Lego Fonden med stor bevilling til børn i nød under coronakrisen

Le­go Fon­den og Le­go Kon­cer­nen igang­sæt­ter to ini­ti­a­ti­ver, der skal hjæl­pe børn i flygt­nin­ge­lej­re og børn ramt af iso­la­tion og ka­ran­tæ­ne un­der coronakrisen. 

Education Cannot Wait (foto: UNICEF/UN0339412/Frank Dejongh)
Le­go Fon­den igang­sæt­ter to ini­ti­a­ti­ver, der skal hjæl­pe al­le børn – fra de mest sår­ba­re, der le­ver i flygt­nin­ge­lej­re og i lan­de på­vir­ket af krig, til de børn, der be­fin­der sig i en si­tu­a­tion, hvor de er ramt af ka­ran­tæ­ne og iso­la­tion (fo­to: UNICEF/UN0339412/Frank Dejongh).

”I en tid hvor man­ge fa­mi­li­er er hjem­me, og fle­re mil­li­o­ner er ramt af usik­ker­hed om­kring job­si­tu­a­tion, mad­for­sy­nin­ger el­ler ydel­ser fra sund­heds­sek­to­ren, er Le­go Fon­den og Le­go Kon­cer­nen gå­et sam­men om at støt­te op om børns al­ler­vig­tig­ste behov.”

Så­dan ind­le­des et fæl­les åbent brev fra de to ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tø­rer Jo­hn Goodwin, Le­go Fon­den og Ni­els B. Chri­sti­an­sen, Le­go Koncernen.

Det før­ste ini­ti­a­tiv er en do­na­tion på 330 mio. kr. fra Le­go Fon­den, som skal hjæl­pe børn i nød og gi­ve ad­gang til læ­ring gen­nem leg. Pen­ge­ne for­de­les på tre grup­per af fon­dens sam­ar­bejds­part­ne­re, som ar­bej­der med ka­ta­stro­fer og lang­va­ri­ge kri­ser i udlandet.

”Vi kan ik­ke la­de covid-19 slå en hel ge­ne­ra­tion af børn til­ba­ge. Forsk­ning vi­ser, at læ­ring gen­nem leg er af­gø­ren­de for børns psy­ko­lo­gi­ske, fø­lel­ses­mæs­si­ge og kog­ni­ti­ve hel­bred og ud­vik­ling, og at le­gen og­så gør dem mod­stands­dyg­ti­ge over­for mod­gang og sæt­ter dem i stand til at byg­ge de­res frem­tid. Vi må støt­te al­le børn, og­så de mest ud­sat­te, og gi­ve dem ad­gang til un­der­vis­ning, så de fort­sat kan ud­vik­le de fær­dig­he­der, som er så af­gø­ren­de for, at de kan tri­ves i den­ne om­skif­te­li­ge ver­den. Vi er be­æ­re­de over at sam­ar­bej­de med Educa­tion Can­not Wait og vo­res an­dre part­ne­re, som ar­bej­der ek­stremt hårdt un­der van­ske­li­ge for­hold på at gi­ve un­der­vis­ning, håb og en frem­tid til de mest ud­sat­te børn,” si­ger adm. di­rek­tør i Le­go Fon­den, Jo­hn Goodwin i en pressemeddelelse.

Det an­det ini­ti­a­tiv har fo­kus på det sto­re an­tal børn ver­den over som i øje­blik­ket ik­ke er i sko­le som føl­ge sundhedskrisen.

”Der­for har vi valgt at sam­le vo­res de­sig­ne­re, STEM-eks­­per­ter (Sci­en­ce, Te­ch­no­lo­gy, En­gi­ne­e­ring og Math), kre­a­ti­ve folk og eks­per­ter i leg. Vi har dyk­ket ned i ar­ki­ver­ne og fun­det på nye, sjove ide­er og in­spira­tion til læ­ring gen­nem leg for børn og for­æl­dre. Det er vo­res håb, at vi kan fjer­ne no­get af den stress og be­last­ning, fa­mi­li­er gen­nem­le­ver, mens de prø­ver at hol­de de­res børn be­skæf­ti­ge­de og en­ga­ge­re­de,” skri­ver Le­­go-di­rek­tø­rer­­ne i det åb­ne brev.

Le­­go-fa­­mi­li­en sam­ler ide­er­ne på hjem­mesi­den le​go​.com/​l​e​t​s​b​u​i​l​d​t​o​g​e​t​her og på de­res so­ci­a­le ka­na­ler, hvor børn og voks­ne kan få sjove ide­er til ting, man kan byg­ge og få dag­li­ge ud­for­drin­ger fra Le­gos designere.

“Børn be­fin­der sig i en svær si­tu­a­tion, når de er væk fra klas­se­væ­rel­ser­ne og de­res nor­ma­le læ­rings­mil­jø. Vi vil ger­ne hjæl­pe for­æl­dre og fa­mi­li­er med at gø­re de­res bed­ste i den si­tu­a­tion. Vi ved, at børn læ­rer gen­nem le­gen og ud­vik­ler helt es­sen­ti­el­le fær­dig­he­der, som sam­ar­bej­de, kom­mu­ni­ka­tion og pro­blem­løs­ning. Vi vil bli­ve ved med at støt­te, ud­vik­le og in­spi­re­re børn gen­nem den­ne svæ­re tid,” si­ger adm. di­rek­tør i Le­go Kon­cer­nen, Ni­els B. Christiansen.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Bikubenfonden køber nyt bofællesskab

Bi­ku­ben­fon­den har pr. 1. marts over­ta­get en æl­dre byg­ning på Thora­vej i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. Her er det pla­nen at flyt­te sam­men med nog­le af…

Justitsminister: Fondsudvalg skal styrke tilsyn og kontrol med almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) vil ku­le­gra­ve re­gel­sæt­tet for de al­me­ne fon­de og for­ven­ter nu, at ar­bej­det kan be­gyn­de i slut­nin­gen af den­ne må­ned. “I den…

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Realdania genoptager valgmøder: historisk kampvalg

Valg­mø­de­r­ne skul­le egent­lig hav­de væ­ret af­holdt i ok­to­ber og novem­ber sid­ste år, men på grund af cor­o­na valg­te Re­al­da­nia at ud­sky­de tre plan­lag­te valgmøder…

Fondsbestyrelse på Langeland stopper salg af elforsyning

Alt så ud til at kø­re på skin­ner for et kom­men­de salg af er­hvervsak­ti­vi­te­ter­ne i Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning. Men ef­ter fle­re ugers pro­te­ster fra brugere…

A.P. Møller Fonden giver rygstød til Den Danske Maritime Fond

A.P. Møl­ler Fon­den gi­ver nu en øko­no­misk hånds­ræk­ning til en af de filan­tro­pi­ske fond­skol­le­ger på det ma­ri­ti­me felt. Den Dan­ske Ma­ri­ti­me fond har helt…

Tryghedsgruppen vil sænke bonus og fastholde højt uddelingsniveau

Med­lem­mer­ne i Tryg­heds­grup­pen kan i år se frem til at få fær­re pen­ge i bonus fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning. Si­den Tryg­heds­grup­pen i 2015 be­gynd­te at…

Coronakrise

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…