Annoncespot_img

Valgkamp om 8 filantropiske milliarder

Otte milliarder kroner fra TrygFondens formue skal have nyt almennyttigt formål. Til foråret vælger medlemmerne i Foreningen Nordea Liv & Pension det første repræsentantskab, som skal sætte den strategiske retning. Et internt bestyrelsesoplæg foreslår, at der fokuseres på arbejdsmiljø og sundhed, der kan sikre et godt seniorliv.

Me­re i pen­sion el­ler al­men­nyt­ti­ge do­na­tio­ner. El­ler beg­ge de­le. Det bli­ver det cen­tra­le te­ma når For­e­nin­gen Nor­dea Liv & Pen­sion skal ved­ta­ge nye for­mål for de ot­te mil­li­ar­der kro­ner, som kun­der­ne i Nor­dea Liv & Pen­sion har he­vet ud af Tryg­Fon­den. For­e­nin­gen blev for­melt stif­tet den 6. au­gust sam­ti­dig med, at de 300.000 Nor­dea-med­lem­mer blev ud­skilt fra Tryg­Fon­dens ejer, TryghedsGruppen.

For­e­nin­gen NLP blev stif­tet med et sæt vedtæg­ter, som klart slår fast, at den nye for­e­ning skal do­ne­re pen­ge til al­men­nyt­ti­ge for­mål og sam­ti­dig ud­be­ta­le bonus i form af pen­sion­s­til­læg til med­lem­mer­ne, som al­le er liv- pen­sions­kun­der i Nor­dea. Men hvor stor en del af af­ka­stet på de ot­te mil­li­ar­der, der skal bru­ges på hver af de to over­ord­ne­de for­mål, er op til den nye re­præ­sen­tant­skab at be­slut­te. Det sam­me gæl­der de kon­kre­te indsatsområder.

Tryg­heds­Grup­pen har ned­sat en over­gangs­be­sty­rel­se på seks per­so­ner, som skal for­mu­le­re de over­ord­ne­de stra­te­gi­ske ram­mer og sik­re, at det lands­dæk­ken­de valg bli­ver gen­nem­ført på de­mo­kra­tisk vis i fe­bru­ar 2016. Den nye be­sty­rel­ses­for­mand, Pe­ter Gæ­mel­ke, fastslog ef­ter stif­tel­sen, at For­e­nin­gen NLP har et me­get klart ejerforhold:

NLP-for­e­nin­gen ejes af kun­der­ne, alt­så dem der har en pen­sions­ord­ning i Nor­dea Liv & Pen­sion. De er med­lem­mer i for­e­nin­gen og jeg tør godt si­ge, at de og­så ejer for­e­nin­gen. Vi er en for­e­ning, der er etab­le­ret for at va­re­ta­ge præ­cis de pen­sions­kun­ders interesser

– si­ger Pe­ter Gæ­mel­ke, der sam­ti­dig be­va­rer sin be­sty­rel­ses­post i Tryg­heds­Grup­pens bestyrelse.

Ny almennyttig aktør

De år­li­ge kun­de­bonus­ser vil bli­ve ud­be­talt til kun­der­ne i for­hold til stør­rel­sen af de en­kel­te pen­sions­hol­de­res de­pot­kon­ti. Men stor del af Tryg­heds­Grup­pens re­præ­sen­tant­skab ud­tryk­te øn­ske om, at no­get af for­mu­en i den nye for­e­ning skal bru­ges til al­men­nyt­tigt ar­bej­de in­den for om­rå­der, som har at gø­re med pen­sion og livsforsikring.

Iføl­ge Fi­nans­for­bun­dets for­mand, Kent Pe­ter­sen, der blev valgt til næst­for­mand i over­gangs­be­sty­rel­sen skal det net­op væ­re med­lem­s­de­mo­kra­ti­et, der af­gør, hvad det nye al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de me­re kon­kret skal be­stå i. Han har væ­ret en af ho­ved­kræf­ter­ne bag spalt­ning af TrygFonden.

Vi har haft det ho­ved­sig­te he­le vej­en i gen­nem, at det her er med­lem­mer­nes pen­ge. Der­for skal det og­så væ­re med­lem­mer­ne, der be­stem­mer, hvor­dan de skal bru­ges. Det lig­ger fast, at der bå­de skal ar­bej­des med kun­de­bonus og med no­get al­men­nyt­tigt. Det kun­ne væ­re spæn­den­de at spør­ge med­lem­mer­ne, hvad de har af idéer, så­dan at man fak­tisk får en brut­to­li­ste, som re­præ­sen­tant­ska­bet kan dis­ku­te­re ud fra det stra­te­gi­ske sig­te, som for­e­nin­gen får

– si­ger Kent Petersen.

Et af de seks nyvalg­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer er en af ini­ti­a­tiv­ta­ger­ne til Be­var Tryg­fon­den, Magnus Sko­vrind Pe­ter­sen. Han læg­ger ik­ke skjul på, at han øn­sker, at så man­ge pen­ge som mu­ligt til nye go­de do­na­tions­for­mål. Al­le­re­de in­den han blev ud­pe­get til for­e­nin­gens over­gangs­be­sty­rel­se har han ar­bej­det et sam­let op­læg til for­e­nin­gens indsatsområder:

Det go­de liv i al­der­dom­men og sær­ligt den fore­byg­gen­de ind­sats i for­hold til ar­bejds­mil­jø og sund­hed. Det er no­get er af det, der lig­ger mit hjer­te nært, men der kan og­så væ­re an­dre om­rå­der, som vi kan pri­o­ri­te­re i for­e­nin­gens kom­men­de al­men­nyt­ti­ge arbejde

– si­ger Magnus Sko­vrind Pe­der­sen, der på op­for­dring fra an­dre re­præ­sen­tan­ter har teg­net livs­for­sik­ring i Nor­dea Liv & Pen­sion for at væ­re be­ret­ti­get til stil­le op til bestyrelsesposten.

Han pe­ger des­u­den på tre for­skel­li­ge mu­lig­he­der for at or­ga­ni­se­re ar­bej­det og donationerne:

For­e­nin­gen NLP står selv for ud­fø­rel­sen af og sam­ar­bej­det om­kring det al­men­nyt­ti­ge ar­bej­der, el­ler For­e­nin­gen NLP stif­ter en fond un­der sig, der en­ten selv­stæn­digt el­ler i sam­ar­bej­de med for­e­nin­gen står for det al­men­nyt­ti­ge arbejde.

En­de­lig fo­re­slår Magnus Sko­vrind Pe­der­sen en struk­tur, som kom­bi­ne­rer det al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de med en se­ni­o­r­po­li­tisk or­ga­ni­sa­tion som skal for­bed­re se­ni­o­rers mu­lig­hed for at bli­ve læn­ge­re tid på arbejdsmarkedet.

"Tryg­Fon­den og den nye al­men­nyt­ti­ge fond un­der NLP går sam­men om at etab­le­re Cen­ter for se­ni­o­r­po­li­tik og fast­hol­del­se på ar­bejds­mar­ke­det", frem­går det af det fem si­ders be­sty­rel­ses­op­læg, som Dan­marks Fon­de er i be­sid­del­se af.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Baggrund

Foreningen NLP blev stiftet af TryghedsGruppen den 6. august 2015. Foreningen udspringer af TryghedsGruppen og har ca. 300.000 medlemmer.

Foreningen er født med en formue på 8 mia. kr., som bestyrelsen har ansvaret for placere, med henblik på at skabe et afkast af formuen. Afkastet af formuen kan ifølge foreningens vedtægter bl.a. anvendes til almennyttige aktiviteter og etablering af bonusordning.

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer