Børns Vilkår starter to nye projekter med rekordstor fondsbevilling

Børns Vilkår har modtaget 100 millioner kroner fra OJD Fondene og indleder nu et 10-årigt partnerskab. Organisationens hidtil største enkeltstående fondsbevilling skal bruges til to projekter: Et om børn og unges mistrivsel og et om anbragte unges overgang til at bo i egen bolig.

Halv­de­len af de 100 mil­li­o­ner kro­ner, Børns Vil­kår har få­et til­sagn om fra OJD Fon­de­ne, går til en ind­sats med nav­net ’It ta­kes a vil­la­ge’, som skal mod­vir­ke børn og un­ges mi­striv­sel i tre pilotkommuner.

I sin vin­ter­fe­rie stod che­fen for ud­vik­lings- og fonds­sam­ar­bej­de i Børns Vil­kår St­ef­fen Raun Fjord­s­i­de på ski­bak­ken og ven­te­de på sin fa­mi­lie, da hans te­le­fon rin­ge­de. Num­me­ret var ik­ke blandt de ind­ko­de­de i St­ef­fen Raun Fjord­s­i­des te­le­fon, men al­li­ge­vel valg­te han at ta­ge den.

I rø­ret var Jo­hn Vin­cen­sen, der er be­sty­rel­ses­med­lem i bå­de den er­hvervs­dri­ven­de fond OJD Fon­den og An­nie & Ot­to Jo­hs. Det­lefs’ Al­men­nyt­ti­ge Fond samt ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i virk­som­he­den OJD Tra­ding, der er ejet af erhvervsfonden.

Og når Børns Vil­kår, der har som de­fi­ne­ret mål­sæt­ning at kæm­pe for, at in­tet barn i Dan­mark svig­tes, nu kan for­tæl­le om or­ga­ni­sa­tio­nens hidtil stør­ste fonds­be­vil­ling, kan der træk­kes en di­rek­te tråd til te­le­fon­sam­ta­len i vinterferien.

Fonds­be­vil­lin­gen, som Børns Vil­kår har få­et, er på 100 mil­li­o­ner kro­ner og ind­be­fat­ter et part­ner­skab par­ter­ne imel­lem i 10 år. Do­na­tio­nen kom­mer fra OJD Fon­de­ne, det vil si­ge OJD Fon­den og An­nie og Ot­to Jo­hs. Det­lefs’ Al­men­nyt­ti­ge Fond, men ik­ke den tred­je fond i fonds­fa­mi­li­en, OJD Byggefonden.

100 mil­li­o­ner kro­ner er den stør­ste en­kelt­stå­en­de fonds­be­vil­ling, Børns Vil­kår no­gen­sin­de har få­et, og før­ste gang, vi har få­et lov­ning på et tre­cif­ret millionbeløb

St­ef­fen Raun Fjord­s­i­de – Chef for ud­vik­lings- og fonds­sam­ar­bej­de, Børns Vilkår

Pen­ge­ne for­de­les på to for­skel­li­ge ind­sat­ser for ud­sat­te børn og unge.

”100 mil­li­o­ner kro­ner er den stør­ste en­kelt­stå­en­de fonds­be­vil­ling, Børns Vil­kår no­gen­sin­de har få­et, og før­ste gang, vi har få­et lov­ning på et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb. Ind­til den­ne be­vil­ling var det fe­måri­ge part­ner­skab på 54 mil­li­o­ner kro­ner, som vi har haft med Tryg­fon­den, Børns Vil­kårs øko­no­misk stør­ste fonds­sam­ar­bej­de,” si­ger St­ef­fen Raun Fjordside.

Iføl­ge St­ef­fen Raun Fjord­s­i­de mun­de­de te­le­fon­sam­ta­len til­ba­ge i fe­bru­ar ud i, at der blev af­talt et mø­de med Jo­hn Vincensen.

”Her hav­de vi en god snak om, hvad vi kun­ne ar­bej­de sam­men om i for­hold til at for­bed­re vil­kå­re­ne for børn i det dan­ske sam­fund. Vi var eni­ge om, at det ger­ne måt­te væ­re lang­sig­tet, gå i dyb­den i et me­re snæ­vert geo­gra­fisk om­rå­de og skul­le ha­ve en må­l­bar ef­fekt. Vi af­tal­te, at Børns Vil­kår skul­le kom­me med for­slag til ind­sat­ser, som vi kun­ne mø­des om. To ind­sats­be­skri­vel­ser blev ud­valgt til yder­li­ge­re kva­li­fi­ce­ring, og se­ne­re vend­te Jo­hn Vin­cen­sen så til­ba­ge og sag­de, at de ger­ne vil­le støt­te de to for­slag med i alt 100 mil­li­o­ner kro­ner,” for­tæl­ler St­ef­fen Raun Fjordside.

Vil samarbejde med seks kommuner

Børns Vil­kår skal an­ven­de den ene halv­del af de 100 mil­li­o­ner kro­ner på en ind­sats med nav­net ’It ta­kes a vil­la­ge’, som skal styr­ke børn og un­ges triv­sel i tre pi­lot­kom­mu­ner. Am­bi­tio­nen er at af­prø­ve og eva­lu­e­re en ræk­ke ind­sat­ser in­den for fi­re spor: ’Kva­li­tetsløft i dag­til­bud’, ’sko­ler og ung­doms­ud­dan­nel­ser’, ’myn­dig­heds­ar­bej­de og over­gan­ge, for­æl­dre, net­værk og lo­kal­sam­fund’ samt ’struk­tu­rel­le og po­li­ti­ske rammevilkår’.

Den an­den halv­del af fonds­be­vil­lin­gen går til en ind­sats for nu­væ­ren­de og tid­li­ge­re an­brag­te un­ge un­der nav­net ’Vej­en til en tryg frem­tid i egen bo­lig’. For­må­let er blandt an­det at gi­ve tid­li­ge­re an­brag­te li­ge så go­de mu­lig­he­der for at kla­re sig i vok­sen­li­vet som de­res jævnaldrende.

Ind­sat­sen har tre spor, hvor det før­ste skal un­der­støt­te, at tid­li­ge­re an­brag­te un­ge får en sta­bil bo­lig­si­tu­a­tion og øko­no­mi til at bo, le­ve, ud­dan­ne sig og ha­ve en ak­tiv fri­tid. Det an­det spor har fo­kus på, at de un­ge har et støt­ten­de net­værk om­kring sig. En­de­lig er der et tred­je spor, hvor de un­ge bli­ver hjul­pet til at få ind­sigt i de­res mu­lig­he­der og får en tro på fremtiden.

Iføl­ge St­ef­fen Raun Fjord­s­i­de vil Børns Vil­kår ind­le­de sam­ar­bej­der med seks kom­mu­ner i alt: Tre til pro­jek­tet om at styr­ke børn og un­ges psy­ki­ske triv­sel og tre til pro­jek­tet om nu­væ­ren­de og tid­li­ge­re an­brag­te unge.

”Ind­til vi­de­re har vi haft mø­der med én kom­mu­ne i Stor­kø­ben­havn som po­ten­ti­el sam­ar­bejds­part­ner til pro­jek­tet om mi­striv­sel, og jeg hå­ber, vi fin­der de sid­ste to kom­mu­ner – og­så fra stor­kø­ben­havns­om­rå­det – in­den års­skif­tet. Og vi sat­ser på i lø­bet af før­ste el­ler se­ne­st an­det kvar­tal næ­ste år at ha­ve fun­det tre kom­mu­ner for­delt over he­le lan­det at sam­ar­bej­de med om an­brin­gel­ses­pro­jek­tet,” si­ger St­ef­fen Raun Fjordside.

Første gang med 10-årigt samarbejde

Børns Vil­kårs chef for ud­vik­lings- og fonds­sam­ar­bej­de me­ner, at det gi­ver helt ek­stra­or­di­nært go­de mu­lig­he­der, at der er ta­le om et 10-årigt partnerskab.

”Det be­ty­der sinds­sygt me­get for en or­ga­ni­sa­tion som vo­res, at vi kan ha­ve et 10-årigt per­spek­tiv på vo­res ar­bej­de med at ska­be so­ci­a­le for­an­drin­ger. Det be­ty­der, at vi kan op­stil­le nog­le end­nu me­re am­bi­tiø­se mål og for­vent­nin­ger, end vi ple­jer. Vi sat­ser vir­ke­lig på, at vi i lø­bet af den 10-åri­ge pe­ri­o­de får me­get me­re vi­den om, hvor­for børn og un­ge mi­stri­ves og om an­brag­te un­ges over­gang til at bo i egen bo­lig og får skabt ind­sat­ser med egent­lig ef­fekt. Det er vi­den, som og­så kan bli­ve spredt ud til an­dre kom­mu­ner,” si­ger han.

Det be­ty­der sinds­sygt me­get for en or­ga­ni­sa­tion som vo­res, at vi kan ha­ve et 10-årigt per­spek­tiv på vo­res ar­bej­de med at ska­be so­ci­a­le forandringer

St­ef­fen Raun Fjord­s­i­de – Chef for ud­vik­lings- og fonds­sam­ar­bej­de, Børns Vilkår

Det er før­ste gang, Børns Vil­kår har ind­gå­et en så lang­va­rig sam­ar­bejds­af­ta­le med en fond.

”Vi har en ræk­ke go­de fonds­sam­ar­bej­der, og hidtil har vo­res part­ner­ska­ber med Tryg­fon­den og Eg­mont Fon­den, som beg­ge har væ­ret på fem år ad gan­gen, væ­ret de læng­ste. De har med for­skel­li­ge te­ma­er kørt i hen­holds­vis tre gan­ge fem og to gan­ge fem år, men vi har al­drig før op­le­vet en fond, som i ét hug har ga­ran­te­ret støt­te i 10 år,” si­ger St­ef­fen Raun Fjordside.

Udtaler sig ikke om donationer

Fun­dats vil­le ger­ne ha­ve spurgt OJD Fon­de­ne, hvad år­sa­gen er til, at de har valgt at støt­te net­op Børns Vil­kår med så stort et beløb.

Men iføl­ge Ole Hal­las-Pind, der er fonds­se­kre­tær i An­nie & Ot­to Jo­hs. Det­lefs’ Fon­de, har fon­de­ne be­slut­tet som ud­gangs­punkt al­drig at ud­ta­le sig of­fent­ligt om de do­na­tio­ner, der bli­ver givet.

”Det, der skal fyl­de, er ik­ke vo­res fon­de og vo­res hi­sto­rie – vi vil langt hel­le­re ha­ve, at mod­ta­ger­ne af pen­ge­ne for­tæl­ler om de­res brug af do­na­tio­ner­ne og om de ting, som pen­ge­ne mu­lig­gør. Og­så i det­te til­fæl­de er det vig­tigt for os, at der ka­stes lys på for­må­let med pro­jek­ter­ne, og det er Børns Vil­kår bedst til,” si­ger Ole Hallas-Pind.

82-åri­ge An­nie Det­lefs er for­mand for så­vel OJD Fon­den som OJD Tra­ding, OJD Byg­ge­fon­den og An­nie & Ot­to Jo­hs. Det­lefs’ Al­men­nyt­ti­ge Fond.

OJD Fon­den ud­del­te i se­ne­ste regn­skabsår, 1. juli 2022 til 30. ju­ni 2023, i alt 118,7 mil­li­o­ner kro­ner. Al­le do­na­tio­ner og til­sagn fra OJD Fon­den er fo­re­ta­get sam­men med An­nie og Ot­to Jo­hs. Det­lefs’ Al­men­nyt­ti­ge Fond.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer