Regionsformand: Fonde kan give mere sundhed, men ikke større anlægsbudgetter

For­man­den for Dan­ske Re­gio­ner, Bent Han­sen (S) ser po­si­tivt på de pri­va­te fon­des en­ga­ge­ment i sund­heds­sek­to­ren og vil ger­ne ha­ve fle­re fonds­mid­ler. Men støt­ten til byg­ge- og an­lægs­pro­jek­ter på ho­spi­ta­ler­ne er ik­ke i sig selv en løs­ning til at øge re­gio­ner­nes bud­get­ter, si­ger han.

Bent Hansen, formand for Danske Regioner
Bent Han­sen, for­mand for Dan­ske Re­gio­ner

Lan­dets ho­spi­ta­ler har god gavn af de pen­ge, som fon­de­ne støt­ter re­gio­ner­ne med. Og der må me­get ger­ne kom­me fle­re pen­ge til frem­ti­di­ge pro­jek­ter, som kan for­bed­re sund­he­den blandt bor­ger­ne. Det me­ner for­man­den for Dan­ske Re­gio­ner, Bent Han­sen.

Som nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de be­skrev i sid­ste må­ned støt­ter fonds­bran­chen i øje­blik­ket den of­fent­li­ge sek­tor med me­re end 3 mil­li­ar­der kr. via 100 ak­tu­el­le pro­jek­ter. Langt stør­ste­delen af pen­ge­ne til­fal­der det of­fent­li­ge i form af til­skud til byg­ge­pro­jek­ter, men man­ge pro­jek­ter hand­ler og­så om rå­d­giv­ning el­ler støt­te til at sø­ge nye mu­lig­he­der for at for­bed­re den of­fent­li­ge ser­vi­ce til bor­ger­ne.

”Vi er til­fred­se med de bi­drag, som vi får fra fon­de, der in­ve­ste­rer i re­gio­na­le pro­jek­ter. Pen­ge­ne kan bl.a. bi­dra­ge til me­re sund­hed blandt bor­ger­ne. Vi ser fon­de­ne som gavn­li­ge, men sik­rer selv­føl­ge­lig, at mid­ler­ne er for­e­ne­li­ge med de sty­rings­mæs­si­ge og de­mo­kra­ti­ske spil­le­reg­ler,” si­ger re­gions­rå­ds­for­mand Bent Han­sen.

Han me­ner, at re­gio­ner­ne kan ha­ve for­del af den ri­si­ko­vil­lig­hed og in­spira­tion, som fon­de kan le­ve­re i til­læg til fonds­mid­ler­ne og hå­ber der­for og­så på me­re støt­te frem­over.

”Et ek­sem­pel er vo­res pro­jekt med me­re per­son­lig me­di­cin ba­se­ret på ge­ne­ti­ske ana­ly­ser. Vi har i det of­fent­li­ge en me­get klar dags­or­den, hvor fon­de kom­mer til at spil­le en rol­le. Vi hå­ber på støt­te, så vi bed­re kan dri­ve en ud­vik­ling, hvor ge­ne­ti­ske op­lys­nin­ger fø­rer til me­re må­l­ret­tet be­hand­ling og me­re sund­hed for bor­ger­ne,” si­ger Bent Han­sen.

Anlægsloft gælder også fondsfinansiering

Byg­ge­ri­et af et nyt bør­ne­ho­spi­tal, ’Bør­ne­ri­get’ ved Rigs­ho­spi­ta­let i Kø­ben­havn er ek­sem­pel på et af de stør­re ak­tu­el­le fond­spro­jek­ter. Her støt­ter Ole Kirks Fond med 600 mio. kr. byg­ge­ri­et, som bli­ver til i et part­ner­skab mel­lem fon­den og Re­gion Ho­ved­sta­den.

Og­så i stat, kom­mu­ne og på uni­ver­si­te­ter­ne er det ud­de­lin­ger­ne til byg­ge­ri­er, der be­løbs­mæs­sigt væg­ter tungt. Men støt­ten til an­lægs­pro­jek­ter­ne i re­gio­ner­ne skyl­des ik­ke den øko­no­mi­ske smal­hals i det of­fent­li­ge, for­kla­rer Bent Han­sen.

”De pres­se­de re­gions­bud­get­ter er ik­ke år­sag til fonds­fi­nan­si­e­ring. Re­gio­ner­ne er sty­ret på an­lægs­ni­veau gen­nem bud­get­lov med vi­de­re, så ek­stra fi­nan­si­e­ring fra fon­de er ty­pisk ik­ke en løs­ning i sig selv til at ska­be stør­re an­lægs­bud­get­ter,” si­ger han.

Sam­me mel­ding kom­mer fra Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning. Til nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de den 21. de­cem­ber sag­de KLs le­der af Øko­no­misk Se­kre­ta­ri­at, Claus Ørum Mo­gen­sen:

”Hvis en kom­mu­ne får støt­te til ek­sem­pel­vis et an­lægs­pro­jekt fra en fond, så får man jo ik­ke mu­lig­hed for at byg­ge me­re, når man ta­ger kom­mu­ner­ne un­der ét. For kom­mu­ner­ne er un­der­lagt en stram ram­mesty­ring, som be­ty­der, at der ik­ke må byg­ges me­re må­lt på brut­toud­gif­ter­ne. I den sam­men­hæng hjæl­per det ik­ke med ek­stra fi­nan­si­e­ring fra en fond.”

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Det kan ly­de ut­ro­ligt i et land, der ple­jer at glæ­de sig over si­ne om­fat­ten­de re­gi­stre, men ik­ke de­sto min­dre er det sandt: In­gen…

Otte år uden fondstilsyn

Det kan væ­re sær­de­les van­ske­ligt for myn­dig­he­der­ne at hol­de styr på til­sy­net med fon­de, der und­ta­ges fra en­ten er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler fonds­lo­ven. Det vi­ser hi­sto­ri­en om…

Grundlæggende udfordringer med reglerne for undtagelsesfonde og selvejende institutioner

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Fon­de og sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, der ud­fø­rer op­ga­ver for el­ler mod­ta­ger til­skud til sin drift…

Region Sjælland professionaliserer kampen om fondsmidler

I en pe­ri­o­de på fo­re­lø­big tre år skal et nystar­tet fond­s­kon­tor i Re­gion Sjæl­land for­sø­ge at hjæl­pe bå­de in­ter­nt i re­gio­nen og ek­ster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Coronakrise

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.