Bikubenfonden dropper kulturhistorie og øger kunststøtten

Bikubenfonden har over sommeren skærpet sin uddelingsstrategi og vil fremover ikke længere støtte kulturhistoriske projekter. Til gengæld øger fonden sit fokus på kunst. Strategiændringen er allerede omsat til handling, for fonden har netop åbnet for idéer til Udstillingsprisen Vision 2017 på tre mio. kr., som fremover alene kan gå til forslag med afsæt i kunsthistorien.

Kunst- og kul­tur­hi­sto­rie har hidtil væ­ret over­skrif­ten på det ene af Bi­ku­ben­fon­dens ni stra­te­gi­ske pro­gram­mer. Men fon­dens be­sty­rel­se har i som­mer ju­ste­ret stra­te­gi­pla­nen for 2014-2017 og øger nu sit fo­kus på kun­st­om­rå­det. Det be­ty­der sam­ti­dig, at kul­tur­hi­sto­rie ik­ke læn­ge­re er en del af Bi­ku­ben­fon­dens arbejdsområde.

Det op­ly­ser Bi­ku­ben­fon­den i for­bin­del­se med ind­kal­del­sen til for­slag og idéer til Ud­stil­lings­pri­sen Vi­sion 2017. Pri­sen på tre mio. kr. gi­ves til at re­a­li­se­re en vi­sio­nær ud­stil­lings­idé på mu­se­er, kunst­hal­ler el­ler an­dre udstillinger.

Æn­drin­gen i fon­dens stra­te­gi be­ty­der, at kun idéer og for­slag med af­sæt i kunst­hi­sto­ri­en kan kom­me be­tragt­ning til Bi­ku­ben­fon­dens udstillingspris.

”I Bi­ku­ben­fon­den har vi nu fo­kus på sce­ne­kunst og bil­led­kunst. Vi har valgt at skær­pe vo­res fo­kus for at kva­li­fi­ce­re vo­res ar­bej­de. Blandt an­det gi­ver et skær­pet fo­kus os mu­lig­hed for at ind­gå i en tæt­te­re di­a­log med bran­chen og der­med lo­ka­li­se­re de om­rå­der, der har be­hov for støt­te el­ler sær­li­ge ind­sat­ser. På den må­de bli­ver vi bed­re til at bi­stå kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne med at gå nye ve­je el­ler re­a­li­se­re de­res po­ten­ti­a­le,” si­ger Bi­ku­ben­fon­dens chef for kul­tu­r­om­rå­det, Met­te Marcus.

Hvor­for sker det li­ge nu, hvor den in­de­væ­ren­de stra­te­gi­plan for 2014-2017 nær­mer sig sin afslutning?

”Bi­ku­ben­fon­den er i gang med at ud­vik­le ny stra­te­gi, og den skal af­spej­les i Ud­stil­lings­pri­sen Vi­sion, der ud­de­les i 2017. Det er na­tur­lig­vis vig­tigt, at dem der ind­sen­der idéer til pri­sen er klar over, hvil­ke kri­te­ri­er de bli­ver be­dømt ud fra. Der­for mel­der vi det skær­pe­de fo­kus ud nu,” si­ger Met­te Marcus.

Skal be­slut­nin­gen og øn­sket om at fo­ku­se­re og kva­li­fi­ce­re ar­bej­det på sce­ne­kunst og bil­led­kunst ale­ne ses som en ef­fekt-mo­ti­ve­ret for­enkling af Bi­ku­ben­fon­dens ud­de­lings­prak­sis, el­ler er det og­så en re­ak­tion på pri­o­ri­te­rin­ger­ne af de stats­li­ge mid­ler på kunst- og kulturområdet?

”Vo­res over­ord­ne­de stra­te­gi er ik­ke til­pas­set en sær­lig po­li­tisk dags­or­den. Den er ble­vet til over en læn­ge­re pe­ri­o­de, hvor vi har af­søgt for­skel­li­ge om­rå­der og væ­ret i di­a­log med bran­chen. Som al­men­nyt­tig fond er vi me­get op­ta­get af at ud­nyt­te vo­res mid­ler bedst mu­ligt. Vi øn­sker at skær­pe vo­res fo­kus for at kva­li­fi­ce­re vo­res ar­bej­de, så vi kan ska­be nye mu­lig­he­der for kun­sten,” si­ger Met­te Marcus.

Der er de­ad­li­ne for idéop­læg til Vi­sion 2017 den 14. de­cem­ber, hvor­ef­ter jury­en vil ud­væl­ge tre til fem af de ind­send­te for­slag. De ud­valg­te del­ta­ge­re får her­ef­ter 20.000 kr. til at vi­de­re­ud­vik­le ud­stil­lings­idéer in­den jury­en ud­pe­ger den en­de­li­ge vin­der af udstillingsprisen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer