Civilstyrelsen beder Rockwool Fonden redegøre for formålsfortolkning

Fondsmyndigheden gransker fortsat Rockwool Fondens økonomi og uddelingspolitik, som blandt andet indebærer en negligering af fondens kunstformål. Fonden fastholder, at den ikke er forpligtet til at uddele til alle seks formål.

Ro­ck­wool Fon­den ejer 25 pro­cent af stem­me­ret­tig­he­der­ne og over 20 pro­cent af ak­tie­ka­pi­ta­len i Ro­ck­wool A/S. Fon­den er stif­tet som en klas­sisk al­men fond med seks for­skel­li­ge ud­de­lings­for­mål, her­un­der kunst­ne­ri­ske og hu­ma­ni­tæ­re for­mål (fo­to: Rockwool).

Ci­vilsty­rel­sens kon­tro­len­hed un­der­sø­ger fort­sat om Ro­ck­wool Fon­dens ak­ti­vi­te­ter over­hol­der vedtæg­ter­ne og fondsloven.

Ef­ter at ha­ve gen­nem­gå­et fon­dens regn­ska­ber, re­vions­pro­tokol­la­ter og le­ga­ta­r­for­teg­nel­ser bad fondstil­sy­net i sid­ste må­ned ”be­sty­rel­sen om at re­de­gø­re for be­sty­rel­sens for­tolk­ning af fon­dens formål.”

Det frem­går af do­ku­men­ter i kon­trolsa­gen, som Fun­dats har få­et ak­tind­sigt i.

Fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Elin Sch­midt for­tal­te i for­å­ret, at fonds­be­sty­rel­sen, som for ti­den le­des af Me­re­te El­d­rup, i en lang år­ræk­ke har ad­mi­ni­stre­ret fon­den som en ren forsk­nings- og in­ter­ven­tions­en­hed, hvor stør­ste­delen af ud­de­lin­ger­ne er gå­et til af­løn­ning af fon­dens eg­ne forskere.

Det har be­ty­det, at fon­dens ud­de­lin­ger pri­mært er gå­et til vi­den­ska­be­li­ge og so­ci­a­le for­mål samt til ’for­bed­ring af sam­funds­ud­vik­lin­gen.’ Der­i­mod er der gi­vet mar­kant min­dre til fon­dens hu­ma­ni­tæ­re for­mål, mens det kunst­ne­ri­ske for­mål helt er ble­vet negligeret.

Iføl­ge di­rek­tør Elin Sch­midt skyl­des skæv­de­lin­gen af ud­de­lings­mid­ler­ne, at be­sty­rel­sen for­tol­ker for­måls­pa­ra­graf­fen så­dan, at den til en hver tid sid­den­de be­sty­rel­se selv kan af­gø­re hvil­ke af fon­dens seks ud­de­lings­for­mål, der skal ny­de fremme.

”Vi er ik­ke for­plig­tet til at yde støt­te til kunst­for­må­let iføl­ge vo­res vedtæg­ter. Så be­sty­rel­sen har pri­o­ri­te­ret det vi­den­ska­be­li­ge og in­ter­ven­tio­ner for at bi­dra­ge til sam­funds­ud­vik­lin­gen. Der­for vi har nær­mest ik­ke gi­vet nog­le do­na­tio­ner til kunst­ne­ri­ske for­mål,” for­kla­re­de Elin Schmidt.

Be­sty­rel­ses­for­mand Me­re­te El­d­rup har tid­li­ge­re ud­talt sin ful­de op­bak­ning til fonds­di­rek­tø­rens ud­læg­ning af be­sty­rel­sens for­måls­for­tolk­ning og uddelingspolitik.

Og­så selv­om fon­dens ud­de­lings­prak­sis iføl­ge fle­re fonds­ret­s­eks­per­ter for­ment­lig stri­der mod de ud­de­lings­for­plig­tel­ser, som be­sty­rel­sen er på­lagt i hen­hold til fondsloven.

En af de eks­per­ter er fonds­for­sker Mark Ør­berg, der i sin ph.d.-afhandling har be­skæf­ti­get sig ind­gå­en­de med spørgs­må­let om plig­ten til at sik­re en ri­me­lig ba­lan­ce i ud­de­lin­ger mel­lem fle­re li­ge­stil­le­de formål.

”Iføl­ge lov­grund­la­get skal fonds­be­sty­rel­sen i al­le til­fæl­de va­re­ta­ge fon­dens for­mål og in­ter­es­ser. Love­ne be­to­ner plig­ten til at ud­de­le til de for­mål, der frem­går af vedtæg­ten. Og vi ved fra den prin­ci­pi­el­le dom om Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond af­gjort i 2019, at fonds­be­sty­rel­sen sag­ligt og loy­alt skal til­go­de­se de for­mål, der er op­reg­net i vedtæg­ten,” ud­tal­te Mark Ør­berg til Fun­dats i maj måned.

Han hen­vi­ste der­med til Hø­jeste­rets af­gø­rel­se i sa­gen mel­lem Ci­vilsty­rel­sen og Den Nis­sen­ske Familiefond.

Ro­ck­wool Fon­dens formål

Fun­dats for Ro­ck­wool Fon­den, § 4:
Fon­dens for­mål er, alt ef­ter fonds­be­sty­rel­sens nær­me­re be­slut­ning, at støt­te vi­den­ska­be­li­ge, hu­ma­ni­tæ­re, kunst­ne­ri­ske el­ler so­ci­a­le for­mål, samt at bi­dra­ge til for­bed­ring af mil­jø og samfundsudvikling.

”Det be­ty­der, at fon­den nor­malt kun kan und­la­de at pri­o­ri­te­re ét fonds­for­mål, hvis der i vedtæg­tens ord­lyd er fast­sat en pri­o­ri­te­ring el­ler en for­de­lings­nøg­le. Hvis der ik­ke er vedtægts­mæs­si­ge hol­de­punk­ter for en pri­o­ri­te­ring el­ler for­de­ling, vil det alt­så nor­malt væ­re ude­luk­ket at und­la­de at va­re­ta­ge et be­stemt for­mål, i hvert fald set over en år­ræk­ke. Og pri­o­ri­te­rin­gen skal frem­gå til­pas klart,” sag­de han.

Ingen penge til tre formål

Fondsmyn­dig­he­den ind­led­te i marts må­ned en ru­ti­ne­mæs­sig kon­trol af den 11 mil­li­ar­der kro­ner sto­re fond, som iføl­ge cvr-re­gi­stret sid­der på me­re end 25 pro­cent af stem­me­ret­tig­he­der­ne og over 20 pro­cent af ak­tie­ka­pi­ta­len i Ro­ck­wool A/S.

Her blev fonds­le­del­sen blandt bedt om at ind­sen­de regn­ska­ber og le­ga­ta­r­for­teg­nel­ser for 2020. Her­ef­ter har Ci­vilsty­rel­sen væ­ret i di­a­log med fon­dens re­visor for at få ud­dy­ben­de oplysninger.

Af fon­dens fo­re­lø­bi­ge re­de­gø­rel­se frem­går det blandt an­det, at be­sty­rel­sen har op­spa­ret dis­po­nib­le mid­ler, så­dan at fon­den har en re­ser­ve til ud­de­lin­ger sva­ren­de til 1,5 års af­kast fra investeringerne.

Der­u­d­over har fonds­le­del­sen re­de­gjort for, hvor­dan de 28 pro­jek­ter, som var på be­vil­lings­li­sten i 2020, er for­delt på de seks ud­de­lings­for­mål. Samt­li­ge be­vil­lin­ger er på li­sten kryd­set af un­der so­ci­a­le for­mål og for­må­let ’for­bed­ring af samfundsudvikling’.

Der­u­d­over fal­der 22 af 28 be­vil­lin­ger sam­ti­dig un­der fon­dens vi­den­ska­be­li­ge formål.

Til gen­gæld er der i 2020 ik­ke ud­delt en kro­ne til hver­ken det hu­ma­ni­tæ­re for­mål, det kunst­ne­ri­ske el­ler mil­jø­for­må­let, frem­går det af uddelingsoversigten.

Ud­over en re­de­gø­rel­se for be­sty­rel­sens for­måls­for­tolk­ning be­der Ci­vilsty­rel­sens i sit brev af 23. au­gust des­u­den be­sty­rel­sen om at frem­sen­de even­tu­el­le for­tolk­nings­bi­drag, som måt­te frem­gå af de do­ku­men­ter, der ud­gør sel­ve stiftelsesgrundlaget.

Fun­dats har end­nu ik­ke få­et ind­sigt i fon­dens re­de­gø­rel­se for sel­ve for­måls­for­tolk­nin­gen, men har i ste­det spurgt be­sty­rel­ses­for­mand Me­re­te El­d­rup og fonds­di­rek­tør Elin Sch­midt om fonds­le­del­sen fort­sat me­ner, at det er lov­ligt at und­la­de at ud­de­le pen­ge til kunstformålet.

”Ro­ck­wool Fon­den har in­tet yder­li­ge­re at til­fø­je til den ud­ta­lel­se, vi tid­li­ge­re er kom­met med, og som er sam­stem­men­de med vo­res svar til Ci­vilsty­rel­sen på den­nes stikprø­ve­mæs­si­ge gen­nem­gang af fon­dens regn­ska­ber,” skri­ver Elin Sch­midt i et emailsvar.

Ro­ck­wool Fon­den er med­lem af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, og med 182 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger i 2021 lig­ger fon­den som num­mer 18 på li­sten over lan­dets 100-mest ud­de­len­de fonde.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer