KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Ef­ter et re­kordår for bå­de ind­tje­ning og ud­de­ling har KFI Fon­den få­et fle­re ud­de­lings­mus­k­ler. Frem­over vil fon­den støt­te frie køb­mænd i at bli­ve et vig­tigt om­drej­nings­punkt for lo­ka­le fæl­les­ska­ber, og sam­ti­dig vil fon­den hjæl­pe køb­mæn­de­ne med at ta­ge ak­tiv del i bæredygtighedsagendaen. 

KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond støt­ter frie køb­mænd i at bli­ve et vig­tigt om­drej­nings­punkt for lo­ka­le fællesskaber.

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af en­kelt­be­vil­lin­ger­ne i for­hold til året før. 

Og­så på ind­tje­nings­si­de kun­ne be­sty­rel­sen no­te­re sig det bed­ste over­skud i fon­dens hi­sto­rie med et re­sul­tat på 294 mil­li­o­ner kroner. 

Iføl­ge fonds­di­rek­tør Terje List er re­sul­ta­tet ba­se­ret på al­le fon­dens for­ret­nings­om­rå­der, hvoraf drift og ud­vik­ling af er­hverv­se­jen­dom­me står for 89 pct. af ak­ti­vi­te­ter­ne, der må­lt på ba­lan­cesum­men har en vær­di af 6,6 mil­li­ar­der kroner. 

”Re­kor­dre­sul­ta­tet er ba­se­ret på en ef­fek­tiv ad­mi­ni­stra­tion, drift og ud­vik­ling af vo­res ejen­dom­me samt en po­si­tiv re­gu­le­ring af vær­di­en af ejen­doms­por­te­følj­en. Re­sul­ta­tet er skabt i al­le de­le af virk­som­he­dens for­ret­nings­om­rå­der og må på den bag­grund an­ses som sær­de­les til­freds­stil­len­de,” si­ger adm. di­rek­tør Terje List.

Øgede uddelingsambitioner

Køb­mands­fon­den har de se­ne­ste par år haft øget fo­kus på at op­ti­me­re ar­bej­det med ud­de­lings­om­rå­det. Langt stør­ste­delen af ud­de­lin­ger­ne blev, som de fo­re­gå­en­de år, an­vendt til mo­der­ni­se­ring, om­byg­ning og ud­vi­del­se af butikker. 

Sam­ti­dig blev der ud­delt mid­ler fra ny­op­ret­te­de pul­jer, må­l­ret­tet køb­mæn­de­nes ind­sats i for­bin­del­se med Covid-19.

”Vi er fak­tisk me­get stol­te over vo­res rol­le un­der cor­o­na, for­di vi hav­de en me­get høj agi­li­tet i for­å­ret 2020. Jeg sy­nes, vi var rig­tig dyg­ti­ge til he­le ti­den at af­læ­se, hvor si­tu­a­tio­nen var på vej hen og på den bag­grund se, om vi kun­ne spil­le en rol­le i for­hold til de me­get akut op­stå­e­de ud­for­drin­ger, som vo­res mod­ta­ger­grup­pe fik. Det var selv­føl­ge­lig sær­ligt i for­hold til kun­desik­ker­hed og tryg­hed i bu­tik­ker­ne,” si­ger Terje List. 

Fon­dens cor­o­na­støt­te gik blandt an­det til at hjæl­pe køb­mæn­de­ne med af­skærm­ning med ple­xig­las, sprit­dis­pen­se­re og vareudbringning. 

Der­u­d­over åb­ne­de fon­den en pul­je, der kun­ne un­der­støt­te det lo­ka­le for­e­nings­liv via købmændene.

Man­ge for­e­nin­ger og klub­ber var ramt af fal­den­de ind­tæg­ter fra kon­tin­gen­ter, sponso­rer og af­ly­ste ar­ran­ge­men­ter i form af by­fe­ster og ban­ko­spil, som nor­malt er hjør­ne­sten i klub­ber­nes øko­no­mi. Me­re end 200 køb­mænd støt­te­de det lo­ka­le for­e­nings­liv via den­ne pul­je og li­ge så man­ge ud­del­te, i kraft af støt­te fra KFI, pen­ge til lo­ka­le ak­ti­vi­te­ter i for­bin­del­se med ju­len til f.eks. Mødre­hjæl­pen, Ju­le­mær­ke­hjem og ju­le­hjælp til ud­sat­te familier.

Flere penge til nærhed og bæredygtighed

Er­fa­rin­ger­ne med at støt­te køb­mæn­de­nes rol­le som sam­lings­punkt for det lo­ka­le kul­­tur- og for­e­nings­liv er no­get af det, fon­den vil byg­ge vi­de­re på frem­over, for­kla­rer Terje List.

”Der har jo væ­ret me­get ta­le om Ud­kants­dan­mark og af­folk­ning. Vi sy­nes, der en me­get ty­de­lig ten­dens i sam­fun­det til, at nær­hed er et vig­tigt pa­ra­me­ter, og at og­så kom­mu­nal­be­sty­rel­ser får øj­ne­ne op for at lands­by­er­ne ik­ke ba­re kan væ­re nog­le af­last­nings­cen­tre, hvor folk bor og el­lers ik­ke kom­mer hin­an­den ved,” si­ger han og ud­dy­ber fon­dens mu­lig­hed for at bi­dra­ge til den udvikling:

”Vi tror på, at den lo­ka­le køb­mand kan bli­ve om ik­ke det nye for­sam­lings­hus, så i hvert fald et sam­lings­punkt, som kan gi­ve me­re end blot det at hen­te si­ne dag­lig­va­rer. Det er helt klart en agen­da, som vi fra KFIs sy­nes er er ut­ro­ligt in­ter­es­sant,” si­ger Terje List.

På bag­grund af den sti­gen­de ind­tje­ning i fon­den har be­sty­rel­sen net­op be­slut­tet at hæ­ve ud­de­lings­ram­men for ud­de­ling­s­år­et maj 2021 til maj 2022. Det be­ty­der, at fon­den po­ten­ti­elt kan ud­de­le helt op til 225 mil­li­o­ner kro­ner det kom­men­de år. 

Et an­det nyt ind­sats­om­rå­de, som Terje List for­ven­ter vil få stør­re be­tyd­ning frem­over, dre­jer sig om he­le bæ­re­dyg­tigs­heds­a­gen­da­en og klimaindsatsen. 

”Vi vil ger­ne sik­re, at og­så den frie køb­mands­sek­tor ta­ger de­res an­svar for bæ­re­dyg­tig­hed, og der tror vi, at fon­den kan gø­re en for­skel, for­di det ty­pisk er nog­le til­tag, der kan væ­re van­ske­li­ge for den en­kel­te køb­mand at ud­mønte i prak­sis, og hvor det er vig­tigt, at der er en el­ler an­den form for ka­ta­ly­sa­tor til at bæ­re det ud i li­vet. Det er gi­vet­vis no­get, vi vil læg­ge nog­le fle­re kræf­ter i,” si­ger han. 

Skri­bent

Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer