Nyt navn

Dan­marks Fon­de skif­ter navn.

Vel­kom­men til Fundats!

Det nye Fun­dats vil by­de på end­nu fle­re ak­tu­el­le fonds­nyhe­der og gi­ve en bre­de­re dæk­ning af sek­to­ren. Der­for øger vi fre­kven­sen og ud­kom­mer nu hver uge. Med nyt navn og ny visu­el iden­ti­tet øn­sker vi sam­ti­dig at un­der­stre­ge den uaf­hæn­gig­hed, som har væ­ret grund­la­get for vo­res jour­na­li­stik i knap fi­re år.

Som abon­nent på Dan­marks Fon­de har du na­tur­lig­vis fort­sat fuld ad­gang til uge-ud­gi­vel­ser­ne samt de ak­tu­el­le nyhe­der, som nu bli­ver pu­bli­ce­ret lø­ben­de på Fun​dats​.dk.

Un­der me­nu­punk­tet ‘Re­o­len’ kan du bli­ve in­spi­re­ret af ud­valg­te te­ma­er og un­der­sø­gel­ser, og du kan gå på op­da­gel­se i vo­res fyl­di­ge arkiv.

På veg­ne af re­dak­tio­nen øn­sker vi god læselyst.

Ja­nus Moos og Jakob Thomsen

Abonnér

Uaf­hæn­gi­ge nyhe­der om den dan­ske fondsverden

Få fuld ad­gang til al­le ar­tik­ler og ana­ly­ser på fun​dats​.dk – her­un­der lø­ben­de op­da­te­rin­ger af ’Bran­chen i tal’.