Tvarnø: Vi er også med til opvasken

A.P. Møller Fondens direktør, Henrik Tvarnø, går i rette med forsker, som i sidste uge brugte Operaen som eksempel på, at fondene kun er med til det sjove og ikke bidrager til driftsomkostningerne i kulturlivet.

Det var ik­ke kor­rekt, da pro­fes­sor eme­ri­tus, Chri­sti­an Hjorth-An­der­sen i sid­ste uge brug­te A.P. Møl­ler Fon­dens ope­ra-do­na­tion som ek­sem­pel på, at dan­ske fon­de ik­ke bi­dra­ger til driftsom­kost­nin­ger­ne i de kul­turin­sti­tu­tio­ner, som de er med til at etab­le­re. Det skri­ver fon­dens di­rek­tør, Hen­rik Tvar­nø, i et læ­ser­brev i da­gens Politiken.

"A.P. Møl­ler Fon­den har si­den fær­dig­gø­rel­sen af ope­ra­en do­ne­ret langt over 100 mil­li­o­ner kro­ner til Det Kgl. Te­a­ters ak­ti­vi­te­ter i Ope­ra­en. Yder­me­re er fon­den net­op nu i sam­ar­bej­de med te­a­te­ret ved at gen­nem­gå den ti år gam­le byg­ning for bå­de mu­li­ge ener­gi- og mil­jø­mæs­si­ge for­bed­rin­ger og vi­de­re­ud­vik­ling af de man­ge, top­mo­der­ne sce­ne­mæs­si­ge funk­tio­na­li­te­ter", skri­ver Hen­rik Tvarnø.

Po­li­ti­ken brag­te i sid­ste uger fle­re ar­tik­ler om re­ge­rin­gens nedskæ­rin­ger på kul­tu­r­om­rå­det og fon­de­nes mu­lig­he­der og vil­je til at luk­ke hul­ler­ne ef­ter be­spa­rel­ser­ne. I den for­bin­del­se ud­tal­te, pro­fes­sor Chri­sti­an Hjorth-An­der­sen, at fon­de­ne uan­set re­ge­rin­gens be­spa­rel­ser kun vil yde støt­te til op­fø­rel­sen af byg­nin­ger el­ler kon­kre­te kunst­pro­jek­ter: "Det vil de gø­re ved at støt­te kon­kre­te byg­ge­pro­jek­ter til et provin­s­mu­se­um el­ler et nyt styk­ke kunst til Sta­tens Mu­se­um for Kunst. Men de be­ta­ler ik­ke vagt­per­so­na­let på Na­tio­nal­mu­se­et. De fa­ste om­kost­nin­ger vil fon­de­ne ik­ke støt­te". Chri­sti­an Hjorth-An­der­sen hen­vi­ste end­vi­de­re til Ope­ra­en, som A.P. Møl­ler Fon­den do­ne­re­de til sta­ten: "Se ba­re på A.P. Møl­ler Fon­den. De gav en ope­ra­byg­ning til to mil­li­ar­der, men har si­den stå­et fast og sagt: Nu må I kla­re jer selv"

En an­den for­sker var li­ge­le­des på ba­nen med en kri­tik af fon­de­nes do­na­tions­po­li­tik­ker. Po­st­doc, Chri­stoph Hou­man El­lers­gaard var i sam­me ar­ti­kel i Po­li­ti­ken ci­te­ret for at sige:
"Pro­ble­met for kul­tu­ren bli­ver, at fon­de of­te helst vil væ­re med til at hol­de fe­sten, men ik­ke ta­ge op­va­sken bagefter."

Og­så den for­sker­vur­de­ring sva­rer Hen­rik Tvar­nø på: "Det er en let­købt ud­ta­lel­se, som ik­ke bi­dra­ger til en me­nings­fuld de­bat om fon­de­nes rol­le i dansk kulturliv".

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer