Rapport fra Kraka viser nye fordele ved fondsejerskab

Det er ikke kun større værdiskabelse, som gør fondsejede selskaber bedre. Ifølge en ny rapport bestilt af Lundbeckfonden klarer virksomheder med et langsigtet ejerskab i ryggen sig også bedre på en lang række områder, som hidtil ikke har været belyst. Fondens direktør Lene Skole håber, rapporten på sigt får flere virksomheder vil overveje fondsejerskabet, som hun mener er med til at modvirke, at danske virksomheder bliver solgt til udlandet.

”Det er et te­ma, der ind­til nu ho­ved­sa­ge­ligt er ble­vet un­der­søgt af pro­fes­sor Ste­en Thom­sen fra CBS, der har skabt vig­tig ny vi­den om blandt an­det fon­des vær­di­ska­bel­se. Men vi vil ger­ne vi­de end­nu me­re og bad der­for Kra­ka Ad­visory om at gå bre­de­re til værks i sin ana­ly­se,” skri­ver Le­ne Sko­le i rap­por­tens forord.

Virk­som­he­der med et lang­sig­tet ejer­skab i ryg­gen, blandt an­dre fond­se­je­de virk­som­he­der, gi­ver øv­ri­ge dan­ske virk­som­he­der bag­hjul på om­rå­der som in­nova­tion, me­d­ar­bej­der­til­freds­hed og di­ver­si­tet i le­del­sen. Og virk­som­he­der­ne med et lang­sig­tet ejer­skab er sam­ti­dig li­ge så pro­duk­ti­ve som øv­ri­ge virksomheder.

Det vi­ser en rap­port fra kon­su­lentvirk­som­he­den Kra­ka Ad­visory, der blev be­stilt i ef­ter­å­ret 2021 af den er­hvervs­dri­ven­de fond Lund­beck­fon­den, og som net­op er ble­vet offentliggjort.

Fond­se­je­de virk­som­he­der, hvoraf nog­le af de stør­ste er No­vo Nor­disk, Mær­sk, Carls­berg og Lund­beck, er blandt an­det me­re in­nova­ti­ve må­lt på, at virk­som­he­der­ne sø­ger om fle­re pa­ten­ter. De fond­se­je­de virk­som­he­der an­sø­ger om 62 pro­cent fle­re pa­ten­ter end lig­nen­de virk­som­he­der uden lang­sig­tet ejerskab.

Sam­ti­dig bli­ver tid­li­ge­re an­sat­te i fond­se­je­de virk­som­he­der i me­di­ci­na­lin­du­stri­en i hø­je­re grad selv­stæn­di­ge ef­ter endt an­sæt­tel­se end an­sat­te i virk­som­he­der uden lang­sig­tet ejer­skab. Iføl­ge rap­por­ten er der 61 pro­cent hø­je­re sand­syn­lig­hed for at bli­ve selv­stæn­dig, hvis man har væ­ret me­d­ar­bej­der i en fond­se­jet virk­som­hed i medicinalindustrien.

Og­så i for­hold til me­d­ar­bej­der­til­freds­hed skil­ler virk­som­he­der med et lang­sig­tet ejer­skab i ryg­gen sig po­si­tivt ud.

Fond­se­je­de virk­som­he­der, an­dels­sel­ska­ber og fa­mi­lie­virk­som­he­der er så­le­des ken­de­teg­net ved me­re en­ga­ge­re­de me­d­ar­bej­de­re, der bli­ver i an­sæt­tel­sen i læn­ge­re tid end me­d­ar­bej­de­re i virk­som­he­der uden lang­sig­tet ejer­skab. Kig­ger man iso­le­ret på de fond­se­je­de virk­som­he­der, lig­ger de 10 pro­cent over virk­som­he­der uden lang­sig­tet ejer­skab, når det gæl­der an­de­len af ’me­get til­fred­se’ medarbejdere.

Mere diversitet i ledelsen

Når det hand­ler om ar­bejds­mil­jø, me­ner 16 pro­cent fle­re af de an­sat­te i fond­se­je­de virk­som­he­der, at ar­bejds­plad­sen i høj grad in­vol­ve­rer dem i be­slut­nin­ger ved­rø­ren­de ar­bejds­mil­jø­et sam­men­lig­net med virk­som­he­der uden lang­sig­tet ejerskab.

På di­ver­si­tets­om­rå­det går det og­så godt i virk­som­he­der med lang­sig­tet ejer­skab. Iføl­ge Kra­kas rap­port har de fond­se­je­de virk­som­he­der 49 pro­cent fle­re kvin­der i be­sty­rel­sen end virk­som­he­der uden lang­sig­tet ejerskab.

Med an­dre ord for­mår virk­som­he­der med lang­sig­tet ejer­skab at dri­ve en for­ret­ning, der er vær­di­fuld for sam­fun­det i et bre­de­re perspektiv

Kra­ka Advisory

De fond­se­je­de virk­som­he­der er des­u­den bed­re til at til­træk­ke uden­land­ske specialister.

“Sam­let set vi­ser rap­por­ten, at virk­som­he­der med lang­sig­tet ejer­skab ge­ne­relt kla­rer sig bed­re end øv­ri­ge virk­som­he­der på pa­ra­me­tre som di­ver­si­tet i le­del­se, in­nova­tion, me­d­ar­bej­der­til­freds­hed, li­ge­løn og ev­ne til at til­træk­ke uden­land­ske spe­ci­a­li­ster. Alt sam­men uden, at det går ud over pro­duk­ti­vi­te­ten. Med an­dre ord for­mår virk­som­he­der med lang­sig­tet ejer­skab at dri­ve en for­ret­ning, der er vær­di­fuld for sam­fun­det i et bre­de­re per­spek­tiv, sam­ti­dig med at de er li­ge så løn­som­me som an­dre virk­som­he­der,” ly­der kon­klu­sio­nen i rapporten.

Ønske om at ”gå bredere til værks”

Le­ne Sko­le, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Lund­beck­fon­den, un­der­stre­ger i rap­por­tens for­ord, at ejer­ska­bets be­tyd­ning og ind­fly­del­se lig­ger fon­den me­get på sin­de. Det er bag­grun­den for, at fon­den for tre­kvart år si­den bad Kra­ka Ad­visory om at un­der­sø­ge be­tyd­nin­gen af det lang­sig­te­de ejer­skab for dan­ske virksomheder.

”Det er et te­ma, der ind­til nu ho­ved­sa­ge­ligt er ble­vet un­der­søgt af pro­fes­sor Ste­en Thom­sen fra CBS, der har skabt vig­tig ny vi­den om blandt an­det fon­des vær­di­ska­bel­se. Men vi vil ger­ne vi­de end­nu me­re og bad der­for Kra­ka Ad­visory om at gå bre­de­re til værks i sin ana­ly­se,” skri­ver Le­ne Sko­le i rap­por­tens forord.

Nu, hvor rap­por­ten er ud­kom­met, er det Le­ne Sko­les mål at, som hun ud­tryk­ker det, star­te en sam­ta­le på et vel­be­lyst grund­lag om vær­di­en af det lang­sig­te­de ejer­skab og i sær­de­les­hed fon­de­nes rol­le i dansk erhvervsliv.

”På sigt kan det må­ske fø­re til, at end­nu fle­re virk­som­he­der vil over­ve­je fond­se­jer­ska­bet og der­med få mu­lig­hed for at ud­vik­le sig i Dan­mark,” skri­ver Le­ne Skole.

Fondsbegreb kan være svært at tyde

Over for Fun­dats un­der­stre­ger Le­ne Sko­le, at hun me­ner, der med ana­ly­sen er ble­vet sat ord og da­ta på det, fon­den al­le­re­de hav­de på for­nem­mel­sen: At ejer­ska­bet af en virk­som­hed er vig­tigt, for­di det ska­ber ram­mer­ne for, hvor­dan den bli­ver drevet.

Med et lang­sig­tet per­spek­tiv vil le­del­sen kun­ne pri­o­ri­te­re vær­di­ska­bel­se på den lan­ge ba­ne og in­ve­ste­re i om­rå­der, som ik­ke nød­ven­dig­vis vil bli­ve pri­o­ri­te­ret un­der an­dre ty­per ejerskabsformer

Le­ne Sko­le – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Lundbeckfonden

”Med et lang­sig­tet per­spek­tiv vil le­del­sen kun­ne pri­o­ri­te­re vær­di­ska­bel­se på den lan­ge ba­ne og in­ve­ste­re i om­rå­der, som ik­ke nød­ven­dig­vis vil bli­ve pri­o­ri­te­ret un­der an­dre ty­per ejer­skabs­for­mer, for ek­sem­pel ar­bejds­mil­jø, fag­lig ud­vik­ling og in­nova­tion, som ana­ly­sen jo blandt an­det frem­hæ­ver. Det er ik­ke al­tid mu­ligt un­der an­dre ejer­skabs­for­hold, hvor det kort­sig­te­de til ti­der bli­ver pri­o­ri­te­ret hø­je­re – en­ten for­di sel­ska­bet kl­ar­gø­res til salg, el­ler for­di sel­ska­bet er i ri­si­ko for at bli­ve købt af an­dre,” si­ger Le­ne Skole.

Lund­beck­fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør me­ner, at det er de fær­re­ste, der i det dag­li­ge tæn­ker over ejer­ska­bet af virksomheder.

”Sær­ligt fonds­be­gre­bet kan væ­re svært at ty­de, for­di det dæk­ker over man­ge for­skel­li­ge ty­per af or­ga­ni­sa­tio­ner: Der fin­des for ek­sem­pel ka­pi­tal­fon­de, al­men­nyt­ti­ge fon­de og er­hvervs­dri­ven­de fon­de, der ad­skil­ler sig fra hin­an­den på man­ge for­skel­li­ge må­der. Men der­u­d­over fin­des der fonds­lig­nen­de for­e­nin­ger, som lig­ner fon­de, men egent­lig ik­ke er det, og in­ve­ste­rings­fon­de, der er no­get helt an­det. Så der er en for­vir­ring om be­gre­bet og hvad det egent­lig dæk­ker over. De virk­som­he­der, som vi ejer, kan bli­ve mødt af spørgs­mål fra in­ter­na­tio­na­le in­ve­sto­rer, der vil vi­de, om vi som ejer er det sam­me som en ka­pi­tal­fond,” si­ger Le­ne Skole.

Sikrer virksomheder på danske hænder

Hun hå­ber, at rap­por­ten er med til at ty­de­lig­gø­re for le­de­re, me­d­ar­bej­de­re og in­ve­sto­rer, hvor de øn­sker at læg­ge de­res tid, ener­gi og penge.

”Fond­se­jer­ska­bet er med til at sik­re, at Dan­mark er ho­ved­sæ­de for man­ge virk­som­he­der, som el­lers kun­ne væ­re ble­vet solgt til ud­lan­det. Det er vig­tigt for dan­ske ar­bejds­plad­ser, forsk­ning og ud­dan­nel­se,” si­ger Le­ne Skole.

Og­så Pe­ter Mo­gen­sen, der er di­rek­tør i Kra­ka Ad­visory, ser kla­re for­de­le i, at virk­som­he­der gri­ber for­ret­nin­gen an på en, som han ud­tryk­ker det, lang­sig­tet og me­re ba­lan­ce­ret måde.

Det er vig­tigt, at vi i re­le­van­te sam­men­hæn­ge i hø­je­re grad ser det lang­sig­te­de ejer­skab som en styr­ke, der er med til at træk­ke vo­res sam­fund i en god retning

Pe­ter Mo­gen­sen – Di­rek­tør, Kra­ka Advisory

”Der­med sik­rer ejer­ne bag den ty­pe virk­som­he­der, at virk­som­he­den ud­vik­ler sig, så den og­så gi­ver af­kast og brin­ger vær­di til kom­men­de ge­ne­ra­tio­ner. Det er vig­tigt, at vi i re­le­van­te sam­men­hæn­ge i hø­je­re grad ser det lang­sig­te­de ejer­skab som en styr­ke, der er med til at træk­ke vo­res sam­fund i en god ret­ning. Så for ek­sem­pel fond­se­jer­skab ind­går som en re­el over­vej­el­se og mu­lig­hed, når man be­slut­ter sel­skabs­form for den virk­som­hed, man stif­ter,” si­ger Pe­ter Mo­gen­sen i en pressemeddelelse.

Kra­ka Ad­visory er ejet af en er­hvervs­dri­ven­de fond, Fon­den Kraka.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer