Videnscenter vil sætte Danmark på europæisk fondskort

Den danske fondssektor står udenfor det europæiske fondsfællesskab. Men med stif­tel­sen af Fondenes Videns­center forventer bestyrelsen, at foreningen bliver medlem af den pan­europæiske paraply­organisation for nationale fondsforeninger, DAFNE.

Danmarks og DAFNE
DAFNE er pa­raply­or­ga­ni­sa­tion for fonds­for­e­nin­ger. Dan­mark, de bal­ti­ske lan­de samt en ræk­ke Bal­kan­lan­de er end­nu ik­ke re­præ­sen­te­re­de i det eu­ro­pæ­i­ske fondssamarbejde.

Dan­mark har eu­ro­pa­re­kord i fon­de per ind­byg­ger. Al­li­ge­vel står den dan­ske fonds­sek­tor uden­for det pan-eu­ro­pæ­i­ske sam­ar­bej­de mel­lem fonds­for­e­nin­ger, DAFNE.

Men med stif­tel­sen af for­e­nin­gen Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter er for­ud­sæt­nin­ger­ne op­fyldt for at kun­ne luk­ke hul­let i fon­de­nes filan­tro­pi­ske eu­ro­pa­kort. Vi­dens­cen­tret, der blev stif­tet den 18. de­cem­ber, er nem­lig født med en vedtægts­be­stem­mel­se, der gør det mu­ligt at sø­ge op­ta­gel­se i in­ter­na­tio­na­le organisationer.

”Det er ik­ke be­slut­tet end­nu, men jeg kan næ­sten ik­ke fo­re­stil­le mig, at vi ik­ke skal væ­re med­­lem af en or­ga­ni­sa­tion, hvis for­mål er at ud­veks­le vi­den og er­fa­ring mel­lem fon­de i Eu­ro­pa,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, Lars Han­sen, der til dag­lig er di­rek­tør i Vil­lum Fonden.

Do­nors and Fo­un­da­tions Net­work in Eu­ro­pe, DAFNE, er et ufor­melt net­værk af filan­tro­pi­ske do­nor- og fonds­for­e­nin­ger i Eu­ro­pa. Or­ga­ni­sa­tio­nen har i øje­blik­ket 25 medlems­orga­ni­sa­tio­ner, der til­sam­men re­præ­sen­te­rer ca. 7.500 fon­de. For­må­let med or­ga­ni­sa­tio­nen er at ud­vek­sle vi­den og er­fa­rin­ger mel­lem de en­kel­te lan­des fondssektorer.

Dan­mark har hidtil stå­et på si­de­linj­en sam­men med de tre bal­ti­ske lan­de, Hvi­derusland, Lux­em­bourg, Slo­ve­ni­en, Græken­land og en ræk­ke Bal­kan-sta­ter, som hel­ler ik­ke har na­tio­na­le or­ga­ni­sa­tio­ner for sam­ar­bej­de mel­lem filan­tro­pisk, ud­de­len­de fonde.

Aktive i europæiske fondsnetværk

Fle­re dan­ske fon­de er dog in­di­vi­du­el­le, ak­ti­ve med­lem­mer af en an­den eu­ro­pæ­isk fonds­or­ga­ni­sa­tion – Eu­ro­pe­an Fo­un­da­tion Cen­tre (EFC). To dan­ske fonds­di­rek­tø­rer sid­der i øje­blik­ket i sty­rel­ses­rå­det i EFC – nem­lig ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Re­al­da­nia, Jes­per Ny­gård, og Ve­lux Fon­dens di­rek­tør, Ane Hendriksen.

Og­så i EFC er det pri­mæ­re for­mål vi­dens­de­ling mel­lem fon­de i de for­skel­li­ge lan­de. Her ud­vek­sles er­fa­rin­ger f.eks. in­den­for ud­de­lings­om­rå­der­ne, ka­pi­tal­for­valt­ning og fonds­kom­mu­ni­ka­tion. Des­u­den har EFC på det se­ne­ste gjort en del ud at bak­ke op om ci­vi­le ret­tig­he­der i nog­le af de eu­ro­pæ­i­ske lan­de, hvor bl.a. ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner og an­dre mod­ta­ge­re af fon­de­nes ud­de­lin­ger er un­der pres fra na­tio­na­li­sti­ske regeringer.

Jes­per Ny­gård, der er og­så næst­for­mand i det nye Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, fin­der det op­lagt, at vi­dens­cen­te­ret træk­ker på den in­ter­na­tio­na­le er­fa­ring, når det i den kom­men­de tid skal or­ga­ni­se­re sit arbejde.

”Uan­set hvor­dan vi en­der med at pri­o­ri­te­re det in­ter­na­tio­na­le ar­bej­de så vil­le det væ­re un­der­ligt, hvis vi ik­ke har tæt­te re­la­tio­ner til bå­de DAFNE og EFC samt en el­ler an­den form for re­la­tion til et par af de cen­tra­le ame­ri­kan­ske filan­tro­pi­ske or­ga­ni­sa­tio­ner. For de er jo i vir­ke­lig­he­den videns­insti­tu­tioner, der al­le­re­de har væ­ret igen­nem op­byg­nin­gen af et for­ma­li­se­ret vi­dens­de­ling-ar­bej­de li­ge­som Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter nu står over­for. Men om vi en­der som med­lem­mer, og hvor me­get vi skal pri­o­ri­te­re det, det er jo den dis­kus­sion, vi skal ta­ge her i lø­bet af det kom­men­de år,” si­ger Jes­per Nygård.

Ud­over da­ta­ind­sam­ling, vi­den­de­ling og er­fa­rings­ud­veks­ling mel­lem lan­de­ne be­skæf­ti­ger DAFNE sig og­så med at un­der­støt­te for­ta­ler­virk­som­hed på na­tio­nalt, EU og glo­balt niveau.

Medlemsorganisationer i DAFNE

 • Bel­gi­en: Bel­gi­an Fe­de­ra­tion of Philant­hro­pic Foundations
 • Bul­ga­ri­en: Bul­ga­ri­an Do­nors Forum
 • Fin­land: Co­un­cil of Fin­nish Foundations
 • Frank­rig: Cen­tre Français des Fonds et Fondations
 • Hol­land: Ve­re­ni­ging van Fond­sen in Nederland
 • Ir­land: Philant­hro­py Ireland
 • Ita­li­en: As­so­ci­a­zi­o­ne di Fon­da­zi­o­ni e di Cas­se di Ris­par­mio (ACRI)
 • Ita­li­en: As­si­fero (As­si­fero (As­so­ci­a­zi­o­ne Ita­li­a­na del­le Fon­da­zi­o­ni ed En­ti del­la Filan­tro­pia Istituzionale)
 • Kro­a­tien: Cro­a­ti­an Fo­un­da­tions Forum
 • Lie­ch­tenste­in: As­so­ci­a­tion of Lie­ch­tenste­in Cha­ri­tab­le Foundations
 • Nor­ge: Stiftelsesforeningen
 • Po­len: Po­lish Do­nors Forum
 • Po­rtu­gal: Po­rtu­gu­e­se Fo­un­da­tion Centre
 • Rusland: Rus­sia Do­nors Forum
 • Schweiz: Swiss Foundations
 • Slo­vaki­et: Slo­vak Do­nors Forum
 • Spa­ni­en: Aso­ci­a­ción Es­paño­la de Fundaciones
 • Sve­ri­ge: Före­nin­gen Stif­tel­ser i Samverkan
 • Tjek­ki­et: Czech Do­nors Forum
 • Tyr­ki­et: Third Sector Fo­un­da­tion of Tur­key (TUSEV)
 • Tys­kland: Bun­des­ver­band Deut­scher Stiftungen
 • Stor­bri­tan­ni­en: As­so­ci­a­tion of Cha­ri­tab­le Foundations
 • Un­garn: Hunga­ri­an Do­nors Forum
 • Ukrai­ne: Ukrai­ni­an Philant­hro­pists Forum
 • Østrig: As­so­ci­a­tion Fun­ding for Pu­blic Benefit

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer