Vissing Fonden efterlyser ansøgninger indenfor alternative energikilder

Den nordjyske fond, Vissing Fonden, der står bag virksomheden Vikan A/S, der producerer rengøringsartikler, har forøget sit uddelingsniveau væsentligt siden 2019. Nu efterlyser fonden ansøgere inden for forskning i alternative og bæredygtige energikilder.

"I den tid jeg har væ­ret for­mand for fon­den, har vi ik­ke haft så sto­re ud­de­lin­ger før,” ly­der det fra Vis­sing Fon­dens for­mand, Hans-Hen­rik Eriksen.

Der er pen­ge i ren­gø­rings­ar­tik­ler som gulvs­kra­be­re, fe­je­bak­ker og toiletbørster.

I hvert fald vi­ser en gen­nem­gang af Vis­sing Fon­dens net­op of­fent­lig­gjor­te regn­skab fra 2021, at fon­den, som står bag virk­som­he­den Vi­kan A/S, der frem­stil­ler ren­gø­rings­re­k­vi­sit­ter til fø­de­va­re­in­du­stri­en, sid­ste år ud­del­te for 7,5 mil­li­o­ner kroner.

Det er 3,2 mil­li­o­ner kro­ner me­re end året før, og he­le 5,5 mil­li­o­ner kro­ner me­re end i 2019.

”Vi har haft en for­nuf­tig ind­tje­ning i fon­den, som gør, at vi er i stand til at de­le fle­re pen­ge ud. I den tid jeg har væ­ret for­mand for fon­den, har vi ik­ke haft så sto­re ud­de­lin­ger før,” si­ger Hans-Hen­rik Erik­sen, der er for­mand for Vis­sing Fon­dens be­sty­rel­se, og til­fø­jer, at det har fon­den for­ment­lig hel­ler ik­ke haft før hans tid.

Det er af­ka­stet af fon­dens vær­di­pa­pi­rer, der dan­ner grund­lag for ud­de­lin­ger­ne, og det er Hans-Hen­rik Erik­sens vur­de­ring, at ud­de­lings­ni­veau­et i hvert fald i 2022 vil lig­ne ni­veau­et fra sid­ste år.

”Men det er klart, at hvis der kom­mer dår­li­ge år, så må vi sæt­te tæ­ring ef­ter næ­ring,” si­ger Hans-Hen­rik Eriksen.

Mangler ansøgninger indenfor grøn forskning

Selv­om fon­den be­fin­der sig i en øko­no­misk gun­stig si­tu­a­tion, der gi­ver mu­lig­hed for re­kord­s­to­re ud­de­lin­ger, er ik­ke alt som øn­sket hos den nord­jy­ske fond.

Vis­sing Fon­den støt­ter tre for­skel­li­ge for­mål, og selv­om det iføl­ge Hans-Hen­rik Erik­sen er må­let, at de tre for­mål skal støt­tes i li­ge høj grad, så har det vist sig svært i praksis.

Vi hå­ber jo på, at de stu­de­ren­de, som vin­der pri­ser for de­res op­ga­ver, må­ske læ­ser en ph.d. og på sigt kan sø­ge støt­te fra fonden

Hans-Hen­rik Erik­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Vis­sing Fonden

De tre vedtægts­be­stem­te for­mål er hen­holds­vis læ­ge­vi­den­ska­be­lig forsk­ning med fo­kus på kræft og di­a­be­tes, tek­nisk forsk­ning med fo­kus på ud­vik­ling af nye, al­ter­na­ti­ve ener­gikil­der samt al­ment vel­gø­ren­de og al­men­nyt­ti­ge for­mål ef­ter ret­nings­linjer lagt af fon­dens be­sty­rel­se. For sidst­nævn­te for­mål gæl­der det, at be­sty­rel­sen her har valgt at sæt­te fo­kus på ’børn og un­ge med van­ske­li­ge livsvilkår.’

Sær­ligt på det tek­ni­ske om­rå­de er det iføl­ge Hans-Hen­rik Erik­sen svæ­re­re at fin­de vel­eg­ne­de støt­te­pro­jek­ter sam­men­lig­net med ek­sem­pel­vis det læ­ge­vi­den­ska­be­li­ge område.

I 2021 ud­del­te Vis­sing­fon­den der­for hen­holds­vis 4,4 mil­li­o­ner kro­ner til det læ­ge­vi­den­ska­be­li­ge om­rå­de, 2 mil­li­o­ner kro­ner til det al­ment vel­gø­ren­de og al­men­nyt­ti­ge om­rå­de, samt 1,1 mil­li­o­ner kro­ner til det tek­ni­ske område.

”Jeg så ger­ne, at vi fik tre li­ge­vær­di­ge om­rå­der. Men vi gi­ver jo ik­ke ba­re pen­ge ud. Det skal væ­re til kva­li­fi­ce­re­de for­mål, og vi skal fø­le, at vi gør en for­skel,” si­ger Hans-Hen­rik Erik­sen og fortsætter:

”Vo­res ud­for­dring på ener­gi­om­rå­det er, at ener­gi­pro­jek­ter er ek­stremt dy­re og kræ­ver man­ge mid­ler. I den sam­men­hæng er vi en lil­le fond. Vi skal der­for fin­de nog­le ni­che­pro­jek­ter, hvor vi fø­ler, at vo­res do­na­tio­ner gør en for­skel,” si­ger Hans-Hen­rik Erik­sen og for­kla­rer, at fon­den mod­ta­ger man­ge gan­ge fle­re an­søg­nin­ger in­den­for ek­sem­pel­vis det me­di­cin­ske om­rå­de end in­den­for det tek­ni­ske område.

Der­for ar­bej­der han og re­sten af be­sty­rel­sen på, at ud­bre­de kend­ska­bet til fon­den blandt for­ske­re og stu­de­ren­de på de tek­ni­ske fag.

Et af fon­de­nes se­ne­ste ini­ti­a­ti­ver er op­ret­tel­sen af ’Vis­sing Fon­dens Ener­gi­pris.’ Pri­sen blev ud­delt for før­ste gang sid­ste år og be­står af en før­ste­præ­mie på 30.000 kro­ner, en an­den­præ­mie på 20.000 kro­ner og en tred­je­præ­mie på 10.000 kroner.

Pri­ser­ne ud­de­les til stu­de­ren­de, der med fon­dens øj­ne har skre­vet de bed­ste kan­di­da­ta­f­hand­lin­ger om ener­gi­for­sy­ning med fo­kus på grøn omstilling.

”Vi hå­ber jo på, at de stu­de­ren­de, som vin­der pri­ser for de­res op­ga­ver, må­ske læ­ser en ph.d. og på sigt kan sø­ge støt­te fra fon­den,” si­ger Hans-Hen­rik Eriksen.

Det er Vis­sing Fon­dens be­sty­rel­se, som af­gør, hvil­ke pro­jek­ter, der på bag­grund af an­søg­nin­ger, skal mod­ta­ge pen­ge fra fon­den. På det tek­ni­ske og det læ­ge­vi­den­ska­be­li­ge om­rå­de har fon­den til­knyt­tet fag­per­so­ner, der kom­mer med indstil­lin­ger til bestyrelsen.

”På det al­men­nyt­ti­ge om­rå­de er det be­sty­rel­sen selv, der sags­be­hand­ler. Vi er dæk­ket ret bredt ind i be­sty­rel­sen på det om­rå­de, og vi har fast­lagt nog­le prin­cip­per for, hvad vi vil støt­te, og hvad vi ik­ke vil støt­te,” for­tæl­ler Hans-Hen­rik Eriksen.

Vis­sing Fon­den fo­re­træk­ker an­søg­nin­ger om støt­te for mini­mum 300.000 kro­ner, selv­om min­dre be­løb og­så be­vil­ges. Næ­ste an­søg­nings­de­ad­li­ne er 31. maj.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer