Annoncespot_img

Crowdfunding i luften med rock for hjemløse

Fremover kan ildsjæle med hjælp fra Spar Nord Fondens nye crowdfundingportal ind­dra­ge lokalbefolkningen, når en god idé skal finansieres. De første projekter kan allerede nu støttes, og en lille måned efter lanceringen ser Spar Nord Fonden nu frem til at følge ud­vik­ling­en på området.

Søren Andersen og Jesper Binzer (foto: RaPix.org)
Jes­per Bin­zer (t.h.) er blandt de ro­ck­stjer­ner, der på Sø­ren An­der­sens (t.v.) ini­ti­a­tiv støt­ter un­ge hjem­lø­se. Pro­jek­tet fi­nan­si­e­res via Spar Nord Fon­dens nye crowd­fun­ding­p­lat­form (fo­to: Ra​Pix​.org).

San­ne Sa­lo­mon­sen, Al­lan Ol­sen, Sø­ren Sko, Jes­per Bin­zer og Jo­han Ol­sen. Hvad har mu­sik­nav­ne som dis­se til fæl­les med Spar Nord Fon­den? Sva­ret skal fin­des i øn­sket om at hjæl­pe un­ge hjemløse.

For net­op un­ge hjem­lø­se er må­l­grup­pen i et af de før­ste pro­jek­ter på Spar Nord Fon­dens helt nye crowd­fun­ding­por­tal. Bag pro­jek­tet står mu­si­ker Sø­ren An­der­sen, der har sam­let en ræk­ke stjer­ner på den dan­ske ro­ck­him­mel for at hjæl­pe un­ge uden tag over ho­ve­d­et. Pro­jek­tet har få­et nav­net Ro­ck for Hjemløse:

“Jeg er gå­et ind i det her pro­jekt sam­men med min ko­ne, for­di vi er be­vid­ste om, at an­tal­let af hjem­lø­se i Dan­mark er sti­gen­de. Sam­men kom vi til at over­ve­je, hvad vi med vo­res bag­grund som ro­ck­mu­si­ker og ejen­doms­mæg­ler egent­lig kan gø­re ved den si­tu­a­tion, og så si­ger min ko­ne: ‘Hvad med at la­ve en kon­cert, hvor vi sam­ler ind?’ Det for­slag får jeg nævnt for en af­de­lings­le­der i Spar Nord, og han for­tæl­ler så, at Spar Nord er ved at ud­vik­le en po­r­tal, som kan bru­ges til for­må­let. Og så sag­de vi selv­føl­ge­lig ba­re tu­sind tak,” si­ger Sø­ren An­der­sen. Selv kom­mer han til at stå på sce­nen med sit or­ke­ster Electric Guitars.

Nye krav til ildsjælene

Der­med blev Sø­ren An­der­sen og hans ko­ne Ca­mil­la Lind­hard blandt de før­ste ildsjæ­le til at gø­re brug af Spar Nord Fon­dens nye crowd­fun­ding­por­tal, som gik i luf­ten den 21. november.

Via po­r­ta­len kan ildsjæ­le an­sø­ge Spar Nord Fon­den om del­fi­nan­si­e­ring til et pro­jekt og der­u­d­over ind­sam­le mid­ler fra lo­kal­mil­jø­et om­kring pro­jek­tet. Fo­re­lø­big er fem pro­jek­ter lagt på po­r­ta­len, og en hånd­fuld me­re ven­ter i kulis­sen. Og selv­om er­fa­rings­grund­la­get her en lil­le må­ned ef­ter lan­ce­rin­gen sta­dig er be­græn­set, så op­le­ver fond­sko­or­di­na­tor ved Spar Nord Fon­den Claus Hald An­drea­sen al­le­re­de, at crowd­fun­ding er med til at skær­pe ildsjæ­le­nes plan­læg­ning, in­den de sen­der en an­søg­ning. For hvis ik­ke pro­jek­tets fi­nan­si­e­rings­mål er nå­et ef­ter højst tre må­ne­der, så bort­fal­der støtten:

“Pro­jek­te­jer­ne får nu hån­den på ko­ge­pla­den på en an­den må­de. De kig­ger en ek­stra gang på bud­get­tet for at sik­re, at pro­jek­tet er re­a­li­stisk og gen­nem­før­ligt. Og det sy­nes jeg egent­lig er en god si­de­ge­vinst af crowd­fun­ding,” si­ger Claus Hald Andreasen.

Men selv­om crowd­fun­ding i prin­cip­pet åb­ner for fle­re fi­nan­si­e­rings­kil­der end en tra­di­tio­nel fonds­an­søg­ning, så kan ildsjæ­le­ne be­stemt ik­ke blot læ­ne sig til­ba­ge og se pen­ge­ne rul­le ind på kon­to­en. At lyk­kes med at crowd­fun­de sit eget pro­jekt kræ­ver nem­lig et ben­hårdt styk­ke mar­keds­fø­rings­ar­bej­de, vur­de­rer Claus Hald Andreasen:

“Si­den er jo i vid ud­stræk­ning kun et red­skab til ind­sam­lin­gen. In­gen for­vil­der sig jo ind på si­den og be­slut­ter at gi­ve pen­ge uden vi­de­re. Vo­res si­te er jo næ­sten som at sæt­te strøm til en ras­lebøs­se. Men hvis du vil sam­le ind til et pro­jekt i lo­kal­sam­fun­det, så kan den nye si­de fun­ge­re rig­tig godt som red­skab,” si­ger Claus Hald Andreasen.

Sø­ren An­der­sen er enig i, at der skal læg­ges kræf­ter i mar­keds­fø­ring for at få et pro­jekt til at bli­ve en suc­ces. Ind­til vi­de­re har Ro­ck For Hjem­lø­se ‘kun’ ind­sam­let få tu­sin­de kro­ner via crowd­fun­ding, og må­let lig­ger på 70.000 kro­ner. Så selv­om Spar Nord Fon­dens plat­form stil­ler en tek­nisk løs­ning for ind­sam­ling til rå­dig­hed, så skal ildsjæ­le­ne med an­dre ord selv stå for benarbejdet:

“Vi har fo­re­lø­big brugt vo­res ener­gi på at få solgt bil­let­ter­ne til kon­cer­ten. Det var vo­res før­ste­pri­o­ri­tet for at væ­re sik­re på, at der var ud­solgt. Så nu har vi de næ­ste uger til at ar­bej­de på at få ind­sam­lin­gen til at gå i max. Når den er dét, så er al­le ud­gif­ter til kon­cer­ten af­holdt, så al­le ind­tæg­ter fra bil­letsal­get kan gå til hjem­lø­se via for­e­nin­gen Hel­le­bro­en i Kø­ben­havn,” si­ger Sø­ren An­der­sen. Han hå­ber der­for nu på at få hul igen­nem til de lands­dæk­ken­de me­di­er for at ud­bre­de kend­ska­bet til Ro­ck for Hjemløse.

Crowdfunding for fremtiden

Hos Spar Nord Fon­den er man fo­re­lø­big glad for at ha­ve bi­dra­get med et nyt ind­sam­lings­red­skab. Men man er­ken­der og­så, at red­ska­bet sta­dig er un­der ud­vik­ling. Og der­for har crowd­fun­ding hel­ler ik­ke på no­gen må­de er­stat­tet det tra­di­tio­nel­le fonds­ar­bej­de. Det fun­ge­rer som et sup­ple­ment, si­ger Claus Hald Andreasen:

“Støt­te til crowd­fun­de­de pro­jek­ter fyl­der ik­ke vold­somt me­get i vo­res sam­le­de do­na­tio­ner. Vi er fort­sat nødt til at ta­ge nog­le stør­re sats­nin­ger ind, hvor vi støt­ter pro­jek­ter gen­nem en tra­di­tio­nel an­søg­nings­pro­ces. Der­for har vi og­så valgt, at crowd­fun­ding pri­mært skal gå til små, lo­ka­le pro­jek­ter. Når ord­nin­gen bli­ver me­re kendt, så kan vi jo bru­ge red­ska­bet me­re i frem­ti­den. Men det kom­mer al­drig til at er­stat­te vo­res al­min­de­li­ge do­na­tio­ner, og det har hel­ler al­drig væ­ret am­bi­tio­nen at ha­ve et stort an­tal pro­jek­ter på po­r­ta­len,” si­ger Claus Hald Andreasen.

Selv­om Spar Nord Fon­dens crowd­fun­ding­p­lat­form end­nu ik­ke er eks­plo­de­ret i po­pu­la­ri­tet, så er Sø­ren An­der­sen godt til­freds med at kun­ne gø­re brug af den. For ham gi­ver det god me­ning at kun­ne sam­le ind på Spar Nord Fon­dens si­te, så der kom­mer en ty­de­lig af­sen­der på bi­dra­get til un­ge hjemløse:

“Det er ba­re lidt cool at kun­ne gø­re det her sam­men med Spar Nord Fon­den og vi­se, at de her pen­ge kom­mer fra vo­res ver­den til det fan­ta­sti­ske sted Hel­le­bro­en. Så selv­føl­ge­lig er vi rig­tig gla­de for, at Spar Nord Fon­den har ta­get fat i os, det er der in­gen tvivl om,” si­ger Sø­ren An­der­sen og tilføjer:

“Hvis man læ­ser det her, er man i øv­rigt me­get vel­kom­men til at gå ind på si­den og bi­dra­ge, for de hjem­lø­se kan sag­tens bru­ge me­re hjælp; det er helt ty­de­ligt,” si­ger han.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer