Ru­ne Lund har bedt skat­te­mi­ni­ste­ri­et reg­ne på, hvad det vil­le be­ty­de for skat­te­prove­nu­et, hvis fon­de­ne ik­ke hav­de fradrag i de­res skat­teplig­ti­ge over­skud for de ud­de­lin­ger, som de be­ta­ler ud af kas­sen. Iføl­ge op­gø­rel­sen kan sta­ten få et mer­prove­nu på op til 1,5 mia. kr., hvis fon­denes ud­de­lin­ger ik­ke må træk­kes fra i de skat­teplig­ti­ge ind­tæg­ter. Men det vil dog gå hårdt ud over ud­de­lin­ger­ne, sva­rer skatteministeren.

”Det be­mær­kes, at en af­skaf­fel­se af fradra­get for al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger og hen­sæt­tel­ser og en der­af føl­gen­de øget be­skat­ning må for­ven­tes at med­fø­re en no­gen­lun­de til­sva­ren­de re­duk­tion i fon­de­nes ud­de­lin­ger til al­men­nyt­ti­ge for­mål in­den for bl.a. forsk­ning, ud­dan­nel­se og kul­tur. Det fin­der re­ge­rin­gen på in­gen må­de er den rig­ti­ge vej at gå. Tvær­ti­mod ser jeg som skat­te­mi­ni­ster ger­ne fle­re fon­de i Dan­mark, og jeg øn­sker at fon­de, der ud­de­ler til almen­nyt­tige for­mål, har go­de skatte­mæssige vil­kår,” skri­ver skat­te­min­ster Kar­sten Lauritzen i sit svar til Ru­ne Lund.

Hvis man ser bort fra kon­so­li­de­rings­fradra­get på 4 pct., gi­ver det så me­ning, at problema­tisere fon­de­nes fradrag for ud­de­lin­ger? Om­kost­nin­ger bli­ver jo og­så truk­ket fra ind­tæg­ter­ne i den skat­te­mæs­sige op­gø­rel­se i fon­de. Sy­nes du det vil­le væ­re bed­re at fjer­ne det al­min­de­li­ge fradrag for ud­de­lin­ger, og der­med se at fon­de­ne må­ske i ste­det brug­te fle­re pen­ge på administration?

”Det er og­så der­for, vi går for­sig­tigt frem med vo­res for­slag. For det er klart, at vi vil hel­le­re ha­ve at der bli­ver brugt pen­ge på ud­de­lin­ger, end at di­rek­tio­nen får en stør­re fir­ma­bil el­ler øger ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger­ne. Det, at vi la­ver et for­sig­tigt for­slag, er og­så ud­tryk for, at der mang­ler op­lys­ning om om­rå­det. Fonds­om­rå­det er me­get kom­plekst, men der er be­hov for, at der skal ske no­get, og vi vil ger­ne la­ve no­get, der gi­ver me­ning, og som kan få po­li­tisk op­bak­ning,” si­ger Ru­ne Lund.

Overser de Ikke-erhvervsdrivende fonde

Selv­om lan­dets 10.000 ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de hvert år ud­de­ler ca. 3,5 mil­li­ar­der kr., så in­de­hol­der En­heds­li­stens ud­spil ik­ke et sær­ligt fo­kus på dis­se fon­de, der lig­ger un­der Ci­vil­sty­rel­sens tilsyn.

Hvis je­res hen­sigt er at få fle­re ud­de­lin­ger og fle­re vær­di­er fra fon­de­ne ud i sam­fun­det, bur­de I så ik­ke i hø­je­re grad be­skæf­ti­ge jer med de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de un­der Civil­styrelsens myn­dig­hed. De ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de har sto­re pro­ble­mer med in­ve­ste­rings­reg­ler­ne, som gør, at de ik­ke kan tje­ne nok pen­ge til ud­de­lin­ger. El­ler fon­de som Læ­ger uden Græn­sers Fond, Fon­den SOS Bør­ne­byerne, Børne­cancer­fonden, som al­le er for­hin­dre­de i at ud­de­le mil­li­onbe­løb, de har få­et i arv fra privatpersoner?

”Jeg tror, det er rig­tigt, at vi med ud­spil­let sky­der med en me­get lil­le ka­non. Man kan spør­ge om den ik­ke skul­le væ­re stør­re, og om den skul­le væ­re ret­tet et an­det sted. Jeg ken­der ik­ke til de spe­ci­fik­ke reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Men vi vil helt sik­kert og­så ger­ne kig­ge på om der er nog­le uhen­sigts­mæs­sig­he­der, der for­hin­drer dem i at ud­de­le me­re. He­le fonds­om­rå­det er et stra­te­gisk fo­kus for os, og ud­spil­let er før­ste lil­le skridt på om­rå­det, som vi kom­mer til at be­skæf­ti­ge os me­get med i de kom­men­de år, ind­til vi er kom­met til bunds i det,” si­ger Ru­ne Lund.

Ud­over øge­de be­vil­lin­ger til Er­hvervs­sty­rel­sen in­de­hol­der En­heds­li­stens ud­spil et for­slag om op­ret­tel­sen af et fonds­re­gi­ster. Et fonds­re­gi­ster har i fle­re år væ­ret ef­ter­s­purgt af bå­de eks­per­ter, fle­re tone­angivende fon­de og fundraisere.

Der­u­d­over fo­re­slår En­heds­li­sten, at fon­de skal be­ta­le ren­ter af hen­sæt­tel­ser­ne, når de læg­ger pen­ge til si­de til ud­de­lin­ger i de kom­men­de år.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer