Østifterne fortsætter ekspansionen

Den filantropiske forening Østifterne udvider med en sekretariatschef, og inden for de næste fire år forventer foreningen at øge bevillingsniveauet til 100 millioner kroner årligt. Strategien lyder på flere længerevarende strukturelle indsatser, og sekretariatet er i øjeblikket ved at afsøge mulige temaer for en ny indsats, der efter planen skal søsættes i 2024.

”Am­bi­tio­nen er, at vi i lø­bet af de kom­men­de år øger de år­li­ge ud­de­lin­ger til 75-100 mil­li­o­ner, og mit bed­ste gæt vil væ­re, at vi når op på 100 mil­li­o­ner kro­ner om fi­re år,” si­ger di­rek­tør i Østif­ter­ne Lars Suhr Olsen.

Østif­ter­ne har net­op op­slå­et en ny­op­ret­tet stil­ling som se­kre­ta­ri­ats­chef. Der­med fort­sæt­ter den filan­tro­pi­ske for­e­ning eks­pan­sio­nen, og ud­de­lings­ni­veau­et ven­tes at sti­ge fra sid­ste års 55 mil­li­o­ner kro­ner til om­kring 100 mil­li­o­ner kro­ner i 2027.

”Når vi op­ret­ter en stil­ling som se­kre­ta­ri­ats­chef, hand­ler det om, at vo­res ak­ti­vi­tets­ni­veau er øget gan­ske be­trag­te­ligt de se­ne­ste år. Grun­det den kraf­ti­ge stig­ning i ud­de­lin­ger og der­af af­led­te ad­mi­ni­stra­tion har jeg de sid­ste to år måt­te kø­re på kon­to­ret hver we­e­kend. Jeg skal ha­ve me­re tid til det stra­te­gi­ske ar­bej­de, og der­for ud­vi­der vi nu se­kre­ta­ri­a­tet,” for­kla­rer Lars Suhr Ol­sen, di­rek­tør i Østifterne.

For blot seks år si­den sad Lars Suhr Ol­sen som di­rek­tør ale­ne i se­kre­ta­ri­a­tet på Kal­ve­bod Bryg­ge og ud­del­te om­kring 10 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt. Men si­den Østif­ter­ne i 2017 solg­te halv­de­len af si­ne ak­tier i Nykre­dit til en kreds af dan­ske pen­sions­sel­ska­ber, er den år­li­ge ud­de­lings­sum øget markant.

Som tid­li­ge­re for­talt her på Fun­dats be­tød sal­get af Nykre­dit-ak­tier­ne en fri­gi­vet ka­pi­tal på 1,1 mil­li­ard kro­ner til Østif­ter­ne, og der­med ryk­ke­de for­e­nin­gen ad­skil­li­ge filan­tro­pi­ske vægt­klas­ser opad.

Al­le­re­de den­gang lød am­bi­tio­nen på år­li­ge ud­de­lin­ger på 50-60 mil­li­o­ner kro­ner, men nu skru­es der yder­li­ge­re op for uddelingsniveauet.

”Am­bi­tio­nen er, at vi i lø­bet af de kom­men­de år øger de år­li­ge ud­de­lin­ger til 75-100 mil­li­o­ner, og mit bed­ste gæt vil væ­re, at vi når op på 100 mil­li­o­ner kro­ner om fi­re år,” si­ger Lars Suhr Olsen.

Ønsker en lille organisation

Med an­sæt­tel­sen af en se­kre­ta­ri­ats­chef ud­vi­der Østif­ter­ne sta­ben, der ud­over den ny­op­ret­te­de stil­ling, be­står af en di­rek­tør, to pro­jek­t­che­fer, en se­kre­ta­ri­ats­me­d­ar­bej­der og en studentermedhjælper.

”Med den nye se­kre­ta­ri­ats­chef bli­ver vi seks an­sat­te, og trods det øge­de ud­de­lings­ni­veau øn­sker vi ik­ke at væ­re at vok­se yder­li­ge­re. Vi vil ger­ne væ­re så få som mu­ligt, for vi vil hel­le­re bru­ge pen­ge­ne på at støt­te pro­jek­ter end på at bli­ve en stor organisation.”

Vi vil ger­ne væ­re så få som mu­ligt, for vi vil hel­le­re bru­ge pen­ge­ne på at støt­te pro­jek­ter end på at bli­ve en stor organisation

Lars Suhr Ol­sen – Di­rek­tør, Østifterne

”Vi vil hel­le­re væ­re med til at fi­nan­si­e­re an­sat­te i de pro­jek­ter, vi støt­ter, så der kan ska­bes en bed­re for­ank­ring. Sam­ti­dig gør en smal or­ga­ni­sa­tion hos os det og­så nem­me­re at luk­ke pro­jek­ter ned, hvis de ik­ke vir­ker ef­ter hen­sig­ten. For vi kom­mer ik­ke i en si­tu­a­tion, hvor der sid­der me­d­ar­bej­de­re in­ter­nt og fø­ler, de skæ­rer den gren over, de selv sid­der på,” si­ger Lars Suhr Olsen.

Med en lil­le or­ga­ni­sa­tion skal den kom­men­de se­kre­ta­ri­ats­chef kun­ne fav­ne bredt. Fra le­del­se af se­kre­ta­ri­a­tet over po­r­te­føl­jesty­ring til sty­ring af lo­ka­le ud­de­lin­ger via for­e­nin­gens de­le­ge­re­de samt re­search og ud­form­ning af indstil­lings­grund­lag ved­rø­ren­de an­søg­nin­ger un­der en mil­li­on kroner.

An­søg­nin­ger over en mil­li­on kro­ner ta­ger se­kre­ta­ri­a­tets to pro­jek­t­che­fer sig af.

”Da vi er så få, har vi ik­ke me­get kla­re fag­græn­ser, og de en­kel­te me­d­ar­bej­de­re må ger­ne ha­ve syns­punk­ter om hvad som helst, og net­op den må­de at ar­bej­de på ska­ber dy­na­mi­k­ken i en lil­le or­ga­ni­sa­tion som vo­res,” si­ger Lars Suhr Olsen.

Flere strukturelle indsatser

For­e­nin­gen Østif­ter­ne blev stif­tet i år 2000, da Nykre­dit kon­cer­nen køb­te Østif­ter­ne For­sik­ring. I dag har for­e­nin­gen 300.000 med­lem­mer, som en­ten er kun­der i for­sik­rings­sel­ska­ber­ne Pri­vat­sik­ring el­ler Gjensidige.

De filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter har via for­e­nin­gens for­mål fo­kus på ska­de­fore­byg­gen­de ak­ti­vi­te­ter, ud­dan­nel­se, hu­ma­ni­tæ­re ak­ti­vi­te­ter samt al­men­nyt­ti­ge for­mål. Sær­li­ge fo­ku­s­om­rå­der er børn og fa­mi­lie samt ældre.

Med den mar­kan­te for­ø­gel­se af ud­de­lings­sum­men har Østif­ter­ne de se­ne­ste år ka­stet sig over, hvad for­e­nin­gen kal­der ’struk­tu­rel­le ind­sat­ser’ – læn­ge­re­va­ren­de pro­jek­ter i part­ner­skab med blandt an­det or­ga­ni­sa­tio­ner, re­gio­ner, kom­mu­ner og an­dre fonde.

”Med den øge­de ud­de­lings­ram­me er vo­res stra­te­gi at øge mæng­den af struk­tu­rel­le ind­sat­ser, så de struk­tu­rel­le pro­jek­ter vil på sigt kom­me til at fyl­de me­re end halv­de­len af vo­res ud­de­lin­ger,” for­tæl­ler Lars Suhr Olsen.

Li­ge nu har Østif­ter­ne to struk­tu­rel­le ind­sat­ser. Dels ’god start på fa­mi­li­e­li­vet’ og ’sam­men om hin­an­den’. Beg­ge med en be­vil­lings­ram­me på om­kring 25 mil­li­o­ner kro­ner over fem år.

Den før­ste er et sam­ar­bej­de med Mary Fon­den, Cen­ter for Mind­ful­ness på Aar­hus Uni­ver­si­tet og Ama­ger og Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal om ud­vik­ling af en ud­vi­det ind­sats til sår­ba­re gravi­de og de­res familier.

’Sam­men om hin­an­den’ er en ind­sats i tre bo­lig­om­rå­der i Hels­in­gør, der skal væ­re med til at bry­de den re­k­rut­te­rings­ind­sats, som ban­der har i bo­lig­om­rå­der­ne - ved at gi­ve børn og un­ge støt­te til at kom­me i ud­dan­nel­se og job. Pro­jek­tet er la­vet sam­men med Bo­ligsel­ska­bet Bo­lig­går­den, Kon­ra­di samt SSP Helsingør.

”Vo­res struk­tu­rel­le ind­sat­ser kø­rer over en fe­mårig pe­ri­o­de, og der­med får pro­jek­ter­ne et me­re kva­li­ta­tivt grund­lag at kun­ne fort­sæt­te på, når fonds­støt­ten stop­per. For­di vi kan nå at do­ku­men­te­re, hvil­ken for­skel pro­jek­ter­ne gør,” si­ger Lars Suhr Olsen.

Ny strategisk satsning

Som en ny stra­te­gisk sats­ning har Østif­ter­ne net­op la­vet et sam­ar­bej­de med or­ga­ni­sa­tio­nen Fag­li­ge Se­ni­o­rer un­der over­skrif­ten ’Se­ni­o­r­klar’.

”Det er end­nu en struk­tu­rel ind­sats med en ram­me på 25 mil­li­o­ner kro­ner over fem år, der har som for­mål at hjæl­pe +50-åri­ge med, hvad de vil, når de når til­ba­ge­træk­nings­al­de­ren,” for­tæl­ler Lars Suhr Olsen.

Pro­jek­tet har blandt an­det som am­bi­tion at gi­ve se­ni­o­rer, der ger­ne vil fort­sæt­te med at ar­bej­de ef­ter pen­sions­al­de­ren, mu­lig­hed for det - samt at få bå­de pri­va­te og of­fent­li­ge virk­som­he­der til at ha­ve en me­re pro­g­res­siv seniorpolitik.

Der­u­d­over har vi pla­ner om at sø­sæt­te end­nu et struk­tu­relt pro­jekt i 2024. Vi son­de­rer i øje­blik­ket, hvad det skal være

Lars Suhr Ol­sen – Di­rek­tør, Østifterne

”Der­u­d­over har vi pla­ner om at sø­sæt­te end­nu et struk­tu­relt pro­jekt i 2024. Vi son­de­rer i øje­blik­ket, hvad det skal væ­re,” si­ger Lars Suhr Olsen.

Underskud på 203 millioner

Østif­ter­ne har net­op of­fent­lig­gjort års­rap­por­ten for 2022. For­e­nin­gen kom ud med et un­der­skud på 202,8 mil­li­o­ner kro­ner – mod et over­skud på 304,7 mil­li­o­ner kro­ner året før.

”2022 har væ­ret et ud­for­dren­de år på de fi­nan­si­el­le mar­ke­der, og i for­hold til at vi kun har én ind­tægtskil­de: af­kast på vo­res for­mue pla­ce­ret i ak­tier og ob­liga­tio­ner, så er re­sul­ta­tet til­freds­stil­len­de,” si­ger Lars Suhr Olsen.

I 2022 ud­del­te Østif­ter­ne i alt 55,3 mil­li­o­ner kro­ner til 213 for­skel­li­ge projekter.

Den stør­ste be­vil­ling på 11,8 mil­li­o­ner kro­ner er gi­vet til Pri­vat­for­sik­ring A/S til til­skud til kun­der­nes ska­de­fore­byg­gen­de ud­styr i form af blandt an­det ta­gren­de­ren­se­re, brand­sluk­nings­ud­styr og tyverialarmer.

De mind­ste be­vil­lin­ger er på hen­holds­vis 1.393 og 4.495 kro­ner – gi­vet til støt­te til hen­holds­vis pro­jek­t­de­sign og et trans­porta­belt musikanlæg.

For in­de­væ­ren­de år for­ven­ter Lars Suhr Ol­sen, at for­e­nin­gen vil kun­ne ud­de­le 60-65 mil­li­o­ner kroner.

Øger kommunikationsindsats

Den be­trag­te­li­ge ud­vi­del­se i ud­de­lings­ni­veau­et fra 2017 til nu har, iføl­ge Lars Suhr Ol­sen, ik­ke gi­vet van­ske­lig­he­der med at fin­de be­vil­lings­eg­ne­de ansøgere.

”Det er gå­et gan­ske godt trods den kraf­ti­ge stig­ning, og vi får en mas­se go­de an­søg­nin­ger, men det øge­de be­vil­lings­ni­veau stil­ler krav om en øget kom­mu­ni­ka­tions­ind­sats fra vo­res si­de. Så fra 2023 har vi be­slut­tet at høj­ne vo­res kom­mu­ni­ka­tion i for­hold til ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner­ne,” si­ger Lars Suhr Olsen.

Net­op kom­mu­ni­ka­tions­pla­ner er et af an­svars­om­rå­der­ne for Østif­ter­nes nye sekretariatschef.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer