Sekretariatschef i fondsforening: ”Døren er åben”

Mens flere mindre og mellem­store fonde efterlyser øget samarbejde på tværs i sektoren, så er medlems­til­gang­en gået i stå i Fonde­nes Videns­center. Centrets nye hand­lings­plan rummer ingen konkrete initiativer om at hverve flere fonde, der vil bakke op om fore­ning­ens arbejde, men ”Døren er åben. Og vi vil meget gerne have flere med­lem­mer,” si­ger sekre­tariatsc­hef, Hanne Rasmussen.

Hanne Elisabeth Rasmussen (foto: Jacob Møller Overgaard)
”Vi skal væ­re til rå­dig­hed ik­ke kun for fon­de­ne, men for al­le som har en fag­lig in­ter­es­se i fonds­sek­to­ren,” si­ger Han­ne Ras­mus­sen, se­kre­ta­ri­ats­chef i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter (fo­to: Ja­cob Møl­ler Overgaard)

Fon­de­nes Vi­den­cen­ter øn­sker at op­nå en po­si­tion som den sam­len­de or­ga­ni­sa­tion for fon­de og fonds­lig­nen­de for­e­nin­ger i Dan­mark. Det frem­går af den nye hand­lings­plan, som den 28. fe­bru­ar blev præ­sen­te­ret på for­e­nin­gens generalforsamling.

Men selv om etab­le­rin­gen af den før­ste fonds­for­e­ning er ble­vet fulgt med stor op­mærk­som­hed i fonds­dan­mark, så er der nu 14 må­ne­der ef­ter stif­tel­sen kun kom­met gan­ske få nye fon­de med i in­der­kred­sen af lan­dets uddelingselite.

Sam­ti­dig ef­ter­ly­ser fle­re min­dre og mel­lem­sto­re fon­de et forum for er­fa­rings­ud­veks­ling og sam­ar­bej­de på ud­de­lings­om­rå­det. Hvil­ket net­op er det ene af to ho­ved­for­mål med stif­tel­sen af Fon­de­nes Videnscenter.

Cen­trets se­kre­ta­ri­ats­chef, Han­ne Ras­mus­sen har ik­ke tal på, hvor man­ge fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger, der ind­til vi­de­re har vist in­ter­es­se for et med­lem­skab, men hun på­pe­ger, at 2018 har væ­ret et etableringsår.

”Vi har jo pri­mært brugt det før­ste år på at byg­ge op, og vi har ik­ke væ­ret ude at slå på trom­me for med­lem­skab el­ler jag­tet nye med­lem­mer. Vi fo­ku­se­rer på at få de ting, vi har plan­lagt at la­ve, op at kø­re. Så­dan at vi gi­ver en re­el vær­di for vo­res med­lem­mer og for nye med­lem­mer,” si­ger Han­ne Ras­mus­sen og un­der­stre­ger, at en stor del af vi­dens­cen­trets ar­bej­de og­så går ud på at øge det ge­ne­rel­le vi­dens­ni­veau om fon­de i samfundet.

”Vi skal væ­re til rå­dig­hed ik­ke kun for fon­de­ne, men for al­le som har en fag­lig in­ter­es­se i fonds­sek­to­ren,” si­ger hun.

Elite og bredde

De nu­væ­ren­de med­lem­mer af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter ud­gør med få und­ta­gel­ser top­pen af fonds­dan­mark: De stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fon­de, som A.P. Møl­ler Fon­den og No­vo Nor­disk Fon­den er med. De stør­ste al­me­ne fon­de som Vil­lum Fon­den og 15. Ju­ni Fon­den er med. Og de stør­ste filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger som Re­al­da­nia og Tryg­fon­den er med.

Iføl­ge Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters nye qui­ck­gu­i­de står de nu­væ­ren­de med­lem­mer for 75 pct. af de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger i Dan­mark. Men må­lt på an­tal­let af do­na­tio­ner står de 25 mest ud­de­len­de fon­de kun for 13 pct. af de godt 87.000 stk. be­vil­lin­ger, som i 2017 til­faldt små og sto­re al­men­vel­gø­ren­de for­mål i Danmark.

Og ser man på an­tal­let af ud­de­len­de fon­de, så ud­gør for­e­nin­gen min­dre end 1 pct. af de 4.629 fon­de, som iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik er ak­tivt uddelende.

Si­den cen­tret blev stif­tet i de­cem­ber 2017, er der kun op­ta­get fi­re nye fonds­med­lem­mer i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Og si­den som­me­ren 2018 er der ik­ke kom­met nye med­lem­mer i for­e­nin­gen. Men det skyl­des ik­ke, at de sto­re to­ne­an­gi­ven­de fon­de øn­sker at væ­re ale­ne om at teg­ne fonds­sek­to­ren i Dan­mark, for­tæl­ler Han­ne Rasmussen.

”Nye fon­de er me­get vel­kom­ne i for­e­nin­gen. Vi har valgt at ven­te med at in­ten­si­ve­re ind­sat­sen for at få nye med­lem­mer. Det hæn­ger sam­men med, at vi rig­tig ger­ne vil sør­ge for, at der er no­get ind­hold og re­le­vans for med­lem­mer­ne. Alt­så at der er et godt til­bud til dem,” si­ger Han­ne Ras­mus­sen og un­der­stre­ger, at cen­tret al­le­re­de har fle­re til­bud, som er in­ter­es­san­te for en bre­de­re kreds af fonde.

”Vi er nå­et et styk­ke ad vej­en og no­get af det, vi al­le­re­de til­by­der, og som vi ved, at der er en in­ter­es­se for, er den vi­den­de­ling og de net­værk, som vi har. Der­u­d­over har vi se­mi­na­rer og wor­ks­hops, som går i dyb­den med for­skel­li­ge te­ma­er. Det er no­get, som er in­ter­es­sant for man­ge, og som jeg hå­ber vil gø­re end­nu fle­re in­ter­es­se­ret i at del­ta­ge,” si­ger hun.

En af de fon­de som godt kun­ne tæn­ke sig bed­re sam­ar­bej­de mel­lem fon­de­ne er Ja­s­cha Fon­den, som ud­de­ler godt 20 mio. kr. år­ligt. Det for­kla­re­de fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand, Anet­te Føls­gaard, i sid­ste ud­ga­ve af nyheds­bre­vet Dan­marks Fonde:

”Et for­ma­li­se­ret sam­ar­bej­de på tværs af de små og mel­lem­sto­re fon­de kun­ne gø­re det mu­ligt at løf­te stør­re pro­jek­ter i flok og gu­i­de an­sø­ge­re vi­de­re til an­dre re­le­van­te fon­de,” sag­de Anet­te Følsgaard.

På den bag­grund har Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter ta­get kon­takt til Ja­s­cha Fon­den for at bli­ve klo­ge­re på de små og mel­lem­sto­re al­me­ne fon­des behov.

”Vi ta­ger det op med dem nu og får en di­a­log med Ja­s­cha Fon­den for bed­re at for­stå, hvad der er de­res øn­sker og be­hov. Det er en del af et ar­bej­de, som vi har plan­lagt til se­ne­re på året, men nu er der en op­lagt mu­lig­hed for at gø­re det. Det hand­ler om at fyl­de ram­mer­ne for cen­te­rets ar­bej­de ud og sik­re at der er en vær­di bå­de for nu­væ­ren­de og kom­men­de med­lem­mer,” si­ger Han­ne Rasmussen.

God fondsledelse er optagelseskriterium

For at bli­ve med­lem i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter skal en fond dels væ­re ud­de­len­de og dels skal den re­de­gø­re for An­be­fa­lin­ger­ne for god Fonds­le­del­se. Re­de­gø­rel­sen er i for­vej­en lov­plig­tig for de ca. 1.360 er­hvervs­dri­ven­de fon­de, mens der ik­ke er nog­le krav til de al­me­ne fon­de el­ler de fonds­lig­nen­de for­e­nin­ger. Og iføl­ge Han­ne Ras­mus­sen har der væ­ret be­hov for at præ­ci­se­re i vedtæg­ter­ne, præ­cis hvad nye med­lem­mer skal gø­re for at op­fyl­de kriteriet:

”På ge­ne­ral­for­sam­lin­gen blev der be­slut­tet en vedtægts­æn­dring om god fonds­le­del­se. For­e­nin­gen me­ner at god Fonds­le­del­se er vig­tig. I den di­a­log, vi har haft med po­ten­ti­el­le nye med­lem­mer, har vi op­le­vet, at det var vig­tigt at ty­de­lig­gø­re for om­ver­de­nen de for­vent­nin­ger, vi har til nye med­lem­mer. Præ­ci­se­rin­gen be­ty­der, at man ved ind­mel­del­se skal re­de­gø­re for, hvor­dan man har sin prak­sis for An­be­fa­lin­ger­ne for god Fonds­le­del­se. Prin­cip­pet er følg el­ler forklar.”

Reg­ler­ne om god Fonds­le­del­se blev ind­ført med den nye er­hvervs­fonds­lov og har væ­ret gæl­den­de fra 2015. Un­der­sø­gel­ser har dog vist, at man­ge af de min­dre er­hvervs­dri­ven­de fon­de har haft svært ved at for­stå de en­kel­te an­be­fa­lin­ger og at op­fyl­de re­de­gø­rel­ses­kra­vet. Og Er­hvervs­sty­rel­sen har ef­ter to år re­vi­de­ret vej­led­nin­gen for at få fle­re fon­de til at re­de­gø­re kor­rekt. Og vi­dens­cen­tret står og­så klar til at vej­le­de al­me­ne fon­de i at re­de­gø­re for an­be­fa­lin­ger­ne, så­fremt de øn­sker op­ta­gel­se i fondsforeningen.

”He­le idéen med at ha­ve kra­vet i vedtæg­ter­ne er at frem­me be­vidst­he­den om God Fonds­le­del­se. Og hvis man ik­ke har er­fa­ring med God Fonds­le­del­se, så hjæl­per vi ger­ne til i pro­ces­sen. Dø­ren er åben. Og vi vil me­get ger­ne ha­ve fle­re med­lem­mer,” si­ger Han­ne Rasmussen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer