Lundbeckfonden prioriterer hjerneforskning i ny uddelingsstrategi

Ny uddelingsstrategi fra Lundbeckfonden skal bringe Danmark ind i hjerneforskningens verdenselite og sikre udvikling af nye talentfulde hjerneforskere. Strategien lanceres i løbet af efteråret.

Lund­beck­fon­den ud­de­ler år­ligt me­re end 500 mil­li­o­ner år­ligt til sund­heds­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Fon­dens nye ud­de­lings­stra­te­gi fo­ku­se­rer i hø­je­re grad end tid­li­ge­re på hjer­ne­forsk­ning, som i den nye stra­te­gi skal for­stås ”i bre­de­ste for­stand”. Det for­tæl­ler Tho­mas Sinkjær, forsk­nings­di­rek­tør i Lund­beck­fon­den i en pressemeddelelse:

”Fon­dens pro­gram­mer er ret­tet mod ba­sal og kli­nisk forsk­ning men når vi si­ger, vi sæt­ter hjer­nen først, me­ner vi hjer­nen i bre­de­ste for­stand. For os er hjer­ne­forsk­ning en rum­me­lig be­teg­nel­se, der kan in­de­hol­de pro­jek­ter in­den­for bå­de sund­heds­vi­den­skab, sam­funds­vi­den­skab, hu­ma­ni­o­ra samt tek­nik og na­tur­vi­den­skab – og­så me­get ger­ne tvær­fag­li­ge pro­jek­ter på tværs af di­sci­pli­ner og på tværs af kli­nik og basalforskning.”

Nøg­le­or­de­ne for den nye stra­te­gi er 'Pe­op­le, Pro­jects and Prizes'.

'Pe­op­le' dæk­ker over ud­de­lin­ger for om­trent 360 mil­li­o­ner kro­ner til de bed­ste og mest in­no­va­tive hjer­ne­for­ske­re. Pen­ge­ne skal gi­ve for­sker­ne mu­lig­hed for at ud­vik­le eg­ne idéer og ud­fø­re nys­ger­rig­heds­dre­ven forsk­ning. Til at un­der­støt­te det­te mål støt­ter Lund­beck­fon­den for­ske­re på fi­re for­skel­li­ge kar­ri­e­re­trin fra po­st­doc til professorniveau.

'Pro­jects' dæk­ker over mid­ler til to ty­per forsknings­projekter in­den for neu­rovi­den­skab. Stør­re, tvær­fag­li­ge forsknings­projekter, der sø­ger at for­stå el­ler lø­se kom­plek­se forsk­nings­spørgs­mål kan få op til 60 mil­li­o­ner kro­ner over fem år med mu­lig­hed for for­læn­gel­se i yder­li­ge­re fem år. Me­re dri­sti­ge og ba­ne­bry­den­de forsknings­projekter kan få støt­te med op til 2 mil­li­o­ner kro­ner i 2 år.

'Prizes' er Lund­beck­fon­dens an­er­ken­del­se og fejring af frem­ra­gen­de for­ske­re. The Brain Prize bli­ver fort­sat fon­dens flagskibspris, li­ge­som der hvert år vil bli­ve ud­delt ta­lent­pri­ser og Lund­beck­fondens Yn­gre For­sker­pris. Pen­ge­præ­mi­er­ne for­bun­det med hæ­de­ren vil bli­ve forhøjet.

Lund­beck­fon­dens
nye ud­de­lings­stra­te­gi

Lund­beck­fon­dens nye stra­te­gi er skabt på bag­grund af en rap­port om neu­ro­sci­en­ce-mil­jø­et i Dan­mark (pdf) ud­ar­bej­det af Sir Co­lin Bla­ke­mo­re, pro­fes­sor ved Uni­ver­si­ty of London/University of Ox­ford og pro­fes­sor eme­ri­tus i kli­nisk neu­ro­lo­gi Mar­tin Rossor.

Læs me­re om Lund­beck­fon­dens nye ud­de­lings­stra­te­gi her (pdf).

Tho­mas Sinkjær hå­ber, at Lundbeck­fondens nye stra­te­gi kan væ­re med til at gø­re Dan­mark til et stær­ke­re land in­den for hjerneforskning:

”Dan­mark bli­ver ik­ke en før­en­de hjer­ne­forsk­nings­na­tion fra den ene dag til den and­en – det er klart. Men en kort­læg­ning af ni­veau­et for dansk hjerne­forskning vi­ser, at der er et stort po­ten­ti­a­le, og jeg er sik­ker på, at vi med en lang­va­rig, fo­ku­se­ret ind­sats kan styr­ke dansk hjer­ne­forsk­ning mar­kant,” for­kla­rer Tho­mas Sinkjær i Lund­beck­fon­dens pressemeddelelse.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer