Nyt navn

Dan­marks Fon­de skif­ter navn.

Vel­kom­men til Fun­dats!

Det nye Fun­dats vil by­de på end­nu fle­re ak­tu­el­le fonds­nyhe­der og gi­ve en bre­de­re dæk­ning af sek­to­ren. Der­for øger vi fre­kven­sen og ud­kom­mer nu hver uge. Med nyt navn og ny visu­el iden­ti­tet øn­sker vi sam­ti­dig at un­der­stre­ge den uaf­hæn­gig­hed, som har væ­ret grund­la­get for vo­res jour­na­li­stik i knap fi­re år.

Som abon­nent på Dan­marks Fon­de har du na­tur­lig­vis fort­sat fuld ad­gang til uge-ud­gi­vel­ser­ne samt de ak­tu­el­le nyhe­der, som nu bli­ver pu­bli­ce­ret lø­ben­de på Fun​dats​.dk.

Un­der me­nu­punk­tet ‘Re­o­len’ kan du bli­ve in­spi­re­ret af ud­valg­te te­ma­er og un­der­sø­gel­ser, og du kan gå på op­da­gel­se i vo­res fyl­di­ge ar­kiv.

På veg­ne af re­dak­tio­nen øn­sker vi god læ­se­lyst.

Ja­nus Moos og Jakob Thom­sen

Fundats 2019 #01

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Det kan ly­de ut­ro­ligt i et land, der ple­jer at glæ­de sig over si­ne om­fat­ten­de re­gi­stre, men ik­ke de­sto min­dre er det sandt: In­gen…

Otte år uden fondstilsyn

Det kan væ­re sær­de­les van­ske­ligt for myn­dig­he­der­ne at hol­de styr på til­sy­net med fon­de, der und­ta­ges fra en­ten er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler fonds­lo­ven. Det vi­ser hi­sto­ri­en om…

Grundlæggende udfordringer med reglerne for undtagelsesfonde og selvejende institutioner

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Fon­de og sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, der ud­fø­rer op­ga­ver for el­ler mod­ta­ger til­skud til sin drift…

Region Sjælland professionaliserer kampen om fondsmidler

I en pe­ri­o­de på fo­re­lø­big tre år skal et nystar­tet fond­s­kon­tor i Re­gion Sjæl­land for­sø­ge at hjæl­pe bå­de in­ter­nt i re­gio­nen og ek­ster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Abonnér

Uaf­hæn­gi­ge nyhe­der om den dan­ske fonds­ver­den

Få fuld ad­gang til al­le ar­tik­ler og ana­ly­ser på fun​dats​.dk – her­un­der lø­ben­de op­da­te­rin­ger af ’Bran­chen i tal’.