Det danske kongehus viderefører tradition fra enevældens tid

Siden enevældens ophør har det danske kongehus stiftet almen­vel­gø­ren­de fonde for, at kongen kunne vise sin godhed. Sidste år uddelte 11 royale fonde for godt 28 mio. kr. til almennyttige og velgørende formål.

Kongehusets fonde

Dron­nin­ger, kon­ger, hof­marska­ler, kam­mer­her­rer, gre­vin­der, prin­ses­ser og prin­ser. En stor del af hof­fet har plads i 11 filan­tro­pi­ske fon­de, som gen­nem ti­den er stif­tet af det dan­ske kon­ge­hus. Sid­ste år ud­del­te dis­se fon­de for me­re end 28 mio. kr. til en ræk­ke for­skel­li­ge for­mål: Kul­tu­rel­le, so­ci­a­le, vi­den­ska­be­li­ge, syg­doms­be­kæm­pen­de og hu­ma­ni­tæ­re (se ta­bel med kon­gehu­sets fon­de nedenfor).

Men hvad har kon­ge­hus og filan­tro­pi­ske ud­de­lin­ger med hin­an­den at gø­re? Og hvor­for bli­ver kon­ge­hu­set ved med at stif­te nye fon­de i takt med, at ræk­ken af tro­nar­vin­ger vokser?

”Det hæn­ger sam­men med, at vi hav­de ene­væl­de i Dan­mark. Kon­gen hav­de al magt i sam­fund­et i den pe­ri­o­de. Det var kon­gen, der døm­te og benå­de­de folk, han be­stem­te, hvem der skul­le straf­fes el­ler be­løn­nes – og­så øko­no­misk: Kon­gen be­sat­te em­be­der i sta­ten; han be­stem­te, hvem der skul­le ha­ve til­skud og ga­ver. Det var en del af kon­gens rol­le at ud­vi­se god­gø­ren­hed,” si­ger hi­sto­ri­ker og kon­ge­hu­s­eks­pert, phd. Lars Hov­bak­ke Sørensen.

Ene­væl­den va­re­de fra 1661 til 1848, og da fol­ke­sty­ret blev ind­ført, mi­ste­de kon­gen og­så sin na­tur­li­ge au­to­ri­tet som velgører.

”Da kon­gen mi­ste­de sin po­li­ti­ske og juri­di­ske magt, og del­vis og sin øko­no­mi­ske magt, mis­te­de han og­så sin tæt­te kon­takt til be­folk­nin­gen. For at be­va­re den ty­pe kon­takt mel­lem be­folk­ning­en og kon­ge­hu­set, be­gynd­te man på at stif­te fon­de, som kun­ne ud­de­le til en­kelt­per­so­ner, kunst og kul­tur. Det var vig­tigt for, at kon­ge­hu­set kun­ne ha­ve en el­ler form for ek­si­stens­be­ret­ti­gel­se, at kon­gen kun­ne vi­dere­fø­re tra­di­tio­nen med at vi­se sin god­hed,” si­ger Lars Hov­bak­ke Sørensen.

Kunst, kulturhistorie, sygdom og international nødhjælp

På kon­ge­hu­sets hjem­mesi­de of­fent­lig­gør fle­re af fon­de­ne de­res år­li­ge ud­de­lin­ger og mod­ta­ger­ne af do­na­tio­ner. Den stør­ste af de klas­sisk an­søg­nings­drev­ne fon­de er Dron­ning Mar­gre­thes og Prins Hen­riks Fond, som ud­de­ler til kul­tu­rel­le, vi­den­ska­be­li­ge og so­ci­a­le for­mål. Det er dron­nin­gen selv, der er for­mand for bestyrelsen.

I år har fon­den blandt an­det gi­vet pen­ge til Dansk Dan­se­te­a­ter, Co­pen­ha­gen Sum­mer Dan­ce 2018; til ud­gi­vel­se af et tids­skrift fra Det Grøn­land­ske Sel­skab. Til renove­ring af et hi­sto­risk færøsk skib, M/S Thors­havn. Til en ræk­ke syg­doms­be­kæm­pen­de or­ga­ni­sa­tio­ner, som Kræf­tens be­kæm­pel­se, Aids Fon­det. Og til in­ter­na­tio­nalt ud­vik­lings­ar­bej­de ek­sem­pel­vis via Læ­ger uden Græn­ser til støt­te af ro­hin­gy­a­er på flugt fra My­an­mar og til SOS Bør­ne­by­er­nes ar­bej­de for ud­sat­te fa­mi­li­er i Somaliland.

”Der har ik­ke væ­ret no­get sy­stem i, hvor­dan den kon­ge­li­ge filan­tro­pi har ud­vik­let sig, an­det end man kan si­ge, at de kon­kre­te pro­jek­ter, som kon­ge­hu­set har valgt at støt­te, har æn­dret sig. Alt­så at man i dag støt­ter in­den for mo­der­ne mu­sik og mo­der­ne kunst, hvor det før i ti­den var de klas­si­ske stilar­ter, man støt­te­de. På den må­de af­spej­ler det og­så ti­dens ud­vik­ling, hvor kon­ge­hu­set væl­ger at støt­te no­get som er op­pe i ti­den og som er sto­re dis­kus­sions­em­ner el­ler sam­lings­punk­ter, som man­ge går op i,” si­ger Lars Hov­bak­ke Sørensen.

Moderne royal filantropi

Den stør­ste af kon­ge­hu­sets fon­de er Mary Fon­den, som blev stif­tet af H.K.H. Kron­prin­ses­se Mary i 2007 i sam­ar­bej­de med en ræk­ke dan­ske virk­som­he­der og sto­re fon­de. Men i mod­sæt­ning til de øv­ri­ge fon­de i kon­ge­hu­set ar­bej­der Mary Fon­den ik­ke som en klas­sisk fond, der mod­ta­ger an­søg­nin­ger. Mary Fon­den ar­bej­der pro­blem­o­ri­en­te­ret med et pro­fes­sio­nelt fag­ligt tungt se­kre­ta­ri­at, der in­vol­ve­rer sig i pro­jek­t­ud­vik­ling og ind­går part­ner­ska­ber med an­dre ak­tø­rer på ud­valg­te fokusområder.

Mary Fon­dens nye filan­tro­pi­ske vej er ka­rak­te­ri­stisk for den må­de det nu­væ­ren­de kron­prins­par age­rer på, for­kla­rer Lars Hov­bak­ke Sørensen.

Al­li­an­ce Ma­ga­zi­ne

Ar­tik­ler­ne om Kon­ge­hu­sets fon­de er la­vet som led i et sam­ar­bej­de med det in­ter­na­tio­na­le filan­tro­pi­ske ma­ga­sin Al­li­an­ce Ma­ga­zi­ne.

Dan­marks Fon­des abon­nen­ter kan få 20% ra­bat på et abon­ne­ment på Al­li­an­ce Ma­ga­zi­ne ved at bru­ge føl­gen­de ko­de ved op­ret­tel­sen af nye abon­ne­ment­er: Danmarks20

”Kron­prin­s­par­ret har de se­ne­re år valgt at gå nye ve­je for at for­ny kon­ge­hu­set og føl­ge med ti­den og vi­se, at man kan gø­re tin­ge­ne på en an­den må­de end tid­li­ge­re. Li­ge som kon­ge­hu­set be­gynd­te at stif­te fon­de i sid­ste del af 1800-tal­let, hvor det af­spej­le­de det, der var ef­ter­spørg­sel ef­ter på det tids­punkt, så for­ny­er Kron­prin­ses­se Mary må­den at gø­re det på, så det sva­rer til de for­vent­ning­er folk har i dag,” si­ger han.

Kongehusets fonde

FondFor­målUd­de­lin­ger 2017 (i kr.)
Cayx-Le­ga­tetCayx-Le­ga­tet yder støt­te i for­bin­del­se med op­hold i Frank­rig til en stu­de­ren­de el­ler kan­di­dat fra et dansk uni­ver­si­tet el­ler en hø­je­re læreanstaltn.a.
Crown Prin­ce Fre­de­rik FundFon­den støt­ter stu­di­er in­den­for sam­funds­vi­den­ska­ber­ne til ét års stu­die ved Har­vard Ken­ne­dy School - J.F. Ken­ne­dy School of Governmentn.a.
Det Kon­ge­li­ge Grøn­lands­fond (Den Grøn­land­ske Fond)Fon­den støt­ter grøn­land­ske hu­ma­ni­tæ­re, vi­den­ska­be­li­ge og kul­tu­rel­le for­mål i el­ler uden for Grønland.2.200.000
Dron­ning Mar­gret­he II’s Ar­kæ­o­lo­gi­ske FondFon­dets for­mål er frem­me af dansk ar­kæ­o­lo­gisk forsk­ning og for­mid­ling, hvor­til of­fent­li­ge mid­ler ik­ke fo­re­lig­ger i dæk­ken­de omfang208.000
Dron­ning Mar­gret­he og Prins Hen­riks FondFon­den støt­ter kul­tu­rel­le, vi­den­ska­be­li­ge og so­ci­a­le for­mål (se be­vil­lings­li­ste her)6.500.000
H.K.H. Prins Hen­riks Fond *Frem­me livskva­li­te­ten i Dan­mark og øge Dan­marks an­se­el­se kul­tu­relt. Er­hvervs­mæs­sigt el­ler in­den for forsk­nin­gen. Støt­te per­so­ner fra kul­tu­ren, er­hvervs­li­vet el­ler forsk­nin­gen, især frem­me af dansk-fransk samarbejde154.000
Kong Chri­sti­an den Tien­des FondFon­den støt­ter dels ud­forsk­ning, fore­byg­gel­se og be­kæm­pel­se af syg­dom­me, dels kul­tu­rel­le for­mål (se be­vil­lings­li­ste her)1.700.000
Kong Chri­sti­an IX’s og Dron­ning Lou­i­ses Guld­bryl­lups­legat til Bed­ste for vær­digt træng­en­de dan­ske Kvinder1.000
Kron­prins Fre­de­riks og Kron­prin­ses­se Marys FondFon­den støt­ter hu­ma­ni­tæ­re, so­ci­a­le, kul­tu­rel­le, vi­den­ska­be­li­ge, idræts­li­ge, ud­dan­nel­se, al­men­nyt­ti­ge og al­men­vel­gø­ren­de for­mål (se be­vil­lings­li­ste her)1.500.000
Mary Fon­denMary Fon­dens for­mål er at vir­ke til gavn for børn, voks­ne og fa­mi­li­er, hvor mil­jø, arv, syg­dom el­ler an­dre for­hold har re­sul­te­ret i, at den en­kel­te fø­ler sig so­ci­alt iso­le­ret el­ler eks­klu­de­ret (se be­vil­ings­li­ste her).15.400.000
Ni­ko­lai og Fe­lix Fon­den (H.H. Prins Ni­ko­lais og H.H. Prins Fe­lix' Fond)Fon­dens støt­ter hu­ma­ni­tæ­re, kul­tu­rel­le og ud­dan­nel­ses­mæs­si­ge for­mål i el­ler uden­for Dan­mark (se be­vil­lings­li­ste her)857.250
I alt28,3 mio. kr.
Kil­de: Kon​ge​hu​set​.dk samt regnskaber
*= kan ik­ke søges

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer