Annoncespot_img

Danmarks Lærerforening forbereder fondspolitik

Der er brug for en åben, bred og folkelig debat om, hvordan fonde påvirker folke­skolen som samfunds­institu­tion. Det mener Danmarks Lærer­for­ening, og derfor arbejder for­ening­en pt. med forbe­re­del­se af en fonds­po­li­tik, der vil kunne bruges til en bred sam­funds­po­li­tisk debat om fonde i fol­ke­sko­len.

Tung taske
"Li­ge nu ser vi sim­pelt­hen for man­ge pro­jek­ter, som ik­ke er til glæ­de for fol­ke­sko­len, og hvor man tæn­ker: For hvis skyld sæt­tes de man­ge pro­jek­ter og ind­sat­ser egent­lig i ver­den?" si­ger Je­a­net­te Sjø­berg, ho­ved­sty­rel­ses­med­lem og for­mand for Un­der­vis­nings­ud­val­get i Dan­marks Lærerforening.

Hvad gør det egent­lig ved den dan­ske fol­ke­sko­le, at fon­de i sti­gen­de grad ka­ster de­res kær­lig­hed på sko­len – med fle­re fonds­mid­ler og fond­spro­jek­ter til føl­ge? Det vil Dan­marks Læ­rer­for­e­ning ger­ne ha­ve en of­fent­lig de­bat om, og der­for er for­e­nin­gen pt. i gang med det for­be­re­den­de ar­bej­de til en fond­spo­li­tik, der hvis den ved­ta­ges af for­e­nin­gens ho­ved­sty­rel­se, skal bru­ges til at ska­be en samfundsdebat.

”Vi over­ve­jer be­ho­vet for en fond­spo­li­tik, for­di vi kan se, at brug af fonds­mid­ler på­vir­ker fol­ke­sko­len – og ik­ke al­tid på en hen­sigts­mæs­sig må­de. Der ses of­te mod­sa­t­ret­te­de ind­sat­ser, som sko­lens læ­re­re ik­ke har ef­ter­s­purgt. Læ­re­re, der vel at mær­ke står med den dag­li­ge ker­ne­op­ga­ve, som skal lø­ses. Læ­re­re, der sjæl­dent ind­dra­ges i be­slut­nin­ger og pro­ces om­kring fond­spro­jek­ter. Pro­jek­ter, der der­med sæt­tes i værk uden for­ank­ring og ejer­skab. Så vi me­ner, der er brug for en åben, bred og fol­ke­lig de­bat om, hvil­ken på­virk­ning og ind­fly­del­se fonds­mid­ler har i fol­ke­sko­len,” si­ger Je­a­net­te Sjø­berg, ho­ved­sty­rel­ses­med­lem og for­mand for Un­der­vis­nings­ud­val­get i Dan­marks Lærerforening.

Fond­spo­li­tik­ken skal der­for bru­ges til at ska­be de­bat – bå­de ude i de lo­ka­le læ­rer­kred­se og i den bre­de offentlighed.

”Vi kom­mer ik­ke med fær­di­ge svar. Vi me­ner ba­re, det er nød­ven­digt, at vi som sam­fund har øj­ne­ne åb­ne for, hvad der sker ude i sko­ler­ne i for­hold til fon­de. Og at vi får dis­ku­te­ret, hvad de man­ge fon­de og et sti­gen­de an­tal fonds­mid­ler og fond­spro­jek­ter gør ved fol­ke­sko­len som sam­fund­s­in­sti­tu­tion,” fort­sæt­ter Je­a­net­te Sjøberg.

En væ­sent­lig ud­vik­ling er, iføl­ge Je­a­net­te Sjø­berg, mæng­den af fonds­mid­ler og he­le udvælgelsesprocessen.

”Li­ge så læn­ge jeg kan hu­ske, har der væ­ret fon­de og virk­som­he­der, der har stil­let ting og sa­ger til rå­dig­hed for fol­ke­sko­len; ma­te­ri­a­ler, be­søg og an­det. Men det har al­tid væ­ret læ­rer­ne, der med de­res vi­den om fag og un­der­vis­ning fo­re­tog vur­de­rin­gen. De valg­te til og fra ud fra kva­li­tet, be­hov og re­le­vans, men den ud­væl­gel­ses­pro­ces er for­s­vun­det man­ge ste­der. Nu lig­ger den of­te i for­valt­nings­re­gi, for­di vi ta­ler me­get stør­re pengebeløb.”

Særlige interesser

Ud over top­sty­rin­gen og det mang­len­de ejer­skab blandt sko­lens fag­pro­fes­sio­nel­le pe­ger Je­a­net­te Sjø­berg og­så på fon­des særin­ter­es­ser, som en pro­blem­stil­ling, der skal debatteres.

”Fon­de­ne er vel­me­nen­de og har al­men­vel­gø­ren­de for­mål, men fle­re af de er­hvervs­dri­ven­de fon­de ar­bej­der og­så ud fra eg­ne in­ter­es­ser i for­hold til ar­bejds­mar­ke­det, man­gel på ar­bejds­kraft og frem­ti­dens kon­kur­ren­ce­ev­ne. Vi ser man­ge pro­jek­ter med fo­kus på na­tur­fag, sci­en­ce og tek­no­lo­gi og med det sig­te at få fle­re un­ge til at væl­ge er­hverv­s­ud­dan­nel­ser og in­ge­ni­ør­ud­dan­nel­ser, og her kan man hur­tigt kom­me i mod­strid med fol­ke­sko­lens for­mål,” si­ger Je­a­net­te Sjøberg.

”Fol­ke­sko­len skal væ­re al­men­dan­nen­de, men kon­se­kven­sen kan væ­re en skævvrid­ning af sko­lens for­mål, når der kom­mer nog­le sto­re spil­le­re med rig­ti­ge man­ge pen­ge, der be­gyn­der at sæt­te en dags­or­den. Det bli­ver så­dan nog­le pri­va­te in­ter­es­se­pen­ge, der plud­se­lig skub­ber fol­ke­sko­len i en sær­lig retning.”

Hun me­ner, at bå­de fon­de og sam­fun­det skal ha­ve skar­pt øje for, at fol­ke­sko­len dri­ves ef­ter en for­måls­pa­ra­graf med ram­mer be­slut­tet af po­li­ti­ker­ne på Christiansborg.

”Her i lan­det har vi en sær­lig pæ­da­go­gik, en sær­lig dansk sko­le­tra­di­tion, et bør­ne­syn og en po­li­tisk be­slut­tet al­men­dan­nen­de fol­ke­sko­le, og det skal man ha­ve for øje,” si­ger hun.

Tvivlsomme effekter

En an­den pro­blem­stil­ling i for­hold til fon­de i fol­ke­sko­len er sel­ve ef­fek­ten af de man­ge fonds­mid­ler og fondsprojekter.

”Hvad gi­ver det egent­lig af ef­fekt med al­le de her mid­ler fra de for­skel­li­ge fon­de? Li­ge nu ser vi sim­pelt­hen for man­ge pro­jek­ter, som ik­ke er til glæ­de for fol­ke­sko­len, og hvor man tæn­ker: For hvis skyld sæt­tes de man­ge pro­jek­ter og ind­sat­ser egent­lig i ver­den? Der er ta­le om man­ge res­sour­cer, ar­bejds­kraft, brug af kon­su­lent­hu­se, eva­lu­e­rings­in­sti­tut­ter til ef­fek­t­må­lin­ger, for­valt­nings­folk osv., og det har in­gen for­skel gjort, når pro­jek­tet er slut. In­gen ejer­skab, man lær­te ik­ke no­get af det. Det har ba­re lagt be­slag på folks ar­bejds­tid el­ler ta­get fo­kus væk fra det, der er vig­tigt,” me­ner Je­a­net­te Sjøberg.

Der­u­d­over pe­ger hun på dryp­vi­se ind­sat­ser el­ler sær­li­ge for­løb, som li­ge plud­se­lig bli­ver me­get po­pu­læ­re hos fon­de­ne. Uden at man egent­lig ved, om ind­sat­ser­ne over­ho­ve­det har effekt.

”Man­ge fon­de til­by­der el­ler støt­ter de så­kald­te tur­bo­for­løb – kor­te in­ten­si­ve læ­rings­for­løb for de æl­dre ele­ver op til de kom­men­de af­gangsek­sa­me­ner. Men de før­ste un­der­sø­gel­ser vi­ser en kort­tid­s­ef­fekt, men in­gen lang­tid­s­ef­fekt. Vil­le det ik­ke væ­re langt bed­re at bru­ge pen­ge­ne fore­byg­gen­de, mens ele­ver­ne gik på mel­lem­trin­net – i ste­det for til f.eks. tur­bo­for­løb på 14 da­ge i 9. klas­se, da vi pt. kun har lidt vi­den om de re­el­le ef­fek­ter,” spør­ger Je­a­net­te Sjøberg.

Li­ge nu er fond­spo­li­tik­ken i pro­ces hos Dan­marks Læ­rer­for­e­ning, hvor for­e­nin­gen er ved at be­skri­ve det nær­me­re ind­hold af politikken.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer