Ny Carlsbergfondet i kamp for ligestilling i dansk forskning

Frem­over re­fun­de­rer Ny Carls­berg­fon­det uni­ver­si­te­ter­nes mer­ud­gif­ter i for­bin­del­se med bar­sel blandt de ph.d.-stipendiater, som fon­den med­fi­nan­si­e­rer. Der­med øn­sker fon­den at bi­dra­ge til at sik­re mak­si­mal li­ge­stil­ling og di­ver­si­tet i det dan­ske forsk­nings­sy­stem.

Ny Carlsbergfondet (foto: Anders Sune Berg)
Iføl­ge Ny Carls­berg­fon­det ud­gør bar­sel en mu­lig køns­bar­ri­e­re i lan­dets forsk­nings­sy­stem, da bar­selsor­lov blandt yn­gre for­ske­re ind­be­fat­ter be­ty­de­li­ge mer­ud­gif­ter for uni­ver­si­te­ter­ne (fo­to: An­ders Su­ne Berg).

Ny Carls­berg­fon­det sø­sæt­ter nu et nyt ini­ti­a­tiv i be­stræ­bel­ser­ne på at sik­re kvin­der li­ge så go­de mu­lig­he­der som mænd for at få en kar­ri­e­re som for­sker.

Det sker ved frem­over at re­fun­de­re de dan­ske uni­ver­si­te­ters merom­kost­nin­ger til løn i for­bin­del­se med bar­sel blandt de kom­men­de ph.d.-stipendiater un­der Ny Carls­berg­fon­dets forsk­nings­i­ni­ti­a­tiv.

Ord­nin­gen gæl­der for så­vel kvin­der som mænd og sker som til­lægs­be­vil­ling ef­ter an­søg­ning fra det på­gæl­den­de uni­ver­si­tet.

Som det er i dag, ta­ger kvin­der ty­pisk langt stør­ste­delen af bar­selsor­loven i Dan­mark – og­så in­den for uni­ver­si­te­ter­nes forsk­nings­mil­jø­er. Da bar­selsor­lov blandt yn­gre for­ske­re ind­be­fat­ter be­ty­de­li­ge mer­ud­gif­ter for uni­ver­si­te­ter­ne, ud­gør bar­sel en mu­lig køns­bar­ri­e­re i lan­dets forsk­nings­sy­stem, po­in­te­r­er fon­den.

Vi vil med vo­res nye ord­ning væ­re med til sik­re, men og­så sig­na­le­re, at bar­sel ik­ke må væ­re et pro­blem og ab­so­lut ik­ke bli­ve en hin­dring for kvin­de­li­ge for­ske­res mu­lig­he­der.

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen – for­kvin­de, Ny Carls­berg­fon­det

”Vi ved, at der er en no­gen­lun­de li­ge­lig for­de­ling af kvin­der og mænd blandt de yng­ste for­ske­re, men at der er en be­ty­de­lig over­vægt af mænd, når det gæl­der de lan­ge for­sker­kar­ri­e­rer. Vi vil med vo­res nye ord­ning væ­re med til sik­re, men og­så sig­na­le­re, at bar­sel ik­ke må væ­re et pro­blem og ab­so­lut ik­ke bli­ve en hin­dring for kvin­de­li­ge for­ske­res mu­lig­he­der. Vo­res forsk­nings­mil­jø­er skal væ­re af hø­je­ste kva­li­tet, og det sker ik­ke uden den størst mu­li­ge di­ver­si­tet,” si­ger for­kvin­de for Ny Carls­berg­fon­det, Chri­sti­ne Buhl An­der­sen i en pres­se­med­del­el­se.

Net­op når det kom­mer til li­ge­stil­ling har Ny Carls­berg­fon­det des­u­den be­slut­tet, at Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, der 1. marts i år hav­de sin før­ste ar­bejds­dag for bor­den­den i fon­dens be­sty­rel­se, be­næv­nes for­kvin­de. Det er, for­kla­rer fon­dens kom­mu­­ni­ka­tions- og se­kre­ta­ri­ats­chef Jakob Fi­bi­ger An­drea­sen, en ”me­re præ­cis og tids­sva­ren­de be­teg­nel­se” end for­mand.

Skal gøre op med formelle barrierer

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen be­teg­ner det nye til­tag med re­fu­sion af uni­ver­si­te­ter­nes merom­kost­nin­ger til løn i for­bin­del­se med bar­sel blandt de kom­men­de ph.d.-stipendiater som ”et lil­le skridt” må­l­ret­tet de for­ske­re, fon­den støt­ter.

”Men det er sam­ti­dig et vig­tigt sig­nal om, at vi må gø­re op med de for­mel­le bar­ri­e­rer, der er med til at for­hin­dre, at den dan­ske forsk­nings­ver­den kan re­a­li­se­re sit ful­de po­ten­ti­a­le,” si­ger Chri­sti­ne Buhl An­der­sen.

Ny Carls­berg­fon­dets re­fu­sions­ord­ning un­der bar­sel gør sig al­le­re­de gæl­den­de for fon­dets po­­st­­doc-pro­­gram og ind­fø­res for ph.d.-stipendiater med virk­ning fra det­te års op­slag i Ny Carls­berg­fon­dets Forsk­nings­i­ni­ti­a­tiv.

An­søg­nings­frist for de tre forsk­nings­sti­pen­di­er, som Ny Carls­berg­fon­det slog op før som­mer­fe­ri­en, er fre­dag den 18. sep­tem­ber. For­må­let er at ge­ne­re­re ny kunstvi­den­ska­be­lig vi­den og sam­ti­dig byg­ge bro mel­lem uni­ver­si­te­ter­nes og mu­se­er­nes forsk­ning.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyl­de­pen­nen har væ­ret flit­tigt i brug hos Le­go Fon­den den se­ne­ste tid. Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, en sam­ar­bejds­af­ta­le med…

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Be­slut­nin­gen om at æn­dre in­ve­ste­rings­reg­ler­ne for tu­sind­vis af al­me­ne fon­de i Dan­mark har po­ten­ti­a­le til at flyt­te mil­li­ar­der af fond­skro­ner væk fra ob­liga­tio­ner med…

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 mil­li­ar­der kro­ner på pris­skil­tet, da Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond som ho­ve­d­ak­tio­nær i 2015 ef­ter man­ge års salgs­be­stræ­bel­ser fandt en ny ejer til…

Fra økonomisk fattigdom til faglig fattigdom

At der over­ho­ve­det er no­get, der hed­der Eg­mont Fon­den, skyl­des en ung mands stå­l­vil­je til at op­fyl­de si­ne am­bi­tio­ner trods en fat­tig op­vækst. Og…

Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Ef­ter næ­sten 50 år som al­men fond har Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond net­op of­fent­lig­gjort sit før­ste års­regn­skab som er­hvervs­dri­ven­de fon­de og re­de­gjort for an­be­fa­lin­ger­ne om…

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af? Det…

Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

Når der ud­vik­les po­li­tik i de dan­ske mi­ni­ste­ri­er, skal FN’s ver­dens­mål frem­over spil­le en af­gø­ren­de rol­le. De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-pro­jek­tet bli­ver…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…