Fonde anerkender kritik fra nye foreninger

Det er for tidskrævende og ressourcetungt at søge midler fra de danske fonde, lød det fra seks foreningsstiftere i sidste uge. Nu forklarer tre forskellige fonde, hvorfor de har indrettet deres ansøgningsprocedurer, som de har.

Nor­dea-fon­den til­by­der ’hur­tig vur­de­ring li­ve’, når fon­den er fy­sisk til­ste­de ved ek­sem­pel­vis be­gi­ven­he­der og kon­fe­ren­cer. Her er fon­den i di­a­log med po­ten­ti­el­le an­sø­ge­re på Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals. Fo­to: Nordea-fonden.

I sid­ste uges Fun­dats ret­te­de stif­ter­ne bag seks ny­e­tab­le­re­de for­e­nin­ger en skarp kri­tik mod den sam­le­de dan­ske fonds­sek­tor.

Kri­tik­ken gik blandt an­det på, at det er unø­digt tids­kræ­ven­de og res­sour­ce­tungt at sø­ge mid­ler fra de dan­ske fon­de. At der er lang vur­de­rings­tid, og at den of­te mang­len­de be­grun­del­se for af­slag des­u­den er de­mo­ti­ve­ren­de for for­e­nin­ger­ne, der dri­ves af fri­vil­li­ge kræf­ter, lød det.

”Man ri­si­ke­rer at sluk­ke gni­sten hos rig­tig man­ge dyg­ti­ge og en­ga­ge­re­de fri­vil­li­ge, der ar­bej­der for go­de sa­ger, for­di de ik­ke ved, om det er me­nings­fuldt, det de gør,” sag­de Klaus Øster­gaard Ni­el­sen, der har stif­tet Ung­doms­for­e­nin­gen Grow, blandt andet.

Net­op de pro­blem­stil­lin­ger an­er­ken­der Nor­dea-fon­den og Tu­borg­fon­det, som læn­ge har væ­ret op­mærk­som­me på ud­for­drin­ger­ne. Der­for har de beg­ge ind­ført al­ter­na­ti­ve an­søg­nings­pro­ce­du­rer for at nå de nye foreninger.

Særlige puljer og hurtige vurderinger

For at imø­de­gå nog­le af de ud­for­drin­ger, som for­e­nings­stif­ter­ne pe­ger på, valg­te Nor­dea-fon­den al­le­re­de for syv år si­den at ind­fø­re kon­cep­tet ”hur­tig vurdering.”

Kon­cep­tet går ud på, at en for­e­ning kan få en vur­de­ring af sin pro­jek­tidé in­den­for 72 ti­mer. Vur­de­rin­gen er ik­ke en­de­lig, men den gi­ver an­sø­ger et praj om, hvor­vidt det er re­le­vant for an­sø­ge­ren at sø­ge fon­den el­ler ej.

Iføl­ge fon­dens kom­mu­ni­ka­tions­chef, Ti­ne Wi­ck­ers, er et af for­må­le­ne med det hur­ti­ge vur­de­rings­sy­stem net­op, at fon­den ger­ne vil ”nå nye og min­dre fonds­an­søg­ning­ser­far­ne foreninger.”

No­get ty­der på, at det vir­ker. I hvert fald var 57 pro­cent af bru­ger­ne, der be­nyt­te­de sig af ”hur­tig vurdering-”konceptet i maj og ju­ni førs­te­gangs­an­sø­ge­re hos Nor­dea-fon­den, op­ly­ser Ti­ne Wickers.

Og­så Tu­borg­fon­det har ind­ret­tet an­søg­nings­pro­ces­sen, så den imø­de­kom­mer de pro­blem­stil­lin­ger, som for­e­nings­stif­ter­ne pe­ge­de på.

For ek­sem­pel har fon­den op­ret­tet en så­kaldt drøm­me­pul­je, hvor fon­den for­plig­ter sig til at gi­ve an­sø­ger­ne svar in­den­for en uge. Pulj­en hen­ven­der sig til un­ge mel­lem 16 og 30 år og har en be­løbs­græn­se på 100.000 kroner.

For pro­jek­ter på me­re end 100.000 kro­ner gi­ver fon­den mu­lig­hed for spar­ring i form af di­gi­ta­le vi­deo­mø­der, in­den en en­de­lig an­søg­ning sen­des ind.

”Vi kom­mer i kon­takt med rig­tig man­ge un­ge men­ne­sker, som sø­ger en fond for før­ste gang. Det er vo­res am­bi­tion, at det skal de ha­ve en rig­tig god op­le­vel­se, og­så selv­om vi en­der med ik­ke at støt­te dem. Vi er me­get be­vid­ste om, at det med at sø­ge pen­ge gen­nem en fond, ik­ke er no­get, som un­ge men­ne­sker ge­ne­relt er træ­ne­de i. Der­for prø­ver vi at gø­re op­le­vel­sen nem og hur­tig,” for­tæl­ler fon­dens se­kre­ta­ri­ats­chef, Pe­ter Giacomello.

Augustinus Fonden: Ansøgningsproces afspejler modtagergruppe

Men når de seks for­e­nings­stif­te­re i sid­ste uge frem­sat­te kri­tik af den sam­le­de dan­ske fonds­sek­tor, skyl­des det, at der fort­sat er fon­de, hvor an­søg­ning­pro­ce­du­ren er lang.

En af de fon­de er Au­gusti­nus Fon­den, der hol­der fast i en tra­di­tio­nel ansøgningsprocedure.

Det er der fle­re år­sa­ger til, for­tæl­ler fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Frank Re­chen­dor­ff Møller.

For ham er det først og frem­mest af­gø­ren­de, at en fonds an­søg­nings­sy­stem af­spej­ler den grup­pe, som fon­den øn­sker at støtte.

Au­gusti­nus Fon­dens pri­mæ­re må­l­grup­pe er ik­ke de un­ge el­ler de nystif­te­de for­e­nin­ger. Fon­den ope­re­rer først og frem­mest med en pro­fes­sio­nel mod­ta­ger­grup­pe i form af pro­fes­sio­nel­le or­ga­ni­sa­tio­ner, uni­ver­si­te­ter samt etab­le­re­de in­sti­tu­tio­ner og for­e­nin­ger, for­tæl­ler Frank Rechendorff.

Når det for ek­sem­pel kom­mer til fon­dens forsk­nings­mid­ler, skal an­sø­ge­ren igen­nem en hel tra­di­tio­nel an­søg­nings­pro­ces, der in­vol­ve­rer bå­de pul­je­op­slag, skrift­li­ge an­søg­nin­ger og ef­ter­føl­gen­de bedømmelse.

Det kan iføl­ge di­rek­tø­ren væ­re en lang­som­me­lig og om­stæn­de­lig pro­ces, men det er al­li­ge­vel fle­re år­sa­ger til at fast­hol­de mo­del­len, ly­der det.

”Vi har ik­ke et stort se­kre­ta­ri­at her i hu­set, hvor al­le fag­lig­he­der er re­præ­sen­te­re­de. Der­for be­nyt­ter vi en stor grup­pe af ek­ster­ne rå­d­gi­ve­re. Når vi skal gi­ve no­get vi­de­re til dem for at få en fag­lig vur­de­ring, så er en skrift­lig an­søg­ning en rig­tig god idé,” for­tæl­ler Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler og un­der­stre­ger, at fon­den gør sig me­get uma­ge i den pro­ces for at sik­re, at al­le an­sø­ge­re får en fag­lig vur­de­ring af de­res projekt.

”Vi gi­ver en sy­ste­ma­tisk og li­ge be­hand­ling på tværs af al­le de an­søg­nin­ger, vi mod­ta­ger. Vi sik­rer, at det ik­ke bli­ver en slags skøn­heds­kon­kur­ren­ce med et di­a­log­mø­de på en halv ti­me, men at det er en grun­dig og sy­ste­ma­tisk gen­nem­gang,” for­kla­rer Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Nyt modtagerorienteret ansøgningssystem

Selv­om Au­gusti­nus Fon­den på fle­re punk­ter hen­ven­der sig til an­dre må­l­grup­per end Tu­borg­fon­det og Nor­dea-fon­dens ”hur­tig vurdering”-initiativ, hil­ser Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler al­li­ge­vel kri­tik­ken fra de seks for­e­nings­stif­te­re velkommen.

”De pe­ger helt rig­tigt på, at der skal fo­re­gå en di­a­log mel­lem fon­den og dens mod­ta­ger­felt med så få for­hin­drin­ger, som over­ho­ve­det mu­ligt. Det syns­punkt an­er­ken­der vi og har me­get stor for­stå­el­se for. Der er be­stemt en po­in­te med de bud­ska­ber, som stif­ter­ne kom­mer med,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Han til­fø­jer, at han sy­nes, det er en vig­tig po­in­te, at fon­de­ne he­le ti­den re­flek­te­rer over, om de er er ”go­de og trans­pa­ren­te nok” i de­res kom­mu­ni­ka­tion om, hvem de øn­sker at sam­ar­bej­de med, og hvad de i det he­le ta­get vil med de­res filantropi.

Kon­kret er Au­gusti­nus Fon­den ved at un­der­sø­ge mar­ke­det for et helt nyt fonds­sy­stem, der skal gø­re ad­mi­ni­stra­tio­nen så ef­fek­tiv som mulig.

”Her er mod­ta­ger­per­spek­ti­vet selv­føl­ge­lig en vig­tig del af det, som sy­ste­met skal kun­ne,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer