Annoncespot_img

Bikubenfonden vælger seks lovende koncepter for udsatte unge

I alt 94 ansøgninger er blevet vurderet, og seks ansøgere går nu videre til fase 2 i ar­bej­det med at udvikle nye koncepter til gavn for udsatte unge. Konceptorienteringen spiller en stor rolle i fondens nye arbejdsform.

Bikubenfonden – Unge på kanten uden job og uddannelse

Om ansøgningsrunden

I for­å­ret in­vi­te­re­de Bi­ku­ben­fon­den ci­vil­sam­funds­or­ga­ni­sa­tio­ner, kom­mu­ner, forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner og pri­va­te ak­tø­rer til at by­de ind med pro­blem­be­skri­vel­ser og kon­cept­skit­ser, der kan hjæl­pe ud­sat­te un­ge tæt­te­re på job og ud­dan­nel­se. Det før­te til i alt 94 an­søg­nin­ger, og nu skal seks af dis­se ud­vik­les til stær­ke kon­cep­ter. Fæl­les for de ud­valg­te pro­jek­ter er, at de ta­ger af­sæt i stær­ke part­ner­ska­ber på tværs af ak­tø­rer for at hjæl­pe un­ge i lo­ka­le kontekster.

Bi­ku­ben­fon­den støt­ter de seks an­sø­ge­re med op til 200.000 kro­ner, som bru­ges til at ud­vik­le an­søg­nin­ger­nes kon­cep­ter. Den 1. april 2019 væl­ger fon­den de 2-3 stær­ke­ste kon­cep­ter, som kan få op til 10 mil­li­o­ner kro­ner i støt­te i en fe­mårig periode.

For at sik­re den bedst mu­li­ge kon­cep­t­ud­vik­ling vil de seks ud­valg­te pro­jek­ter nu bli­ve in­vi­te­ret til en ud­vik­lings­dag. Her skal an­sø­ger­ne med hjælp fra et spar­rings­pa­nel kva­li­fi­ce­re kon­cep­ter­ne i sam­ar­bej­de med un­ge er­fa­rings­eks­per­ter, der kan ud­for­dre og rådgive.

Med den fa­se­op­del­te an­søg­nings­run­de har Bi­ku­ben­fon­den æn­dret sin an­søg­nings­pro­ces. Frem for at støt­te en­kelt­stå­en­de pro­jek­tidéer, vil fon­den frem­over støt­te nye ty­per sam­ar­bej­de på tværs af for­skel­li­ge ak­tø­rer, der sam­men kan ud­vik­le stær­ke koncepter.

I lø­bet af den nye an­søg­nings­pro­ces har Bi­ku­ben­fon­den op­sam­let vi­den om det so­ci­a­le om­rå­de – blandt an­det om, hvad ak­tø­rer­ne på om­rå­det selv op­le­ver som de mest pres­se­ren­de pro­blemer i for­hold til at hjæl­pe ud­sat­te un­ge på vej mod job og ud­dan­nel­se. Bi­ku­ben­fon­den for­tæller i en pres­se­med­del­el­se, at den øn­sker at de­le den­ne vi­den med an­dre in­ter­es­se­re­de. Der­for in­vi­te­rer fon­den in­den læn­ge til et ar­ran­ge­ment med det­te som omdrejningspunkt.

De seks an­sø­ge­re i fa­se 2 er:

  • ’Stem­mer fra Blok­ken’, der fo­ku­se­rer på ud­sat­te un­ges mang­len­de til­knyt­ning til job og ud­dan­nel­se på grund af lavt selv­værd, net­værk og fær­dig­he­der i ud­sat­te bo­lig­om­rå­der. Sam­ar­bejds­part­ner­ne i pro­jek­tet er Tur­ning­Tab­les Dan­mark, Brønd­by Strand Pro­jek­tet (det bo­ligso­ci­a­le se­kre­ta­ri­at i Brønd­by Strand), Red Bar­net, Roskil­de Festi­val, Co­pen­ha­gen Pho­to Festi­val, DIT:KBH, Jo­han Borups Højskole
  • ’So­ci­al Lab’, der fo­ku­se­rer på ud­sat­te un­ge i ri­si­ko for an­brin­gel­se og de­res mang­len­de til­knytning til job og ud­dan­nel­se. Sam­ar­bejds­part­ner­ne i pro­jek­tet er Kon­su­lent­hu­set So­ci­al IQ, De­signsko­len Kol­ding, Ot­tar Næss, NTNU, Red Bar­net, Hvi­d­ov­re Kom­mu­ne, Dra­gør Kommune
  • ’Sam­men om Sam­fun­det’, der fo­ku­se­rer på ud­sat­te un­ge med mang­len­de til­knyt­ning til ar­bejds­markedet. Sam­ar­bejds­part­ner­ne i pro­jek­tet er High:Five, AMU:Fyn, Byg til Vækst, Oden­se Kom­mu­ne, Tryg­fon­den, Flamingo
  • ’Fra Kan­ten til Fæl­les­ska­bet’, der fo­ku­se­rer på ud­sat­te un­ges mang­len­de til­knyt­ning til ar­bejds­mar­ke­det og fri­tidsjob. Sam­ar­bejds­part­ner­ne i pro­jek­tet er Den So­ci­a­le Ka­pi­tal­fond Ma­na­ge­ment, Od­s­her­red Kom­mu­nes un­ge­en­hed, Ud­dan­nel­ses­cen­ter Odsherred
  • ’Den svæ­re over­gang fra fol­ke­sko­le til ung­doms­ud­dan­nel­se’, der fo­ku­se­rer på ud­sat­te un­ges over­gang fra fol­ke­sko­le til ung­doms­ud­dan­nel­se. Sam­ar­bejds­part­ner­ne i pro­jek­tet er DGI Sy­dø­stjyl­land (pro­jek­te­jer), Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et v. Jon Ne­der­gaard, SOSU-Fyn v. Mor­ten Ekan­der Munch, År­hus Uni­ver­si­tet – Psy­ko­lo­gisk in­sti­tut v. Jan Tøn­nesvang, Fre­dericia kom­mu­ne, FC Fre­de­ri­cia, Vej­le kom­mu­ne, Vej­le Bold­klub, Hor­sens kom­mu­ne, AC Horsens
  • ’Vo­res Un­ge, Vo­res Frem­tid’, der fo­ku­se­rer på ud­sat­te un­ges ud­for­drin­ger med mang­len­de livs­du­e­lig­hed. Sam­ar­bejds­part­ner­ne i pro­jek­tet er Vækst­hu­set, Chris Se­ve­rin­sen (Ma­ster i børn og un­ge) Fun­da­men­tet, Cen­ter for so­ci­al nytænk­ning, St­ef­fen Ras­mus­sen (Stif­ter af Fun­da­men­tet i Aar­hus), Inwork, An­ne Sand­berg (Psy­ko­log), Move The Elep­hant For In­clu­sive­ness, Tin­na C. Ni­el­sen (An­tro­po­log), Vi­den­pi­lo­ter­ne og Po­ten­ti­a­le­ho­tel­let, Jo­akim Lyk­ke (medstif­ter af Po­ten­ti­a­le­ho­tel­let, Di­rek­tør 'Vi­den­pi­lo­ter­ne').

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer