Ny Carlsbergfondet i kamp for ligestilling i dansk forskning

Frem­over re­fun­de­rer Ny Carls­berg­fon­det uni­ver­si­te­ter­nes mer­ud­gif­ter i for­bin­del­se med bar­sel blandt de ph.d.-stipendiater, som fon­den med­fi­nan­si­e­rer. Der­med øn­sker fon­den at bi­dra­ge til at sik­re mak­si­mal li­ge­stil­ling og di­ver­si­tet i det dan­ske forskningssystem.

Ny Carlsbergfondet (foto: Anders Sune Berg)
Iføl­ge Ny Carls­berg­fon­det ud­gør bar­sel en mu­lig køns­bar­ri­e­re i lan­dets forsk­nings­sy­stem, da bar­selsor­lov blandt yn­gre for­ske­re ind­be­fat­ter be­ty­de­li­ge mer­ud­gif­ter for uni­ver­si­te­ter­ne (fo­to: An­ders Su­ne Berg).

Ny Carls­berg­fon­det sø­sæt­ter nu et nyt ini­ti­a­tiv i be­stræ­bel­ser­ne på at sik­re kvin­der li­ge så go­de mu­lig­he­der som mænd for at få en kar­ri­e­re som forsker.

Det sker ved frem­over at re­fun­de­re de dan­ske uni­ver­si­te­ters merom­kost­nin­ger til løn i for­bin­del­se med bar­sel blandt de kom­men­de ph.d.-stipendiater un­der Ny Carls­berg­fon­dets forskningsinitiativ.

Ord­nin­gen gæl­der for så­vel kvin­der som mænd og sker som til­lægs­be­vil­ling ef­ter an­søg­ning fra det på­gæl­den­de universitet.

Som det er i dag, ta­ger kvin­der ty­pisk langt stør­ste­delen af bar­selsor­loven i Dan­mark – og­så in­den for uni­ver­si­te­ter­nes forsk­nings­mil­jø­er. Da bar­selsor­lov blandt yn­gre for­ske­re ind­be­fat­ter be­ty­de­li­ge mer­ud­gif­ter for uni­ver­si­te­ter­ne, ud­gør bar­sel en mu­lig køns­bar­ri­e­re i lan­dets forsk­nings­sy­stem, po­in­te­r­er fonden.

Vi vil med vo­res nye ord­ning væ­re med til sik­re, men og­så sig­na­le­re, at bar­sel ik­ke må væ­re et pro­blem og ab­so­lut ik­ke bli­ve en hin­dring for kvin­de­li­ge for­ske­res muligheder.

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen – for­kvin­de, Ny Carlsbergfondet

”Vi ved, at der er en no­gen­lun­de li­ge­lig for­de­ling af kvin­der og mænd blandt de yng­ste for­ske­re, men at der er en be­ty­de­lig over­vægt af mænd, når det gæl­der de lan­ge for­sker­kar­ri­e­rer. Vi vil med vo­res nye ord­ning væ­re med til sik­re, men og­så sig­na­le­re, at bar­sel ik­ke må væ­re et pro­blem og ab­so­lut ik­ke bli­ve en hin­dring for kvin­de­li­ge for­ske­res mu­lig­he­der. Vo­res forsk­nings­mil­jø­er skal væ­re af hø­je­ste kva­li­tet, og det sker ik­ke uden den størst mu­li­ge di­ver­si­tet,” si­ger for­kvin­de for Ny Carls­berg­fon­det, Chri­sti­ne Buhl An­der­sen i en pressemeddelelse.

Net­op når det kom­mer til li­ge­stil­ling har Ny Carls­berg­fon­det des­u­den be­slut­tet, at Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, der 1. marts i år hav­de sin før­ste ar­bejds­dag for bor­den­den i fon­dens be­sty­rel­se, be­næv­nes for­kvin­de. Det er, for­kla­rer fon­dens kom­mu­­ni­ka­tions- og se­kre­ta­ri­ats­chef Jakob Fi­bi­ger An­drea­sen, en ”me­re præ­cis og tids­sva­ren­de be­teg­nel­se” end formand.

Skal gøre op med formelle barrierer

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen be­teg­ner det nye til­tag med re­fu­sion af uni­ver­si­te­ter­nes merom­kost­nin­ger til løn i for­bin­del­se med bar­sel blandt de kom­men­de ph.d.-stipendiater som ”et lil­le skridt” må­l­ret­tet de for­ske­re, fon­den støtter.

”Men det er sam­ti­dig et vig­tigt sig­nal om, at vi må gø­re op med de for­mel­le bar­ri­e­rer, der er med til at for­hin­dre, at den dan­ske forsk­nings­ver­den kan re­a­li­se­re sit ful­de po­ten­ti­a­le,” si­ger Chri­sti­ne Buhl Andersen.

Ny Carls­berg­fon­dets re­fu­sions­ord­ning un­der bar­sel gør sig al­le­re­de gæl­den­de for fon­dets po­­st­­doc-pro­­gram og ind­fø­res for ph.d.-stipendiater med virk­ning fra det­te års op­slag i Ny Carls­berg­fon­dets Forskningsinitiativ.

An­søg­nings­frist for de tre forsk­nings­sti­pen­di­er, som Ny Carls­berg­fon­det slog op før som­mer­fe­ri­en, er fre­dag den 18. sep­tem­ber. For­må­let er at ge­ne­re­re ny kunstvi­den­ska­be­lig vi­den og sam­ti­dig byg­ge bro mel­lem uni­ver­si­te­ter­nes og mu­se­er­nes forskning.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kulturministeren griber ind i sag om inhabilitet

Kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) gri­ber nu ind i en sag om in­ha­bi­li­tet i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der træk­ker trå­de til fonds­sek­to­ren. Sa­gen dre­jer sig om…

Radio24syv-sagen: Bestyrelsesmedlemmer betaler erstatning til fond

Bor­ger­rets­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer var sid­ste år godt util­fred­se, da de blev for­hin­dret i at støt­te en rets­sag om Radio24syv. Nu vi­ser det sig, at de tre…

Borgere på Langeland forlanger demokrati og medindflydelse i erhvervsfond

”Vi er ført bag ly­set.” ”Som en af Lan­gelands man­ge el-for­bru­ge­re fø­ler jeg mig kup­pet.” ”Hvad blev der li­ge af vo­res med­lem­s­de­mo­kra­ti.” Oven­stå­en­de er blot et…

Langelands Elforsyning – fonden, der ville være en forening

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lan­gelands El­for­sy­ning har un­der­skre­vet en hen­sigt­ser­klæ­ring om et salg af el­for­sy­nings­virk­som­he­den på Lan­geland til…

Foreningsdronning og regionsrådsformand vinder Tryg-valg

Med en valg­del­ta­gel­se på 10 pro­cent har cir­ka 20.000 for­sik­rings­kun­der i Re­gion Sjæl­land be­slut­tet, hvem der skal re­præ­sen­te­re dem i Tryg­heds­grup­pen, der står bag…

NÅR NØDEN ER STØRST

Tak­ket væ­re blandt an­det be­ty­de­lig øko­no­misk støt­te fra en ræk­ke fon­de og stor kre­a­ti­vi­tet hos ar­ran­gø­rer­ne er alt gjort klar til, at Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals i maj, Kul­tur­mø­det Mors og Fol­ke­mø­de Møn i au­gust og Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de i sep­tem­ber al­le kan gen­nem­fø­res som en­ten fy­si­ske el­ler kom­bi­ne­ret fy­si­ske og di­gi­ta­le arrangementer.

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til biobank og sårbare gravide

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står den­ne gang i høj grad i forsk­nin­gens tegn. Men der er også…

Coronakrise

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…