Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Et nyt forsk­nings­pro­jekt fra Mary Fon­den og Aal­borg Uni­ver­si­tet skal ska­be me­re vi­den om so­ci­al triv­sel og mi­striv­sel i un­ges fæl­les­ska­ber. Te­sen er, at fæl­les­ska­ber er vig­ti­ge for de un­ges triv­sel, men og­så kan ska­be præ­sta­tions­pres og op­le­vel­ser af uper­fek­t­hed. Sam­ti­dig sæt­ter fon­den i en ny kampag­ne fo­kus på de voks­nes rol­le, når det hand­ler om at fore­byg­ge mob­ning og ska­be tryg­ge fæl­les­ska­ber for børn.

Et nyt stu­die, som Mary Fon­den og Cen­ter for Ung­doms­forsk­ning ved Aal­borg Uni­ver­si­tet står bag, skal af­dæk­ke de mo­ti­ver og me­ka­nis­mer, der bå­de gør fæl­les­ska­ber go­de og gi­ven­de for un­ge, men og­så dem, som kan fø­re til mi­striv­sel. På den må­de hå­ber man at kun­ne styr­ke ar­bej­det med at be­kæm­pe en­som­hed og mi­striv­sel blandt un­ge. Fo­to Ste­en Brogaard

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af at fø­le sig uden­for, præ­sta­tions­pres, uper­fek­t­hed og kropslede?

Det er ud­gangs­punk­tet for et nyt forsk­nings­pro­jekt fra Mary Fon­den i sam­ar­bej­de med Cen­ter for Ung­doms­forsk­ning ved Aal­borg Universitet.

"Vok­sen­sam­fun­det og de un­ge selv ita­le­sæt­ter ty­pisk fæl­les­ska­ber som no­get en­ty­digt po­si­tivt, men står det i vir­ke­lig­he­den i kon­trast til man­ge un­ges op­le­vel­ser af fæl­les­ska­ber­ne? Det er det, vi vil un­der­sø­ge i stu­di­et", si­ger lek­tor Ma­ria Bru­­se­li­us-Jen­­sen fra Cen­ter for Ungdomsforskning.

Mary Fon­den, der si­den 2007 har kæm­pet for et sam­fund, hvor al­le op­le­ver, at de hø­rer til, er ik­ke i tvivl om, at det er af­gø­ren­de for un­ges so­ci­a­le triv­sel at ha­ve ven­ner og at væ­re en del af fællesskaber.

Om­vendt vi­ser forsk­ning og­så, po­in­te­r­er di­rek­tør i Mary Fon­den Hel­le Øster­gaard, at op­le­vel­sen hos man­ge un­ge er, at del­ta­gel­se i fæl­les­ska­ber kan kræ­ve hårdt ar­bej­de, og at der sæt­tes græn­ser for, hvem der må væ­re med.

”Vi har brug for at for­stå de mo­ti­ver og me­ka­nis­mer, der bå­de gør fæl­les­ska­ber go­de og gi­ven­de for un­ge, men og­så dem, som kan fø­re til mi­striv­sel. Ved at un­der­sø­ge un­ges fæl­les­ska­ber får vi vi­den, der ud­vi­der vo­res for­stå­el­se, og det stil­ler os stær­ke­re i ar­bej­det for at be­kæm­pe en­som­hed og mi­striv­sel blandt unge.
Forsk­nings­pro­jek­tets hy­po­te­ser går blandt an­det på, at ung­doms­fæl­les­ska­ber ik­ke al­tid er et go­de, men at de kan bi­dra­ge bå­de til so­ci­al triv­sel og mi­striv­sel blandt de un­ge, der ind­går i el­ler står uden­for fæl­les­ska­ber­ne,” si­ger Hel­le Øster­gaard til Fundats.

Corona har skabt dystert billede

I for­hold til den ge­ne­rel­le sta­tus marts 2021 på dan­ske børn og un­ges triv­sels­ba­ro­me­ter spil­ler cor­ona­kri­sen en af­gø­ren­de rolle.

Med cor­o­na, re­strik­tio­ner og ned­luk­ning ser
bil­le­det lidt me­re dystert ud

Hel­le Øster­gaard – Di­rek­tør, Mary Fonden

”Før cor­o­na gik det på man­ge må­der godt med trivs­len, selv­om der sta­dig var rig­tig me­get at ar­bej­de på i for­hold til at sik­re go­de og sun­de fæl­les­ska­ber på al­le sko­ler. Med cor­o­na, re­strik­tio­ner og ned­luk­ning ser bil­le­det lidt me­re dystert ud. Fle­re un­der­sø­gel­ser pe­ger på, at man­ge børn mi­stri­ves med ned­luk­ning og so­ci­a­le re­strik­tio­ner. Der­for er det og­så vir­ke­lig af­gø­ren­de, at vi har et øget fo­kus på at ar­bej­de med trivs­len bå­de for de børn, der er kom­met til­ba­ge, og for dem, der sta­dig er helt el­ler del­vist hjem­sendt. Og det vil
det bli­ve ved med at væ­re, og­så når der er åb­net helt op igen,” si­ger Hel­le Østergaard.

En af de i for­vej­en helt sto­re ud­for­drin­ger, som un­der cor­o­­na-pe­ri­o­­den er ble­vet for­stær­ket hos man­ge børn og un­ge, er fø­lel­sen af en­som­hed. Der­for har Mary Fon­den igang­s­at fle­re initiativer.

”Al­le­re­de før pan­de­mi­en var en­som­hed en vok­sen­de sam­funds­ud­for­dring. Un­ge var, og­så in­den covid-19, den mest en­som­me al­ders­grup­pe i sam­fun­det, og en­som­he­den blandt un­ge er ste­get be­ty­de­ligt over de se­ne­re år. Og­så man­ge børn op­le­ver en­som­hed, og har man følt sig en­som som barn, er der stør­re ri­si­ko for, at en­som­he­den føl­ger én ind i ung­­doms- og vok­sen­li­vet. Un­der cor­o­na er det kun ble­vet end­nu me­re nød­ven­digt, at vi sæt­ter spot på, hvor­dan vi kan kom­me en­som­he­den blandt børn og un­ge til livs. Der­for har vi i Mary Fon­den ned­sat et un­ge­pa­nel, som vi får in­put fra, og vi de­ler vi­de­re ud til re­le­van­te ak­tø­rer. Og så er vi i gang med at ud­vik­le et un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­le om en­som­hed til ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne sam­men med Rø­de Kors som led i den na­tio­na­le kampag­ne med fo­kus på en­som­hed,” si­ger Hel­le Østergaard.

Før­ste del af forsk­nings­pro­jek­tet sam­men med Cen­ter for Ung­doms­forsk­ning om un­ges fæl­les­ska­ber ven­tes af­slut­tet i ef­ter­å­ret 2021. Pro­jek­tet skal mun­de ud i en ræk­ke kon­kre­te an­be­fa­lin­ger og di­a­lo­ger med pro­fes­sio­nel­le, som fremad­ret­tet kan kva­li­fi­ce­re ar­bej­det med at un­der­støt­te ung­doms­fæl­les­ska­ber, der styr­ker un­ges trivsel.

Ny kampagne om voksnes rolle i gode børneliv

Sam­ti­dig med, at forsk­nings­pro­jek­tet er sat i gang, har Mary Fon­den star­tet en ny kampag­ne, som i de kom­men­de uger sæt­ter fo­kus på de voks­nes vig­ti­ge rol­le, når det gæl­der om at ska­be tryg­ge, in­klu­de­ren­de fæl­les­ska­ber blandt børn og i fore­byg­gel­sen af mobning.

Ud­gangs­punk­tet for kampag­nen er, at børns tryg­ge fæl­les­ska­ber ik­ke al­tid op­står af sig selv, og i sko­ler, dag­til­bud og fri­ti­den spil­ler de voks­ne en af­gø­ren­de rol­le for, at fæl­les­ska­bet bli­ver trygt og in­klu­de­ren­de, og at der ik­ke op­står mobning.

Som en del af kampag­nen lan­ce­rer Mary Fon­den en ny film.

”Med fil­men vil vi ger­ne ska­be op­mærk­som­hed på, at tryg­ge fæl­les­ska­ber er gro­bun­den for go­de bør­ne­liv, og at de voks­ne om­kring bør­ne­ne spil­ler en af­gø­ren­de rol­le i at ska­be dem. Sam­ti­dig vil vi og­så ger­ne si­ge tak til de man­ge fag­per­so­ner, der hver dag ar­bej­der må­l­ret­tet med at ska­be tryg­ge bør­ne­fæl­les­ska­ber,” si­ger Hel­le Østergaard.

Fil­men bli­ver se­ne­re fulgt op med blandt an­det kor­te film med Hen­des Kon­ge­li­ge Højhed Kron­prin­ses­se Mary, der er be­sty­rel­ses­for­mand i Mary Fon­den, og mob­be­for­sker Hel­le Rabøl Hansen.

De se­ne­ste tal vi­ser, at man­ge børn fort­sat op­le­ver at bli­ve mob­bet i sko­len. I sko­le­å­ret 2019/2020 var det iføl­ge Den Na­tio­na­le Triv­sels­må­ling fra Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed 8,4 pct. af ele­ver­ne i 4.-9. klas­se, sva­ren­de til hver 12. elev, der hav­de op­le­vet mob­ning ”me­get tit”, ”tit” el­ler ”en gang i mellem”.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: