Grundfos-fonden øger uddelingerne lokalt og globalt

Oven på et rekordgodt år for Grundfos-koncernen har Poul Due Jensens Fond besluttet at skrue uddelingerne i 2022 op til en kvart milliard kroner. Sidste år uddelte fonden 200 millioner kroner.

De år­li­ge do­na­tio­ner fra Po­ul Due Jen­sens Fond er vok­set fra 11 mil­li­o­ner kro­ner i 2012 til 200 mil­li­o­ner kro­ner i 2021. (Gra­fik fra Po­ul Due Jen­sens Fonds hjemmeside)

Der er ta­le om en stejl op­ad­gå­en­de kur­ve, når man kig­ger på den er­hvervs­dri­ven­de fond Po­ul Due Jen­sens Fonds år­li­ge ud­de­lin­ger de se­ne­ste år.

I 2015 ud­del­te fon­den 15 mil­li­o­ner kroner.

I 2019 run­de­de fon­den for før­ste gang 100 mil­li­o­ner kro­ner med en sam­let ud­de­lings­por­tion på 117 mil­li­o­ner kroner.

Og af det net­op of­fent­lig­gjor­te års­regn­skab for 2021 frem­går, at fon­den sid­ste år slog ny re­kord og ud­del­te 200 mil­li­o­ner kroner.

Men der­med stop­per ud­de­lings­væk­sten ik­ke. På Grund­fos-kon­cer­nens ge­ne­ral­for­sam­ling i fre­dags, den 29. april, blev det nem­lig of­fent­lig­gjort, at be­sty­rel­sen i Po­ul Due Jen­sens Fond har fast­sat en re­kord­s­tor ram­me på 250 mil­li­o­ner kro­ner i 2022 til ud­de­lin­ger bå­de i Dan­mark og ude i verden.

Uden de­res ind­sats vil­le vi ik­ke kun­ne gø­re så me­get godt, og når de yder en ek­stra ind­sats, kan vi som fond gi­ve end­nu me­re til­ba­ge til verden

Kim Nøhr Skib­sted – Fonds­di­rek­tør, Po­ul Due Jen­sens Fond

Over de se­ne­ste fem år har der væ­ret vækst i ud­de­lin­ger­ne fra 15 til 200 mil­li­o­ner år­ligt – no­get, vi især kan tak­ke de 19.000 dyg­ti­ge og hård­t­ar­bej­den­de Grund­fos-an­sat­te over he­le ver­den for. Uden de­res ind­sats vil­le vi ik­ke kun­ne gø­re så me­get godt, og når de yder en ek­stra ind­sats, kan vi som fond gi­ve end­nu me­re til­ba­ge til ver­den. Det er der me­re end no­gen­sin­de brug for,” si­ger fonds­di­rek­tør Kim Nøhr Skib­sted i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Bedste indtjening nogensinde

Ud­de­lings­væk­sten sker hånd i hånd med, at Grund­fos-kon­cer­nen i 2021 op­nå­e­de den bed­ste ind­tje­ning no­gen­sin­de si­den virk­som­he­dens start i 1944.

Grund­fos luk­ke­de 2021 med et re­sul­tat på knap 2,6 mil­li­ar­der kro­ner mod 1,9 mil­li­ar­der kro­ner året før. 50 pro­cent af års­re­sul­ta­tet ud­be­ta­les til ak­tio­næ­rer­ne. Po­ul Due Jen­sens Fond ejer 88 pro­cent af Grundfos.

Over halv­de­len af fon­dens ud­de­lin­ger i 2021 gik til pro­jek­ter og ind­sat­ser uden for Dan­mark, pri­mært vand­pro­jek­ter i ud­vik­ling­s­lan­de, men lo­kal­sam­fund klo­den over har og­så nydt godt af min­dre be­vil­lin­ger fra fon­dens ’Com­mu­ni­ty En­ga­ge­ment Grant’, som me­d­ar­bej­de­re i Grund­fos-sel­ska­ber over he­le ver­den kan sø­ge på veg­ne af lo­ka­le partnere.

Grund­fos-fon­den re­vi­de­re­de i 2021 do­na­tions­stra­te­gi­en til at om­fat­te en am­bi­tion om glo­balt med­bor­ger­skab. Fon­den øn­sker at væ­re en ak­tiv del­ta­ger i den glo­ba­le agen­da om­kring mis­sions­dre­vet forsk­ning, bæ­re­dyg­ti­ge vand­løs­nin­ger, kli­ma og so­ci­a­le frem­skridt og op­mun­trer sel­ska­ber­ne i Grund­fos-kon­cer­nen til at ud­le­ve stif­te­rens vær­di­er gen­nem lo­kal støt­te til pro­jek­ter i he­le ver­den, hed­der det i nyhe­den på hjemmesiden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer