Aktuelle calls og puljer: Læring, klima, kunst, sundhed og nordisk samhørighed

Temaindkaldelser, calls, puljer og ansøgningsrunder. Kært barn har mange navne, når fondene sætter strategisk retning på uddelingskronerne. Vi tager turen rundt i fondslandskabet, hvor flere af fondene lige nu vifter med pengene for at tiltrække kvalificerede ansøgere til målrettede bevillinger.

Nor­dea-fon­dens nye løbs­pul­je på fem mio. kr. er en af de ak­tu­el­le calls og te­maind­kal­del­ser, der i øje­blik­ket er åben for ansøgninger.

Den sam­le­de dan­ske fonds­sek­tor står hvert år bag cir­ka 77.000 en­kelt­be­vil­lin­ger, og en stor del af dem ud­de­les på bag­grund af te­ma­ba­se­re­de ansøgningsrunder.

Vi har set på en ræk­ke af de ak­tu­el­le te­maind­kal­del­ser, som fon­de­ne har of­fent­lig­gjort på bag­grund af de­res stra­te­gi­ske ind­sats­om­rå­der og uddelingspolitikker.

Vi be­gyn­der med en li­ge­frem ef­ter­lys­ning fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning LB For­e­nin­gen, der er ho­ve­d­ak­tio­nær i Læ­rer­stan­dens Brandforsikring.

For­e­nin­gen ad­mi­ni­stre­rer to fon­de, der hvert år ud­de­ler støt­te til pro­jek­ter, som kan ska­be pæ­da­go­gisk ud­vik­ling med et frem­tids­o­ri­en­te­ret per­spek­tiv. Og som kan bli­ve af be­tyd­ning for stør­re de­le af un­der­vis­nings­om­rå­det mel­lem bør­ne­ha­ve- og universitetsniveau.

Tid­li­ge­re i år åb­ne­de LB Fon­den sam­men med LB For­e­nin­gens Fond for en an­søg­nings­run­de til pro­jek­ter på un­der­vis­nings­om­rå­det, der har fo­kus på ver­dens­mål 12 - An­svar­ligt for­brug og produktion.

Net­op nu er for­e­nin­gen ude med en op­for­dring til at sen­de fle­re ansøgninger:

”Ef­ter­lys­ning. Hjælp os med at fin­de pro­jek­ter in­den for un­der­vis­nings­om­rå­det, der har fo­kus på an­svar­ligt for­brug og pro­duk­tion. Vo­res de­mo­kra­ti­kon­su­lent, Ce­ci­lia Storm Bran­den­hoff står klar til at mod­ta­ge an­søg­nin­ger til LB Fon­den og LB For­e­nin­gens Fond, der i år ud­de­ler over 1,2 mio. kro­ner til pro­jek­ter på un­der­vis­nings­om­rå­det, der har fo­kus på ver­dens­mål 12. Pro­jek­ter­ne skal bi­dra­ge til ud­vik­lin­gen gen­nem læ­ring og pæ­da­go­gik,” skri­ver LB For­e­nin­gen i et op­slag på Linkedin.

Der er an­søg­nings­frist den 1. sep­tem­ber og man kan læ­se me­re om an­søg­nings­run­den her.

Nordisk samarbejde

Nor­disk sam­hø­rig­hed er en af A. P. Møl­ler Fon­dens fun­dats­be­stem­te ud­de­lings­for­mål. For at ud­dy­be mu­lig­he­der­ne i årets te­maind­kal­del­se på om­rå­det, in­vi­te­rer fon­den nu til ori­en­te­rings­mø­de i au­gust må­ned – godt en må­ned før te­maind­kal­del­sens an­søg­nings­frist den 22. september.

”Nor­disk sam­hø­rig­hed er et kon­kret fo­ku­s­om­rå­de i fun­dat­sen i A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fond til al­me­ne For­maal. En sam­hø­rig­hed, der blandt an­det un­der cor­o­na­pan­de­mi­en har væ­ret ud­for­dret. Fon­den in­vi­te­rer nu ak­tø­rer til at sen­de pro­jekt­for­slag, der kan bi­dra­ge po­si­tivt til at ud­vik­le det nor­di­ske sam­ar­bej­de,” skri­ver fonden.

Se­kre­ta­ri­a­tet op­ly­ser, at an­søg­nin­ger vil ind­gå i fon­dens ge­ne­rel­le pri­o­ri­te­rin­ger, og der er der­for ik­ke af­sat en sær­skilt el­ler af­græn­set øko­no­mi­ske ram­me til ud­de­lin­ger­ne in­den­for temaet.
Man kan læ­se me­re om te­maind­kal­del­sen her.

Klima-puljer

Fle­re dan­ske fon­de har få­et øj­ne­ne op for kli­ma­filan­tro­pi, og i sid­ste uge blev en ny an­søg­nings­run­de lan­ce­ret, mens der er li­ge om lidt er mu­lig­hed for in­ter­es­se­til­ken­de­gi­vel­se på en an­den klimapulje.

Når der i den dan­ske fonds­sek­tor ta­les om ind­sat­ser til at be­kæm­pe kli­mapro­ble­mer er det, som det har væ­ret i åre­vis, fon­de­ne om­kring VKR/Ve­lux-kon­cer­nen, der sid­der i fø­rer­trøj­en og selv ta­ger an­svar i spid­sen af fondsfeltet.

I sid­ste uge blev en ny an­søg­nings­run­de lan­ce­ret mens der li­ge om lidt er mu­lig­hed for in­ter­es­se­til­ken­de­gi­vel­se på en an­den kli­ma­pul­je - med VKR-fonds­fa­mi­li­en som af­sen­der af beg­ge puljer.

Den ene er fra den in­ter­na­tio­na­le kli­ma­fond KR Fo­un­da­tion, som har lan­ce­ret sit før­ste call til en dansk må­l­grup­pe. Det hand­ler om klimakommunikation.

Her kan man sø­ge om støt­te til al­le ty­per af kom­mu­ni­ka­tions­ak­ti­vi­te­ter, der bi­dra­ger til at ska­be hand­ling for kli­ma­et, og som støt­ter op om re­a­li­se­rin­gen af de dan­ske re­duk­tions­mål, der er for­ma­li­se­ret i klimaloven.

Må­let er at klæ­de børn og un­ge godt på til frem­ti­den og en­ga­ge­re dem i de kli­ma­løs­nin­ger, de skal væ­re med til at finde

Agi Cson­ka – Pro­gram­chef, Vil­lum Fon­dens ud­de­lings­om­rå­de for børn, un­ge og science

Man kan sø­ge om pro­jekt­støt­te for mel­lem 25.000 og 250.000 kr. An­søg­nings­run­den er op­delt i fa­ser, og selv­om den en­de­li­ge de­ad­li­ne for an­søg­nin­ger først er den 9. sep­tem­ber, skal man skyn­de sig at gi­ve sin in­ter­es­se til ken­de in­den fre­dag den 18. ju­ni kl. 10.

Her­ef­ter mod­ta­ger man en­ten et af­slag el­ler en in­vi­ta­tion til at skri­ve en me­re de­tal­je­ret ansøgning.
Man kan læ­se me­re om KR Foundation’s støt­te til kli­makom­mu­ni­ka­tion her.

Og­så KR Foundation’s sto­re­bror-fond, Vil­lum Fon­den, of­fent­lig­gjor­de i sid­ste uge en ny pul­je, der hand­ler om me­re kli­ma i klasseværelset.

”Må­let er at klæ­de børn og un­ge godt på til frem­ti­den og en­ga­ge­re dem i de kli­ma­løs­nin­ger, de skal væ­re med til at fin­de. Med pulj­en øn­sker vi at frem­me god og mo­ti­ve­ren­de kli­maun­der­vis­ning i grund­sko­len og på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne – ik­ke kun in­den for na­tur­vi­den­skab men på tværs,” si­ger pro­gram­chef Agi Cson­ka fra Vil­lum Fon­dens ud­de­lings­om­rå­de for børn, un­ge og science.

Pulj­en er på 30 mil­li­o­ner kro­ner og støt­ter nye tvær­fag­li­ge kli­maun­der­vis­nings­for­løb, der rum­mer na­tur­fag­li­ge, sam­funds­fag­li­ge og hu­ma­ni­sti­ske elementer.

Ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner, for­e­nin­ger og or­ga­ni­sa­tio­ner kan sø­ge pulj­en til at ud­vik­le og af­prø­ve for­løb, der kan in­spi­re­re an­dre sko­ler og un­der­vi­se­re. Læs me­re her.

Genstart af kunstinstitutioner

Ny Carls­berg­fon­det er fort­sat ak­tu­el med et an­søg­nings­op­slag til dan­ske kun­stin­sti­tu­tio­ner. ”Gen­start­s­pul­je 2”, som op­sla­get hed­der, åb­ne­de 18, maj, og kunst­mu­se­er, kunst­hal­ler og ik­ke-kom­merci­el­le ud­stil­lings­ste­der kan sø­ge pulj­en frem til 9. august.

Den ek­stra­or­di­næ­re pul­je er på op til 50 mio. kr. og er op­ret­tet som føl­ge af den se­ne­ste lan­ge Covid-19-nedlukningsperiode.

”Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se øn­sker med pulj­en at imø­de­kom­me den vig­ti­ge bred­de og mang­fol­dig­hed, der ken­de­teg­ner de dan­ske kun­stin­sti­tu­tio­ner, og vi vil ta­ge høj­de for, at in­sti­tu­tio­ner­nes be­hov og genop­ret­nings­ind­sat­ser til­sva­ren­de er for­skel­li­ge. Helt kon­kret be­ty­der det, at vi vil væ­re åb­ne over­for de for­mål og spe­ci­fik­ke ud­giftspo­ster, støt­te­mid­ler­ne tæn­kes an­vendt til,” ud­ta­ler for­kvin­de i Ny Carls­berg­fon­det, Chri­sti­ne Buhl An­der­sen på fon­dens hjemmeside.

Læs me­re om Ny Carls­berg­fon­dets gen­start­s­pul­je her.

Mental sundhed og motion

I den ud­de­lings­po­li­ti­ske af­de­ling for sund­heds­for­mål var­mer Vel­liv For­e­nin­gen op til Dan­marks Men­tale Sund­heds­dag, der i år fo­re­går den 14. ok­to­ber. Al­le ar­bejds­plad­ser kan nu sø­ge 10.000 kr. til at af­hol­de et event på Dan­marks Men­tale Sund­heds­dag - det kan væ­re et fored­rag, en wor­ks­hop, team­bu­il­ding el­ler me­d­ar­bej­der­nes egen idé.

”Vi øn­sker at ska­be over­skud til, at ar­bejds­plad­ser­ne kan ta­ge en snak om den men­tale triv­sel ef­ter halvan­det år med et an­der­le­des, og for no­gen, ud­for­dren­de ar­bejds­liv. Dan­marks Men­tale Sund­heds­dag er en op­lagt an­led­ning for al­le virk­som­he­der til at gen­star­te og nytæn­ke hver­da­gen på ar­bejds­plad­sen ved at ta­le sam­men om det, de har væ­ret igen­nem. Al­le ar­bejds­plad­ser kan væ­re med og sø­ge om 10.000 kr. til Dan­marks Men­tale Sund­heds­dag,” ud­ta­ler pro­gram­chef hos Vel­liv For­e­nin­gen, Lars Bo Pe­der­sen i for­bin­del­se med opslaget.

An­søg­nings­fri­sten er den 23. au­gust 2021, og al­le an­sø­ge­re får svar i uge 36. Al­le op­for­dres til at sø­ge – og­så selv­om man delt­og sid­ste år, skri­ver for­e­nin­gens se­kre­ta­ri­at her

Vi slut­ter med et call for den fy­si­ske sund­hed og fæl­les­ska­ber: Nor­dea-fon­den lan­ce­re­de den 11. ju­ni en pul­je, der skal bi­dra­ge til at styr­ke folkesundheden:

Med en så­kaldt løbs­pul­je på fem mio. kr. vil Nor­dea-fon­den gi­ve ryg­vind til min­dre mo­tions­løb i he­le Dan­mark. For­e­nin­ger kan sø­ge op til 10.000 kr. i støt­te og få løb­strø­jer med eget tryk til al­le deltagere.

”De min­dre lo­ka­le mo­tions­be­gi­ven­he­der ud­gør en vig­tig del af det dan­ske idræts­bil­le­de – bå­de i de små by­sam­fund og i de stør­re by­er, hvor de er år­li­ge ak­ti­ve sam­lings­punk­ter for lo­kal­be­folk­nin­gen. De bi­dra­ger til at ska­be en klar iden­ti­tet og styr­ker den lo­ka­le sam­men­hængs­kraft,” si­ger Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, di­rek­tør i Nor­dea-fon­den i en pres­se­med­del­e­se om åb­nin­gen af løbspuljen.

Nor­dea-fon­den for­ven­ter at støt­te op til 600 min­dre lo­ka­le mo­tions­be­gi­ven­he­der, og løbs­pulj­en kan sø­ges af for­e­nin­ger, som vil ar­ran­ge­re min­dre, lo­ka­le mo­tions­be­gi­ven­he­der som ’mo­tions­løb’ med min. 50 og max. 500 del­ta­ge­re, der fo­re­går uden­dørs, og hvor del­ta­ger­ne be­væ­ger sig fra A til B - f.eks. ved at lø­be, cyk­le, gå, svøm­me, pad­le, ro, rul­le el­ler skate.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer