Ny sparekassefond vil skabe sammenhæng mellem natur og økonomi

En ny uddelende sparekassefond er født ud af fusionen mellem Folkesparekassen og Middelfart Sparekasse, som blev offentliggjort i sidste uge. Folkesparekassens Fond får et markant fokus på bæredygtighed og økonomisk ulighed.

Fol­kes­pa­re­kas­sen fu­sio­ne­res ind i Mid­del­fart Spa­re­kas­se, og den her­re­lø­se ka­pi­tal bli­ver lagt over i ny ud­de­len­de fond – Fol­kes­pa­re­kas­sens Fond.

To ga­rantspa­re­kas­ser bli­ver til én, og som et væ­sent­ligt bi­pro­dukt af fu­sio­nen op­står end­nu en al­men­nyt­tig spa­re­kas­se­fond på bag­grund af så­kaldt her­re­løs kapital.

I sid­ste uge of­fent­lig­gjor­de Fol­kes­pa­re­kas­sen, at den blandt an­det på grund af øget re­gu­le­ring og sti­gen­de ad­mi­ni­stra­ti­ve byr­der har valgt at fu­sio­ne­re med Mid­del­fart Sparekasse.

Iføl­ge ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Fol­kes­pa­re­kas­sen Martha Pe­ter­sen skyl­des val­get af Mid­del­fart Spa­re­kas­se, at vær­di­grund­la­get på fle­re punk­ter flug­ter med det stærkt ide­a­li­sti­ske, koo­pe­ra­ti­ve pengeinstitut.

Fol­kes­pa­re­kas­sen byg­ger på ide­a­ler og vær­di­er fra for­e­nin­gen Jord, Ar­bej­de og Ka­pi­tal (JAK), hvis ud­gangs­punkt blandt an­det er vi­sio­nen om et ren­te­frit pengesystem.

”Vi ud­sprin­ger jo fra idé om at væ­re der for no­get og gø­re en for­skel i for­hold de pro­ble­mer, det gi­ver, at he­le ver­den­s­ø­ko­no­mi­en er skru­et for­kert sam­men – de ri­ge bli­ver ri­ge­re og de fat­ti­ge fat­ti­ge­re. Sam­ti­dig sker det på be­kost­ning af na­tu­rens res­sour­cer, og det ska­ber en vold­som uba­lan­ce. Der­for har tænk­nin­gen i pen­ge­in­sti­tut­tet væ­ret, at hvis man skal på­vir­ke øko­no­mi­en, så skal man sid­de på pen­ge­strøm­me­ne,” si­ger Martha Petersen.
Når Fol­kes­pa­re­kas­sen bli­ver fu­sio­ne­ret med Mid­del­fart Spa­re­kas­se, er det tan­ken, at det ide­o­lo­gi­ske ud­gangs­punkt og vær­di­grund­lag skal vi­dere­fø­res i fon­den, for­kla­rer hun.

”Det, der bli­ver spæn­den­de med fon­den, er, at vi kan vi­dere­fø­re spa­re­kas­sens tænk­ning, men i ste­det for at udø­ve det via pen­ge­in­sti­tutvirk­som­hed, gør vi det gen­nem al­men­nyt­tig virk­som­hed og ud­de­lin­ger. På den må­de kan vi un­der­støt­te net­op den ty­pe pro­jek­ter som, vi me­ner, kan træk­ke i en me­re bæ­re­dyg­tig ret­ning,” si­ger Martha Petersen.

Hun for­tæl­ler, at det som pen­ge­in­sti­tut kan væ­re van­ske­ligt at yde kre­dit til bæ­re­dyg­tig­heds­pro­jek­ter, for­di pro­jek­te­jer­ne of­te ik­ke har den sto­re likviditet.

”Men når det dre­jer så om do­na­tio­ner, er vi jo plud­se­lig et helt an­den sted. Der­for bli­ver det rig­tig spæn­den­de for fon­den at kom­me i gang med at un­der­støt­te nog­le ting, som vi ik­ke har kun­ne gø­re som pengeinstitut.”

Overligger på verdensmål

Iføl­ge Martha Pe­ter­sen bli­ver ud­gangs­punk­tet for fon­dens vir­ke en slags over­lig­ger til FNs ver­dens­mål, idet det over­ord­ne­de fonds­for­mål skal væ­re at ”ska­be ba­lan­ce mel­lem na­tur, men­ne­sker og økonomi.”

Fon­dens fun­dats er end­nu ik­ke fær­dig­gjort el­ler ved­ta­get af spa­re­kas­sens re­præ­sen­tant­skab, der fort­sat er di­a­log om de sid­ste de­tal­jer i sam­råd med spa­re­kas­sens ad­vo­ka­ter Hor­ten Advokatpartnerselskab.

”Et ud­valg i spa­re­kas­sens be­sty­rel­se har igen­nem læn­ge­re tid væ­ret i gang med for­ar­bej­det. Vi skal væ­re sik­re på at få gjort tin­ge­ne or­dent­ligt, for fon­den skal jo ger­ne le­ve i man­ge, man­ge år. Og det med at få skabt ba­lan­ce i ver­den kom­mer al­drig til at gå af mo­de,” si­ger Martha Petersen.

Fon­den bli­ver stif­tet som en ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fond og får en for­mue på 65 mil­li­o­ner kro­ner. På den bag­grund for­ven­ter spa­re­kas­se­di­rek­tø­ren et ud­de­lings­ni­veau på 2 til 2,5 mil­li­o­ner kro­ner om året.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer