Skatteministeren: Ekspertgruppe har fundet god model for overdragelse af aktier til en fond

Skatteministeren har fået præsenteret en ny model, der kan skabe flere erhvervsdrivende fonde i fremtiden. ”Jeg synes, det er en god model, og det synes ekspertgruppen, der har fundet frem til den også,” fortalte skatteminister, Karsten Lauritzen, på JUC’s fonds­kon­fe­ren­ce.

Karsten Lauritzen
Skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen for­tal­te på JUC fond­s­kon­fe­ren­ce om re­ge­rin­gens syn på go­de ram­me­be­tin­gel­ser for fondene.

In­den som­mer­fe­ri­en hå­ber skat­te­mi­ni­ste­ren at kun­ne præ­sen­te­re et for­slag til en ny mo­del for over­dra­gel­se af er­hvervsvirk­som­he­der til en fond. Mo­del­len skal sik­re, at der bli­ver skabt fle­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de i Danmark.

En grup­pe, be­stå­en­de af ek­ster­ne fond­s­eks­per­ter og mi­ni­ste­ri­el­le em­beds­mænd, har si­den 2016 ar­bej­det på at fin­de frem til en ny mo­del for over­dra­gel­se af ak­tier til en fond. Ef­ter halvan­det års ar­bej­de har grup­pen net­op af­le­ve­ret sin rap­port. Det for­tal­te skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen på JUC’s fond­s­kon­fe­ren­ce i sid­ste uge:

”Jeg sy­nes, det er en god mo­del, og det sy­nes eks­pert­grup­pen, der har fun­det frem til den, og­så. Men nu skal vi i re­ge­rin­gen først ha­ve af­talt den po­li­ti­ske pro­ces og præ­sen­te­re mo­del­len for de af­ta­le­par­ti­er, der står bag. Det skul­le ger­ne fø­re til, at mo­del­len kan om­sæt­tes til et lov­for­slag i den kom­men­de sam­ling i Fol­ke­tin­get, så­dan at den kan træ­de i kraft fra 1. ja­nu­ar næ­ste år,” sag­de Kar­sten Lauritzen, der så­le­des ik­ke kun­ne løf­te ret me­get af slø­ret for det kon­kre­te ind­hold i modellen.

”Det, jeg kan si­ge er, at jeg har for­søgt at gi­ve ar­bejds­grup­pen det op­drag, at de ik­ke skal kom­me med en vif­te af mo­del­ler men væ­re eni­ge om en mo­del. Der et en­kelt med­lem, der har en en­kelt be­mærk­ning, men el­lers er man helt eni­ge blandt em­beds­mæn­de­ne og de fem ek­ster­ne eks­per­ter. Det er ik­ke en fuld­stæn­dig skat­te­fri mo­del. Der bli­ver ta­le om en lil­le skat­te­be­ta­ling, men langt min­dre end i dag.”

Dan­mark har i en lang år­ræk­ke ik­ke set stif­tel­sen af nye be­ty­de­li­ge er­hvervs­dri­ven­de fon­de med ejer­skab til dan­ske er­hvervsvirk­som­he­der. Det skyl­des den me­get hår­de be­skat­ning af ak­tier ved over­dra­gel­se af et sel­skab til en fond. Hvis en virk­som­hed­s­e­jer i dag øn­sker at stif­te en fond, som ved­kom­men­de kan over­dra­ge sel­ska­bet til, vil det ud­lø­se en skat på aktie­avan­cen på 42 pct. Og hvis ak­tier­ne over­dra­ges til en fond som arv, bli­ver der yder­li­ge­re på­lagt en bo- og til­lægs­af­gift på 36,25 pct. af de over­dra­ge­de værdier.

Vil­kå­re­ne for at stif­te nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de har der­for tæt sam­men­hæng til spørgs­må­let om ge­ne­ra­tions­skif­te i fa­mi­lie­e­je­de virk­som­he­der, som og­så lig­ger re­ge­rin­gen på sinde:

”Vi øn­sker at ska­be go­de vil­kår for, at fon­de­ne kan vok­se og ud­vik­le sig, og og­så for at der kan kom­me fle­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Re­ge­rin­gen har des­u­den en dags­or­den om at frem­me fa­mi­lie­e­je­de virk­som­he­der som en ejer­skabs­kon­struk­tion. Vi vil ger­ne frem­me bå­de fa­mi­lie­eje­de virk­som­he­der og fond­se­je­de virk­som­he­der. Vi ser ik­ke no­gen kon­flikt i det­te,” sag­de Kar­sten Lauritzen.

Forventer arbejdsgruppens model omsat til lovforslag uden ændringer

Skif­ten­de re­ge­rin­ger har si­den 2013 for­søgt at fin­de en ny at­trak­tiv mo­del for så­kaldt skat­te­mæs­sig suc­ces­sion til en er­hvervs­dri­ven­de fond.

Det før­ste for­søg blev gjort af den da­væ­ren­de so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske re­ge­ring i for­bin­del­se med Vækst­plan DK, men det stran­de­de i 2015, da fonds­ret­s­eks­per­ter og nog­le af de sto­re fon­de af­vi­ste for­sla­get som ubrugeligt.

”Det var den si­tu­a­tion, jeg stod med, da jeg til­t­rå­d­te som skat­te­mi­ni­ster. Der­for be­slut­te­de jeg ef­ter af­ta­le med kred­sen af par­ti­er, der står bag vækst­pla­nen, at vi ned­sæt­ter et nyt ud­valg, hvor vi ind­dra­ger al­le kri­ti­ker­ne,” sag­de Kar­sten Lauritzen.

Den nye eks­pert­grup­pe blev ned­sat i de­cem­ber 2016 og skul­le ef­ter pla­nen ha­ve frem­lagt si­ne for­slag til en mo­del al­le­re­de i au­gust sid­ste år.

Grup­pen har haft til op­ga­ve at fin­de en mo­del, som gør, at fon­den bå­de kan eje og dri­ve virk­som­he­den. Der­u­d­over må mo­del­len ik­ke kom­me i kon­flikt med EU-ret­ten på om­rå­det, og en­de­lig skal det væ­re en mo­del, som sik­rer, at fond­s­kon­struk­tio­nen ik­ke kan misbruges.

”Mo­del­len skal væ­re at­trak­tiv at be­nyt­te. Vi skal ha­ve fle­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de og den mo­del, vi skal fin­de, skal sik­re at det sker. Det me­ner ar­bejds­grup­pen vil ske med den mo­del, de nu er kom­met frem til. Og der­for tror jeg og­så, at de for­slag vil bli­ve om­sat – en til en – i et lov­for­slag ef­ter den po­li­ti­ske pro­ces, som jeg nu skal i gang med sam­men med de øv­ri­ge af­ta­le­par­ti­er,” sag­de Kar­sten Lauritzen på JUC-fond­s­kon­fe­ren­ce, der blev af­holdt den 24. maj.

Erhvervsdrivende Fonde – Fra præsentation på JUC’s fondskonference 2018

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer