Annoncespot_img

Nordea-fonden skærper sin strategi

Nordea-fonden skær­per nu sit strate­giske fokus for de næste tre år. Her vil fonden især støtte projekter om en god start på livet og aktivi­teter i det fri, og fra 2019-2021 for­ven­ter fonden at uddele 1,5 mia. kr. til pro­jekter inden for de to områder. Ud­vik­lings­me­to­den for den nye strategi er drevet af efter­spørg­sel, forklarer adm. direktør Henrik Leh­mann Andersen.

Henrik Lehmann Andersen
"Det hand­ler ik­ke om at la­ve sto­re for­kro­me­de ana­ly­ser af en sam­funds­ud­vik­ling. Det hand­ler om at lyt­te på van­d­rø­re­ne,” si­ger Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, adm. di­rek­tør i Nordea-fonden.

De næ­ste tre års ud­de­lin­ger fra Nor­dea-fon­den kom­mer især til at hand­le om to ting: Fle­re børn, der blom­strer og fle­re folk ud i det fri. Det er es­sen­sen af fon­dens nye stra­te­gi på ud­de­lings­om­rå­det, som net­op er ble­vet ved­ta­get af fon­dens be­sty­rel­se. Over de næ­ste tre år for­ven­ter fon­den at ud­de­le i om­eg­nen af 1,5 mia. kr. pri­mært til de to områder.

Med sit nye fo­kus på førsko­lebørn hå­ber fon­den at sik­re fle­re go­de liv ved at sæt­te ind på det mest ef­fek­ti­ve tids­punkt. Iføl­ge fon­den er fag­folk eni­ge om, at en tid­lig ind­sats helt fra gravi­di­te­ten kan sæt­te af­gø­ren­de po­si­ti­ve spor se­ne­re i barn­dom­men, i ung­dom­men, som vok­sen og li­vet igennem.

Og ved at få fle­re folk ud i det fri vil fon­den un­der­støt­te den sti­gen­de in­ter­es­se i be­folk­nin­gen for uden­dør­sak­ti­vi­tet. Fon­den op­le­ver nem­lig, at der de se­ne­ste år har væ­ret en sti­gen­de in­ter­es­se i be­folk­nin­gen for at dyr­ke fle­re og nye for­mer for fril­ufts­liv. Fle­re mo­tio­ni­ster ryk­ker ud i sko­ve­ne, fle­re bor­ge­re ef­ter­spør­ger grøn­ne byrum, og fon­den har med en pul­je til ak­ti­vi­te­ter ved ky­sten få­et be­kræf­tet, at men­ne­sker over he­le lan­det ef­ter­spør­ger at kom­me me­re ud i det fri.

Vandrørene er vigtige i Nordea-fondens strategiudvikling

Og iføl­ge adm. di­rek­tør Hen­rik Le­h­mann An­der­sen er ‘ef­ter­spørgsel’ et nøg­le­ord for Nor­dea-fon­den. Det nye stra­te­gi­ske fo­kus på førsko­lebørn og fril­uftsak­ti­vi­te­ter er nem­lig grund­læg­gen­de dre­vet af ef­ter­spørgsel hos an­sø­ge­re, i ci­vil­sam­fun­det og på det po­li­ti­ske niveau.

“Vi har mær­ket, at de her to om­rå­der vir­ke­lig flyt­te­de sig me­get i et ci­vil­sam­funds- og po­li­tisk per­spek­tiv. Og så me­ner vi, at det er vo­res op­ga­ve at un­der­støt­te de be­væ­gel­ser,” for­kla­rer Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Og net­op fon­dens ar­bej­det med at iden­ti­fi­ce­re strøm­nin­ger og be­væ­gel­ser er en cen­tral del af stra­te­gi­ar­bej­det hos Nordea-fonden.

“Rig­tig man­ge af de ener­gi­ske og en­ga­ge­re­de ak­tø­rer i ci­vil­sam­fun­det vil ger­ne snak­ke med os og for­tæl­le om de­res ini­ti­a­ti­ver. Der­for får vi en me­get bred vi­den på for­skel­li­ge om­rå­der, som grund­læg­gen­de hand­ler om go­de liv. Og ud af de man­ge di­a­lo­ger, an­sø­ge­re, an­søg­nin­ger og pro­jekt­for­slag prø­ver vi at krystal­li­se­re et stra­te­gisk fo­kus hos os. Det er så­dan set vo­res me­to­de. Så det hand­ler ik­ke om at la­ve sto­re for­kro­me­de ana­ly­ser af en sam­funds­ud­vik­ling. Det hand­ler om at lyt­te på van­d­rø­re­ne,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Med sin ef­ter­spørgsels­drev­ne ud­de­lings­fi­lo­so­fi ad­skil­ler Nor­dea-fon­den sig be­vidst fra man­ge an­dre stør­re fon­de, der fo­re­træk­ker en me­re pro­blem­dre­vet ud­de­lings­stra­te­gi. Hen­rik Le­h­mann An­der­sen an­er­ken­der, at og­så en pro­blem­dre­vet ud­de­lings­stra­te­gi kan ha­ve sin be­ret­ti­gel­se, men det er ik­ke den ret­te ar­bejds­form for Nor­dea-fon­den, me­ner han.

“Vo­res rol­le er at væ­re der for ak­tø­rer­nes skyld – al­le de hand­le­kraf­ti­ge men­ne­sker med idéer. Det er ik­ke os, der sæt­ter dags­or­de­ner – de fin­des om­kring os, og vi hjæl­per så med at re­a­li­se­re dem,” si­ger Hen­rik Le­h­mann An­der­sen og uddyber:

“Et al­ter­na­tiv til vo­res ud­de­lings­fi­lo­so­fi er, at man som fond er me­get fo­ku­se­ret på at lø­se et vel­de­fi­ne­ret pro­blem i sam­fun­det, og så ka­ster man sig over det i så­dan en vir­ke­lig snæ­ver kon­tekst ud fra en tan­ke­gang om, at man så kan lø­se el­ler bi­dra­ge til at lø­se en sam­fund­spro­ble­ma­tik. Men vi kom­mer som fond fra spa­re­kas­se­be­væ­gel­sen, og der­for skal vi væ­re der for al­le i be­folk­nin­gen – vi er he­le be­folk­nin­gens fond,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Grobunden skal være på plads

For Nor­dea-fon­den be­ty­der den ef­ter­spørgsels­drev­ne ud­de­lings­fi­lo­so­fi, at den ak­tivt fra­væl­ger at sæt­te dags­or­de­ner. Og der­for er fon­den af­hæn­gig af, at an­dre ta­ger ini­ti­a­tiv og sæt­ter ret­ning, for­kla­rer Hen­rik Le­h­mann Andersen:

“For os er det enormt vig­tigt, at der er ener­gi der­u­de og men­ne­sker og or­ga­ni­sa­tio­ner, der hol­der fast i nog­le lan­ge dags­or­de­ner med tyng­de. Tag for ek­sem­pel Småbørnsløf­tet, der blev etab­le­ret for nog­le år si­den. Småbørnsal­li­an­cen bag løf­tet har ar­bej­det hårdt for sa­gen, og det har da klart væ­ret med­vir­ken­de til, at støt­te til små børn nu er ble­vet en del af vo­res stra­te­gi. I det he­le ta­get er ‘sam­men­hæng’ vig­tig for os. Vi tror ik­ke på, at vi som fond ale­ne kan ska­be sto­re for­an­drin­ger i sam­fun­det. Det kan vi kun, hvis der er no­gen, der har vilj­en om­kring os til at gri­be den mu­lig­hed,” si­ger Hen­rik Le­h­mann An­der­sen og tilføjer:

“I så­dan en sam­funds­op­byg­gen­de vir­ke­lig­hed er der må­ske no­gen, der kan sy­nes, at vo­res til­gang til fonds­drift er lidt uam­bi­tiøs el­ler småke­de­lig. Fred med det. I vo­res op­tik er den gan­ske am­bi­tiøs, for­di den byg­ger på det, som sam­fun­det og fæl­les­ska­bet ger­ne vil.”

Og for Hen­rik Le­h­mann An­der­sen er det cen­tralt for le­gi­ti­mi­te­ten af fon­dens ar­bej­de, at støt­te­kro­ner­ne går til pro­jek­ter, der ud­sprin­ger af en fæl­les vil­je ude i be­folk­nin­gen og ik­ke fon­dens egen:

“For vi ved jo godt, at når vi la­ver en ny stra­te­gi, så bli­ver den vendt og dre­jet ude i de mil­jø­er, som er go­de til at la­ve spæn­den­de pro­jek­ter. Og nog­le gan­ge på en må­de, så mil­jø­er­ne ven­der og dre­jer sig selv, for­di de tror, at de kan få pen­ge fra fon­den ved at la­ve om på pro­jek­tet og de­res idéer. Og det har vi over­ho­ve­det in­gen in­ter­es­se i. Det er de­res idéer, de­res pro­jek­ter og de­res dags­or­de­ner, som vi har til op­ga­ve at un­der­støt­te,” slut­ter Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer