Tuborgfondet: Støtte til erhvervslivet skal fylde 50 pct.

Tuborgfondets bestyrelse har fastsat en ny målsætning for fondens uddelinger. Fremover skal halvdelen af støtten være til gavn for erhvervslivet.

Røde og blå penge
Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se skær­per nu det in­ter­ne fo­kus på er­hvervs­gavn­li­ge ud­de­lin­ger. Det for­tæl­ler fon­dens kom­men­de be­sty­rel­ses­for­mand, An­ne-Ma­rie Skov, i for­bin­del­se med en ræk­ke ju­ste­rin­ger af spil­le­reg­ler­ne for Tu­borg­fon­dets aktiviteter.

For man­ge dan­ske­re er Tu­borg­fon­det sy­no­nymt med mu­sik, fæl­les­ska­ber og fri­vil­li­ge ildsjæ­le. Og det er og­så det mest iøj­ne­fal­den­de bud­skab i Tu­borg­fon­dets ek­ster­ne kom­mu­ni­ka­tion, på hjem­mesi­den og på so­ci­a­le medier.

Men nu skær­per Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se det in­ter­ne fo­kus på er­hvervs­gavn­li­ge ud­de­lin­ger. Det for­tæl­ler Tu­borg­fon­dets kom­men­de be­sty­rel­ses­for­mand, An­ne-Ma­rie Skov, i for­bin­del­se med en ræk­ke ju­ste­rin­ger af spil­le­reg­ler­ne for Tu­borg­fon­dets aktiviteter.

Al­li­ge­vel be­hø­ver fon­dens mod­ta­ge­re og sam­ar­bejds­part­ne­re rundt om i ci­vil­sam­fun­det ik­ke at fryg­te, at stør­ste­delen af fon­dens ud­de­lings­bud­get frem­over bli­ver ka­na­li­se­ret over i kom­merci­el­le in­nova­tions­pro­jek­ter, mer­kan­ti­le bran­che­or­ga­ni­sa­tio­ner el­ler in­du­stri­el cybersikkerhed.

”Vi har haft en dis­kus­sion i be­sty­rel­sen om vo­res støt­te til er­hvervs­li­vet. Vi sy­nes jo he­le ti­den, at vi har la­vet no­get, der un­der­støt­ter Tu­borg­fon­dets mål­sæt­ning om at væ­re al­men­nyt­tig og sær­ligt til gavn for dansk er­hvervs­liv,” si­ger Tu­borg­fon­dets af­gå­en­de di­rek­tør og kom­men­de be­sty­rel­ses­for­mand, An­ne-Ma­rie Skov.

Mismatch i kommunikationen

’Tu­borg­fon­dets for­mål er at vir­ke for sam­funds­gavn­li­ge for­mål, sær­ligt til støt­te for dansk er­hvervs­liv’. Det frem­går af vedtægts­be­stem­mel­ser­ne i Carls­berg­fon­dets fun­dats, som Tu­borg­fon­det hø­rer under.

Men fun­dat­sens bil­le­de af en er­hvervs­frem­men­de fond stem­mer ik­ke helt overens med bil­le­det af en ka­ta­ly­sa­tor for fæl­les­ska­ber dre­vet af for­e­nin­ger og fri­vil­li­ge ildsjæle.

Og det mang­len­de match fik i for­å­ret en ræk­ke eks­per­ter til at kri­ti­se­re Tu­borg­fon­det for til­sy­ne­la­den­de at ha­ve neg­li­ge­ret er­hvervs­li­vet i fon­dens ind­sats­om­rå­der og ud­de­lings­po­li­tik.

Eks­per­ter­ne vur­de­re­de i den for­bin­del­se, at for­mu­le­rin­gen ”sær­ligt til støt­te for dansk er­hvervs­liv” må be­ty­de, at mini­mum halv­de­len af fon­dens ud­de­lin­ger skal gå til erhvervslivet.

Og det er net­op det mål, som Tu­borg­fon­det nu har stil­let op for si­ne ud­de­lings­ak­ti­vi­te­ter, for­kla­rer An­ne-Ma­rie Skov.

”Vi har nu la­vet en mål­sæt­ning, der si­ger, at over 50 pct. af den støt­te, vi ud­de­ler, skal væ­re til gavn for dansk er­hvervs­liv. Vi har fo­kus på un­ges job­mu­lig­he­der og på sam­ar­bej­der mel­lem er­hvervs­liv, ci­vil­sam­fund og det of­fent­li­ge, som kan lø­se nog­le af de sto­re ud­for­drin­ger. Det nye er, at vi må­ler det i for­hold til mål­sæt­nin­gen, så det er let­te­re at do­ku­men­te­re,” si­ger hun.

Det frem­går af Carls­berg­fon­dets fun­dats, at Tu­borg­fon­det hvert år til­de­les 13 pct. af Carls­berg­fon­dets sam­le­de be­vil­lin­ger. Tu­borg­fon­det ud­de­ler år­ligt 30-35 mio. kr.

I for­bin­del­se med Carls­berg­fon­dets nye fun­dats­æn­drin­ger er det ble­vet præ­ci­se­ret, at det er Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se, der er an­svar­lig for Tu­borg­fon­dets ud­de­lin­ger, som den be­slut­ter ef­ter indstil­ling fra Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se. Læs me­re om Carls­berg­fon­dets fun­dats­æn­dring her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer