Annoncespot_img

Lego Fonden med stor bevilling til børn i nød under coronakrisen

Lego Fonden og Lego Koncernen igangsætter to initiativer, der skal hjælpe børn i flygtningelejre og børn ramt af isolation og karantæne under coronakrisen.

Education Cannot Wait (foto: UNICEF/UN0339412/Frank Dejongh)
Le­go Fon­den igang­sæt­ter to ini­ti­a­ti­ver, der skal hjæl­pe al­le børn – fra de mest sår­ba­re, der le­ver i flygt­nin­ge­lej­re og i lan­de på­vir­ket af krig, til de børn, der be­fin­der sig i en si­tu­a­tion, hvor de er ramt af ka­ran­tæ­ne og iso­la­tion (fo­to: UNICEF/UN0339412/Frank Dejongh).

”I en tid hvor man­ge fa­mi­li­er er hjem­me, og fle­re mil­li­o­ner er ramt af usik­ker­hed om­kring job­si­tu­a­tion, mad­for­sy­nin­ger el­ler ydel­ser fra sund­heds­sek­to­ren, er Le­go Fon­den og Le­go Kon­cer­nen gå­et sam­men om at støt­te op om børns al­ler­vig­tig­ste behov.”

Så­dan ind­le­des et fæl­les åbent brev fra de to ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tø­rer Jo­hn Goodwin, Le­go Fon­den og Ni­els B. Chri­sti­an­sen, Le­go Koncernen.

Det før­ste ini­ti­a­tiv er en do­na­tion på 330 mio. kr. fra Le­go Fon­den, som skal hjæl­pe børn i nød og gi­ve ad­gang til læ­ring gen­nem leg. Pen­ge­ne for­de­les på tre grup­per af fon­dens sam­ar­bejds­part­ne­re, som ar­bej­der med ka­ta­stro­fer og lang­va­ri­ge kri­ser i udlandet.

”Vi kan ik­ke la­de covid-19 slå en hel ge­ne­ra­tion af børn til­ba­ge. Forsk­ning vi­ser, at læ­ring gen­nem leg er af­gø­ren­de for børns psy­ko­lo­gi­ske, fø­lel­ses­mæs­si­ge og kog­ni­ti­ve hel­bred og ud­vik­ling, og at le­gen og­så gør dem mod­stands­dyg­ti­ge over­for mod­gang og sæt­ter dem i stand til at byg­ge de­res frem­tid. Vi må støt­te al­le børn, og­så de mest ud­sat­te, og gi­ve dem ad­gang til un­der­vis­ning, så de fort­sat kan ud­vik­le de fær­dig­he­der, som er så af­gø­ren­de for, at de kan tri­ves i den­ne om­skif­te­li­ge ver­den. Vi er be­æ­re­de over at sam­ar­bej­de med Educa­tion Can­not Wait og vo­res an­dre part­ne­re, som ar­bej­der ek­stremt hårdt un­der van­ske­li­ge for­hold på at gi­ve un­der­vis­ning, håb og en frem­tid til de mest ud­sat­te børn,” si­ger adm. di­rek­tør i Le­go Fon­den, Jo­hn Goodwin i en pressemeddelelse.

Det an­det ini­ti­a­tiv har fo­kus på det sto­re an­tal børn ver­den over som i øje­blik­ket ik­ke er i sko­le som føl­ge sundhedskrisen.

”Der­for har vi valgt at sam­le vo­res de­sig­ne­re, STEM-eks­per­ter (Sci­en­ce, Te­ch­no­lo­gy, En­gi­ne­e­ring og Math), kre­a­ti­ve folk og eks­per­ter i leg. Vi har dyk­ket ned i ar­ki­ver­ne og fun­det på nye, sjove ide­er og in­spira­tion til læ­ring gen­nem leg for børn og for­æl­dre. Det er vo­res håb, at vi kan fjer­ne no­get af den stress og be­last­ning, fa­mi­li­er gen­nem­le­ver, mens de prø­ver at hol­de de­res børn be­skæf­ti­ge­de og en­ga­ge­re­de,” skri­ver Le­go-di­rek­tø­rer­ne i det åb­ne brev.

Le­go-fa­mi­li­en sam­ler ide­er­ne på hjem­mesi­den le​go​.com/​l​e​t​s​b​u​i​l​d​t​o​g​e​t​her og på de­res so­ci­a­le ka­na­ler, hvor børn og voks­ne kan få sjove ide­er til ting, man kan byg­ge og få dag­li­ge ud­for­drin­ger fra Le­gos designere.

“Børn be­fin­der sig i en svær si­tu­a­tion, når de er væk fra klas­se­væ­rel­ser­ne og de­res nor­ma­le læ­rings­mil­jø. Vi vil ger­ne hjæl­pe for­æl­dre og fa­mi­li­er med at gø­re de­res bed­ste i den si­tu­a­tion. Vi ved, at børn læ­rer gen­nem le­gen og ud­vik­ler helt es­sen­ti­el­le fær­dig­he­der, som sam­ar­bej­de, kom­mu­ni­ka­tion og pro­blem­løs­ning. Vi vil bli­ve ved med at støt­te, ud­vik­le og in­spi­re­re børn gen­nem den­ne svæ­re tid,” si­ger adm. di­rek­tør i Le­go Kon­cer­nen, Ni­els B. Christiansen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer