Ny Carlsbergfondet i kamp for ligestilling i dansk forskning

Fremover refunderer Ny Carlsbergfondet universiteternes merudgifter i forbindelse med barsel blandt de ph.d.-stipendiater, som fonden medfinansierer. Dermed ønsker fonden at bidrage til at sikre maksimal ligestilling og diversitet i det danske forskningssystem.

Ny Carlsbergfondet (foto: Anders Sune Berg)
Iføl­ge Ny Carls­berg­fon­det ud­gør bar­sel en mu­lig køns­bar­ri­e­re i lan­dets forsk­nings­sy­stem, da bar­selsor­lov blandt yn­gre for­ske­re ind­be­fat­ter be­ty­de­li­ge mer­ud­gif­ter for uni­ver­si­te­ter­ne (fo­to: An­ders Su­ne Berg).

Ny Carls­berg­fon­det sø­sæt­ter nu et nyt ini­ti­a­tiv i be­stræ­bel­ser­ne på at sik­re kvin­der li­ge så go­de mu­lig­he­der som mænd for at få en kar­ri­e­re som forsker.

Det sker ved frem­over at re­fun­de­re de dan­ske uni­ver­si­te­ters merom­kost­nin­ger til løn i for­bin­del­se med bar­sel blandt de kom­men­de ph.d.-stipendiater un­der Ny Carls­berg­fon­dets forskningsinitiativ.

Ord­nin­gen gæl­der for så­vel kvin­der som mænd og sker som til­lægs­be­vil­ling ef­ter an­søg­ning fra det på­gæl­den­de universitet.

Som det er i dag, ta­ger kvin­der ty­pisk langt stør­ste­delen af bar­selsor­loven i Dan­mark – og­så in­den for uni­ver­si­te­ter­nes forsk­nings­mil­jø­er. Da bar­selsor­lov blandt yn­gre for­ske­re ind­be­fat­ter be­ty­de­li­ge mer­ud­gif­ter for uni­ver­si­te­ter­ne, ud­gør bar­sel en mu­lig køns­bar­ri­e­re i lan­dets forsk­nings­sy­stem, po­in­te­r­er fonden.

Vi vil med vo­res nye ord­ning væ­re med til sik­re, men og­så sig­na­le­re, at bar­sel ik­ke må væ­re et pro­blem og ab­so­lut ik­ke bli­ve en hin­dring for kvin­de­li­ge for­ske­res muligheder.

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen – for­kvin­de, Ny Carlsbergfondet

”Vi ved, at der er en no­gen­lun­de li­ge­lig for­de­ling af kvin­der og mænd blandt de yng­ste for­ske­re, men at der er en be­ty­de­lig over­vægt af mænd, når det gæl­der de lan­ge for­sker­kar­ri­e­rer. Vi vil med vo­res nye ord­ning væ­re med til sik­re, men og­så sig­na­le­re, at bar­sel ik­ke må væ­re et pro­blem og ab­so­lut ik­ke bli­ve en hin­dring for kvin­de­li­ge for­ske­res mu­lig­he­der. Vo­res forsk­nings­mil­jø­er skal væ­re af hø­je­ste kva­li­tet, og det sker ik­ke uden den størst mu­li­ge di­ver­si­tet,” si­ger for­kvin­de for Ny Carls­berg­fon­det, Chri­sti­ne Buhl An­der­sen i en pressemeddelelse.

Net­op når det kom­mer til li­ge­stil­ling har Ny Carls­berg­fon­det des­u­den be­slut­tet, at Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, der 1. marts i år hav­de sin før­ste ar­bejds­dag for bor­den­den i fon­dens be­sty­rel­se, be­næv­nes for­kvin­de. Det er, for­kla­rer fon­dens kom­mu­ni­ka­tions- og se­kre­ta­ri­ats­chef Jakob Fi­bi­ger An­drea­sen, en ”me­re præ­cis og tids­sva­ren­de be­teg­nel­se” end formand.

Skal gøre op med formelle barrierer

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen be­teg­ner det nye til­tag med re­fu­sion af uni­ver­si­te­ter­nes merom­kost­nin­ger til løn i for­bin­del­se med bar­sel blandt de kom­men­de ph.d.-stipendiater som ”et lil­le skridt” må­l­ret­tet de for­ske­re, fon­den støtter.

”Men det er sam­ti­dig et vig­tigt sig­nal om, at vi må gø­re op med de for­mel­le bar­ri­e­rer, der er med til at for­hin­dre, at den dan­ske forsk­nings­ver­den kan re­a­li­se­re sit ful­de po­ten­ti­a­le,” si­ger Chri­sti­ne Buhl Andersen.

Ny Carls­berg­fon­dets re­fu­sions­ord­ning un­der bar­sel gør sig al­le­re­de gæl­den­de for fon­dets po­st­doc-pro­gram og ind­fø­res for ph.d.-stipendiater med virk­ning fra det­te års op­slag i Ny Carls­berg­fon­dets Forskningsinitiativ.

An­søg­nings­frist for de tre forsk­nings­sti­pen­di­er, som Ny Carls­berg­fon­det slog op før som­mer­fe­ri­en, er fre­dag den 18. sep­tem­ber. For­må­let er at ge­ne­re­re ny kunstvi­den­ska­be­lig vi­den og sam­ti­dig byg­ge bro mel­lem uni­ver­si­te­ter­nes og mu­se­er­nes forskning.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer