Annoncespot_img

”Shit happens”: Fodfejl spænder ben for europæisk fondsorganisation

For to uger siden skulle organisationerne Dafne og EFC have fusioneret i en ny organisation, kaldet Philea. For få mødedeltagere til EFC’s generalforsamling betyder dog, at organisationssammenlægningen er udskudt til 20. maj.

På sigt bli­ver det or­ga­ni­sa­tio­nen Philea, som skal va­re­ta­ge fon­de­nes og de filan­tro­pi­ske ak­tø­rers in­ter­es­ser i EU.

Den 16. fe­bru­ar skul­le ha­ve væ­ret da­gen, hvor de to eu­ro­pæ­i­ske or­ga­ni­sa­tio­ner, EFC og Daf­ne, ned­lag­de sig selv for at fu­sio­ne­re i en ny or­ga­ni­sa­tion kal­det Philea, der frem­over skal ta­le fon­de­nes og de filan­tro­pi­ske ak­tø­rers sag i Eu­ro­pa.

Men så­dan gik det ik­ke. Til ge­ne­ral­for­sam­lin­gen, hvor EFC skul­le op­hæ­ve sig selv, vi­ste det sig, at der mang­le­de 11 de­le­ge­re­de mø­de­del­ta­ge­re, før for­sam­lin­gen var be­slut­nings­dyg­tig iføl­ge eg­ne vedtægter.

Det for­tæl­ler Jes­per Ny­gård, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Re­al­da­nia og med­lem af EFC’s le­del­ses­or­gan, Styrelsesrådet.

”Al­le hav­de gjort sig uma­ge for, at det her skul­le lyk­kes. Bå­de le­del­sen og de me­d­ar­bej­de­re, som har ar­bej­det for det i me­re end et år. Al­le var vars­le­de, og der var gjort al­le mu­li­ge for­søg på at få folk til at duk­ke op til mø­det på Zoom. Folk må ha­ve tænkt: ”Det kla­rer de an­dre nok.” Men det gjor­de de ik­ke,” si­ger Jes­per Ny­gård, der selv delt­og i den di­gi­ta­le generalforsamling.

European Foundation Centre (EFC):

EFC er en med­lem­s­for­e­ning for fon­de og an­dre filan­tro­pi­ske ak­tø­rer. For­e­nin­gen tæl­ler i om­eg­nen af 250 med­lem­mer og blev grund­lagt i 1989. EFC har ho­ved­sæ­de i Philant­hro­py Hou­se i Bruxelles.

Han kal­der si­tu­a­tio­nen for ”ær­ger­lig,” men og­så ”en lil­le smu­le morsom.”

Sammenlægning rykket til 20. maj

De mang­len­de del­ta­ge­re ved EFC’s ge­ne­ral­for­sam­ling be­ty­der, at den for­mel­le op­ret­tel­se af Philea og fu­sio­nen mel­lem EFC og Daf­ne er ud­skudt til 20. maj.

”Al­le de pro­ces­ser, som vi har væ­ret igen­nem op til 16. fe­bru­ar, skal vi nu igen­nem en gang til,” si­ger Jes­per Nygård.

Han for­kla­rer, at selv­om Phileas stif­ten­de ge­ne­ral­for­sam­ling ik­ke fandt for­melt sted, så ar­bej­der or­ga­ni­sa­tio­nen vi­de­re som planlagt.

”Men der vil tek­nisk set væ­re ta­le om to for­skel­li­ge juri­di­ske en­he­der, der kø­rer med hver de­res øko­no­mi og hver de­res med­lem­mer,” si­ger Jes­per Ny­gård med hen­vis­ning til Daf­ne og Philea.

Nok fremmødte i Dafne

Selv­om den læn­ge ven­te­de fu­sion nu bli­ver tre må­ne­der for­sin­ket, var stem­nin­gen ude­luk­ken­de po­si­tiv, da det gik op EFC’s med­lem­mer, at de ik­ke var be­slut­nings­dyg­ti­ge, for­tæl­ler Jes­per Nygård:

”Al­le i rum­met på zoom trak på smilebån­det. Der var in­gen sur­hed og ir­ri­ta­tion, men til gen­gæld skæ­ve smil og en ”shit hap­pens-” at­ti­tu­de. Jeg er sik­ker på, at vi vil gri­ne af det, når vi en­gang hol­der Phileas 25 års ju­bilæum i 2047. Der er in­gen tvivl i mit sind om, at det lyk­kes den 20. maj,” ly­der det fra den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jes­per Nygård.

Donors and Foundations Networks in Europe (Dafne):

Daf­ne er en or­ga­ni­sa­tion for na­tio­na­le bran­che­for­e­nin­ger, der or­ga­ni­se­rer fon­de og filan­tro­per i Eu­ro­pa. Daf­ne har ca. 30 med­lem­mer og re­præ­sen­te­rer i om­eg­nen af 10.000 eu­ro­pæ­i­ske fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger. Fra Dan­mark er Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter med­lem. Daf­ne har til hu­se i Philant­hro­py Hou­se i Bruxelles.

Kort før EFC’s mø­de af­holdt Daf­ne sin di­gi­ta­le ge­ne­ral­for­sam­ling. Her to­ne­de nok mø­de­del­ta­ge­re frem på skær­men, og or­ga­ni­sa­tio­nen valg­te enstem­migt at ned­læg­ge sig selv til for­del for Philea. Om den be­slut­ning, skal ta­ges om, ved Jes­per Ny­gård dog ikke.

Ud­sæt­tel­sen af fu­sio­nen be­ty­der blandt an­det, at Jes­per Ny­gård fort­sæt­ter i EFC’s le­del­ses­or­ga­ner nog­le må­ne­der endnu.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer