Danske fonde gør iværksætteri til filantropi

Fondsmidler til iværksætteri er blevet én af de tydeligste tendenser i dansk filantropi. Professor i entreprenørskab ser stor værdi i fondenes interesse, men advarer samtidig imod et ensidigt fokus på at skabe flere iværksættere og frygter snæver tematisering af fondsmidler.

"Iværk­sæt­te­ri er sam­let set en ge­vinst for sam­fun­det, og vi har brug for iværk­sæt­te­re," si­ger Pro­fes­sor Kim Kly­ver fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet, der for­sker i entreprenørskab

Støt­te til en­tre­pre­nør­skab, iværk­sæt­te­ri og in­nova­tion fyl­der vidt og bredt i dansk filantropi. 

Det vi­ser en gen­nem­gang af en ræk­ke fon­des be­vil­lin­ger fo­re­ta­get af Fundats.

Mens de man­ge ind­sat­ser til frem­me af iværk­sæt­te­ri va­ri­e­rer i bå­de form og stør­rel­se, så står det klart, at fon­de­ne de­ler et fæl­les fo­kus på at ska­be fle­re selvstændige.

Ek­semp­ler­ne står i kø. Vil­lum Fon­den støt­ter, at dan­ske sko­le­e­le­ver kan gå til iværk­sæt­te­ri i fri­ti­den. Tu­borg­fon­det, Bi­ku­ben­fon­den og Tryg­fon­den støt­ter iværk­sæt­te­ri for ud­sat­te te­e­na­ged­ren­ge. No­vo Nor­disk Fon­den har stif­tet en hel fond, der skal om­sæt­te forsk­ning til forretning.

Iværk­sæt­te­ri har en end­da få­et sin helt egen fond, nem­lig Fon­den for En­tre­pre­nør­skab. Og li­sten (se ske­ma her­un­der) over fon­de­nes ind­sat­ser til frem­me af iværk­sæt­te­ri kan forlænges.

Ik­ke kun fon­de in­ter­es­se­rer sig for at frem­me iværk­sæt­te­ri. Re­ge­rin­gen har sam­men med Ra­di­ka­le Ven­stre, So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti, En­heds­li­sten og Al­ter­na­ti­vet net­op be­slut­tet at af­sæt­te 800 mil­li­o­ner kro­ner til ud­vik­ling af små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der, hvoraf 200 mil­li­o­ner kro­ner er må­l­ret­tet iværk­sæt­te­re, så fle­re kan få værk­tø­jer til “at gø­re en god idé til en god for­ret­ning,” som re­ge­rin­gen skri­ver i en pres­se­med­del­el­se.

Pro­fes­sor Kim Kly­ver fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet for­sker i en­tre­pre­nør­skab. Han er glad for den stær­ke ten­dens hos bå­de fon­de og po­li­ti­ke­re til at støt­te iværk­sæt­te­ri og ro­ser fon­de­ne for at fo­ku­se­re på området.

“Det er vig­tigt at få træ­net kre­a­ti­vi­tet, hand­le­kraft og selv­stæn­dig­hed i vo­res ad­færd. Vi må ger­ne bli­ve gjort be­vid­ste om, at en kar­ri­e­re ik­ke kun be­står af for­skel­li­ge løn­mod­ta­gerjob, hvor vi kan væl­ge mel­lem det pri­va­te og det of­fent­li­ge. Iværk­sæt­te­ri ska­ber på fle­re må­der vær­di for sam­fun­det,” si­ger han.

Men selv­om Kim Kly­ver ser sto­re for­de­le i en stærk iværk­sæt­ter­kul­tur, så pe­ger han og­så på en ræk­ke po­ten­ti­el­le fald­gru­ber i jag­ten på at ska­be fle­re iværk­sæt­te­re, som ik­ke mindst fon­de­ne bør væ­re be­vid­ste om.

Flere er ikke nødvendigvis bedre

For iværk­sæt­te­ri er for det en­kel­te men­ne­ske langt fra en sik­ker vej til øko­no­misk suc­ces – tvær­ti­mod. Hver gang me­di­er­ne for­tæl­ler suc­ces­hi­sto­ri­er om vin­de­re, vækst og øko­no­misk fri­hed, så kun­ne de for­tæl­le mindst li­ge så man­ge hi­sto­ri­er om kon­kur­ser, sam­men­brud og nederlag.

I vir­ke­lig­he­den bør man og­så må­le på, hvor man­ge fi­a­sko­er, ind­sat­sen fik forhindret

Kim Kly­ver – Pro­fes­sor, Syd­dansk Universitet

Der­for er der og­så nog­le grund­læg­gen­de di­lem­ma­er ind­byg­get i tidsåndsmyten om iværk­sæt­te­ren som det mo­der­ne sam­funds su­per­helt, si­ger Kim Klyver.

“Iværk­sæt­te­ri er sam­let set en ge­vinst for sam­fun­det, og vi har brug for iværk­sæt­te­re. Der­for sti­mu­le­rer sam­fun­det i form af po­li­ti­ke­re, fon­de og an­dre over en bred kam men­ne­sker til at lø­be den in­di­vi­du­el­le ri­si­ko, som det er at bli­ve iværk­sæt­ter. Det ska­ber vær­di for sam­fun­det som hel­hed, at man­ge men­ne­sker prø­ver lyk­ken. Men for det en­kel­te men­ne­ske kan det få ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser, hvis de fejl­er. Der­for bør støt­te til iværk­sæt­te­ri i høj grad hand­le om at hjæl­pe folk med at træf­fe den ret­te be­slut­ning. Og den ret­te be­slut­ning kan li­ge så godt væ­re at af­hol­de sig fra at bli­ve iværk­sæt­ter,” si­ger Kim Klyver.

Der­for pe­ger Kim Kly­ver og­så på, at fon­de og an­dre, som ger­ne vil frem­me iværk­sæt­te­ri, bør hu­ske at fo­ku­se­re på an­det end suc­ces­hi­sto­ri­er­ne, når de­res ind­sat­ser skal evalueres.

“Of­te vil man må­le på, hvor man­ge iværk­sæt­te­re, der kom­mer ud af en ind­sats. Men det fo­kus sti­mu­le­rer fak­tisk ind­sat­sen til at pres­se folk me­re ud i iværk­sæt­te­ri, end den må­ske skul­le. For i vir­ke­lig­he­den bør man og­så må­le på, hvor man­ge fi­a­sko­er, ind­sat­sen fik for­hin­dret. Det er ba­re ik­ke let at må­le på, og der­for væl­ger man of­te den an­den løs­ning. Men den løs­ning mo­ti­ve­rer og sti­mu­le­rer sim­pelt­hen pro­jek­tad­færd for­kert. Det er ik­ke an­tal­let af iværk­sæt­te­re, men kva­li­te­ten af vo­res selv­stæn­di­ge, der er af­gø­ren­de,” si­ger Kim Klyver.

Oplyst grundlag

Blandt de tal­ri­ge dan­ske fon­de, der støt­ter iværk­sæt­te­ri, er In­du­stri­ens Fond én af de mest er­far­ne og ak­ti­ve in­den for om­rå­det. Fon­dens for­mål er at frem­me dansk er­hvervs­livs kon­kur­ren­ce­ev­ne, og det er med den mål­sæt­ning, at fon­den støt­ter iværksætteri.

Det for­tæl­ler fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Tho­mas Hofman-Bang.

“Vi øn­sker at sti­mu­le­re iværk­sæt­te­ri, for­di vi tror på, at det kan frem­me dansk er­hvervs­livs kon­kur­ren­ce­ev­ne, at vi he­le ti­den har en fø­de­ka­nal af nye virk­som­he­der som bi­dra­ger til at ska­be ry­gra­den i mor­gen­da­gens er­hvervs­liv,” si­ger han.

Blandt man­ge an­dre ini­ti­a­ti­ver har fon­den støt­tet pro­gram­met Open En­tre­pre­n­eurs­hip, hvor er­far­ne er­hvervs­folk fra det pri­va­te er­hvervs­liv kob­les med for­ske­re, der har den ny­e­ste vi­den fra universiteterne.

Am­bi­tio­nen er at ud­vik­le og af­prø­ve en ny sam­ar­bejds­mo­del for tech trans­fer, der skal øge ev­nen til at kom­merci­a­li­se­re forsk­nin­gen på dan­ske uni­ver­si­te­ter, og som skal ska­be fle­re forsk­nings­ba­se­re­de startups.

In­du­stri­ens Fond har stort fo­kus på im­pact, og en helt ny eva­lu­e­ring af Open En­tre­pre­n­eurs­hips to­åri­ge pi­lot­fa­se vi­ser, at det er lyk­ke­des at ska­be 26 nye startups.

“Det er fak­tisk dob­belt så man­ge, som der bli­ver skabt i den ek­si­ste­ren­de struk­tur på uni­ver­si­te­ter­ne,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Der­u­d­over vi­ser eva­lu­e­rin­gen, at et stort an­tal sam­ar­bej­der kan ud­vik­le sig til fle­re virk­som­he­der in­den for de kom­men­de år. I novem­ber modt­og pro­jek­tet en EU-pris for at frem­me iværksætterkultur.

Tho­mas Hof­man-Bang er enig med Kim Kly­ver i, at eva­lu­e­ring af iværk­sæt­te­ri og­så bør hand­le om an­det end succeserne.

"Vi eva­lu­e­rer al­tid det en­kel­te pro­jekt ud fra pro­jek­tets eg­ne kri­te­ri­er. Der­af læ­rer vi bå­de no­get om, hvad der vir­ker, og hvad der ik­ke vir­ker, når det kom­mer til at ska­be øko­sy­ste­mer for iværk­sæt­te­ri. Den vi­den spre­der vi selv­føl­ge­lig, for det er og­så vig­tigt at få spredt vi­den om, hvad der ik­ke vir­ker, så an­dre ik­ke går ned af sam­me sti,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Te­ma­fo­ku­se­rin­gen er der­for en be­kym­ren­de ud­vik­ling, for så ri­si­ke­rer fon­de­ne at re­du­ce­re iværk­sæt­te­re til at væ­re op­ga­ve­lø­se­re for en stør­re agenda

Kim Kly­ver – Pro­fes­sor, Syd­dansk Universitet

Tho­mas Hof­man-Bang, kan du føl­ge Kim Kly­vers po­in­te om, at hvis en ind­sats må­les på, om den ska­ber fle­re iværk­sæt­te­re, så kan ind­sat­sen ska­be et pres, der får no­gen til at ka­ste sig ud i iværk­sæt­te­ri, selv­om det for dem er en dår­lig beslutning?

“Det er klart, at der er sto­re ri­si­ci for­bun­det med iværk­sæt­te­ri. Og det skal den en­kel­te, som ka­ster sig ud i det, jo væ­re op­mærk­som på. Det er in­gen ga­ran­ti for at lyk­kes, men det sy­nes jeg så­dan set ik­ke er ne­ga­tivt. Er­hvervs­li­vet hand­ler om sur­vi­val of the fit­test. Og jeg sy­nes ik­ke, at vo­res el­ler an­dres ini­ti­a­ti­ver fo­re­gø­g­ler no­gen no­get el­ler teg­ner et for ro­sen­rødt bil­le­de. Når man læ­ser avi­sen, læ­ser man jo og­så om, at virk­som­he­der ik­ke lyk­kes. Der­for går folk ind i iværk­sæt­te­ri på et op­lyst grund­lag,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Pas på tematisering

Re­ge­rin­gens og støt­te­par­ti­er­nes net­op ved­tag­ne pul­je på 200 mil­li­o­ner kro­ner til iværk­sæt­te­re er sær­ligt må­l­ret­tet blandt an­det grønt iværksætteri.

Og Kim Kly­ver ser og­så hos fon­de en sti­gen­de ten­dens til at te­ma­ti­se­re mid­ler, så de ram­mer en spe­ci­fik dags­or­den, vin­kel el­ler ni­che. Men han ad­va­rer mod, at te­ma­ti­se­ring kan en­de med at ska­be min­dre ef­fek­ti­ve indsatser.

"Jeg kan fak­tisk godt fryg­te, at fon­de­ne be­gyn­der at te­ma­ti­se­re de­res støt­te til iværk­sæt­te­ri, li­ge­som vi blandt an­det ser med forsk­nings­mid­ler­ne. Selv­føl­ge­lig er ek­sem­pel­vis grønt iværk­sæt­te­ri su­per­vig­tigt, men iværk­sæt­te­ri ska­bes i et øko­sy­stem med bå­de grøn­ne og al­le mu­li­ge an­dre ty­per iværk­sæt­te­re, og tin­ge­ne hæn­ger sam­men. Man­ge fon­de la­ver fle­re og fle­re te­ma­kald, for­di de ger­ne vil væ­re dags­or­den­sæt­ten­de. Men så bli­ver støt­ten til en top down-pro­ces, der ri­si­ke­rer at over­se de ide­er og den vi­den, der er lo­kalt og for­ank­ret i mil­jø­er­ne rundt om­kring, hvor be­hov op­le­ves. Te­ma­fo­ku­se­rin­gen er der­for en be­kym­ren­de ud­vik­ling, for så ri­si­ke­rer fon­de­ne at re­du­ce­re iværk­sæt­te­re til at væ­re op­ga­ve­lø­se­re for en stør­re agen­da," si­ger Kim Klyver.

Tho­mas Hof­man-Bang, hvad si­ger du til be­kym­rin­gen for te­ma­ti­se­ring – of­te i en grøn retning?

“Jeg er helt enig i, at vi ik­ke bør må­l­ret­te al­le ini­ti­a­ti­ver i ret­ning af grøn om­stil­ling. Og du vil og­så se, at vo­res ini­ti­a­ti­ver er bredt fun­de­ret i man­ge for­skel­li­ge sek­to­rer, snit og agen­da­er. Så den po­in­te kan jeg godt støt­te op om­kring. Men sam­ti­dig me­ner jeg, at det gi­ver me­ning bå­de at ha­ve te­ma­fo­ku­se­re­de og me­re åb­ne ind­sat­ser. Beg­ge de­le er vig­ti­ge, for nog­le gan­ge er fo­kus en vej til re­sul­ta­ter, for­di der fin­des spe­ci­el­le ud­for­drin­ger, som man kom­mer me­re i dyb­den med i et fo­ku­se­ret pro­gram,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Eksempler på fondes støtte til iværksætteri

Fond:Be­skri­vel­se:
In­du­stri­ens FondOpen En­tre­pre­n­eurs­hip
In­du­stri­ens FondIværk­sæt­ter i healthtech

In­du­stri­ens Fond
Ac­ce­le­ra­tor­pro­gram for hardwa­re startups
In­du­stri­ens FondRum­tek­no­lo­gi
In­du­stri­ens Fond
Ma­ri­ti­me startups
In­du­stri­ens FondCo2-re­duk­tion og klima
In­du­stri­ens FondIn­ter­na­tio­na­li­se­ring
In­du­stri­ens FondBy og byg
In­du­stri­ens FondSo­ci­a­le virksomheder
In­du­stri­ens FondTræ­ning i en­tre­prenant tankegang
In­du­stri­ens FondCy­ber­sik­ker­hed
In­du­stri­ens FondIn­ter­na­tio­na­li­se­ring
In­du­stri­ens FondKvin­de­ligt iværksætteri
In­du­stri­ens Fond
Fle­re vækstiværksættere
In­du­stri­ens FondAna­ly­se af Iværk­sæt­te­ri i erhvervsuddannelserne
Fær­ch­fon­den
Iværk­sæt­te­ri i Nordvestjylland
Tu­borg­fon­det

Un­ge verdensmålsiværksættere
No­vo Nor­disk Fonden
Kan­di­dat­grad i bio-iværksætteri
No­vo Nor­disk Fonden
In­nova­tions­am­bas­sa­dø­rer
No­vo Nor­disk Fonden
Bio­in­nova­tion Institute
Vil­lum Fonden
Un­der­støt­te ud­vik­lin­gen af forsk­nings­ba­se­re­de virksomheder
Vil­lum Fonden

Iværk­sæt­te­ri for sko­le­e­le­ver i fritiden
Eg­mont Fonden
In­ve­ste­ring i iværk­sæt­te­re, der kan lø­se kom­plek­se pro­blem­stil­lin­ger for ud­sat­te børn og unge
Tryg­fon­den, Bi­ku­ben­fon­den, Tuborgfondet
Mi­krovirk­som­he­der for un­ge dren­ge i ud­sat­te boligområder
Ot­to Møn­steds Fond
Pris til forsk­nings­ta­len­ter med en lys idé, der kan ska­be vær­di for det dan­ske sam­fund og erhvervsliv
A.P. Møl­ler Fonden
Ud­sat­te un­ges fri­tidsjob og iværksætteri
Spa­re­kas­sen Sjæl­land Fonden

Iværk­sæt­te­ri blandt flygtninge
Møl­le­rens Fond
SDU En­tre­pre­n­eurs­hip Labs
Bit­ten & Mads Clau­sens Fond
Søn­der­borg Vækstråd
Den Fa­ber­ske Fond
Rå­d­giv­ning af iværk­sæt­te­re gen­nem Faa­borg-Midt­fyn Erhvervsråd
Nor­dea-fon­denIværk­sæt­te­ri på erhvervsuddannelserne

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer