Top 20: De mest læste historier i år

Fundats har gjort halvårsstatus på vores dækning af fondenes indflydelse i samfundet. Her er de 20 mest læste historier.

Teg­ning: Bob Katzenelson.

Fon­de­nes ak­ti­vi­te­ter og ind­fly­del­se i sam­fun­det be­skri­ves of­te med or­det magt. Net­op udø­vel­se, de­ling og ud­de­le­ge­ring af filan­tro­pisk magt er og­så te­ma­er, der går igen i fle­re af de 20 mest po­pu­læ­re hi­sto­ri­er i før­ste hal­vår af 2021:

Besøgshunde (foto: Trygfonden)
Må­let med Tryg­fon­dens nye stra­te­gi, der træ­der i kraft den 1. ja­nu­ar 2022, er at ska­be ”tryg­hed gen­nem he­le li­vet” (fo­to: Trygfonden).

20Tryg­fon­dens med­lem­s­valg­te re­præ­sen­tant­skab har gen­nem læn­ge­re tid væ­ret en­ga­ge­ret i at læg­ge en ny stra­te­gi for Tryg­heds­grup­pen. Et væ­sent­ligt suc­ceskri­te­ri­um for det filan­tro­pi­ske ar­bej­de bli­ver at in­vol­ve­re så man­ge dan­ske­re som mu­ligt i at ta­ge an­svar for bå­de de­res egen og an­dre men­ne­skers tryghed.

Re­præ­sen­tant­ska­bet og be­sty­rel­sen i Tryg­fon­den eks­pe­ri­men­te­rer sam­ti­dig med at de­le no­get af den filan­tro­pi­ske magt. Det sker via af­stem­nin­ger, hvor med­lem­mer­ne i Tryg­heds­grup­pen kan få ind­fly­del­se på hvil­ke uddelingstemaer,
der skal pri­o­ri­te­res lokalt:

– – –
Olav He­s­sel­da­hl skal som ny di­rek­tør sam­ar­bej­de med be­sty­rel­ses­for­mand og stif­ter Claus Meyer.

19 Den so­ci­a­le fond Mel­ting Pot Fo­un­da­tion har i fle­re år le­vet på stif­te­ren Claus Mey­ers nå­de og øko­no­mi­ske op­bak­ning. Men fon­den an­sat­te i for­å­ret en ny di­rek­tør, der skal sæt­te skub i de so­ci­a­le pro­jek­ter og skaf­fe fle­re pen­ge til indsatserne.

 

 

 

Selv­om pu­blic af­fairs er et vig­tigt værk­tøj for fle­re fon­de, er der sto­re for­skel­le på, hvor­dan de kon­kret gri­ber ar­bej­det an.

18 Man­ge fon­de ar­bej­der på om­rå­der, som hand­ler om vel­færds­sam­fun­det og har bred po­li­tisk og fol­ke­lig in­ter­es­se. Der­for er pu­blic af­fairs ble­vet en vig­tig del af fle­re fon­des arbejde.

Et kig ned i fon­de­nes værk­tøjskas­ser vi­ser, at der er for­skel på, hvor ak­tivt fonds­be­sty­rel­ser­ne øn­sker at på­vir­ke in­ter­es­sen­ter­ne med de­res pu­blic affairs-indsatser.

 

Peter Giacomello (illustration baseret på foto fra Tuborgfondet)
"Det har stor be­tyd­ning, at vi kan ud­de­le op til 90 mil­li­o­ner kro­ner i år. Der­for ser vi frem til at mod­ta­ge en mas­se an­søg­nin­ger,” si­ger Tu­borg­fon­dets se­kre­ta­ri­ats­chef Pe­ter Gi­a­co­mel­lo (Fo­to: Tuborgfondet).

17 På trods af cor­ona­kri­sen kom Carls­berg A/S godt ud af 2020. Det var godt nyt for Tu­borg­fon­det, som er en af­de­ling un­der Carls­berg­fon­det. I marts med­del­te Tu­borg­fon­dets di­rek­tør, at ud­de­lin­ger­ne ven­tes at sti­ge med 50 pro­cent i år. Pen­ge­ne skal gå til un­ge i al­de­ren 16-30 år og til ung­domsor­ga­ni­sa­tio­ner, der vi­ser mod og hand­le­kraft til at ska­be frem­ti­dens sam­fund og erhvervsliv.

 

 

Jesper Nygård (foto: Realdania)
Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Re­al­da­nia Jes­per Ny­gård slår til lyd for, at ak­tø­rer­ne i den filan­tro­pi­ske sek­tor åb­ner øj­ne­ne end­nu me­re for part­ner­ska­ber (fo­to: Realdania).

16 Mens 2020 var ken­de­teg­net ved agi­li­tet og hur­ti­ge re­ak­tio­ner på den aku­t­te cor­ona­kri­se, er det vig­tigt, at fon­de­ne sam­ti­dig be­va­rer kik­ker­ten for øj­ne­ne og er med til at ska­be lang­sig­te­de løs­nin­ger på an­dre sam­funds­ud­for­drin­ger. Fonds­sek­to­ren skal be­va­re ev­nen til at tæn­ke 10, 20 el­ler 30 år frem og ik­ke un­der­læg­ge sig kort­sig­te­de po­li­ti­ske el­ler øko­no­mi­ske interesser.

Det for­tal­te ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Re­al­da­nia og næst­for­mand i be­sty­rel­sen for Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård i et nytår­s­in­ter­view med Fundats.

 

Nick Hækkerup (foto: Statsministeriet)
Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) har nu ned­sat det læn­ge ven­te­de fonds­ud­valg, der skal op­da­te­re re­gel­sæt­tet om­kring de al­me­ne fon­de (fo­to: Statsministeriet)

15 Hver fjer­de al­me­ne fond le­ver ik­ke op til hvid­va­skreg­ler­ne om re­gi­stre­ring af re­el­le eje­re, vi­ste en rap­port fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter i foråret.

Den pro­blem­stil­ling vil­le ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup ha­ve med i kom­mis­so­ri­et for det fonds­ud­valg, der skal ku­le­gra­ve love og reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Se­ne­re på året – i ju­ni må­ned – ud­pe­ge­de mi­ni­ste­ren de 16 eks­per­ter og em­beds­mænd, der skal gen­nem­gå om­rå­det og af­dæk­ke be­ho­vet for en mo­der­ni­se­ring og æn­dring af fondsloven

 

Unge på erhvervsuddannelser (foto: Industriens Fond)
I ja­nu­ar 2021 har In­du­stri­ens Fond skudt en mil­li­on kro­ner ind i en ny on­li­ne ud­dan­nel­ses­vej­led­nings­plat­form, ’Get Your Grip’, som skal få fle­re un­ge til be­vidst og må­l­ret­tet at ta­ge en er­hverv­s­ud­dan­nel­se (fo­to: In­du­stri­ens Fond).

14 Cir­ka 20 pro­cent af de un­ge star­ter på en er­hverv­s­ud­dan­nel­se. Men langt fle­re bur­de væl­ge de er­hvervs­ret­te­de ud­dan­nel­ser frem­for de al­me­ne gym­na­sieud­dan­nel­ser, me­ner en ræk­ke fonde.

Der­for væl­ger fle­re fon­de at rå­be vagt i ge­vær og in­ten­si­ve­re de­res fo­kus på at støt­te pro­jek­ter, som kan åb­ne de un­ges – og de­res for­æl­dres – øj­ne for erhvervsuddannelserne.

https://​fun​dats​.dk/​f​a​g​o​m​r​a​a​d​e​r​/​u​d​d​a​n​n​e​l​s​e​/​f​l​e​r​e​-​f​o​n​d​e​-​v​i​l​-​g​o​e​r​e​-​d​e​t​-​c​o​o​l​-​a​t​-​b​l​i​v​e​-​h​a​a​n​d​v​a​e​r​k​er/

På årets ge­ne­ral­for­sam­ling i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter drøf­te­de med­lem­mer­ne en ek­stern eva­lu­e­ring af for­e­nin­gens virke.

13 Fonds­for­e­nin­gen Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, der ik­ke vil væ­re en bran­che­for­e­ning, lod sig i for­å­ret eva­lu­e­re af med­lem­mer og interessenter.

Ud­over en ud­trykt til­freds­hed med for­e­nin­gens vir­ke in­de­holdt kon­klu­sio­ner­ne bud­ska­ber om at ”gå me­re til stå­let” og at over­ve­je et stør­re op­tag af nye medlemmer.

 

Rasmus Kristian Feldthusen
Pro­fes­sor, cand. jur., ph.d. Ras­mus Kri­sti­an Feldt­hu­sen er med­lem af Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se, som i ju­ni 2020 of­fent­lig­gjor­de et re­vi­de­ret sæt an­be­fa­lin­ger. Fo­to: Kø­ben­havns Universitet

12 Sid­ste år of­fent­lig­gjor­de Ko­mitéen for god fonds­le­del­se et re­vi­de­ret sæt an­be­fa­lin­ger, som hav­de ef­fekt al­le­re­de fra for­å­rets regnskabssæson.

Med­lem af Ko­mitéen for god Fonds­le­del­se, pro­fes­sor Ras­mus Kri­sti­an Feldt­hu­sen, gen­nem­gik de væ­sent­lig­ste æn­drin­ger, som fonds­be­sty­rel­ser­ne bør væ­re op­mærk­som­me på, når de af­rap­por­te­rer om trans­pa­rens, til­valg og fra­valg over for offentligheden.

 

 

 

Haut x Bikubenfonden Pop Up Residency
Ar­kiv­fo­to: 'HAUT x Bi­ku­ben­fon­den Pop Up Resi­den­cy' lig­ger i Bi­ku­ben­fon­dens byg­ning i det in­dre Kø­ben­havn, hvor en eta­ge er ind­ret­tet til et stu­dio for sce­ne­kunst­ne­ri­ske udviklingsprocesser.

11 Fon­de­nes sti­gen­de am­bi­tio­ner om at le­ve­re sam­funds­for­an­drin­ger ryk­ker ved for­hol­det mel­lem løn og ud­de­lin­ger. Re­la­tivt fær­re pen­ge har en ek­stern an­sø­ger som mod­ta­ger, mens fle­re ud­de­lings­kro­ner bli­ver brugt til af­løn­ning af in­ter­ne projektmedarbejdere.

I Bi­ku­ben­fon­den bli­ver me­re end halv­de­len af de 26 an­sat­te i fon­den af­løn­net med al­men­nyt­ti­ge bevillingskroner.

 

Nor­dea-fon­den i di­a­log med po­ten­ti­el­le an­sø­ge­re i et telt på Hol­bæk havn (Fo­to: Ri­cky Malloy).

10 Fon­de stif­tet af stør­re fæl­les­ska­ber har go­de for­ud­sæt­nin­ger for la­de in­ter­es­sen­ter­ne få del i den filan­tro­pi­ske magt. I den in­ter­na­tio­na­le fonds­ver­den har be­gre­bet par­ti­ci­part­ory philant­hro­py læn­ge væ­ret om­talt som en må­de at del­ag­tig­gø­re mod­ta­ger­mil­jø­er­ne i fon­de­nes ud­de­lings­po­li­ti­ske arbejde.

Men selv­om mil­li­ar­der­ne ho­ber sig op i de dan­ske koo­pe­ra­tivt stif­te­de fon­de, er det sta­dig kun en­kel­te fonds­be­sty­rel­ser, der ind­dra­ger om­ver­de­nen i de filan­tro­pi­ske beslutningsprocesser.

 

 

Kun tre af de 40 mest ud­de­len­de fon­de er slet ik­ke til ste­de på hver­ken Face­book, Lin­ke­din, Twit­ter el­ler Instagram.

9 37 af de 40 mest ud­de­len­de fon­de er ak­ti­ve på so­ci­a­le me­di­er, vi­ste en kort­læg­ning fra Fundats.

Hver fem­te af fon­de­ne i un­der­sø­gel­sen er til ste­de på al­le fi­re so­ci­a­le me­di­er Face­book, Lin­ke­din, Twit­ter el­ler Instagram.

Bag­grun­den for fon­de­nes øge­de til­ste­de­væ­rel­se er blandt an­det øn­sket om at kom­mu­ni­ke­re med mod­ta­ger­mil­jø­er­ne og at frem­stå transparente.

 

Carlsbergfondets bestyrelse (foto: Carlsbergfondet)
I Carls­berg­fon­det be­hand­les al­le an­søg­nin­ger om støt­te til vi­den­ska­be­li­ge pro­jek­ter di­rek­te af be­sty­rel­sens fem med­lem­mer (fo­to: Carlsbergfondet).

8 Fon­de­ne be­ta­ler ni mil­li­ar­der kro­ner af den of­fent­li­ge forsk­ning i Dan­mark. De fle­ste sto­re fon­de ud­de­le­ge­rer i prak­sis en del af be­slut­nings­kom­pe­ten­cen til uaf­hæn­gi­ge, fag­li­ge be­døm­mel­ses­pa­ne­ler for at sik­re, at pen­ge­ne går til de bed­ste el­ler mest loven­de forskningsprojekter.

I Carls­berg­fon­det er det der­i­mod de fem pro­fes­so­rer i fon­dens be­sty­rel­se, der selv gen­nem­går og pri­o­ri­te­rer an­søg­nin­ger­ne på al­le forskningsområderne.

 

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Leo Fon­det Jes­per Mailind.

7 Leo Fon­det har i fle­re år ar­bej­det med at om­de­fi­ne­re den ejer­struk­tur, der skal bæ­re dat­ter­sel­ska­bet Leo Phar­ma ind i fremtiden.

Fun­dats tal­te med ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jes­per Mai­lind om, hvor­dan fon­den har fun­det den ret­te me­de­jer til sel­ska­bet. Og om over­vej­el­ser­ne bag be­slut­nin­gen om at sæl­ge en del af me­di­ci­nal­sel­ska­bet til en kapitalfond.

 

 

 

”Jeg har haft mit fo­kus på for­må­let med det, vi i fon­den ar­bej­der med og for og som vi støt­ter, og jeg sy­nes, at den fo­kus og syn­lig­hed, fon­den har få­et i of­fent­lig­he­den, har væ­ret stor,” si­ger Bir­git­te Nauntofte.

6 I marts med­del­te Bir­git­te Naun­tof­te, at hun træk­ker sig til­ba­ge ef­ter 12 år på po­sten som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i No­vo Nor­disk Fonden.

I lø­bet af den pe­ri­o­de af er den filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­tet i bå­de No­vo Nor­disk Fon­den og fonds­sek­to­ren ste­get mar­kant. Og det er en ud­vik­ling, som Bir­git­te Naun­tof­te for­ven­ter vil fort­sæt­te frem­over – bå­de for de an­søg­nings­drev­ne og de ka­ta­ly­ti­ske fon­de. Der­u­d­over for­ven­ter hun et øget in­ter­na­tio­nalt sam­ar­bej­de om de sto­re ud­for­drin­ger, der går på tværs af landegrænser.

 

 

Folkemødet 2019 (foto: Janus Moos)
Fol­ke­mø­det 2019 (fo­to: Ja­nus Moos)

5Langt hen i for­å­ret var der usik­ker­hed om ram­mer­ne for af­vik­lin­gen af årets Fol­ke­mø­de. Mens en del fon­de holdt fast i fy­sisk del­ta­gel­se, tog an­dre kon­se­kven­sen og blev hjem­me. For nog­le gav cor­o­na­pau­sen fra Al­lin­ge an­led­ning til at genover­ve­je om­fan­get af den til­ba­ge­ven­den­de til­ste­de­væ­rel­se på Bornholm.

 

Claus Omann Jensen (foto: Færchfonden)
"I fon­den spør­ger vi blandt an­det os selv, om vi er ty­de­li­ge nok om­kring, hvad det er, vi støt­ter – og om det er for kom­pli­ce­ret at sø­ge,” si­ger Fær­ch­fon­dens di­rek­tør Claus Om­ann Jen­sen (fo­to: Færchfonden)

4 Og­så den fjer­de mest læ­ste hi­sto­rie hav­de en cor­o­na-re­la­te­ret vin­kel. Fær­ch­fon­den var nem­lig klar til at øge si­ne be­vil­lin­ger sid­ste år, men i ste­det end­te året med en ned­gang i an­tal­let af an­søg­nin­ger på 20 pro­cent. Det fik fon­dens di­rek­tør, Claus Om­an Jen­sen til at over­ve­je om fon­den frem­over kan bli­ve ty­de­li­ge­re i sin kom­mu­ni­ka­tion af uddelingspolitikken.

 

Niels Due Jensen (foto: Grundfos)
Med fem mil­li­o­ner kro­ner om året hå­ber Ni­els Due Jen­sen at kun­ne hjæl­pe mel­lem fem og ti ny­re­pa­tien­ter til ud­lan­det (fo­to: Grundfos).

3 På tred­je­plad­sen over de mest læ­ste hi­sto­ri­er er nyhe­den om en ny fond fra Due Jensen-familien.

Bag­grun­den er et pro­blem i det dan­ske sund­heds­væ­sen, som stif­te­ren Ni­els Due Jen­sen øn­sker at bi­dra­ge til at lø­se: Dan­mark har en grund­læg­gen­de man­gel på do­nor­ny­rer, og sunds­sy­ste­met er hver­ken dyg­ti­ge el­ler ef­fek­ti­ve nok til at skaf­fe de ny­rer, der er brug for, når pa­tien­ter­ne bli­ver syge.

Det mang­len­de til­bud om ny­re­trans­plan­ta­tion i Dan­mark ko­ster hvert år men­ne­ske­liv, som kun­ne væ­re red­det, hvis ho­spi­tal­sy­ste­met pri­o­ri­te­re­de et in­ter­na­tio­nalt sam­ar­bej­de på området.

Be­sty­rel­ses­for­mand Mi­cha­el Bro­ck­en­huus-Scha­ck og næst­for­mand Ma­j­ken Schultz vedt­og sid­ste år en ny in­ve­ste­rings­stra­te­gi for Re­al­da­nia. I føl­ge stra­te­gi­en lig­ger det in­den­for for­e­nin­gens for­stå­el­se af sam­funds­ansvar at in­ve­ste­re i sel­ska­ber, der pro­du­ce­rer atomvåben.

2De filan­tro­pi­ske fon­de og for­e­nin­gers magt hvi­ler i høj grad på de­res for­mu­er. Ik­ke de­sto min­dre er der ik­ke me­get trans­pa­rens om hvor­dan fon­de­ne væl­ger at pla­ce­re de­res frie mid­ler, som til­sam­men tæl­ler tre-cif­re­de mil­li­ard­be­løb. En af und­ta­gel­ser­ne er Re­al­da­nia, som hvert år of­fent­lig­gør nav­ne­ne på de ak­tie­sel­ska­ber, som for­e­nin­gen er me­de­jer af via.

I marts kun­ne Fun­dats der­for for­tæl­le, at Re­al­da­nia in­ve­ste­rer en del af si­ne for­mue i vå­ben og krigs­ma­te­ri­el. Ved ind­gan­gen til 2021 hav­de for­e­nin­gen ak­tier i 11 virk­som­he­der, der pro­du­ce­rer vå­ben, hvoraf tre af sel­ska­ber­ne med­vir­ker til at la­ve atom­vå­ben og der­for er eks­klu­de­ret fra in­ve­ste­rings­u­ni­ver­set hos en lang ræk­ke dan­ske og nor­di­ske pensionsselskaber.

 

Be­sty­rel­ses­for­mæn­de­ne Jens Kann-Ras­mus­sen og Hans Kann Ras­mus­sen for­an et re­lief af Vil­lum Kann Rasmussen.

1 Hal­vå­rets mest læ­ste hi­sto­rie var nyhe­den om Vil­lum og Ve­lux Fon­de­ne, der be­slut­te­de at øge fo­kus på kli­ma­dags­ord­nen og ka­na­li­se­re end­nu fle­re pen­ge ind i kam­pen for at mind­ske temperaturstigningerne.

Med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling på 320 mil­li­o­ner kro­ner over fem år, vil fon­de­ne blandt an­det un­der­støt­te mål­sæt­nin­gen om at re­du­ce­re ud­led­nin­gen af driv­hus­gas­ser med 70 pro­cent i 2030.

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer