KV Fonden retter fokus mod unges mistrivsel

Efter hidtil især at have støttet kræftforskning dedikerer KV Fonden samtlige forskningsmidler i år til det psykiatriske område. Også i 2023 og 2024 vil fonden prioritere det nye fokusområde højt. Det sker især for at tilføre flere midler til forskning i de psykiske lidelser, som mange unge døjer med i kølvandet på coronakrisen.

Man­ge børn og un­ges triv­sel blev stærkt ud­for­dret un­der hjem­sen­del­ser­ne fra de­res ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner un­der cor­ona­kri­sen, og fle­re går sta­dig til psy­ko­log og får be­hand­ling for psy­ki­ske li­del­ser. Det er et om­rå­de, hvor KV Fon­den vil sik­re, at forsk­nin­gen bli­ver til­ført fle­re mid­ler. (mo­del­fo­to)

Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, ta­ger nu plads i ræk­ken af fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger, som ret­ter fo­kus mod børn og un­ges mistrivsel.

Be­sty­rel­sen i den er­hvervs­dri­ven­de fond har be­slut­tet, at al­le fon­dens forsk­nings­mid­ler i in­de­væ­ren­de år skal de­di­ke­res til det psy­ki­a­tri­ske om­rå­de, og og­så i de kom­men­de år vil der bli­ve set sær­ligt vel­vil­ligt på forsk­nings­an­søg­nin­ger in­den for det­te felt.

Iføl­ge Hen­rik Amand Hol­te­gaard, der bå­de er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør og med­lem af be­sty­rel­sen i KV Fon­den, ud­sprin­ger be­slut­nin­gen af den de­bat, der har væ­ret i me­di­er­ne især det se­ne­ste års tid om, hvor­dan psy­ki­a­tri­en hal­ter ef­ter med at få til­delt forsk­nings­mid­ler. De­bat­ten er ble­vet fulgt af KV Fon­dens be­sty­rel­se med stor in­ter­es­se, for­tæl­ler Hen­rik Amand Holtegaard.

”No­get, som vir­ke­lig har af­født vo­res in­ter­es­se, var de fjern­syns­ud­sen­del­ser, hvor man fulg­te nog­le bo­ste­der. Det var cho­ke­ren­de at se, hvad der re­elt fo­re­går på bo­ste­der­ne, og hvor uhen­sigts­mæs­sigt de psy­kisk sy­ge of­te op­fø­rer sig over for ple­je­per­so­na­let. Og så har vi fulgt me­get med i sam­funds­de­bat­ten i kølvan­det på covid19, hvor det jo har vist sig, at man­ge børn og un­ges triv­sel blev stærkt ud­for­dret un­der hjem­sen­del­ser­ne fra de­res ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner. Fle­re un­ge går sta­dig til psy­ko­log og får be­hand­ling for psy­ki­ske li­del­ser af­født af covid19, og det er helt klart et om­rå­de, hvor vi ger­ne vil sik­re, at forsk­nin­gen bli­ver til­ført fle­re mid­ler,” si­ger Hen­rik Amand Holtegaard.

Der har ik­ke væ­ret kon­kre­te rap­por­ter el­ler tal, som har ført til be­slut­nin­gen om at ret­te et sær­skilt fo­kus på forsk­ning in­den for psykiatri.

Fle­re un­ge går sta­dig til psy­ko­log og får be­hand­ling for psy­ki­ske li­del­ser af­født af covid19, og det er helt klart et om­rå­de, hvor vi ger­ne vil sik­re, at forsk­nin­gen bli­ver til­ført fle­re midler

Hen­rik Amand Hol­te­gaard – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør og be­sty­rel­ses­med­lem, KV Fonden

”Jeg vil sna­re­re si­ge, at det er he­le den de­bat, der har væ­ret i pres­sen det se­ne­ste år, som har få­et be­sty­rel­sen til at sum­me­re, at her mang­ler en øko­no­misk hånds­ræk­ning,” for­kla­rer Hen­rik Amand Holtegaard.

- I om­ta­len af den nye sats­ning på je­res egen hjem­mesi­de næv­ner i den tragi­ske hæn­del­se i Fi­elds i juli, hvor tre blev dræbt og ad­skil­li­ge sår­et. Har den kon­kre­te epi­so­de væ­ret en med­vir­ken­de år­sag til je­res be­slut­ning om at op­pri­o­ri­te­re støt­ten til psykiatrien?

”Nej, fak­tisk ik­ke. Be­slut­nin­gen blev truf­fet før som­mer­fe­ri­en, så det er til­fæl­digt, at der ske­te det for­fær­de­li­ge i Fi­elds næ­sten sam­ti­dig med, at vi of­fent­lig­gjor­de be­sty­rel­sens be­slut­ning,” si­ger Hen­rik Amand Holtegaard.

Ikke slut med støtte til kræftforskning

Fon­den, der blev stif­tet af det barn­lø­se æg­te­par Kris­ta Met­ty Pe­ter­sen og Vig­go Got­fred Pe­ter­sen, har si­den 1949 ud­delt knap 200 mil­li­o­ner kroner.

Fon­den har ak­tu­elt en mål­sæt­ning om at ud­de­le mindst 20 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt, og her­af er der i 2022 af­sat en pul­je på 2,5 mil­li­o­ner kro­ner in­den for forsk­nings­om­rå­det, som alt­så er øre­mær­ket psykiatrien.

”Vi vil og­så pri­o­ri­te­re psy­ki­a­tri­en højt i 2023 og 2024. Der­med ik­ke sagt, at vi kun støt­ter forsk­ning i psy­ki­a­tri i ´23 og ´24, men der skal ik­ke her­ske tvivl om, at psy­ki­a­tri­en er vo­res pri­mæ­re in­ter­es­se­om­rå­de i de kom­men­de år,” si­ger Hen­rik Amand Holtegaard.

I de kom­men­de år vil vi si­de­lø­ben­de med vo­res fo­kus på psy­ki­a­tri og­så se po­si­tivt på pro­jek­ter in­den for can­cer og hjertekarsygdomme

Hen­rik Amand Hol­te­gaard – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør og be­sty­rel­ses­med­lem, KV Fonden

KV Fon­den har hidtil støt­tet forsk­ning især in­den for kræf­t­om­rå­det. Og fon­dens nye fo­kus på psy­ki­a­tri be­ty­der ik­ke, at det er slut med at gi­ve pen­ge til kræft­forsk­ning, un­der­stre­ger Hen­rik Amand Holtegaard.

”Ge­ne­relt støt­ter vi forsk­ning in­den for en bred vif­te af for­skel­li­ge syg­dom­me og har i en år­ræk­ke haft pri­mært fo­kus på kræft­forsk­ning. I år sker der en ned­pri­o­ri­te­ring til for­del for mid­ler til psy­ki­a­tri­en, men i de kom­men­de år vil vi si­de­lø­ben­de med vo­res fo­kus på psy­ki­a­tri og­så se po­si­tivt på pro­jek­ter in­den for can­cer og hjer­te­kar­syg­dom­me,” si­ger Hen­rik Amand Holtegaard.

Samarbejde med Psykiatrifonden

For at boo­ste den nye sats­ning har KV Fon­den ind­gå­et et sam­ar­bej­de med en an­den er­hvervs­dri­ven­de fond, Psy­ki­a­tri­fon­den. Den nye sam­ar­bejds­part­ner skal hjæl­pe med at ud­væl­ge forsk­nings­pro­jek­ter blandt an­det med fo­kus på børn og un­ges triv­sel ef­ter cor­o­na, og Psy­ki­a­tri­fon­den vil der­u­d­over mar­keds­fø­re mu­lig­he­den for at sø­ge om mid­ler i KV Fon­den i blandt an­det sit med­lems­blad og på sin hjemmeside.

”Vi hav­de over­ve­jet at in­dryk­ke be­kendt­gø­rel­ser i de lands­dæk­ken­de avi­ser, men det er vi gå­et væk fra. Vi vur­de­rer, vi får me­re ud af sam­ar­bej­det med Psy­ki­a­tri­fon­den end at an­non­ce­re, og al­le­re­de nu kan vi se, at sam­ar­bej­det bæ­rer frugt. Vi er nem­lig net­op ble­vet kon­tak­tet af no­gen med et flot pro­jekt, som jeg skal ha­ve mø­de med me­dio au­gust,” for­tæl­ler Hen­rik Amand Holtegaard.

Vi har de se­ne­re år kun mod­ta­get et me­get be­græn­set an­tal an­søg­nin­ger in­den for psy­ki­a­tri­en – nær­me­re fem end 10 an­søg­nin­ger om året

Hen­rik Amand Hol­te­gaard – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør og be­sty­rel­ses­med­lem, KV Fonden

At det har væ­ret nød­ven­digt at al­li­e­re sig med én af de helt sto­re spil­le­re på psy­ki­a­tri­om­rå­det, hæn­ger og­så sam­men med, at KV Fon­den tra­di­tio­nelt ik­ke er ble­vet an­set som en re­le­vant fond at sø­ge om mid­ler fra in­den for området.

”Vi har de se­ne­re år kun mod­ta­get et me­get be­græn­set an­tal an­søg­nin­ger in­den for psy­ki­a­tri­en – nær­me­re fem end 10 an­søg­nin­ger om året – mens vi in­den for can­cer- og hjer­te­kar­syg­dom­me hvert år bli­ver bom­bar­de­ret med an­søg­nin­ger,” si­ger Hen­rik Amand Holtegaard.

På spørgs­må­let om, hvil­ken for­skel KV Fon­den hå­ber at kun­ne gø­re in­den for psy­ki­a­tri­en, si­ger direktøren:

”Der er jo græn­ser for, hvor langt man kan nå med en do­na­tion på 2,5 mil­li­o­ner kro­ner, som er det be­løb, vi har mu­lig­hed for at de­le ud i år. Men vi hå­ber, at vi især kan hjæl­pe nog­le af de børn og un­ge, som har få­et psy­ki­ske li­del­ser af­født af covid19. Det er et langt, sejt træk, hvor man skal ha­ve ana­ly­se­ret, hvad år­sa­gen er, og der­ef­ter skal der sæt­tes gang i be­hand­ling. Net­op der­for er det ik­ke kun i år men og­så de kom­men­de år, at vi de­ler pen­ge ud til det­te formål.”

Ved for lidt om, hvad der forårsager psykisk sygdom

Lars Hü­bertz, der er chef for kom­mu­ni­ka­tion og po­li­tik i Psy­ki­a­tri­fon­den, glæ­der sig over sam­ar­bej­det og KV Fon­dens nye fokusområde.

”En af Psy­ki­a­tri­fon­dens mær­kesa­ger er, at der skal al­lo­ke­res fle­re mid­ler til forsk­ning. Det har rig­tig stor be­tyd­ning, at KV Fon­den går for­re­st som en pri­vat ak­tør, der øn­sker at ret­te op på den un­der­pri­o­ri­te­ring, der gen­nem man­ge år har væ­ret af psy­ki­a­tri­en,” si­ger Lars Hü­bertz i en nyhed på KV Fon­dens hjemmeside.

Det har rig­tig stor be­tyd­ning, at KV Fon­den går for­re­st som en pri­vat ak­tør, der øn­sker at ret­te op på den un­der­pri­o­ri­te­ring, der gen­nem man­ge år har væ­ret af psykiatrien

Lars Hü­bertz – Chef for kom­mu­ni­ka­tion og po­li­tik, Psykiatrifonden

Psy­ki­a­tri­fon­den hå­ber sær­ligt på, at der kan bli­ve igang­s­at forsk­nings­pro­jek­ter, som be­ly­ser, hvad der for­år­sa­ger psy­kisk sygdom.

”Helt over­ord­net – og på den me­get sto­re klin­ge – så ved vi alt for lidt om, hvad der for­år­sa­ger psy­kisk syg­dom: Hvem der får det, hvem der går fri og for ek­sem­pel og­så, hvad der gør, at den sto­re mi­striv­sel, der fyl­der me­get, i nog­le til­fæl­de bli­ver til psy­kisk syg­dom og i an­dre ik­ke,” si­ger Lars Hübertz.

Fri­sten for at sø­ge KV Fon­den om mid­ler i in­de­væ­ren­de år er fre­dag den 30. september.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer